Makale

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

<< MAKALE BAŞLIKLARI

4. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

4.1. Kendiliğinden Sona Erme

4.1.1. Ölüm

İş sözleşmelerinde işçinin  kişiliği ve özelliklerinin arz ettiği önem nedeni ile işçinin ölmesi halinde sözleşme de kendiliğinden sona ermektedir. Bu noktada sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olmasının  önemi yoktur[97]. Bu husus TBK’nın 440.maddesinde de açık şekilde ifade edilmektedir[98].

İşçinin ölmesi, kıdem tazminatına hak kazandıracak haller arasında sayılmaktadır. Belirli süreli  iş sözleşmesi yapmasına  ve hatta  sözleşmenin  sürenin dolması nedeni ile sona ermesine çok kısa bir zaman kalmasına rağmen işçinin ölümü halinde, işçinin mirasçıları kıdem tazminatı talep edebileceklerdir[99].

 İşverenin ölümü  halinde iş sözleşmeleri kural olarak kendiliğinden  sona ermemektedir. TBK.md.441 düzenlemesi de; işverenin ölümü  halinde yerini mirasçılarının  alacağını ifade etmektedir. Bu halde; mirasçılar ücret ödeme borcu,  işçiler ise iş görme edimlerini  mirasçılara karşı yerine getirmekle yükümlü olmaktadırlar. TBK.md.441/I’in ikinci  cümlesinde; bu hallerde işyerinin devrine ilişkin hükümlerin esas alınacağı belirtilmektedir.

İş sözleşmesinin işverenin kişiliği göz önüne alınarak yapıldığı  hallerde ise işverenin ölümü sözleşmeyi kendiliğinden sona erdirmektedir. Bu durumda;işçinin, kıdem tazminatı talebi gündeme gelemez. Zira işverenin ölümü, kıdem tazminatına hak kazandıracak sınırlı  sayıdaki sebepler arasında sayılmamaktadır.  Bununla birlikte TBK.md.441/II hükmünde  yer alan hakkaniyete uygun tazminatın,şartların bulunması halinde – belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğu fark etmeksizin – talep edilmesi mümkündür.

4.1.2. Belirli süreli işsözleşmesinin süresinin dolması

Belirli  süreli iş sözleşmelerinin karakteristik özelliği olarak sürenin dolması halinde  sözleşme kendiliğinden, herhangi  bir taraf işlemine gerek olmaksızın sona ermektedir[100]. TBK.md.430 hükmü  de bu hususu açık şekilde ortaya koymaktadır[101].

Belirli süreli iş sözleşmelerinin sürenin dolması ile kendiliğinden sona ermesi ile feshe bağlı sonuçlar gündeme gelmemektedir.  Sürenin sona ermesi kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden de değildir. Bununla birlikte Yargıtay’ın yenilememe bildirimini fesih olarak sayan kararları bulunmaktadır[102].

Türk Borçlar Kanunu’nun 430/II. maddesi uyarınca belirli  süreli sözleşmede kararlaştırılan  sürenin sonuna gelinmesine rağmen taraflar arasındaki ilişki sürdürülüyor ise sözleşme belirsiz  süreli sözleşmeye dönüşmektedir. 1475 sayılı İş Kanunu’nda  ise aynı durumda sözleşmenin bir sene ile sınırlı olmak üzere sözleşme süresi kadar yenileneceği hüküm altına alınmış idi.

Sözleşme, tarafların fesih bildirimi ile sona erecek şekilde kararlaştırılmış ve her iki taraf da bildirimde bulunmamış ise TBK.md.430/IV uyarınca sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmektedir.


[96]   Bozkurt Gümrükçüoğlu, s.71.

[97]   Bozkurt Gümrükçüoğlu, s.256.

[98]   TBK.md.440; “Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam  etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.” şeklindedir.

[99]   Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s.301-304; Bozkurt Gümrükçüoğlu, s.256.

[100] Mollamahmutoğlu/ Astarlı/ Baysal, s.1084; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat; s.304; Alpagut, s.160.

[101] TBK.md.430; “Belirlisüreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulmasına  gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer.” İfadelerini haizdir.

[102] YHGK  01.04.2015  E.2013/22-1943–K.2015/1131.  Bu  karar, yukarıdaki açıklamalarımızda inceleme konusu yapılmıştır.

Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Sonraki sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemiz, ücretsiz hizmet vermektedir. Hizmetlerin devamı için takdir edileceği üzere reklam ve reklam gelirlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle, sitemizde gezinebilmeniz için lütfen öncelikle reklam engelleyici programı kapatınız!