Kamu Personel Rejimi Özet Ders Notu

Kamu Personel Rejimi Özet Ders Notu

1. Hizmete ilişkin politikaların belirlenmesi, devletin bir işveren olarak rolü ve sorumluluğu, ekonomik ve sosyal gelişme ile insan gücü arasındaki ilişkiler ve istihdam gibi makro düzeydeki genel politikaların belirlenmesi için uğraşan bilimi:

Ø Kamu personel yönetimidir

2. Kamu Personel Yönetiminin Konusu:

Ø Çalışanlarla örgüt arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir disiplindir. Bu nedenle personel yönetiminin konusu, yönetimde insan unsurunun en iyi şekilde kullanılması ve geliştirilmesinin yol ve yöntemlerini araştırmaktır.

3. Kamu Personel Yönetiminin Amacı:

Ø Personel yönetiminin amacı, bir örgütteki insanları en etkin bir şekilde bir araya getirmek, örgütlemek ve çalışanların refahını gözeterek örgütün başarısını en yüksek düzeye ulaştırmaktır.

4. Personel yönetiminin insan unsuruyla ilgilendiği bölümler:

Ø Örgütün ihtiyaç duyduğu elemanın seçilmesi, yetiştirilmesi, yetki ve görevlerinin düzenlenmesi, işine son verilmesi gibi teknik konularla ilgilenir

Ø İşe, göreve alınan insanın, örgüt içinde uyumlaştırılması, maddi ve manevi çıkarlarının korunarak işe karşı isteklendirilmesi ve örgütün başarısına katkısının artırılması için çalışır.

Ø İşe alınan bireyin iş güvenliğinin sağlanması ve sosyal varlığının korunması için gerekli önlemlerle uğraşır.

5. Kamu ve Özel Personel Yönetimi Benzerlikleri:

Ø Her iki kesimde de personel yönetimi, örgütün beşeri yönü ile ilgilidir.

Ø Her iki kesimde de, işbölümü, hiyerarşi, yazılı kurallar, tarafsızlık gibi bir takım öğeleri içeren bir yapı ve ilişkiler düzeni bulunmaktadır. Buna “bürokratik” unsur diyebiliriz

Ø Yönetim, belirli amaçlar için “işbirliği”ne dayalı bir grup faaliyeti olduğuna göre, hangi türden olursa olsun, her örgütün amacı, bu işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmektir.

6. Kamu ve Özel Personel Yönetimi Farklılıklar:

Ø Kamu hizmetleri, herkesi ilgilendiren, “kazançtan” daha çok “kamu yaran” düşüncesi ağır basan faaliyetlerden oluşur. Özel kesimdeki işlerin amacı doğrudan “kâr”a yöneliktir.

Ø Özel kesim yöneticileri, personelin maddi ve sosyal haklan konusunda karşılıklı görüşmeler yoluyla belirli çözümler gerçekleştirdikleri halde, kamu kesimindeki çalışanların ekonomik ve sosyal haklan ise, genellikle tek yönlü olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenir.

Ø Kamu hizmetleri, yasal ve biçimsel kurallara göre yürütülür. Bir kamu kurumunda yöneticinin karar ve eylem serbestliği, bir firma yöneticisine oranla daha çok kısıtlanmış durumdadır. Kamu kesiminde kararlar, genellikle hiyerarşinin üst basamaklarındaki yöneticiler tarafından alınır. Kararların alınmasında izlenecek yol ve yöntemlerin biçimsel esaslara bağlı olmasına dikkat edilir.

Ø Kamu hizmetleri, herkesin gözü önünde cereyan eder. Kamu görevlilerinin işleri, faaliyetleri kamunun gözetim ve denetimi altındadır.

Ø Özel kesime göre kamu kesiminde çalışanların hizmet güvenliği daha iyi sağlanmıştır

7. Kamu personel sistemlerinin temel kavramları:

Liyakat (Yeterlik): Kamu görevlerine girişin ve hizmet içinde yükselişin “işe uygunluk” ya da “başarı” ölçütüne bağlandığı, uygulanan ücret ve diğer çalışma koşullarının hizmetin etkinliğine ve sürekliliğine katkıda bulunduğu bir personel sistemidir.

