Hakimlik-Savcılık Sınavları

2000 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı

2000 Yılı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı soruları

1)Aşağıdakilerden hangisi bir Anayasanın katı olduğu gösteren emarelerden biridir?
A) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
B) Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
C) Değiştirilemez hükümlerin varlığı
D) Kanunların, Anayasaya uygunluğunun bir yüksek mahkeme tarafından denetime tabi tutulması
E) Kanunların halk oyuna sunulması
2)Aşağıdakilerden hangisi talik hallerinden biri değildir?
A) icra müdürünün görevden uzaklaştırılması
B) Borçlunun babasının ölümü
C) Borçlunun askere gitmesi
D) Borçlunun ağır hasta olması
E) Borçlunun ölümü
3)Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin karar biçiminde onadığı işlemlerden biridir?
A) Uluslararası anlaşmaları uygun bulma
B) Genel af
C) Kanun hükmünde kararnamelerin onanması
D) Bütçenin hazırlanması
E) Olağanüstü hal ve sıkıyönetimin onaylanması
4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devleti gerçekleştirme amacına yönelik bir araçtır?
A) Yasaların genelliği ilkesi
B) Sosyal güvenlik hakkı
C) Yönetimin hukukla bağlılığı
D) Fırsat eşitliği ilkesi
E) Temel hakların güvenceye bağlanması
5) Aşağıdakilerden hangisi meşruti monarşinin tanımıdır?
A) Padişahın bütün yetkileri tek başına kullandığı bir rejimdir.
B) Padişahın, yetkileri bakanlar kurulu ile birlikte kullandığı devlet rejimidir.
C) Padişahın, yetkilerini halk meclisi ile paylaştığı bir devlet rejimidir.
D) Padişahın halk tarafından seçildiği bir devlet rejimidir.
E) Padişahın kararlarının icrasının Meclisin tasdikine tabi tutulduğu bir devlet rejimidir.
6) Cumhurbaşkanının meclise karşı sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnızca siyasal sorumluluğu vardır.
B) Yalnızca cezai sorumluluğu vardır.
C) Yalnızca hukuki sorumluluğu vardır.
D) Yalnızca vatana ihanet teşkil eden fiillerinden dolayı sorumludur, bu da TBMM
üye tamsayısının 1/3’nün teklifi ve 3/4’nün kabulü ile olur.
E) Meclise karşı hiçbir siyasal sorumluluğu yoktur.
7) Cumhurbaşkanı’nın seçimleri yenilemesi aşağıdaki hallerin hangisinde olur?
A) Başbakanın 45 gün içinde seçilememesi halinde seçimlerin yenilenmesine karar vermek zorundadır.
B) Hükümet belli bir süre içinde kurulamaz veya kurulur da güvenoyu alamazsa doğrudan seçimlerin yenilenmesine karar verir.
C) Hükümet belli bir süre içinde kurulamaz veya kurulan hükümet güvenoyu alamazsa meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar vermek zorundadır.
D) Hükümet belli bir süre içinde kurulamaz veya kurulan hükümet güvenoyu alamazsa meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir
E) Savaş, deprem, tabii afet veya olağanüstü halin varlığı halinde meclis başkanının da görüşünü alarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilânını gerektiren hallerden biri değildir?
A) Savaş
B) Şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
C) Tabii Afet
D) Ayaklanma çıkması
E) Ülkenin ve milletin bölünmezliğinin tehlikeye girmesi
9) Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul üyeleri doğrudan meclis tarafından seçilir.
B) Askeri ve adli makamlar kurulun denetimi dışındadır.
C) Kurul üyeliği için yüksek öğrenimin tamamlanması şarttır.
D) Kurul, Cumhurbaşkam’na bağlı olarak hareket eder.
E) Kurulun re’sen hareket etme yetkisi yoktur.
10) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının özelliklerinden bir değildir?
A) iptal kararları geriye yürümez.
B) Bütün iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
C) Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasa, kanun hükmünde kararname ve iç tüzükler gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.
D)Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirken, yasa koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm veremez.
E) Anayasa Mahkemesi kararlar resmi gazetede yayımlanır, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlar.
11) Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirakin şartlarından biri değildir?
A) Hacze iştirak edecek alacaklının icra takibi yapmış olması ve takibin kesinleşmesi
B) Öncelik şartı
C) Öncelik şartının kanunda gösterilen belgelerle ispatı
D) ilk haciz sonucu satılan malın bedelinin icra veznesine girmemiş olması
E) Borçlunun mal kaçırması
878
12) Taksiratlı müflisin itibarının iadesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Ağır ceza mahkemesi
B) Asliye ceza mahkemesi
C) İflas dairesi
D) İcra tetkik mercii
E) Ticaret mahkemesi
13) “Tacir (A), ticari işletmesini (B)’ye devretmiş ancak ticaret unvanını devrin dışında tutmuştur” Yukarıdaki işlemin akıbeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ticaret unvanının devrin kapsamı dışında tutulması Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmesi şartıyla geçerli olur.
B) Ticaret unvanının devrin kapsamı dışında tutulması yalnızca tarafları bağlar, 3. kişilere herhangi bir etkisi yoktur.
C) Ticaret unvanı, hiçbir surette devrin kapsamı dışında bırakılamayacağından, devir işlemi geçersizdir.
D) Ticaret unvanının, devrin kapsamı dışında tutulması, Ticaret Sicil Müdürünün teklifi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla mümkün olabileceğinden işlem geçersizdir.
E) Sözleşmede aksi öngörülmüşse ticaret unvanı devrin kapsamı dışında tutulabileceğinden, işlem geçerlidir.
