Sınav Soruları & Kur-Pratik

İcra-İflas Hukuku 4/A Yıl Sonu Sınavı Soru – Cevapları – 29.6.2009 – AÜHF

Kaydet(0)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İcra ve İflas Hukuku Yıl Sonu (Final) Soruları ve cevap anahtarı
Soru I- Olay: A, B’ye 100.000 TL borç vermiş ve bunun karşılığında B’den 1 Şubat 2009 vadeli bir adi senet almıştır. Borcun vadesinde ödememesi üzerine A, B’ye karşı 1 Mart 2009 tarihinde genel haciz yoluyla takip amacı ile icra dairesine başvurmuştur.
1) A’nın verdiği takip talebini alan icra müdürü, senedin zamanaşımına uğradığı gerek-çesiyle takip talebini reddetseydi, icra müdürünün bu işlemine karşı A’nın avukatı olarak ne kadar süre içinde, hangi yola başvururdunuz? Neden (10 puan)
2) A’nın elinde (adi senet değil de) bir bono olsaydı, yukarıdaki sorunun cevabı değişir miydi? Neden? (10 puan)
3) Ödeme emri henüz gönderilmediği için kendisine karşı yapılan icra takibini bilmeyen B’nin, 1 Nisan 2009 tarihinde A’nın evine giderek 100.000 TL’lik borcunu iki aylık temer-rüt faiziyle birlikte, A’ya elden (icra dairesi dışında) ödediğini ve ancak A’nın takibini geri almadığı için kendisine gönderilen ödeme emrini, 15 Nisan 2009 tarihinde tebellüğ eden B’nin, aynı gün avukatı olan size başvurduğunu varsayalım. Böyle bir durumda B’nin avukatı olarak ne kadar süre içinde, hangi yola başvururdunuz? (10 puan)
4) A’nın B’ye karşı yaptığı genel haciz yoluyla takipte ödeme emri kesinleşmiş ve bunun üzerine A’nın talebiyle, B’nin evi üzerine 25 Mayıs 2009’da haciz konulmuştur. Tapudaki kayda göre, bu ev üzerinde haciz tarihinden önce, 20 Mayıs 2009’da C lehine konulmuş bulunan 200.000 TL’lik bir ipotek bulunmaktadır. A, hacizli evin satılmasını istemiştir. 100.000 TL tahminî değer biçilen bu ev, satış ve paylaştırma masrafları hariç, birinci ve ikinci arttırmada, en az kaç liraya satılabilir? Neden? (10 puan)
5) Yukarıdaki 4 nolu soru bakımından evin satışının, haciz sahibi A tarafından değil de, C’nin başlattığı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip sonucunda C tarafından istendi-ğini varsayalım. Bu durumda, yukarıdaki 4 nolu soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? Neden? (10 puan)
6) Yukarıdaki 4 nolu soruda C’nin, ipotek sahibi olmadığını ve C’nin de, A gibi haciz ala-caklısı sıfatıyla takip yaparak 200.000 TL’lik alacağı için, anılan eve 20 Mayıs 2009’da haciz koydurduğunu, evin 75.000 TL’ye satıldığını ve bu paranın icra veznesine girdiğini varsayalım. Somut olayda icra dairesinin bu parayı A ve C arasında nasıl dağıtması gerekir? Çeşitli ihtimallere göre anlatınız (20 puan).
Soru II- Aşağıdaki kavramları anahatlarıyla kısaca açıklayınız.
1) Hacizde borç ödemeden aciz belgesi ile iflâsta borç ödemeden aciz belgesini karşı-laştırınız (her ikisini ayrı ayrı anlatmayınız; yalnızca aralarındaki farkları sayınız). (15 puan)
2) İflâsta üçüncü kişinin iyiniyetinin korunduğu haller hakkında bildiklerinizi yazınız. (15 puan)
Sınav talimatı: Sınav süresi 2 saattir; ihtiyaç halinde yarım cevap kâğıdı daha alabilir-siniz; şerhli olmayan İİK metni kullanabilirsiniz; cevaplarınız gerekçeli olmalıdır.