Kariyer: Personelin haklarını, yükümlülüklerini, terfisini, güvenliğini ve hizmet şartlarını düzenleyen statüler içinde sürekli çalışarak yetişmesi ve idari hiyerarşide yükselerek kamu hizmetlerini yürütmesi olgusudur.

Sınıflandırma: Hiyerarşik bağlantıları olan hizmet gruplarından birbirinin aynı veya benzeri birimlerin bir araya getirilerek ayırıma tabi tutulmasıdır.

Kadro (Position) Sınıflandırması: Sistemde önemli olan görevdir-iştir. Personelin işin niteliğine uygun olması gerekir

Rütbe (Bank) Sınıflandırması: Görevden çok görevliye ağırlık vermesi nedeniyle bu sınıflandırmaya “personel sınıflandırması” da denilir. Rütbe sınıflandırmasında, kamu hizmetleri dikey ve yatay olmak üzere iki boyutlu bir ölçeğe göre gruplandırılır.

8. Kamu hizmetlerinin belli uzmanlık, beceri ve disiplinlere göre birbirinden ayırt edilmesi:

Ø Dikey bölünmeyi belirtir,

9. Hizmetlerin değişik öğrenim ve mesleki deneyim derecelerine göre ayrılması:

Ø Yatay bölünmeyi belirtir.

10. Kariyer Sistemleri:

Ø Program

Ø Organizasyon

Ø Açık

Ø Kapalı

Ø İşe yönelik

Ø Kişiye yönelik olmak üzere altı başlık altında toplanmaktadır.

11. Program kariyer sistemi:

Ø Personelin, belirli bir programda ya da bir bakanlık veya bir daire içinde çeşitli işlerde çalışmasına olanak tanıyan bir düşünce üzerine kurulmuştur. Kişinin çalıştığı iş kolundan başka alanlara geçmesi mümkün değildir.

12. Organizasyon kariyer sistemi:

Ø Önemli olan iş kolu değil, kurumdur.

Ø Bu sistemde memurların çalıştığı kurumlarından başka birimlere geçmesine imkân tanınmamaktadır.

13. Açık kariyer sistemi:

Ø Hizmetin her düzeyinde dışarıdan personel almayı mümkün kılan bir sistemdir. Sistemin temel özelliği, organizasyonun orta ve üst düzeyindeki mevkilere dışarıdan yeni üyelerin katılmasına imkân tanıyarak örgütü çevreye karşı kapalılıktan kurtarmasıdır. özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmaktadır

14.Kapalı kariyer sistemi:

Ø Örgütte genç yaşta işe girerek, hiyerarşinin üst basamaklarına kadar yükselmeye imkân tanıyan bir sistemdir. Bu sistemin temel özelliği, açık sistemin tersine, organizasyonun her kademesine, dışardan eleman alınmasına imkân tanımamasıdır. İngiltere ve Fransa’da uygulama alanı bulmaktadır.

15. İşe Yönelmiş Kariyer Sistemi:

Ø İşe yönelmiş kariyer sisteminin bir adı da “pozisyon” ya da “görev” veya “kadro” sistemidir. Sistem, işle, onu yürütecek olan kişi arasında nitelik bakımından uygunluk bulunması esasına dayanır.

16. İşe Yönelmiş Kariyer Sistemin olumlu yönleri:

Ø Siyasi kayırmacılığa imkân vermemekte ya da onu en az düzeye indirmektedir.

Ø İşe eleman almayı gerçek ihtiyaçlara ve belirli kriterlere bağlamaktadır.

Ø Eşit işe, eşit ücret prensibim benimsemiştir.

Ø Personelin değerlendirilmesi objektif ölçütlere göre yapılmaktadır.

