in

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’te Kabul Edildi.

Meclis’in 20 Şubat 2019 tarihli oturumunda kabul edilen ve yasalaşan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne hangi düzenlemelere yer verildi?

İcra ve İflas Kanununda temyiz yoluna başvurabilmek için 40 bin liralık parasal limitin 58 bin sekiz yüz Türk lirasına çıkarılması ve bu limitin de her yıl yeniden değerleme oranında artırılması; parasal limitlerin artırılmasına yönelik uygulama için bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu 2/12/2016 tarihinden maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçiş hükmünün belirlenmesi; adli ve idari yargı hâkim adaylığı mülakatına girebilmek için yazılı sınavda en az yetmiş puan alma şartı getirilmesi; hâkim ve savcı adaylığının süresi ve dönemlerinin, adaylık eğitiminde yapılacak sınavlara ilişkin hususların belirlenmesi; iş yoğunluklarına göre bölge adliye mahkemelerindeki dairelerin birden fazla heyet halinde çalışabilmesi; sanığın talebi üzerine duruşma açılmaksızın bölge adliye mahkemesi dairelerince cezada indirim yapılmasına veya cezaya gerek olmadığına karar verilebilmesine ilişkin hükümlerin getirilmesi; yargılamanın hızlandırılabilmesi amacıyla Yargıtay incelemesinden geçen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemelerine gönderilmesi öngörülen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’in 20 Şubat 2019 tarihli oturumunda kabul edildi ve yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi gazete’de yayınlanması sonrası yürürlüğe girecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Getirilen Düzenlemeler

Kanuna göre, İcra ve İflas Kanunu uyarınca, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularındaki 40 bin liralık parasal sınır yükseltiliyor.

Buna göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen, miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyiz başvurusunda bulunulabilecek. Bu parasal sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. 2 Aralık 2016’dan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen nihai kararlar bakımından temyiz yoluna başvurma sınırı, 40 bin lira olarak uygulanacak.

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak.

Hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak.

Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere toplam 5 üyeden oluşan Mülakat Kurulu kurulacak. Üyelerin hukuki veya fiili sebeplerle katılamamaları halinde, yerine vekalet edenler Mülakat Kuruluna katılacak.

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60’ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40’ının toplamının en az 70 olması gerekecek. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylara iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınacak.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorunda olacak.

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla iş yoğunlukları dikkate alınarak birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkan tanınacak.

Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek, yeni oluşturulan heyetin başkanı HSK tarafından belirlenecek.

Bölge adliye mahkemesince verilen kararın niteliğine bakılmaksızın, Yargıtay tarafından onama veya düzelterek onama kararı verilen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve kararın bir örneğinin bilgi mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi sağlanacak.

Bölge adliye mahkemesinin, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının Yargıtay’ca bozulması halinde dosya, gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilecek.

Ayrıca bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararına dair verilen bozma kararlarına ilişkin dosyaları da gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine iletilecek. Bu halde aynca verilen bozma kararının içeriği ile bölge adliye mahkemesinin düzeltme nedeni dikkate alınmak suretiyle Yargıtay’ın uygun görmesi halinde dosya, bölge adliye mahkemesine gönderilebilecek. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma kararları hakkında uygulanacak.

Yargıtay’ın bozma kararına uyulması durumunda ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına bakılmaksızın yalnızca temyiz yoluna başvurulabilecek.

İki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar bakımından ilk kez bölge adliye mahkemesi dairelerince verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz yolu açık olacak.

[ilgiliicerik icerik_id=”37093″]

İçeriğimize Oyunuz?

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

İşveren’e Prim Desteği Geldi. Kitaplarda KDV Kaldırıldı.

Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109’uncu sırada