Perşembe, Mayıs 30, 2024
Ana SayfaEğitimSınav Sorularıİcra İflas Hukuku Test Soruları ve Cevapları-85 Adet

İcra İflas Hukuku Test Soruları ve Cevapları-85 Adet

- Advertisement -

İcra İflas Hukuku Test Soruları ve Cevapları-85 Adet


1. İcra müdürünün, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, aşağıdakilerden hangisini inceleme yetkisi yoktur?

a) Takibin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılıp yapılmadığını

b) Kambiyo senedinin henüz vadesinin gelip gelmediğini

c) Senedin kambiyo senedi olup olmadığını

d) Alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını

e) Senedin aslının bulunup bulunmadığını

2. İtirazı geçici olarak kaldırılan borçlu, yedi gün içinde aşağıdakilerden hangi davayı açabilir?

a) İstirdat davası

b) İstihkak davası

c) Alacak davası

d) Borçtan kurtulma davası

e) Menfi tespit davası

3. İflas içi konkordato için aranmayan ancak iflas dışı konkordatoda bir şart olarak aranan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konkordato talebinin alacalıların çoğunluğu tarafından kabul edilmesi

b) Borçlunun alacaklıları zarara sokma kastının olmadığına kanaat getirilmesi

c) Ödeme teklifinin, borçlunun malvarlığı ile orantılı olması

d) Borçlunun teminat göstermesi

e) Borçlunun, borcunun yarısını ödeme teklifinde bulunması

4. Ticaret mahkemesinin, iflas davası açıldıktan sonra, iflasa tabi borçluya borcunu ödemesi için verdiği ek süreye ne ad verilir?

a) Depo kararı

b) Tasfiyenin ertelenmesi

c) İflas süresi

d) İflasın geçici tatili

e) Konkordato mühleti

5. Haczedilmiş bir gayrimenkul üzerindeki istihkak iddialarını incelemeye yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alacaklının ikametgahındaki mahkeme

b) Haczedilen gayrimenkulun bulunduğu yer icra mahkemesi

c) Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi

d) İstihkak iddiasında bulunan kişinin ikametgahın bulunduğu yer mahkemesi

e) İcra dairesinin bağlı olduğu yer icra mahkemesi

6. İcra müdürü, borçlunun gayrimenkulunu İcra İflas Kanununa aykırı şekilde haczetmiş olduğu bir durumda borçlunun haciz işlemine karşı itiraz etme süresi kaç gündür?

a) Haczi öğrendiği tarihten itibaren 5 gün

b) Haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün

c) Haczi öğrendiği tarihten itibaren 15 gün

d) Haczi öğrendiği tarihten itibaren 1 ay

e) Böyle bir durumda itirazda bulunmak söz konusu değildir.

7. Aşağıdakilerden hangisi icra inkar tazminatı istenebilmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

a) Geçerli bir ilamsız icra takibinde bulunulmuş olmalıdır.

b) Alacaklı İcra inkar tazminatı talebinde bulunmalıdır.

c) Ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmiş olmalıdır.

d) Borçlu yaptığı İtirazda haksız olmalıdır.

e) Borçlu ödeme emrine kötü niyetle itiraz etmiş olmalıdır.

8. İtiraz ile şikayetin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her ikisinde de başvuru süresi yedi gündür.

b) Her ikisinde de icra takibi kendiliğinden durur.

c) Her ikisinde de taraflar alacaklı ile borçludur.

d) Her ikisinde de İcra mahkemesine başvurulur.

e) Her ikisinde de başvuru halinde İcra takibi kendiliğinden durur.

9. İcra dairesine yapılan şikayetin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İcra takibi iptal edilir.

b) Şikayet yapılmamış sayılır.

c) İcra dairesi dosyayı İcra mahkemesine gönderir.

d) İcra takibi kendiliğinden durur.

e) İcra müdürü. şikayeti hemen inceleyip sonuçlandırır.

10. İtirazı kesin kaldırılan borçlunun mal beyanında bulunma süresi kaç gündür?

a) 15

b) 10

c) 7

d) 5

e) 3

11. İcra-İflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davalarına bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bölge idare mahkemesi

b) İcra dairesinin bulunduğu yer idare mahkemesi

c) Danıştay

d) Sayıştay’ın ilgili Dava Dairesi

e) Adliye mahkemeleri

12. İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen “şikayet süresi”nin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zamanaşımı süresidir.

b) Düzenleyici süredir.

c) İcra ve iflas dairesi görevlilerine yönelik süredir.

d) Takibin taraflarına yönelik özel süredir.

e) Hak düşürücü süredir

13. İflasın açılması ile müf1is aleyhine devam etmekte olan hukuk davalarının durumunda nasıl bir değişiklik olur?

a) Birinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durur.

b) İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durur.

