arama

Anayasa Hukuku Mid-Term 2 Soruları (2005/06) – Koç Üni. Hukuk Fak.

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • ankahukuk ankahukuk
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Anayasa Hukuku 2. vize sınavı soruları ve cevapları


LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU
Mid Term 2 (2 Mayıs 2006) (Doç. Dr. Kemal Gözler)
Ad Soyad:
No:

TALİMAT: Sınav klasik ve test olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Klasik kısmın süresi 25; test kısmının süresi 35 dakikadır. Önce klasik kısım tamamlanacak, kağıtlar toplandıktan sonra sınavın test kısmı yapılacaktır. Sınavda 1982 Anayasası metnini kullanmak serbesttir. Lütfen okunaklı yazınız. Sadece istenilene cevap veriniz. Küçük küçük ve sık satır yazmayınız. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır. Klasik kısımda her soru 10; test kısmında ise 1 puan değerindedir. (Test kısım buraya konulmamıştır).
SORULAR
1. Türkiye tarafından 1950 yılında imzalanmış ve 1954 yılında onaylanmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, m.6/e: “(Bir suç isnat edilen herkes), mahkemede kullanılan dili anlamıyor ya da konuşamıyor ise, bir çevirmenin yardımından ücretsiz olarak yararlanabilir”.
Varsayalım ki, Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren X sayılı Kanunun Y maddesi şöyle demektedir: “Türk Mahkemelerinde yargılama dili Türkçedir. Türkçeyi anlamayan veya konuşamayan kişilere, ücreti kendileri tarafından ödenmek şartıyla bir tercüman yardımından yararlanabilirler”.
Varsayalım ki, siz Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi hakimisiniz. Önünüzdeki davada Türkçe bilmeyen bir sanık yangılanmaktadır. Sanık, tercüman ücretini yatırmamaktadır. Bu sorunu nasıl çözersiniz? Neden?
2. 13 Nisan 1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 15 Mayıs 2002 tarih ve 4756 sayılı Kanun ile değişik6’ncı maddesi, böyle bir yetki Anayasada öngörülmemesine rağmen, TBMM Genel Kuruluna vermiştir. Bu hükmü, Anayasa Mahkemesi 21 Eylül 2004 tarih ve E.2002/100, K.2004/109 sayılı kararıyla iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu maddeyi, anayasayla öngörülmemiş bir yetkiyi, TBMM’nin kendisine kanunla veremeyeceği gerekçesiyle iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı doğru mudur?
A) Doğrudur. B) Yanlıştır.
3. Türk hukukunda yürütme organının aslî düzenleme yetkisi yoktur. Ancak bunun iki istisnası vardır. Bunlar nelerdir. Sadece isimlerini belirtiniz. (5 p.)
a)
b)
4. Anayasa, m.127/2: “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir”.
Varsayalım ki, Bakanlar Kurulunun usûlüne uygun olarak çıkardığı X sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Y maddesi belediyelerin görev ve yetkilerinde değişiklik yapmıştır.
X sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Y maddesi Anayasamıza uygun mudur? Neden?
A) Uygundur B) Aykırıdır.
5. Varsayalım ki 10.2.2005 tarih ve X sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 12.4.1960 tarih ve Y sayılı Kanun ilga edilmiştir. X sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM tarafından görüşülmüş ve 15.2.2005 tarihinde reddedilmiştir. TBBM’nin reddettiği Y sayılı KHK’nin ilga ettiği X sayılı Kanun tekrar yürürlüğe girer mi? Neden?
A) Tekrar yürürlüğe girer. B) Tekrar yürürlüğe girmez.
6. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından usûlüne uygun olarak ilân edilen olağanüstü hâl kararı derhal TBMM’nin onayına sunulmuş ve TBMM aynı gün olağanüstü hâl ilân kararının onaylamıştır. Olağanüstü hâl ilanının onaylanması işlemi denetlenebilir mi? Neden? Denetlenebilirse hangi mahkeme de denetlenebilir? A) Denetlenebilir. B) Denetlenemez.
7. Milletvekili olmayan Bakan B’nin adam öldürdüğü iddia edilmektedir. Bakan B’nin yargılanabilmesi için yapılması gereken işlem, usûl nedir? Bu usûl başarıyla tamamlanırsa bakan B nerede yargılanır?
Başarılar Dilerim. Doç. Dr. K emal Gözler
Etrafınızdaki arkadaşlarınızın ismini yazınız.
Ön: Arka: Sağ: Sol:
CEVAPLAR
LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU
Mid Term 2 (2 Mayıs 2006) (Doç. Dr. Kemal Gözler)
Ad Soyad:
No:
TALİMAT: Sınav klasik ve test olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Klasik kısmın süresi 25; test kısmının süresi 35 dakikadır. Önce klasik kısım tamamlanacak, kağıtlar toplandıktan sınavın sonra test kısmı yapılacaktır. Sınavda 1982 Anayasası metnini kullanmak serbesttir. Lütfen okunaklı yazınız. Sadece istenilene cevap veriniz. Küçük küçük ve sık satır yazmayınız. Gereksiz açıklamalardan puan kırılır. Klasik kısımda her soru 10; test kısmında ise 1 puan değerindedir.