14) Kamu iktisadi kuruluşlarını iktisadi devlet teşekküllerinden ayıran özellik aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Tüzelkişiliğin bulunması
B) Sermayelerin devlete ait olması
C) Ayrı bir malvarlığına ve bütçeye sahip olması
D) Kamu hizmeti niteliğinin ağır basması
E) Vesayet denetimine tabi olması
15) İdare mahkemesinin tek yargıçla verdiği yürütmenin durdurulması kararma kan nerede ve hangi süre içinde itiraz edilebilir?
A) Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda – 7 gün içinde
B) Danıştay’da – 30 gün içinde
C) Bölge idare Mahkemesi’nde -7 gün içinde
D) Bölge idare Mahkemesi’nde -30 gün içinde
E) Danıştay’da -7 gün içinde
16) Kamulaştırma bedeline itiraz davaları aşağıdaki yargı mercilerinden hangisin görülür?
A) idare Mahkemesi D) Adli Yargı
B) Vergi Mahkemesi E) Bölge idare Mahkemesi
C) Danıştay
17) Aşağıdakilerden hangisi Belediye başkanlığından düşme nedenlerinden biri değildir?
A) Başkanın, Belediye meclisinin feshini gerektiren işlem ve eylemlere katılmış olması.
B) Kesintisiz 20 gün süreyle mazeretsiz olarak göreve gelmemesi.
C) Başkanın senelik raporunun belediye meclisince yeterli görülmemesi.
D) Başkanın gensoruya yeterli yanıtı vermemesi kötüye kullanması veya herhangi bir
suçtan dolayı en az 6 ay hapse mahkum olması.
E) Başkanın, partisinden istifa edip başka bir partiye geçmesi
18) Yürütmenin durdurulması kararının verilmesi aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanılarak geri bırakılamaz?
A) Savaş D) Seferberlik
B) Olağanüstü hal E) Sıkıyönetim
C) Genel Seçimler
19) Aşağıdakilerden hangisi kanunun konusu değildir?
A) illerin kurulması ve kaldırılması
B) ilçelerin kurulması ve kaldırılması
C) Bir ilçenin bir ilden ayrılıp başka bir il’e bağlanması
D) Bir ilçenin komşu il ile olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi
E) ilçelerin ad ve merkezlerinin değiştirilmesi.
20) Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisini Belediye meclisinden ayıran özelliklerden biridir?
A) Bütün kararların Vali’nin denetimine tabi olması
B) Kararların kurul halinde alınması
C) Ayrı bir Başkanın bulunmaması
D) Olağan ve olağanüstü toplantı zamanı ve yeri dışında yapacağı toplantılarda alacağı kararların yok hükmünde olması
E) Danıştay kararıyla feshedilebilmesi
21) “Hukuk Fakültesi öğrencisi (A), haksız olarak okuldan uzaklaştırılınca Üniversite Rektörlüğü’ne karşı dava açacağı yerde Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı dava açmıştır.” Bu durumda mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
A) Görevsizlik kararı vermekle yetinir.
B) Görevsizlik kararı verilerek dosya görevli yargı merciine gönderilir.
C) Davalının yanlış gösterilmesi mahkemeyi bağlamaz. Mahkeme re’sen davalı idari makamı belirler.
D) Mahkeme, davayı usulden reddeder.
E) Mahkeme davayı reddederek, davacıya davasını Rektörlüğe karşı açabilmesi için 30 gün ek bir süre verir.
22) Ast, aşağıdaki hallerin hangisinde üst’ün emri yazılı olarak yenilemesi durumunda emri yerine getirmek zorundadır?
A) Konusu kanuna aykırı emir
B) Konusu tüzüğe aykırı emir
C) Konusu suç teşkil eden emir
D)Konusu iç genelgeye aykırı emir
E) Konusu Hukuka aykırı emir
23) ” (A) ile (B) 28 Şubat 2000 tarihinde bir alım satım akdi yapmışlar ve satış bedelin üç ay sonra ödeneceği konusunda mutabakata varmışlardır” Buna göre borcun ifa günü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 27 Mayıs 2000 D) 30 Mayıs 2000
B) 28 Mayıs 2000 E) 31 Mayıs 2000
C) 29 Mayıs 2000
24) Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazılı şekle tabidir
B) Borçlunun muvafakati aranmaz
C) Borçlu, alacağın temlikini öğrendiği zaman temlik edene karşı sahip olduğu de ve itirazları alacağı devralan şahsa karşıda ileri sürebilir
D) Yazılı borç ikrarına dayanarak alacağı devralana karşı muvazaa iddiası ileri sürülebilir
E) Alacak, borçlu haberdar edilmeksizin temlik edilmişse iyi niyetle eski alacaklıya
ödemede bulunan borçlunun borcu sona erer
25) Akitten doğan borçlar için öngörülen zamanaşımı süresi kural olarak ne kadardır?
A)1yıl B) 3 yıl C) 5 yıl D) 10 yıl E) 20 yıl
26) Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinin hangisinde hakkaniyet gerektirmiyorsa fail tazminata mahkum edilemez?
A) Temyiz kudretini haiz olmayanların işledikleri fiiller
B) Ev reisinin sorumluluğu
C) Yardımcı şahsın fiilinden sorumluluk
D) istihdam edenin sorumluluğu
E) Bina malikinin sorumluluğu
27) Aşağıdaki hallerin hangisinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir?