c) Hukuk davalarına iflas idaresinin taraf olması ile devam edilir.

d) Birinci alacaklılar toplantısının yapılacağı güne kadar durur.

e) İkinci alacaklılar toplantısının yapılacağı güne kadar durur

14. Taksiratlı müflisin itibarının iadesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

a) Ağır ceza mahkemesi

b) Asliye ceza mahkemesi

c) İflas dairesi

d) İcra mahkemesi

e) Ticaret mahkemesi

15. İflas tasfiyesinin en geç hangi sürede bitirilmesi gerekir?

a) 2 yıl b) 1 yıl c) 6 ay d) 3 ay e) 30 gün

16. Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğindeki belgeler arasında kabul edilmez?

a) Şartlı noter senetleri

b) İcra dairesindeki kefaletler

c) Temyiz kefaletnameleri

d) Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar

e) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller

17. İcra müdürünün, alacaklının talebi olmadan re’sen yaptığı hacze ne ad verilir?

a) Tedbiri haciz

b) Genel haciz

c) İhtiyati haciz

d) Ek haciz

e) Tamamlama haczi

18. Ticaret mahkemesi, iflas tasfiyesi devam ederken müflisin yaptığı kordato talebini onaylarsa, iflas tasfiyesinin akıbeti ne olur?

a) İflas tasfiyesi, geçici olarak tatil edilir.

b) İflas tasfiyesi, kaldırılır.

c) İflas tasfiyesi, konkordato onay kararı kesinleşinceye kadar durur.

d) İflas tasfiyesi, kesin olarak kapatılır.

e) İflas tasfiyesi, konkordatoya bağlı kalmaksızın devam eder.

19. Aşağıda sayılan ve müflise ait olan haklardan hangisi iflas masasına girmez?

a) Müflisin ücreti

b) Müflisin alacak hakları

c) Müf1isin ipoteğe bağlanmış alacakları

d) Müflisin sahip olduğu intifa hakkı

e) Müflise ait özel araç

20. Kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilmeden ikinci haciz ihbarnamesi gönderilen 3. kişi aşağıdaki yollardan hangisine başvurması gerekir?

a) İcra müdürlüğüne itirazda bulunur.

b) İcra müdürlüğüne şikayette bulunur.

c) İcra mahkemesine şikayette bulunur.

d) Mahkemede menfi tespit davası açar.

e) Önce borcu öder sonra hacze karşı istirdat davası açar

21. Kira süresinin bitmesi sebebine dayanan ilamsız tahliyede davacının elinde aşağıdaki belgelerden hangisi bulunmalıdır?

a) Borç ödemeden aciz belgesi

b) Yazılı tah1iye taahhüdü

c) Resmi şekilde düzenlenmiş kira sözleşmesi

d) Kesin rehin açığı belgesi

e) Senet

22. Doğrudan doğruya iflas halinde ağıdakilerden hangisi yoktur?

a) İflas davası

b) Depo kararı

c) İflas talebi

d) Takip yapılmasına gerek olmaması

e) Hepsi

23. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde, şikayet yoluna başvurulamaz?

a) İcra müdürünün, talebe rağmen hacze gitmemesi

b) İcra müdürünün, kambiyo senedinin vadesinin gelip gelmediğini dikkate almaması

c) İcra müdürünün, zamanaşımına uğrayan bono için kambiyo senetlerine mahsus ödeme emri göndermesi

d) İcra müdürünün, borçlu işçinin maaşının yarısını haczetmesi

e) İcra müdürünün, şartları bulunmasına rağmen hacze iştirak talebini reddetmesi

24. Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirak şartlarının arasında sayılamaz?

a) Hacze iştirak edecek alacaklının icra takibi yapmış olması ve takibin kesinleşmesi

b) Öncelik şartı

c) Öncelik şartının kanunda gösterilen belgelerle ispatı

d) İlk haciz sonucu satılan malın bedelinin icra veznesine girmemiş olması

e) Borçlunun mal kaçırması

25. Ticaret Mahkemesi, iflas davasında aşağıdakilerden hangisini re’sen inceleyemez?

a) Ödeme emrine itiraz edilip edilmediğini

b) Borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığını

c) Yetkili olup olmadığını

d) Davanın süresinde açılıp açılmadığını

e) Borçlunun tacir olup olmadığını..

26. Tasarruf yetkisi kısıtlanan müflis aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir?

a) Gayrimenkul rehni

b) Gayrimenkul satımı

c) Gayrimenkul üzerinde sınırlı ayni hak tesisi

d) Gayrimenkul satış vaadi

e) Hiçbiri

27. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi ihtiyati haciz kararı vermeye yetkili değildir?

a) Borçlunun ikametgahı mahkemesi

b) Kararın en az masrafla ve en çabuk ifa edileceği yer mahkemesi

c) İfa yeri mahkemesi

d) Malın bulunduğu yer mahkemesi

e) Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi..

