Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Avukatların Sağlık ve Sosyal Yardım Güvenceleri

- Advertisement -

Avukatlar olarak bilelim ki, meslek dayanışmamız, birbirimize ve meslek örgütümüze güvenmemiz, daha birçok sorunumuzun çözümünü kolaylaştırıp yaşama geçirecektir.

Türkiye’mizde 79 Baroya kayıtlı, sayısı 85.000’lere yaklaşan AVUKATLAR (Üyelik hakkı kazanan eş ve çocuklar), Avukat Stajyerleri, çağdaş, etkin, yüksek güvenceli, kolay ulaşılabilir SAĞLIK YARDIMLARI alabilmektedirler. Üstelik yıllık güvencesi 130.000,-TL olan sağlık-tedavi yardımı, sayıları 100’den fazla olan TBB’nin anlaştığı güvenilir hastanelerde yatarak tedavilerde, yalnız baro kimlik kartını göstererek uygulamadan yararlanmaktadırlar. Bu denli yüksek teminatlı, ek ödemesiz, yaş ve kronik hastalıklar sınırlaması olmadan uygulanan başka bir özel sağlık yardımı bulunmamaktadır.

AVUKATLAR için, çok önemli saydığımız SOSYAL YARDIMLAR da bulunmaktadır. Ayrıntılarını aşağıda açıklamaya çalışacağız. TBB-SYDF Yönetmeliği, bu yönetmeliğe göre çıkarılan yardım uygulama yönergeleri çerçevesinde, TBB yönetimi tarafından titizlikle yürütülen uygulamaları ile meslektaşlarımız, yaşam boyu hatta ölüm-ölüm sonrası bile sosyal destekleri en yakınlarında bulabilmektedirler.

Avukatlar olarak bilelim ki, meslek dayanışmamız, birbirimize ve meslek örgütümüze güvenmemiz, daha birçok sorunumuzun çözümünü kolaylaştırıp yaşama geçirecektir.

Özellikle MUNZAM EMEKLİLİĞİN yaşama geçirilmesi, SAĞLIK YARDIMI kapsamının genişletilmesi, EŞ VE ÇOCUKLARIN DA SAĞLIK YARDIMI kapsamına alınması konularında, TBB DENETLEME KURULU üyeliğim döneminde (2009-2013) sürekli olarak öneriler, projeler, görüşler-görüşmeler, dergilerde yazılarla katkı sunmaya çalıştık.

BİLMEMİZ GEREKEN HAKKIMIZ OLAN YARDIMLAR

1- ANALIK YARDIMI

Doğum yapan kadın avukatlar ile yine doğum yapan kadın avukat stajyerleri bu haktan yararlanabilirler. Doğum yapıldığının bildirilmesi halinde 2015 yılı için belirlenen 1.250,-TL geciktirilmeksizin meslektaşımıza derhal ödenmektedir.

2 – HASTALIK YARDIMI

Hastalık yardımı ile tedavi yardımı birbirinden farklıdır. Hastalık yardımı yılda en çok 90 gün için yapılan bir yardımdır. Günlük 40,-TL olan yardımın alınabilmesi için, en az 21 gün süreli istirahat gerektiğine ilişkin “SAĞLIK KURULU RAPORU” aslının teslimi koşulu bulunmaktadır. Bir yılda 21 günden az, 90 günden fazla süren hastalık durumunda, belirtilen sürenin altında ve üstünde kalan günler için bu yardımdan yararlanılamaz.

3 – TEDAVİ-SAĞLIK  YARDIMI

Baroya kayıtlı avukatlar ile üye yapılan avukat eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına, hastanede yatarak tedavi durumunda yapılan 2015 yılı için 130.000,-TL/Yıl teminatlı, çok çok önemli bir sağlık-tedavi destekleme yardımıdır. 40’a yakın ilde, 100’den fazla anlaşmalı güvenilir özel hastanelerde yatarak tedavilerden, her türlü ameliyatlardan yararlanabiliyoruz. AVUKAT, ÜYE YAPI- LAN EŞİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUĞU, yıllık 130.000,-TL’lik bu yardımdan tam olarak yaralandırılıyor. Hiçbir peşin ödeme, kesinti söz konusu değildir. Avukat, BARO KARTI ile hastaneye girip tedavisi tamamlandıktan sonra hiçbir ödeme yapmadan taburcu olabilmektedir. Baro kartının geçerli, aidatların ödenmiş olması koşulunu da unutmayalım.