SORULAR
1. Türkiye tarafından 1950 yılında imzalanmış ve 1954 yılında onaylanmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, m.6/e: “(Bir suç isnat edilen herkes), mahkemede kullanılan dili anlamıyor ya da konuşamıyor ise, bir çevirmenin yardımından ücretsiz olarak yararlanabilir”.
Varsayalım ki, Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren X sayılı Kanunun Y maddesi şöyle demektedir: “Türk Mahkemelerinde yargılama dili Türkçedir. Türkçeyi anlamayan veya konuşamayan kişilere, ücreti kendileri tarafından ödenmek şartıyla bir tercüman yardımından yararlanabilirler”.
Varsayalım ki, siz Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi hakimisiniz. Önünüzdeki davada Türkçe bilmeyen bir sanık yangılanmaktadır. Sanık, tercüman ücretini yatırmamaktadır. Bu sorunu nasıl çözersiniz? Neden?
Cevap: Davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, m.6/e uygulanır. Çünkü ANAYASA, m.90/son a göre bir Türk kanunu ile temel hak ve hürriyetler alanında bir milletlerarası antlaşma çatıştığında milletlerarası antlaşma hükmü esas alınır.
2. 13 Nisan 1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 15 Mayıs 2002 tarih ve 4756 sayılı Kanun ile değişik 6’ncı maddesi, RTÜK’e üye seçme yetkisini Anayasada öngörülmemesine rağmen, TBMM Genel Kuruluna vermiştir. Bu hükmü, Anayasa Mahkemesi 21 Eylül 2004 tarih ve E.2002/100, K.2004/109 sayılı kararıyla iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu maddeyi, anayasayla öngörülmemiş bir yetkiyi, TBMM’nin kendisine kanunla veremeyeceği gerekçesiyle iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı doğru mudur?
A) Doğrudur. B) Yanlıştır.XXX CevaP: çünkü, yasama yetkisi aslî bir yetkidir. Anayasada düzenlenmemiş konular da kanunla düzenlenebilir.
3. Türk hukukunda yürütme organının aslî düzenleme yetkisi yoktur. Ancak bunun iki istisnası vardır. Bunlar nelerdir. Sadece isimlerini belirtiniz. (5 p.)
Cevap: a) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
b) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim Kanun hükmünde kararnamesi
4. Anayasa, m.127/2: “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir”.
Varsayalım ki, Bakanlar Kurulunun usûlüne uygun olarak çıkardığı X sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Y maddesi belediyelerin görev ve yetkilerinde değişiklik yapmıştır.
X sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Y maddesi Anayasamıza uygun mudur? Neden?
xxxA) Uygundur B) Aykırıdır.
Çünkü, anyasanın ikinci kısımının bir iki ve dördüncü bölümlerine girmeyen diğer maddelerde düzenlenen konular, bu maddeler de “kanunla düzenlenir” ibaresi geçse bile kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir. Çünkü, kanun hükmünde kararname, kanun hükmündedir.
5. Varsayalım ki 10.2.2005 tarih ve X sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 12.4.1960 tarih ve Y sayılı Kanun ilga edilmiştir. X sayılı Kanun Hükmünde Kararname TBMM tarafından görüşülmüş ve 15.2.2005 tarihinde reddedilmiştir. TBBM’nin reddettiği X sayılı KHK’nin ilga ettiği y sayılı Kanun tekrar yürürlüğe girer mi? Neden?
A) Tekrar yürürlüğe girer. B) Tekrar yürürlüğe girmez.XXXX
Çünkü ilga eden kanunun ilga edilmesi ilga eden kanuna hayat vermez. Çünkü hukukî varlığı sona ermiş, bir işleme bu şekilde tekrar hayat verilemez.
6. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından usûlüne uygun olarak ilân edilen olağanüstü hâl kararı derhal TBMM’inin onayına sunulmuş ve TBMM aynı gün olağanüstü hâl ilân kararının onaylamıştır. Olağanüstü hâl ilanının onaylanması işlemi denetlenebilir mi? Neden? Denetlenebilirse hangi mahkeme de denetlenebilir? A) Denetlenebilir. B) Denetlenemez.xxx
Cevap: Çünkü, onama işlemi bir parlâmento kararıdır. Vce parlâmento kararları (üç istisna dışında) anayasa mahkemesinin denetimine tâbi değildir.
7. Milletvekili olmayan Bakan B’nin adam öldürdüğü iddia edilmektedir. Bakan B’nin yargılanabilmesi için yapılması gereken işlem, usûl nedir? Bu usûl başarıyla tamamlanırsa bakan B nerede yargılanır?
Cevap: Yasama dokunulmazlığı kaldırılırsa suçu işlediği yer ceza mahkemesinde yargılanır.
Başarılar Dilerim. Doç. Dr. Kemal Gözler
Etrafınızdaki arkadaşlarınızın ismini yazınız. Ön: Arka: Sağ: Sol:


Bu sınav soruları, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Kemal GÖZLER’in izniyle yayınlanmıştır. Soru ve cevapların orijinalinin yayınlandığı adres : www.anayasa.gen.tr

etiketlerETİKETLER
Bu Bölümde Son Eklenenler