28. İcra ve İflas kanununda yapılan değişikliklerden sonra şikayet ile ilgili yapılan değişiklik hangisidir?

a) Şikayet süresi 7 günden 10 güne çıkartılmıştır.

b) Şikayet sebeplerinden “işlemin kanuna aykırı olması” şartına “açıkça aykırı” ifadesi getirilmiştir.

c) Şikayete konu olan işlemden dolayı İcra dairesinin görüşünü alma olanağı getirilmiştir.

d) Süresiz şikayet halleri genişletilmiştir.

e) Duruşma yapılarak karar verilmesi şartı getirilmiştir.

29. İcra ve iflas hukukunda, ipotek akit tablosunun kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesinin önemi nerededir?

a) İhtiyati hacizde

b) Sıra cetvelinde

c) Hacze iştirakte

d) İlamlı icrada

e) İptal davasında

30. Aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshi davası açamaz?

a) Pey sürerek ihaleye katılan kişi

b) Trafik sicilindeki ilgili

c) Tapu sicilindeki ilgili

d) Borçlu

e) Satış isteyen alacaklı

31. Aşağıdakilerden hangisi itiraz olarak dinlenemez?

a) İmza bana ait değildir.

b) İtiraz ediyorum.

c) İtiraz

d) Mahkeme yetkisizdir.

e) Borcumu ödedim.

32. Borçlunun mallarının haczinde borçluya en az yük teşkil edecek ve hacz ile satılması en kolay mallardan başlanarak bir sıra takip edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a) Hacze iştirak

b) Hacizde tertip

c) Sıra cetveli

d) Pay cetveli

e) Hacizde orantılılık

33. Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifinden fazla olması halinde mahkeme şirketin durumunun düzeleceğine kanaat getirirse aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

a) İflas kararı

b) İflas takibinin taliki

c) İflasın kapanması

d) İflasın ertelenmesi

e) İflasın kaldırılması

34. Genel haciz yoluyla takip ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunu birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Borçtan kurtulma davası

b) Menfi tespit davası

c) İstirdat davası

d) İptal davası

e) İstihkak davası

35. İflasta, birinci alacaklılar toplantısında oyların geçerli olup olmayacağı hakkındaki uyuşmazlıklar, aşağıdakilerden hangisi tarafından çözülür?

a) İflas müdürü

b) İflas idaresi

c) İflasa karar veren mahkeme

d) İcra mahkemesi

e) İflas bürosu

36. Kiralayanın hapis hakkının korunması için hangi takip usulünün uygulanması gerekir?

a) İlamlı İcra

b) Genel haciz yolu ile takip

c) Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip

d) Taşınmaz.rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip

e) Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesi

37. İflasta bir alacaklının, sıra cetvelindeki başka bir alacak1ının alacağı bulunmadığını ileri sürdüğü dava aşağıdakilerden hangisidir?

a) İptal davası

b) Terkin davası

c) Borçtan kurtulma davası

d) Kayıt silme davası

e) Yolsuz tescilin düzeltilmesi davası

38. Aşağıdakilerden hangisi talik hallerinden biri değildir?

a) İcra müdürünün görevden uzaklaştırılması

b) Borçlunun babasının ölümü

c) Borçlunun askere gitmesi

d) Borçlun ağır hasta olması

e) Borçlunun ölümü

39. İlamlı icrada borcun ortadan kalktığı iddiası ne şekilde yapılır?

a) İcranın geri bırakılması prosedürü ile

b) İcra emrine karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurularak

c) İcra emrine karşı itiraz yoluna giderek

d) İcranın durdurulması prosedürü ile

e) İcranın iadesi yolu ile borcun ihlal edildiği iddiası yapılır.

40. Borçtan kurtulma davası ile genel olarak menfi tespit davası arasında aşağıdakilerden hangisi açısından fark vardır?

a) Taraf ehliyeti

b) Harç

c) Teminat

d) Tebligat

e) Temyiz

41. Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İmzaya itiraz

b) Borçtan kurtulma davası

c) Şikayet

d) Takip talebi

e) Borca itiraz

42. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir şekilde haczedilemez?

a) Asgari ücretle çalışan işçinin ücreti

b) İlama bağlı nafaka

c) Emekli Sandığından bağlanan emekli aylığı

d) İlama bağlı olmayan nafaka

e) Çırak ücreti

43. İflas içi konkordatoda konkordato komiserinin görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

a) İflas dairesi

b) İcra dairesi

c) İflas idaresi

d) İcra mahkemesi

e) Ticaret mahkemesi

44. Aciz belgesine bağlanan borç, aciz belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren kaç yıl içinde zamanaşımına uğrar?

a) Aciz vesikasına bağlanan borç için zamanaşımı süresi bulunmaz.

b) 10 yıl

c) 15 yıl

d) 20 yıl

e) Aciz vesikasına bağlanan borç için zamanaşımı süresi işlemez.