Ø Organizasyonda yetki ve görev düzeni, karışıklığa meydan vermeyecek biçimde açık olarak belirlenmiştir.

Ø Organizasyonun her düzeyine dışarıdan eleman almayı mümkün kılmaktadır.

Ø Görevsel uzmanlık özendirilmektedir.

17.İşe Yönelmiş Kariyer Sistemin olumsuz yönleri :

Ø Çeşitli ve küçük meslek grupları meydana getirmektedir. Bu da birçok farklı ücret düzeyinin oluşmasına neden olmaktadır.

Ø Çok ayrıntılı iş tanımlamasına ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle sistemin ayrıntılı düzenlemeyi gerektirmesi, güç ve pahalı işleyen bir yapıyı ortaya çıkarmaktadır.

Ø Personelin hareketliliğini büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Bunun nedeni, dar kapsamlı hizmet sınıflarının varlığıdır.

Ø Her pozisyon için oldukça değişik nitelikler aranması, sınıf değiştirmeyi kısmen zorlaştırmaktadır.

18.Kişiye Yönelmiş Kariyer Sistemi:

Ø Kişiye yönelmiş kariyere, “rütbe” sistemi de denilmektedir..

19.Kişiye Yönelmiş Kariyer Sistemin olumlu yönleri:

Ø Sistem, her şeyden önce yöneticilere, her alanda kolaylıkla yararlanabileceği esnek bir işgücü istihdamına imkân tanımaktadır.

Ø Sistem, çalışanlara büyük ölçüde “güvence” sağlar.

Ø Meslek içinde kişilerin yükselmeleri düzenlidir.

Ø Grup arkadaşlığının ve küme değerlerinin gelişmesine elverişli bir ortam hazırlar..

20.Kişiye yönelmiş kariyer sisteminin olumsuz yönleri:

Ø Uzmanlaşmaya az yer vermektedir.

Ø “Memurluk” güvencesi, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin yürütülmesine engel teşkil edebilir..

Ø “Kıdeme” ve “deneyime” verdiği aşın ağırlık nedeniyle genç ve yetenekli kişilerin, hiyerarşide hızlı yükselmelerine imkân tanımamasıdır.

Ø Kıdeme ve deneyime ağırlık verildiği için, yeteneklilerle beraber yeteneksizler de bu sistemde korunurlar ve üst makamlara yükselebilirler.

Ø Memurluğu bir meslek haline getirdiğinden, davranışlarda köklü değişiklikler yapmak oldukça zordur.

21.Kamu personel rejiminin ilkeleri:

Ø Sınıflandırma,

Ø Kariyer,

Ø Liyakat

22. Sınıflandırma:

Ø 657 Sayılı DMK’ya göre sınıflandırma “devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır” (md. 3/A).

23.Kariyer:

Ø Memurlara, yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun biçimde, sınıflan içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağını sağlar.

24.Liyakat :

Ø Liyakat, göreve girişte ve hizmet içindeki ilerlemelerde, bilgi, görgü ve diplomayı esas alan bir ilkedir.

25.Kamu Personel Rejiminin Özellikleri:

Ø Memurluk kapalı bir kariyer düşüncesine dayanır

Ø Memurluğa girişte genel öğrenim esastır

Ø Hizmete giriş kurumsal esasa dayanmaktadır

Ø Yükselmelerde kıdem ve öğrenim düzeyi belirleyici bir ölçüttür

Ø Aylıklar ve ücretler sınıf ve derece esasına göre düzenlenmiştir

Ø Memurluk güvenceli bir statüdür.

Ø Memurluk gelenekçi ve şekilci bir statüdür.

Ø Memurluk rejimi yasalarla düzenlenmektedir

Ø Kamu personelinin yargısal denetimi özel, kurallara bağlanmıştır

26. Kamu Kurumlarında İstihdam Biçimleri

Ø Memur

Ø Sözleşmeli personel

Ø Geçici personel

Ø İşçiler şeklindedir.