A) Tapu sicilindeki kayda itimaden G.Menkul iktisap eden kimseye karşı
B) Rızası dışında malı elinden çıkan kişi tarafından malın halihazır zilyedine karşı
C) Borçlunun asıl borçlu .olduğu kişiden başka bir şahsa yanlışlıkla ödemede bulunması halinde
D) Zamanaşımına uğramış bir borcun ödenmesi halinde
E) Haksız veya ahlaka aykırı bir amaç için ödemede bulunulması halinde
28) “(A), 10 top kumaşın satılması konusunda (B)’ye icapta bulunduğunu sanarak (C)’y icapta bulunmuştur.” Yukarıdaki olayın akıbetine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) (A),Şahısta hata yapmıştır,(C), hata yapıldığını anlamamakta haklı is (A),sözleşmeyi iptal edemez
B) (A),sözleşme ile bağlıdır
C ) (B), iyi niyetli ise; (A), sözleşmeyi feshedemez
D) (A),sözleşmenin konusu olan şeyde hata yapmıştır, (C) iyinlyetli ise; (A) sözle?
meyi feshedemez E) Sözleşmenin konusu olan şey yalnızca karşı tarafın şahsına ilişkin bir şey olmadığından (A),sözleşmenin iptalini isteyemez
29) “(A) ile (B) aralarında akdettikleri adi yazılı şekle tabi sözleşmede faiz oranını % 5 olarak kabul etmiş daha sonra (A), telefonla (B)’ye faiz oranını % 10’a çıkardığını bildirmiş (B) de bunu kabul etmiştir.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yeni faiz oranının tespiti icap ve kabul şeklinde yapıldığından geçerlidir
B) Yeni faiz oranı, faiz oranının tespitinde sözleşmenin geçerlilik koşullarına uyulmadığından geçersizdir.
C) Taraflar bu teklifi teyit mektubu ile teyit ettirmediklerinden tarafları bağlamaz
D) Faiz oranları 3095 sayılı kanunda düzenlendiği için taraflar bunu düzenleyemez
E) Yeni faiz oranının tespiti resmi şekilde yapılmadığından geçersizdir.
30) “Antika vazosunu satmak için (B)’ye icapta bulunan (A),malın gerçek değerini bilmemektedir. Alıcı (B) ise vazonun gerçek değerinin 500 milyon TL olduğunu bildiği halde bunun 200 milyon TL edebileceğini daha fazla bir bedelle alamayacağını beyan ederek icabı kabul ediyor”
(A) Aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanarak sözleşmeyi feshedebilir?
A) Gabin B) Hata C) Hile
D) ikrah E) Muvazaa
31) Para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Borçlu kusurlu ise yalnızca temerrüt faizi öder
B) Yalnızca gecikme faizi öder
C) Kusuru oranında gecikme faizi ve alacaklının gecikme dolayısıyla uğradığı zararları öder.
D) Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın temerrüt faizi öder.kazadan mesul olur
E) Kusuru olmasa bile gecikme faizi öder,bunu aşan zararlardan sorumlu tutulabilmesi temerrüde düşmede kusurlu şartına bağlıdır.
32) “Kamyon şoförü (D),aracın işleteni olan ( C ) ‘nin yanında işçi olarak çalışmaktadır, Araç TEM otoyolunda hareket halinde iken önde seyreden Tankerden sızan “Asfalt”, yolun zeminini kayganlaştırmış ve kayan araç, bariyerleri de aşarak bahçesinde çalışmakta olan (A)’nın ölümüne yol açmıştır”
Yukarıdaki olayda (A)’nın ölümünden aşağıdaki şahıslardan hangisi hangi esaslara göre sorumludur?
A) Yalnız (D), haksız fiil esaslarına göre
B) Yalnız (C) haksız fiil esaslarına göre
C) (D) ve (C) Tam teselsül kurallarına göre
D) (C), işleten sıfatıyla kusursuz olarak; (D) de haksız fiil esaslarına göre kusuru oranında sorumludur
E) (C), istihdam eden sıfatıyla kusuru oranında; (D)’de Haksız fiil esaslarına göre
kusuru oranında sorumludur.
33) Tecille ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme tecile karar vermek zorundadır.
B) Bütün suçlular için 3 yıla kadar ki hürriyeti bağlayıcı cezalar tecil edilebilir.
C) Tazminat kabilinden para cezaları alacaklının muvafakatiyle tecil edilebilir.
D) Tecilde deneme süresi olaysız geçerse mahkumiyet vaki olmamış sayılır.
E) Tecilde deneme süresi cürümler için 3, kabahatler için 1 yıldır
34) Ceza hukukunda suçun işlendiği an aşağıdakilerden hangisidir?
A) icra hareketlerinin başladığı an
B) İcra hareketlerinin tamamlandığı an
C) Sonucun gerçekleştiği an
D) Son icra hareketinin yapıldığı an
E) icra hareketlerinin yapıldığı ve sonucun gerçekleştiği an
35) Genel ve özel af ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A) Yalnızca cezayı ortadan kaldıran, değiştiren, azaltan af, genel; mahkumiyeti bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldıran af, özel aftır.
B) TBMM tarafından ilân edilen af, genel; Cumhurbaşkanı tarafından ilân edilen af, özel aftır.
C) Yalnızca cezayı azaltan, değiştiren, kaldıran af, özel af; mahkumiyeti bütün neticeleri ile birlikte ortadan kaldıran af, genel aftır.
D) Bütün mahkumların serbest bırakılmasını sağlayan af, genel; bazı mahkumların
serbest bırakılmasını sağlayan af, özel aftır.
E) Cumhurbaşkanı tarafından ilân edilen af, genel; TBMM tarafından ilân edilen af, özel aftır.
36) “Hususilik kuralı” neyi ifade eder?
A) Aynı suçtan dolayı iki defa yargılama yapılamamasını ifade eder.
B) Sanığın hangi suçtan dolayı iade edilmişse o suçtan dolayı yargılanmasını ifade eder.
C) Suçluluğu ispat edilmeden hiç kimsenin suçlu sayılamayacağını ifade eder.
D) Yabancı ülke kanunu ile Türk Ceza Kanunundan hangisi failin lehine ise o kanunun uygulanmasını ifade eder.
E) Sanığın suçluluğu hakkında kuvvetli belirtiler yoksa sanığın bu şüpheden yararlanacağı ilkesini ifade eder.