Anlaşmalı hastanelerde, ayakta tedavi-muayene halinde önemli indirimlerden de yararlanabilmekteyiz.

TBB-SYDF ile anlaşmalı olmayan hastanelerde yapılan yatarak tedaviler de yardım kapsamında bulunmaktadır. Ancak oradaki yatarak tedavi giderlerinin öncelikle avukat tarafından ödenmesi, sonra alınacak fatura aslı ile epikriz raporu asıllarının TBB’ne iletilmesinden sonra, kapsama dahil olan ödemeler, TBB-SYDF tarafından avukata ödenmektedir. Hem peşin ödeme ve iade bekleme yükünden kurtulmak hem de kapsam dışı kalan ödeme-istisna ve kesintilerle karşılaşmamak için, anlaşmalı hastaneleri tercih etmek işimizi kolaylaştırmaktadır.

Yatarak tedavi için YURT DIŞINDA TEDAVİ zorunluluğu bulunması halinde, koşullara uyularak bu olanaktan da yurt içi yataklı tedavi teminatının 2 katında tedavi yardımından (260.000,-TL), refakatçi, yol, konaklama giderleri de karşılanmaktadır.

Ağır hastalıkların (kalp ameliyatı, kanser, vs.) ayakta sürdürülen tedavileri de sağlık- tedavi yardımı kapsamındadır.

Yatarak sağlık-tedavi yardımından AVUKAT STAJYERLERİ de 2015 yılı için 30.000,-TL ile sınırlı olarak yararlanabilmektedir.

3 – OLAĞANDIŞI HAL YARDIMI

Avukatlara ve avukat stajyerlerine, kaza geçirilmesi halinde uzun süreli tedavi gerektiren güç çareli hastalıklara yakalanılması halinde (organ yetmezliği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi) yapılan bir sosyal yardımdır. Çalışılamayan sürenin uzunluğu göz önüne alınarak TBB Başkanlık Divanı’nın kararı ile yılda azami 5.000,-TL’ye kadar; çalışılamayan sürenin uzaması durumunda TBB Yönetim Kurulu Kararı ile yılda en çok 25.000,-TL’ye kadar ek olağan dışı yardım yapılabilmektedir.

Ayrıca TBB Yönetim Kurulu Kararı ile TUTUKLU OLMALARI HALİNDE çalışamayan avukatlara aylık 300,-TL yardım yapılması uygulamasına da geçilmiştir.

4 – SüREKLİ İŞGÖREMEZLİK YARDIMI

Yaşlılık, hastalık, malullük gibi nedenlerle ÇALIŞAMAZ DURUMDA OLUP yaşamını sürdürebilmesi için maddi destek ihtiyacı duyan, avukatlık mesleğinden emekli olan üyelerin yararlanabileceği bir sosyal yardımdır. Bunun için yöntemine uygun yardım isteminde bulunulacak, aile içi her türlü gelirinin fert başına düşen tutarı “net asgari ücretin 1,5 katının” altında olduğu saptanacak, ondan sonra TBB Yönetim Kurulu Kararı ile aylık mutat 900,-TL yardım yapılabilecektir.

5 – BAKIM YARDIMI

Bu yardım da yine yaşlılık, hastalık, malullük gibi nedenlerle ÇALIŞAMAZ DURUMDA OLUP bakıma muhtaç olan avukatlara yapılır. Yöntemine uygun istemde bulunulması durumunda, aile içi her türlü gelirinin fert başına düşen tutarı “net asgari ücretin 2 katının” altında olduğu saptanması halinde HUZUREVİNDE VEYA BAKIMEVİNDE barınmasını sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu Kara- rı ile aylık mutat 1.200,-TL yardım yapılabilecektir.