27.Memur:

Ø Devlet yönetiminin asli ve sürekli elemanı memurlardır. DMK’ya göre, “devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” memur sayılır (md.4/A).

28. Sözleşmeli Personel

Ø Özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılan kamu hizmeti görevlileridir. Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılır.

29. Geçici Personel

Ø Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırlan içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler geçici personel grubunda yer alır.

30. İşçiler

Ø İşçiler; memur, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan görevlilerdir. iş mevzuatı hükümlerine tabidirler.

31. Memurların Sınıfları:

Ø Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamına giren -kurumlarda, yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetler gören ve diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri Sınıfında yer alır.

32. Teknik Hizmetler Sınıfı:

Ø Mühendis, mimar, jeolog, hidrolog, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci, fen memuru, tekniker, teknisyen ve benzeri mesleki ve teknik elemanlar, Teknik Hizmetler Sınıfını meydana getirir.

33. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı:

Ø Sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi personeli kapsar.

34. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı:

Ø Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri içerir.

35. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı:

Ø Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan avukatlardan meydana gelir.

36. Din Hizmetleri Sınıfı:

Ø Özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

37. Emniyet Hizmetleri Sınıfı:

Ø Özel kanunlarına göre, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, emniyet amiri, emniyet müdürü gibi emniyet mensubu memurlar bu sınıfı oluşturur.

38. Yardımcı Hizmetler Sınıfı:

Ø Kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak, toplamak; müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma, ısıtma vb. işlerde çalışanları kapsar.

39. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı:

Ø Valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatlan kazanmış olup da içişleri Bakanlığı merkez ve il kuruluşlarında çalışanlar ile maiyet memurlarından oluşur.

40. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı:

Ø Milli istihbarat Teşkilatı (MiT) kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

41. Kamu Hizmetine Girişte Anayasal İlkeler:

Ø “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez”.

Ø Anayasanın bu düzenlemesi, kamu hizmetlerine girişte, “serbestlik”, “eşitlik” ve “görevin gerektirdiği nitelikler” olmak üzere üç temel ilke ortaya koymaktadır.

42. D M K ‘ ya Göre Hizmete Girişte Genel Şartlar:

Ø Vatandaşlık

Ø Yaş

Ø Öğrenim Durumu

Ø Sağlık

Ø Kısıtlılık

Ø Askerlik Durumu

Ø Hizmete Alma Politikası

43. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri:

Ø Sadakat

Ø Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

Ø Davranış ve İşbirliği

Ø Emirlere Uymak

Ø İşbaşında Bulunmak

Ø Devlet Malını Korumak

Ø Mal Bildiriminde Bulunmak

Ø Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Vermek

Ø Kıyafet Düzeni

Ø İkamet Mecburiyeti

44. Memurlar İçin Konan Yasaklar:

Ø Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

Ø Grev yasağı

Ø Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

Ø Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

Ø Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

Ø İkinci Görev Yasağı

Ø Siyasi Partilere Girme Yasağı

45. Memurların Temel Hakları:

Ø Memurluk Statüsünün Kanunla Düzenlenmesi

Ø Güvenlik

Ø Ceza Kovuşturmasında Özel Güvence

Ø İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı

Ø Müracaat, Şikayet ve Dava Açma Hakkı

Ø Emeklilik Hakkı

Ø Memurun İzin Hakkı:Yıllık İzin, Mazeret İzni,Hastalık İzni, Aylıksız İzin

Ø Ülkemizde memurluk DMK’ da belirtildiği biçimde aşağıdaki durumlarda sona erer:

Ø Memurluktan çıkarılmayı gerektiren bir disiplin suçu işlemiş olması,

Ø Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığıma sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

Ø Memurluktan çekilmesi (belediye başkanı seçilmesi vb.),

Ø İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması,

Ø Memurun ölümü.