37) “Sanık, aynı suç işleme kararıyla Belediye aleyhine elektrik ve su hırsızlığı suçlarını işlemiştir.” Sanığın cezalandırılmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Fikri içtima kuralları uygulanır.
B) Gerçek içtima kuralları uygulanır.
C) Müteselsil suç esaslarına göre cezalandırılır.
D) Karma suç esaslarına göre cezalandırılır.
E) Her bir suçtan ayrı ayrı ceza verilerek toplam ceza belli bir oranda indirilir.
38) Şikâyet süresi ne kadardır?
A) Fiilin yapılmasından itibaren Q ay
B) Fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 ay
C) Failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay
D) Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay
E) Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl
39) iki ayrı suçtan dolayı mahkum olan sanık nasıl cezalandırılır?
A) Cezası daha ağır olan suçtan dolayı ceza verilir
B) Cezası ağır olan suçun cezası verilir ve diğer suçtan dolayı verilecek ceza ı
cezaya eklenir î
C) iki ayrı suçtan dolayı ceza verilir ve cezalar toplanır
D) iki ayrı suçtan dolayı ceza verilir ve cezalar toplanarak toplam cezadan kanunun belirlediği oranda bir indirim yapılır.
E) Karma suça ilişkin esaslar uygulanır
40) “Fail icra hareketlerini tamamlayabilecek durumda olduğu halde kendi isteğiyle icra hareketlerini tamamlamamıştır.” Yukarıdaki durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Faal nedamet D) ihtiyariyle vazgeçme
B) Pasif pişmanlık E) Suç sonrası pişmanlık
C) Aktif pişmanlık
41) Aşağıdakilerden hangisi fer’i manevi şeriklerden biridir?
A) Fiili irtikap eden
B) Doğrudan doğruya beraber işleyen
C) iş ve vasıta tedarik eden
D) Azmettiren
E) Müzaheret ve muavenette bulunmayı vaat eden
42) “Uzun süreden beri hasmı (M)’yi öldürme planları yapan (K), (M)’yi takip etmiş ve onur iş çıkışında evine giderken zorunlu olarak kullandığı dar bir geçidin kapısında gizlediği silahla beklemiş nihayet (M)’nin geçide geldiği anda silahını doğrultarak 3 el ateş etmiş ancak silahın iğnesinin kırık olmasından dolayı silah ateş almamıştır.” (K)’nın sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Adam öldürmeye eksik teşebbüsten sorumludur.
B) Adam öldürmeye tam teşebbüsten sorumludur.
C) Taammüden adam öldürmeden sorumludur.
D) Mefruz suç vardır
E) Işlenemez suç vardır.
43) Davacının iki ayrı talepte bulunduğu ve önce asıl talebinin, asıl talebinin redde dilmesi halinde yardımcı talebinin incelenmesini istediği dava türü aşağıdakiler den hangisidir?
A) Seçimlik dava D) İnşai dava
B) Terditli dava E) tespit davası
C) Objektif dava birleşmesi
44) Aşağıdakilerden hangisi usulü müktesep hak teşkil ettiğinden geri alınamaz?
A) Kanun yoluna başvurma
B) Taraflardan birinin teklif ettiği yemin
C) Hakimin taraflardan birine teklif ettiği yemin
D) Şikayet
E) Dava
45) Yargıtay’ın 06.02.1984, 7/3 (RG 19.03.1984) tarihli içtihadı birleştirme kararına göre harca tabi davalarda davanın açıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harcın yatırıldığı tarih
B) Dilekçenin mahkeme esas defterine kayıt tarihi
C) Hakimin dava dilekçesinin verildiğini tasdik ettiği ve dilekçeyi kaleme havale ettiği tarih
D) Davacının mahkemeye geldiğinin tutanağa yazıldığı tarih
E) Harcın yatırıldığı tarih farklı ise evrakın getirildiği esas defterine kaydedilmişse kayıt tarihi
46) Aşağıdakilerin hangisinde Mahkemenin yetkisi kesindir?
A) Kira bedelinin tespiti davalarında
B) irtifak haklarına ilişkin davalarda
C) Babalık davası
D) Boşanma davası
E) Sigorta sözleşmesinde doğan tazminat davaları
47) Aşağıdaki hallerin hangisinde hakim, taraflarca reddedilmese bile çekilmek zorundadır?
A) Davacının hakimin kardeşinin oğlu olması halinde
B) Hakimin davada iki taraftan birine nasihat vermiş veya yol göstermiş olması halinde
C) Hakimin, gerekli olmadığı halde ihsas-ı rey’de bulunması halinde
D) Hakimin davada tanık, bilirkişi veya hakem sıfatıyla dinlenmiş yada hareket etmiş olması halinde
E) Dava sırasında hakim ile taraflardan biri arasında bir dava yada düşmanlık bulunması halinde
48) Aşağıdaki hallerin hangisinde mecburi dava arkadaşlığı yoktur?
A) Bir dairede kiracı olarak oturan birden fazla kişiye karşı açılan tahliye davasında
B) iştirak halinde maliklerin birlikte açacağı tahliye davasında
C) Adi şirkete karşı açılacak davalarda
D) Müteselsil borçlulara karşı açılacak davalarda
E) Miras şirketinin açacağı davalarda
49) “İleride açılacak veya açılmış olan bir davayla ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına alınmasını sağlamak için kabul edilen bir müessesedir.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Delil hasrı D) Islah
B) Delil ikamesi E) Delil tespiti
C) ihtiyati tedbir
50) Aşağıdakilerden hangisi Davada taraf değildir?
A) Mecburi dava arkadaşlığı D) Fer’i müdahil
B) ihtiyari dava arkadaşlığı E) Borçlu
C) Asli müdahil
51) Aşağıdakilerden hangisi dava şartı değildir?
