Image default
Makale

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

<< MAKALE BAŞLIKLARI

KAYNAKÇA

Aktay, Nizamettin/ Arıcı, Kadir/ Kaplan-Senyen, Tuncay. (2009). İş Hukuku. 3.Bası.  Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Alpagut, Gülsevil. (1998). Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi. İstanbul: TÜHİS Yayınları.

Ayan, Serkan. (2005). Belirli Süreli İş Sözleşmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C.54.

Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz. (2012). Belirli Süreli İş Sözleşmesi. Doktora

Tezi: İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelik, Nuri/ Caniklioğlu, Nurşen/ Canbolat, Talat. (2015). İş Hukuku

Dersleri. 28.Bası. İstanbul: Beta Yayınları.

Çil, Şahin. (2010). Belirli Süreli İş Sözleşmesi. Osman Güven Çankaya’ya Armağan. Ankara: Beta Yayınları.

Ekonomi, Münir. (2006). 4857 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Belirli Süreli Hizmet Sözleşmelerinin Hukuka Uygunluğu (I). LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi. C.3 S.9.

Ekonomi, Münir. (2007). 4857 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Şekil Yönünden Hukuka Uygunluğu (II/1). LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.4 S.15.

Güler, Mikdat. (2005). Belirli Süreli İş Sözleşmesi. LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi. C.2 S.5.

Güzel, A./ Özkaraca, E./ Ugan, D. (2011). Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda  Belirli Süreli İş Sözleşmesi. Sarper Süzek’e Armağan. İstanbul: Beta Yayınları.

Mollamahmutoğlu, Hamdi/ Astarlı, Muhittin/ Baysal, Ulaş. (2014). İş Hukuku. 6.Bası. Ankara: Turhan Kitabevi.

Öner/ Taşkent, Savaş/ Ulucan, Devrim. (2005). Bireysel İş Hukuku. 2.Bası. İstanbul: Legal Yayıncılık.

Süzek, Sarper. (2014). İş Hukuku (Genel Esaslar – Bireysel İş Hukuku). 10.Bası. İstanbul: Beta Yayınları.

Taşkent, Savaş. (2006). Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Yapılabilmesi. LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. C.3 S.9.

Yiğit, Yusuf. (2012). Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Bu Serbestinin Sınırları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C.14 S.2. 

İlginizi Çekebilir

Bu içeriğimiz ile ilgili düşünceniz?