46. Memurların Sosyal Hakları:

Ø Aile Yardımı

Ø Doğum Yardımı

Ø Ölüm Yardım

Ø Tedavi Yardımı

Ø Memuriyette Sicil

Ø Kamu personelinin hizmete alınmasından ayrılmasına kadar geçen zaman içinde, kişisel durumu, çalışması, mesleki ve moral değerleri, sicil dosyalarında değerlendirilir

47. Disiplin cezaları ve Ceza Kanunu’nca düzenlenen cezalar:

Ø Ceza Kanunu ile “toplum düzenini” bozucu davranışlar cezalandırıldığı halde, disiplin cezalarıyla, bir kurumun kendi içindeki kurallara aykırı olarak yapılan fiiller cezalandırılmaktadır.

Ø Disiplin cezaları, daha özel ve kurum içi kuralların ihlali halinde uygulanan müeyyidelerden oluşmaktadır.

Ø Bazen bir davranış, hem kurumun düzenini ve hem de toplumun düzenini bozabilir. Böyle durumlarda memurlar hakkında hem disiplin ve hem de ceza kovuşturması yapılır.

Ø Ceza Kanunu’ndaki hükümler, suç işleyen herkese uygulanır.

Ø Disiplin cezaları, yalnızca memurlara tatbik edilir.

Ø Ceza Kanunu’nun getirdiği yaptırımlar, disiplin cezalarına göre daha ağırdır.

Ø Ceza Kanunu’ndaki cezalar, kişinin özgürlüğünü ve toplumsal statüsünü etkiler.

Ø Disiplin cezalan, yalnızca kişinin meslek hayatını etkiler.

Ø Ceza Kanunu’ndaki hükümler, yalnızca hakimler tarafından uygulanır.

Ø Disiplin cezalan ise üstler ve disiplin kurulları tarafından verilir. uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararlan yargı denetimi dışında tutulamaz.

48. Disiplin Cezalarının Çeşitleri :

Ø Uyarma

Ø Kınama

Ø Aylıktan Kesme

Ø Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Ø Devlet Memurluğundan Çıkarma

49. Uyarma:

Ø Memura, görevinde ve davranışlarında daha “dikkatli” olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

50. Kınama:

Ø Memura, görevinde ve davranışlarında “kusurlu” olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

51. Aylıktan Kesme:

Ø Memurun brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

52. Kademe İlerlemesinin Durdurulması:

Ø Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede,ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

53. Devlet Memurluğundan Çıkarma:

Ø Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

54. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:

Ø Disiplin amiri

Ø Atamaya yetkili amir

Ø Disiplin kurulu.

55. İki türlü disiplin kurulu vardır:

Ø Disiplin kurulu

Ø Yüksek disiplin kurulu

56. Disiplin Cezalarına İtiraz:

Ø Disiplin kurullarına yapılabilir.

Ø İdari yargı yoluna başvurulabilir.

57. Memurların Eğitimi:

Ø Genel eğitim

Ø Personelin hizmete girmeden önce okullarda ve üniversitelerde genel ve mesleki yönden eğitilmesidir:

58. Hizmet içi eğitim:

Ø Personelin, hizmete alındıktan sonra, çalıştığı kurumda yetiştirilmesi

59. Hizmet İçi Eğitimin Genel Amaçları:

Ø Mesleki ve teknik bilgiyi geliştirmektir.

Ø Kamu görevlilerinin verimliliğini artırarak hizmet maliyetlerini düşürmektir.

Ø Yönetime karşı şikayetleri hafifletmektir

Ø İş akışını hızlandırmaktır

Ø Personeli motive etmektir

60. Vatandaşların devlet yönetimi karşısında hakları:

Ø Halkın yönetim ile ilgili bütün ilişkilerinde yasalara uygun, adil, tarafsız işlem görmesi

Taraflı, haksız ve yasaya aykırı bir işlem karşısında teminat olmak üzere kamu yönetimi aleyhine dava açabilmesi

Ø Yönetimde açıklık

Ø Yönetime katılma.

Ø Kişinin maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartların hazırlanması.