A) Dava ehliyeti D) Yargı yolu
B) Taraf ehliyeti E) Kesin hüküm bulunmaması i
C) Husumet
52) Türkiye’de suç işleyen yabancı, hangi kanuna göre cezalandırılır?
A) Failin vatandaşı olduğu ülke kanununa göre
B) Türk kanunlarına göre
C) Yabancının tercih ettiği kanuna göre
D) Mağdurun vatandaşı olduğu ülke kanununa göre
E) Yabancı ülke kanunu ile Türk kanunundan hangisi failin lehine ise o kanuna göre
53) Aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımını kesen sebeplerden biri de-Pildir?
A) Sanığın kaçması
B) Sanık hakkında tutuklama müzekkeresinin düzenlenmesi
C) Savcının kamu davası açması
D) Sanık hakkında yakalama müzekkeresinin düzenlenmesi
E) Sanık hakkında son soruşturmanın açılması kararının verilmesi
54) Ceza muhakemesine ilişkin kuralların zaman bakımından uygulanmasında aşağıdaki ilkelerden hangisi geçerlidir?
A) Lehe olan kanunun uygulanması
B) Geçmişe yürürlük
C) Derhal uygulanırlık
D) Kanunu mutlak olarak geriye etkili biçimde uygulanması
E) Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra doğacak uyuşmazlıklara uygulanması
55) Aşağıdakilerden hangisi yetkili makam yada sanık tarafından izin verilse dahi tanıktan çekinme hakkını haizdir?
A) Devlet memurları
B) Doktor ve hemşireler
C) Müşavirler
D) Müdafiler
E) Devletin emniyeti açısından gizli tutulması gereken belgelerle ilgili olarak bilgi sahibi olan kimseler
56) Aşağıdaki Mahkeme kararlarından hangisine itiraz edilemez?
A) Düşme kararı
B) Duruşmada verilen görevsizlik kararı
C) Sanığın şuur tetkikine ilişkin karar
D) Tutuklama ve tutukluğun devamına ilişkin karar
E) Karşılık davanın kabule şayan olmamasına dair karar
157) Kamu güvenliği nedeniyle muhakemenin naklini isteme yetkisi aşağıda-kilerden hangisine aittir?
A) Davaya bakan mahkeme
B) Yargıtay
C) Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Yüksek Görevli Mahkeme
E) Adalet Bakanı
58) Takibi şikayete bağlı bir suçun Re’sen kovuşturulacağı sanılarak ihbarda bulunulmuş ve şikayet süresi de dolmamışsa mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
A) Düşme D) Beraat
B) Durma E) Mahkumiyet
C) Ret
59) Aşağıdakilerden hangisi temyiz sebeplerinden biri değildir?
A) Mahkemenin kanun dairesinde teşekkül etmemiş olması
B) Yargıçlık görevine katılması kanunen yasak olan bir yargıcın hükme katılması
C) Son kararın gerekçesiz olması
D) Mahkemenin oyçokluğu ile karar vermesi
E) Duruşmanın açıklığı kuralının ihlal edilmesi
60 Aşağıdakilerden hangisi “Talepname”nin tanımıdır?
A) Adalet Bakanı’nın TCK.’da belirtilen bazı suçlar hakkında kamu davası açılması için savcıya verdiği belgedir.
B) Savcının hazırlık soruşturması sonucu elde ettiği delillerle kamu davasını açtığı belgedir.
C) Başsavcının yazılı emir davasını açtığı belgeye verilen addır.
D) Başsavcının maddi hukuka ve muhakeme hukukuna aykırılıkları ileri sürerek yargılama yapılması için Yargıtay tutuklama kararı Kuruluna verdiği belgedir.
E) Cumhuriyet Savcısının yargıçtan sanık hakkında ceza verilmesi talep ettiği belgeye verilen addır.
61) Kira süresinin bitmesi sebebine dayanan ilamsız tahliyede davacının elinde aşağıdaki belgelerden hangisi bulunmalıdır?
A) Borç ödemeden aciz belgesi
B) Yazılı tahliye taahhüdü
C) Resmi şekilde düzenlenmiş kira sözleşmesi
D) Kesin rehin açığı belgesi
E) Senet
62) Doğrudan Doğruya iflâs halinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) iflâs davası D) Takip yapılmasına gerek olmaması
B) Depo kararı E) Hepsi
C) iflâs talebi
63) Aşağıdakilerden hangisi itiraz olarak nitelenemez?
A) “imza benim değildir.” D) “Mahkeme yetkisizdir.”
B) “itiraz ediyorum.” E) “Borcu ödedim.”
C) “itiraz”
64) Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifinden fazla olması halinde mahkeme şirketin durumunun düzeleceğine kanaat getirirse aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
A) iflâs kararı D) iflâsın ertelenmesi
B) iflâs takibinin taliki E) iflâsın kaldırılması
C) iflâsın kapanması
65) Borçlunun mallarının haczinde borçluya en az yük teşkil edecek, haczi ve satılması en kolay mallardan başlanarak bir sıra takip edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Hacze iştirak D) Pay cetveli
B) Hacizde tertip E) Hacizde orantılılık
C) Sıra cetveli
66) Tasarruf yetkisi kısıtlanan müflis aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir?
A) G. Menkul rehni
B) G. Menkul satımı
C) G. Menkul üzerinde sınırlı ayni hak tesisi
D) G. Menkul satış vaadi
E) Hiçbiri
67) İflâs içi konkordatoda konkordato komiserinin görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) iflâs dairesi D) icra tetkik mercii
B) icra dairesi E) Ticaret mahkemesi
C) iflâs idaresi
68) Aşağıdakilerden hangisi ilâm niteliğindeki belgelerden biri değildir?
A) Şartlı noter senetleri
B) icra dairesindeki kefaletler
C) Temyiz kefaletnameleri
D) Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
E) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
69) 17 yaşındaki (A)’nm bir gayrimenkulu satması halinde bu işlemin akıbeti ne olur?