Huzurevinde veya bakımevinde barınması herhangi bir nedenle sağlanama- yanlara, istemde bulunmaları halinde koşulları uygunsa bu yardım diledikleri mekanda bakımlarını sağlamak üzere yardımcı-hemşire yardımı olarak da yapılabilir.

6 – BüRO HASAR YARDIMI

Avukatların yangın, sel, deprem gibi nedenlerle bürosu kullanılamayacak hale gelmişse, barosunun hazırlayacağı zarar saptama tutanağı ile zararının belgelenmesi halinde, TBB Yönetim Kurulu bütçe durumunu da göz önüne alarak yılda en çok 5.000,-TL’ye kadar, bu yardımın yeterli olmaması, hasarın büyüklüğü, hak sahibinin durumunun gerektirmesi halinde yılda azami 10.000,- TL’ye kadar ek yardım yapılabilir.

ACİL DESTEK YARDIMI

Avukatın ailesi ile birlikte maruz kalacağı kaza veya afet nedeniyle gereksinim duyduğu acil müdahale ve nakil gibi ihtiyaçları karşılamak amacıyla ACİL YARDIM, acil tıbbi yardım, nakil istemleri TBB-SYDF’ye ulaştırılması halinde acil durum sonlanıncaya kadar geçen süredeki işlemlerle sınırlı olmak üzere, olay başına azami 5.000,-TL’ye kadar yardım yapılmaktadır.

EŞ VE ÇOCUKLARA SAĞLIK-TEDAVİ  YARDIMI

Bu ve bundan sonra gelen çağdaş, insani yardımların başlatılması, yaygınlaştırılması için 2009-2013 yılları içinde TBB’deki çalışma dönemimde bıkmadan, durmadan, her platformda girişimlerde bulundum. Gerekliliğine, istenirse yapı- labileceğine meslektaşlarımızı inandırmaya çalıştım. Yaşama geçirilmiş olmasına karşın yaygınlaştırılmasında başarılı olamadık. Aynı konularda TBB yönetiminin gerçekçi, içten, heyecan duyduğu çalışmaları bile yeterli olmadı. Türkiye’deki avu- katların sayısı 85.000’lere ulaşmasına karşın, eş ve çocuklarını üye yapan üye sayısı 31.12.2014 tarihi itibari ile 3696’dır. Bu çağdaş ve bulunmaz olanaktan eş ve çocuklarını yıllık 150,-TL olan aidatla yararlandırmayan meslektaşlarımı, araları bozulmasın diye yine de eş ve çocuklarına şikayet etmiyoruz. Yıllık kişi başına 150,-TL aidat ödeyen meslektaşımız eşini, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, 25 yaşına kadar Üniversite’de okuyan çocuğunu hiçbir yaş, kronik hastalık, fazla prim ödeme gibi özel sigorta şirketlerinin koyduğu engellerle karşılaşmadan, AVUKATLAR GİBİ yıllık 130,000,-TL ile sınırlı yatarak tedavi yardımından yararlanma olanağı bulunmaktadır.

7 – MUNZAM EMEKLİLİK  YARDIMI

Munzam emeklilik yardımı da bir hayaldi, gerçek olabileceği yaşanarak görüldü. Bu dönemin TBB yönetimi, çekingen bir sevinçle başlattı, katkısı olan herkese teşekkürler. Halen uygulanmakta olan 69 yaşını bitiren meslektaşlarımızdan 31.12.2014 tarihi itibari ile 2778 meslektaşımız munzam emeklilik aylığı almak- tadır. Yaşın 65’e ineceği aylık yardımların çok daha artacağı uzak değildir.

Bizim çalışmalarını yaptığımız munzam emeklilik projesi, katılım payı ödenerek kaynakların genişletilmesiyle çok daha yüksek miktarda (hakim-savcı emeklileri gibi) munzam emeklilik yardımını öngörüyordu. Ancak hiçbir ek katılım payı ödemeden alınan ve uygulaması devam eden munzam emeklilik aylıkları, aidiyet ve dayanışma duygularımızı onurlu bir mesleğin mensubu olarak güçlendiriyor.