CEVAP ANAHTARI
FAKÜLTE GİRİŞ KAPILARINDA
İLÂN EDİLMİŞTİR.
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Ejder YILMAZ
AÜHF 4/A Sınıfı için 8 Haziran 2009’da yapılan
İCRA ve İFLÂS HUKUKU SINAV SORULARINA İLİŞKİN CEVAP ANAHTARI
Cevap I:
1) İcra müdürünün takip talebine eklenen senedin zamanaşımına uğrayıp uğramadığını kendiliğinden inceleme yetkisi bulunmamaktadır (Ders Kitabı s.135). Bu sebeple icra müdürünün işlemi kanuna aykırıdır. Buna karşı, (kural olarak) yedi gün içinde (istisnaen süresiz olarak) şikâyet yoluna gidilir (İİK m.16)
2) Değişmezdi. Çünkü kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte de icra müdü-rünün zamanaşımını kendiliğinden inceleme yetkisi bulunmamaktadır (Ders Kitabı s. 359). Bu sebeple, icra müdürünün işlemi kanuna aykırı olduğundan şikâyet yoluna gidilir. Buradaki şikâyet süresi de, yedi gündür (beş gün değil -karş. İİK m.168/3, 170a-) (Bkz. Ders Kitabı s.365).
3) Bu durumda B’nin avukatının ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde borca itiraz yoluna gitmesi gerekir (Ders Kitabı s.141 vd). (Dikkat! Burada icra takibinin, itfa nedeniyle iptali -İİK m.71- sözkonusu olmaz; çünkü borç, ödeme emri-nin kesinleşmesinden önceki bir aşamada ödenmiştir. Bkz. Ders Kitabı s.209).
4) Birinci ve ikinci arttırmada: En az 200.000 TL’ye satılabilir. Çünkü, ev üzerinde A’nın alacağından önce gelen C’nin 200.000 TL’lik rüçhanlı (ipotekli) alacağı bulunmak-tadır. 129 uncu maddede düzenlenen, tahminî bedelin birinci arttırmada %60’ı, ikinci arttırmada %40’ı geçmesi, somut olayda satış bedeli 200.000 TL’yi aşmadıkca bir anlam ifade etmez (bkz. Ders Kitabı s.332-334).
5) Buradaki satışı, (haciz alacaklısı A değil de) ipotek alacaklısı C istediği ve kendisin-den önce gelen rüçhanlı bir alacak bulunmadığı için, bu ev birinci arttırmada en az 60.000 TL; ikinci arttırmada en az 40.000 TL’ye satılabilir (İİK m.150g, 129).
6) Somut olayda hacizlerin konulma tarihi itibariyle ilk haciz sahibi C’dir; A’nın haczi ise C’den sonra gelmektedir. İİK m.100’deki hacze iştirak şartları A bakımından gerçek-leşmişse (yani, A’nın alacağı C’nin alacağından önce doğmuşsa ve bu öncelik belli belgelerle ispatlanabiliyorsa); A, C’nin koydurduğu haczi iştirak eder. Bu halde icra müdürü, talep üzerine ilave hacizler yapar. Eğer ilave haczedilecek mal yoksa (veya ilave hacze rağmen yeterli olmazsa) satış sonunda elde edilen para, garame usulüne göre dağıtılır. Buna göre (masraflar ihmal edilecek olursa), A’ya 25.000, C’ye 50.000 TL ödenir. Hacze iştirak şartlarının gerçekleşmemesi halinde ise, elde edilen satış bedelinin tamamı (75.000 TL) C’ye verilir; A’ya bir şey kalmaz.
Cevap II:
1) (Bkz. Ders Kitabı, s.594-595).
2) (Bkz. Ders Kitabı, s.516-518).
(8 Haziran 2009) Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Araç çubuğuna atla