A) işlem, yoklukla maluldür.
B) işlem, mutlak butlanla maluldür.
C) İşlem, keenlemyekündür.
D) işlem, askıda hükümsüz olup velisinin icazetiyle geçerli olur.
E) işlem, geçerli olup hüküm ve sonuç doğurur.
70)”Ayni hakların belirliliği ilkesi” neyi ifade eder?
A) Ayni hakların içeriğinin kanunda tespit edilmiş olmasını
B) Sahibine yararlanma ve kullanma hakkı verilmesini
C) Sınırlı sayıda olmasını
D) Sahibine eşya üzerinde sınırlı bir hakimiyet tanımasını
E) önceki tarihli sınırlı ayni hakkın öncelikli olması
71) “(A) adlı şahıs hakkında (X) gazetesinde 1 hafta süresince kişilik haklarını zedeleyici yazılar yazılmıştır.” (A), aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?
A) Tecavüzün önlenmesi
B) Tecavüzün durdurulması
C) Tespit davası
D) Vekaletsiz iş görme nedeniyle sebepsiz iktisap davası
E) Haksız rekabet davası
72) İflas, tapu sicilinde nereye kaydedilir?
A) Beyanlar hanesine yazılır
B) Tapuya şerh verilir
C) Düzeltmeler siciline kaydedilir
D) Mal sahipleri siciline kaydedilir
E) Aziller siciline kaydedilir
73) Genel ve özel kanunların uygulanma hallerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı hususu düzenleyen iki özel kanun söz konusu ise sonraki tarihli özel kanun uygulanır.
B) Aynı hususu düzenleyen iki genel kanun söz konusu ise daha sonraki genel kanun uygulanır.
C) Genel kanun önceki tarihli, özel kanun daha sonraki tarihte yürürlüğe girmişse genel kanun uygulanır.
D) Özel kanun önce, genel kanun daha sonraki tarihte yürürlüğe girmişse genel kanunun amacına bakılarak uygulanacak kanun tespit edilir.
E) Özel kanun, genel kanundan sonra yürürlüğe girmişse özel kanun uygulanır.
74) “(A), ölüme bağlı tasarrufla kızı (B)’yi mirastan ıskat ettiğini bildirmiş ancak sebep göstermemiştir.” (B), buna karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?
A) Tenkis davası açarak mahfuz hissesinin yarısını alabilir.
B) Tenkis davası açarak mahfuz hissesinin tamamını alabilir.
C) iptal davası açarak kanuni miras hissesini alabilir.
D) Miras sebebiyle istihkak davası açarak kanuni miras hissesini alabilir.
E) (B), bu tasarrufa karşı hiçbir hak talep edemez.
75) “(A), (B) ve (C) bir gayrimenkul üzerinde müştereken maliktirler.”
(A), (B) ve (C) arasındaki ilişkilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) (A), (B) ve (C) gayrimenkul üzerindeki hissesi üzerinde tasarrufta bulunabilir.
B) Maliklerden yalnız biri gayrimenkul üzerinde 3.kişi lehine geçit irtifakı hakkı tanıyamaz.
C) (A): payını (B)’ye satarsa (C) kanuni şufa hakkını kullanabilir.
D) Maliklerden her biri yalnız başına istihkak davası açabilir.
E) Gayrimenkule bir kat ilavesi müşterek mülkün yarısından fazlasına sahip olan ve adet itibariyle de çoğunluğu teşkil eden paydaşların rey ve onayı gereklidir.
76) Aşağıdakilerden hangisi emredici hukuk kaidelerinin amaçlarından biri ı
A) Kamu düzenini korumak
B) Örf ve adet kurallarını korumak
C) Ahlak kurallarını korumak
D) Zayıfları korumak
E) Güçsüzleri korumak
77) “(Ü), (B)’nin (A)’ya olan 6 milyar TL.’lık borcu için gayrimenkulu üzerinde (A) lehine 4 milyar TL.’lık ana para ipoteği kurdurmuştur. (B), borcunu vadesinde ödeyemeyince (A) gayrimenkulun satışını istemiş ve gayrimenkul 5 milyar TL.’ye açık arttırma yoluyla satılmıştır.” Buna göre (A), gayrimenkulun satış bedelinden ne kadar talep edebilir?
A) Gayrimenkul bedelinin tamamını talep edebilir. Ayrıca kalan 1 milyarlık alacağını borçlu (B)’den isteyebilir.
B) 4 milyar TL.’yi ve faiz, temerrüt faizi gibi yan alacakları talep edebilir.
C) Alacağın tamamını yan alacaklar da dahil ana para ipoteği veren (Ü)’den talep edebilir.
D) (A), ipoteğin ana para ipoteği olması dolayısıyla yan alacakları talep edemez yalnızca gayrimenkulun satış bedeli olan 5 milyar TL.’yi isteyebilir
E) Asıl alacak ve yan alacaklar da dahil toplam 4 milyar TL.’yi talep edebilir zira ana para ipoteği vardır, diğer alacağını ise adi alacak olarak talep edebilir.
78) “(S), sahte vekaletname ile (M)’ye ait gayrimenkulu iyi niyetli (A)’ya satıp tapuda devretmiştir.” Buna göre malik (M) aşağıdaki haklardan hangisine haiz değildir?
A) (A)’ya karşı istihkak davası açarak malın mülkiyetini talep edebilir.
B) iyi niyetli (A)’dan gayrimenkulu kullanım süresince ecri misil tazminatı talep edebilir.
C) (A)’ya karşı tapu kaydının tashihi davasını açabilir.
D) (S)’ye karşı tazminat davası açarak zararını tazmin ettirebilir.
E) (A)’nın gayrimenkul için yaptığı lüks masrafların gayrimenkule zarar vermeyecek şekilde ayrılmasını talep edebilir.