Şimdilik 69 yaşını bitiren, 20 yıl baroya kayıtlı avukatlık yapan, başvuru sırasında baroya kaydı bulunan, barosuna kesenek borcu bulunmayan, geçerli baro- kartı bulunan avukatlar, barosu aracılığı ile belgelerini tamamlayıp başvurusunu yaparak aylıklarını alabiliyorlar. Yıllara göre miktarı değişebilecek olan 3’er aylık ödemeler şeklinde, çalışmayan avukatların çalışan avukatlardan daha fazla aldığı bir uygulama düzenli olarak devam etmektedir.

Munzam emeklilik yardımı avukatın barosu ile üyeliğini devam ettirmesi durumunda yaşadığı sürece kendisine ödeniyor. Bu yardım avukatın mirasçılarına kalmıyor. Avukatın baro levhasından silinmesi veya ölümü halinde munzam emeklilik yardımı yapılamamaktadır.

8 – CENAZE YARDIMI

Cenaze yardımı avukatın, çalışmayan avukatın, çalışamayan avukatın ve avukat stajyerinin ölümünde, acil cenaze masraflarının karşılanması amacıyla yakınlarına yapılan 1.500,-TL bir yardımdır. Cenaze yardımı yine TBB-SYDF tarafından ödenmektedir. Ancak acil ihtiyaç durumunda ölen avukatın bağlı olduğu barosu derhal cenaze yardımını yapar, sonradan ölenin yakınları adına TBB-SYDF’den ödediği miktarı tahsil eder. Cenaze yardımının istemeyenlerden kalan, gönderilirse iade edilen yardım paraları SYDF’de gelir kaynağı olarak katkı sağlamakta, diğer sosyal yardımlarda kullanılabilmektedir.

9 – ÖLüM YARDIMI

Bu yardımın kaynağı TBB bütçesinin ilgili fasıllarından karşılanır. SYDF ile ilgisi bulunmamaktadır. SYDF kurulmadan önce de var olan keseneklerden oluşan bir kaynağa dayanmaktadır. Avukatın ölümünden sonra hak sahibi olan avukatın yakınlarına, koşullara uygun istemde bulunulması halinde 6.400,-TL miktarında bir ölüm yardımı yapılmaktadır. Bu yardım meslektaşlarımızın kalan yakınları tarafından pek istenilmemektedir. 2014 yılında 177 avukat için yakınlarına ölüm yardımı yapılmıştır.

Kısaca özetlenen tüm yardımların ayrıntıları, istisnaları, kapsama dahil olanlar-olmayanlar, TBB-SYDF uygulama yönergelerinde anlaşılır şekilde açıklanmıştır. Her türlü başvuru için yanımızda olan barolarımıza ulaşmamız yeterli olacaktır.

Yardımlara ilişkin iyileştirmeler konusundaki görüş ve düşüncelerimizi ilgili ve yetkili kurullarda anlatmaya, istemlerimizi sürdürmeye çalışacağız.

Derleyen Av. İrfan Akyürek
İSTANBUL BAROSU DERGİSİ MART-NİSAN 2015

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ve Avukatın Failliği

Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi – 2023-2024 Yılı

Resmi Gazete'nin 21.09.2023 tarih ve 32316 nolu sayısında yayınlanarak...

Seri Dosyalarda Vekalet Ücreti Hesaplaması

Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22....

Akıllı Sözleşmeler: Fırsat mı, Tehdit mi? Avukatlık...

Teknolojideki ilerlemeler hukuk disiplinini etkilemektedir. Bu etki bir yandan...

Avukatlık Stajının Tarihçesi

Avukatlık stajına ilişkin günümüze kadar yapılan düzenlemeler ve bu...

Çok Sanıklı Ceza Dosyalarında Beraat Kararları Verilmesi...

Bir ceza davasında birden fazla sanık hakkında beraat kararı...

Vekalet Ücretinin Haczedilemezliği – HGK Kararı

1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 164 /son maddesinde, dava sonunda,...

HGK Kararı:”Yetkisizlik Kararından Sonra Yargılamanın Yetkili Mahkemede...

Hukuk Genel Kurulu, daha önceden yetkisizlik kararı sebebiyle HMK’nın...

Siteden