Ø Kişilerin kamu hizmetlerinden eşit ve sosyal adalete uygun olarak yararlandırılması.

61. Vatandaşların devlet yönetimi karşısında hakların dan devletin kurumları, faaliyetleri, politikaları, yasaları, kuralları ve işlemleri hakkında bilgilendirilmesine verilen ad:

Ø Yönetimde açıklıktır.

62. Vatandaşların devlet yönetimi karşısında hakların dan ulusal ve yerel düzeyde kamusal hayatı ilgilendiren işlere katılabilmesine verilen ad:

Ø Yönetime katılmadır

63. Kamu yönetiminin denetim yöntemleri:

Ø Siyasi denetim

Ø İdari denetim

Ø Ombudsman denetimi

Ø Yargı denetimi

Ø Baskı grupları ve kamuoyu denetimi

Ø Yönetimde açıklık

SİYASİ DENETİM

Ø Demokratik sistemlerde siyasi kurum ve kişiler neyi temsil eder:

Ø Halkı temsil eder.

Ø Yasama Organının Bilgi Edinme ve Denetim yolları:

Ø Soru

Ø Meclis araştırması genel görüşme,

Ø Gensoru

Ø Meclis soruşturması

Ø Bütçe görüşmesi

İDARİ DENETİM:

Ø Kamu kurumunun kendi içinde yürütülen denetime verilen ad:

Hiyerarşik denetim denir.

Yerinden yönetim kuruluşlarının, kendileri dışında başka bir idare tarafından denetlenmesine:

Ø Vesayet denetimi denir

Kamu yönetimine karşı halkın şikayetlerini inceleyen vardığı sonuçları parlamentoya ve kamuoyunun bilgisine sunan kişi : * Ombudsman

Tarihteki ilk ombudsman olan İsveç ombudsmanının etkilendiği kurum:

Ø Osmanlı Devleti’ndeki şeyhülislamlık kurumu

Yargı denetiminin temel amacı: * Yönetilenleri idare karşısında korumaktır

İdari Yargı Hiyerarşisi:

Ø Danıştay

Ø Bölge idare mahkemeleri

Ø İdare mahkemeleri

Ø Vergi mahkemeleri

Ortak çıkarları etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasi ve idari otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlü ve bilinçli gruplara: * Baskı grupları denir

Baskı grupları, amaçlan ve ilgi konuları bakımından:

Ø Maddi çıkarlar- (Örn:Sendikalar)

Ø Fikirler ve değerler- (Örn: Tema, Greenpeace) için çalışan gruplar olarak iki şekilde sınıflandırılır

Bilgi Hukukunu yönlendiren iki temel ilke:

Ø Gizlilik ve açıklıktır

Bütün bürokrasiler, bilgilerini ve niyetlerini gizli tutarak, meslekten yetişmiş olanların üstünlüğünü arttırmaya çalışırlar. Bürokratik yönetim, her zaman için ‘gizli oturumlar’ yönetimi olmak eğilimindedir; bilgisini ve eylemlerini eleştirel gözlerden alabildiğince saklamaya özen gösterir ..” felsefesini oluşturan bilimci:

Ø Weber’dir.

Yönetimin otoriter tutumdan vazgeçerek ve halka yakınlaşarak onun etkilemesine:

Ø Yönetimin açık olması denir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

Tüketici Kanunu’nun 77. Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Miktarları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan...

Sosyal Medya ve Bilişim Suçları

Gerçek hayatta suç olan, sosyal medyada da suçtur. Özgürlük kavramı her ne...

Memurların Yargılanması Kanununda Değişiklik Teklifi’ne İlişkin Eleştirel Yaklaşım

Görevi sırasında suç işleyen memurlar hakkında soruşturma açılması için üst mercilerce izin...

Kant’ın Hak Öğretisinde Kazanılmış Hak – Doğal Hak Ayrımı

Doğal Hak - Pozitif Hak ayrımı ile Immanuel Kant’ın ona alternatif...

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...