79) Aşağıdaki hallerin hangisinde takas mümkündür?
A) Şirket ortaklarından birinden alacağı olan şahsın şirkete borçlu olması halinde
B) Şirket ortaklarından birine borcu olan şahsın aynı zamanda şirket alacaklısı olması halinde şirkete karşı yaptığı iflâs takibi sonunda depo kararını ortağa da tebliğ etmesi halinde
C) Tevdi edilen bir şeyin iadesine ya da bedelinin tazminine ilişkin borç ile karşı taraftan olan olacak
D) Devlet, il veya köyler yararına kamu hukukundan doğan borçlar ile karşı taraftan olan alacaklar
E) Alacaklının ya da ailesinin geçimi dolayısıyla doğrudan doğruya alacaklıya verilmesi gereken borçlar ile karşı taraftan olan alacaklar
80) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız tacir yardımcılarından biridir?
A) Ticari mümessil D) işçiler
B) Ticari vekil E) acente
C) Seyyar tüccar memuru
81) Aşağıdakilerden hangisi bir kollektif şirketin ticaret unvanı olabilir?
A) Ali Dürüst
B) Turizm ve inşaat Koli. Şti.
C) Ali Dürüst ve Cem Yıldız Koli. Şti.
D) Ali Dürüst ve Ortaklan Kollektif Şirketi
E) Turizm ve inşaat Kollektif Şirketi
82 Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilliği sona erdiren hallerden biridir?
A) Müvekkilin ölümü
B) Müvekkilin iflâsı
C) Müvekkilin medeni haklan kullanma ehliyetini kaybetmesi
D) Ticari mümessilin iflâsı
E) Hepsi
83) Anonim şirket yönetim kurulunun, yetkilerini murahhas üye veya müdürlere bırakmasının 3.kişileri bağlaması aşağıdaki koşullardan hangisine tabidir?
A) Mutlaka noter aracılığıyla 3. kişilere bildirilmesi halinde
B) iadeli taahhütlü mektup, telgraf veya herhangi bir suretle 3. kişilere bildirilmesi halinde
C) Ticaret siciline tescil halinde
D) Ticaret siciline tescil ve ticaret sicil gazetesinde ilân edilmesi halinde
E) Anonim şirket pay defterine kaydı ve ilânı halinde
84) Aşağıdakilerden hangisi şirketin tasfiyesiz sona erme hallerinden biridir?
A) Tür değiştirme
B) iflâs
C) Sürenin sona ermesi
D) Ortaklık sermayesinin 2/3’ünün kaybı
E) Haklı nedenlerle fesih
85) Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?
A) Müşterek mülkiyet D) Toplu mülkiyet
B) iştirak halinde mülkiyet E) Birlikte mülkiyet
C) Ferdi mülkiyet
86)Bir poliçede, cirantanın “ciro edilemez” kaydı koyması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?
A) Poliçe geçersiz hale gelir
B) Kayıt, yazılmamış sayılır
C) Ciranta, poliçeyi devrettiği şahıs hariç diğer hamillere karşı mesul olmaz
D) Poliçe, vade gelinceye kadar ibraz edilemez.
E) Muhatap, asıl borç ilişkisinden doğan bütün defileri poliçeyi bu kayıtla devralan şahsa karşı ileri sürme hakkını kazanır.
87)Seyahat çekleri aşağıdakilerden hangisi içinde mütalaa edilir?
A) Kıymetli evrak D) Ödeme emri
B) Niteliksiz çek E) Ödeme vaadi
C) Havale
88)Aşağıdakilerden hangisi, protesto süresinin kaçırılması bakımından mücbir sebep teşkil eder?
A) Hamilin kalp krizi geçirmesi
B) Noterin ölümü
C) Hamilin yakınlarından birinin ölümü
D) Postadaki gecikme
E) Hamilin senedi kaybetmesi
89)Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde ibraz yapılmaz ya da kabul etmeme protestosu çekilmezse aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
A) Poliçe vadeye kadar ibraz edilemez.
B) Vadeye kadar müracaat borçlularına başvurulamaz.
C) Bütün müracaat borçlularına karşı müracaat hakkı kaybedilir.
D) Yalnızca keşideciye karşı müracaat hakkı kaydedilir.
E) Muhatap asıl borç ilişkisinden doğan talep hakkını kaybeder.
90)Aşağıdaki hallerden hangisinde poliçe geçersiz olur?
A) Poliçede ödeme yerinin gösterilmemesi halinde
B) Poliçede vadenin gösterilmemesi halinde
C)Keşidecinin poliçenin kabul edilmemesinden sorumlu olmayacağına dair bir kayıt koyması halinde.
D)Keşidecinin poliçenin ödenmemesinden sorumlu olmayacağına dair bir kayıt koyması halinde
E)Poliçeye menfi emre kaydının konması halinde
91) Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlara karşı nereye başvurulabilir?
A) Yedi gün içinde Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’na itiraz edebilir.
B) Yedi gün içinde Bölge idare Mahkemesi’ne itiraz edebilir.
C) Otuz gün içinde Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nda temyiz edebilir.
D) Otuz gün içinde Danıştay idari işler Kurulu’nda temyiz edebilir.
E) Danıştay dava dairelerinin kararları kesin olup hiçbir yargı merciine başvurulamaz.
92) Aşağıdakilerden hangisi validen farklı olarak kaymakamın kullanamayacağı bir yetkidir?
A) Bazı devlet memurlarını atama yetkisi
B) Mülki idare sınırları içindeki bütün merkezi idare kuruluşları ve personeli üzerinde hiyerarşi gücüne sahip olması.
C) Kamu düzeninin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri alma yetkisi.
D) Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Hükümet kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygulamasını sağlamak.
E) Olağanüstü, ani durum ve olaylarla karşılaşıldığında asker birliklerin kullanılmasına karar vermek.
93) “Ankara Birinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen konut dokunulmazlığının ihlali davasında tanık olarak dinlenmek istenen (B) Konya nüfusuna kayıtlı olup Bursa’da ikamet etmektedir. Ankara Birinci Asliye Ceza Mahkemesi, Bursa Mahkemesi’ni tanık (B)nin dinlenmesi konusunda istinabe etmiş ve tanık (B) duruşmada yalan yere yemin etmiştir.” (B)nin cezalandırılması için yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara mahkemeleri.
B) Konya mahkemeleri.
C) Bursa mahkemeleri.
D) Konutun bulunduğu yer mahkemesi.
E) Türkiye’nin herhangi bir yerindeki mahkeme.
94. “Melike, eşi Kenan’dan boşandıktan sonra Ali ile evlenmiştir. Melike’nin önceki evlilikten Cemal adında bir oğlu vardır.”
Yukarıdaki olayda Ali ile Cemal arasındaki nafaka yükümlülüğüne ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ali’nin Cemal’e bakma yükümlülüğü bulunmamaktadır; Cemal’in masrafları tamamen Kenan’ın ödediği nafakayla karşılanır.
B) Ali, Cemal’in sadece mutad masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
C) Ali, Cemal’in sadece mutad dışı masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
D) Kenan, yalnızca masraflara iştirak edebilir. Cemal’in bütün ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
E) Ali, Cemal’in bütün masraflarını karşılamak zorundadır, Kenan’ın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
95. Aşağıdakilerden hangisi Derneğin infisah nedenlerin biri değildir?
A) Derneğin amacının kanuna ve ahlaka aykırı hale gelmesi
B) Derneğin acze düşmesi
C) Genel Kurulun üst üste 2 defa toplanamaması
D) Yönetim kurullarının oluşturulmaması
E) Derneğin amacının gerçekleşmesi ve gerçekleşmesinin imkansız olması
96. Aşağıdaki hallerin hangisinde objektif iyi niyetin herhangi bir rolü bulunmamaktadır?
A) Sözleşmenin 1. derecedeki noktalarının tamamlanmasında
B) Sözleşmenin 2. derecedeki noktalarının tamamlanmasında
C) Hukuki ilişkilerinin kurulması ve yorumlanmasında
D) Kanunun yorumlanmasında
E) Kanuna karşı hilenin önlenmesinde
97. “(A), organ ve dokularının nakli hususunda (B) ile anlaşmış ancak daha sonra bu edimini ifa etmekten vazgeçmiştir.”
(B), aşağıdaki yollardan hangisine başvurulabilir?
A) BK 96 ve devamı maddelerine göre borca aykırılıktan dolayı (A)’yı sorumlu tutabilir.
B) BK 41 ve devamı maddelerindeki haksız fiil esaslarına dayanarak (A)’y sorumlu tutabilir.
C) Organ ve dokuların alınması, taşınması ve nakli hakkındaki kanun hükümlerine dayanarak (A)’dan tazminat alabilir.
D) (A)’dan menfi zararın tazminini ve bu zararı aşan müspet zararı isteyebilir.
E) (A)’dan herhangi bir talepte bulunamaz zira bu hak münhasıran şahsa bağlı bir haktır, her zaman ifadan kaçınabilir.
98. Mirasçı (A), mirasçı olduğunu gösteren veraset ilamını nereden alabilir?
A) Sulh hukuk mahkemesi
B) Asliye hukuk mahkemesi
C) Ticaret mahkemesi
D) İş mahkemesi
E) Sulh ceza mahkemesi
99. “Esnaf (E), Tüccar (T) ile yaptığı karz akdinden doğan borcunu ifa etmemiştir; Tüccar, (E) hakkında yaptığı takipte bileşik faiz talebinde bulunmuştur.”
Yukarıdaki olayda (T)’nin talebine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) (T), bileşik faiz talep edemez, çünkü karz akdi esnaf açısından “ticari iş” değildir.
B) (T), bileşik faiz talep edebilir, çünkü karz akdi esnaf açısından “ticari iş”tir.
C) (T), bileşik faiz talep edemez, zira karz akdinde bileşik faiz uygulaması 3095 sayılı kanuna göre yasaktır.
D) (T)’nin bileşik faiz talep edebilmesi, (E) ile arasındaki anlaşmaya bağlıdır, taraflar faiz oranını ve bileşik faizi serbestçe kararlaştırabilirler.
E) (T) bileşik faiz talep edebilir, zira esnaf da TTK’ye göre tacirdir.
100. “Ticari işletmesini, Menkul işletme tesisatı da dahil olmak üzere, (A) Bankasına rehneden (B), daha sonra menkul işletme tesisatının tamamını (C)’ye satmış ve teslim etmiştir.”
Bu işlemin geçerliliği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) (B), Rehnin kapsamına giren mallar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceğinden işlem geçerlidir.
B) Menkul malların mülkiyeti, (A) Bankasının rehin hakkı saklı kalmak kaydıyla (C)’ye geçeceğinden (A) Bankası bu hakkını, (C)’ye karşı kullanabilir.
C) (C), malların mülkiyetini iktisap eder ve malları rehinden ari olarak kullanabilir.
D)(B), (A) Bankasının izni olmadan rehin konusu malları üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamayacağından yapılan işlem geçersizdir.
E)(B), Ticaret sicil müdürünün izni olmadan rehnin kapsamına giren mallar üzerinde, hiçbir tasarrufta bulunamayacağından işlem geçersizdir.
KAYNAK
Recommend0 recommendationsPublished in Hakimlik-Savcılık Sınavları
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ücretsiz olan sitemizin gelişimi için reklam gelirleri, takdir edeceğiniz üzere önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleyici programınızı kapatmanızı rica edeceğiz.