45. İcra İflas Kanununa göre taşınır ve taşınmaz malların ihalesinin yapılabilmesi için ilk artırmada malın tahmin edilen değerinin en az yüzde kaçını bulması gerekir?

a) % 60

b) % 70

c) % 50

d) % 75

e) % 80

46. İflasa ilişkin ödeme emrinde aşağıdakilerden bilgilerde hangisi yer almaz?

a) Mal beyanında bulunma zorunluluğu

b) Borçlu olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması gerektiği

c) İflasa tabi olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması gerektiği

d) Borç miktarı

e) Borcun 7 gün içinde ödenmesi gerektiği

47. İflas masasına giren malların bedeli tamamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştikten sonra, iflas idaresince düzenlenen ve bütün alacaklılara düşen iflas hisselerini gösteren cetvele ne ad verilir?

a) Sıra cetveli

b) Nihai sıra cetveli

c) Aciz belgesi

d) Pay cetveli

e) Son hesap

48. Konkordato mühleti içinde borçlunun yaptığı aşağıdaki işlemlerden hangisi hükümsüzdür?

a) Otobüsünü satmak

b) Kefil olmak

c) Eser yapımı sözleşmesi yapmak

d) Leasing sözleşmesi yapmak

e) Limited şirket ortağı olmak

49. İcra tetkik merciinin gördüğü işlerden hangisi, maddi anlamda kesin hüküm oluşturur?

a) Temyiz kefaletnamesi

b) İtirazın kesin kaldırılması

c) İhalenin feshi

d) Şikayet

e) Konkordato talebi

50. Aşağıdakilerden hangisinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına imkan yoktur?

a) İrat senedi

b) Gayrimenkul mükellefiyeti

c) Hapis hakkı

d) Alacak rehni

e) Üst hakkı

51. Tasfiye sürerken borçlu, bütün alacaklıların taleplerini geri aldıklarına dair beyanname gösterirse mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

a) İflas davasından feragat

b) İflasın kapanması

c) İflasın tatili

d) Basit tasfiye

e) İflasın kaldırılması

52. Aşağıdakilerden hangisi iflas idaresinin görevlerinden biri değildir?

a) Konkordatonun ilanı nedeniyle iflasın kaldırılmasını istemek

b) Müflis adına gelen mektupları açmak

c) Masa mallarını satmak

d) Alacakları incelemek

e) Masa ile ilgili davaları takip etmek

53. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, borçtan kurtulma davası söz konusu olur?

a) İflas ödeme emrine itiraz edildiğinde

b) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda

c) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda

d) Genel haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda

e) Genel haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda

54. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun aczini gösteren belgelerden biri değildir?

a) Rehin açığı belgesi

b) Hacizde kesin aciz belgesi

c) İflastaki borç ödemeden aciz belgesi

d) Haciz muvakkat aciz belgesi

e) Borçlunun haczedilir malının bulunmadığını gösteren haciz tutanağı

55. Aşağıdaki ilamlardan hangisi, kesinleşmeden icraya konulabilir?

a) Boşanma ilamı

b) Nafaka ilamı

c) Dernek feshi ilamı

d) Babalık davasının kabulüne ilişkin ilam

e) Velayetin kaldırılması ilamı

56. İflasta bir alacaklının bir başka alacaklının alacağına veya onun sırasına itiraz ettiği davaya ne ad verilir?

a) Düzeltme davası

b) Terkin davası

c) Sicilin tashihi davası

d) Kayıt silme davası

e) Tescil davası

57. Kural olarak para ve teminat alacakları için ilamsız icra yolu ile takibat yapılabilmektedir. Ancak, para dışında bir alacak olmasına rağmen, istisna olarak aşağıdakilerden hangisinin ilamsız icra yolu ile takibi mümkündür?

a) Kiralanan taşınmazların tahliye ve teslimi

b) Taşınır mal teslimi

c) Taşınmaz mal teslimi

d) Taşınmaz rehni

e) Kambiyo senedi

58. Alacaklının alacağına kavuşmasına kadar gerekli olan bütün icra takip işlemlerini yapmakla yükümlü olan İcra müdürüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İcra müdürünün görevlerinden biri değildir?

a) Ödeme (veya icra) emrini düzenleyerek borçluya göndermek

b) Borçlunun mallarını haczetmek

c) Haczedilen malların satılarak elde edilen para ile alacaklının alacağını ödemek

d) Konusu paradan başka bir şey olan ilamları zorla icra etmek

e) İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek

59. Aşağıdakilerden hangisi İcra mahkemesinin belli başlı görevlerinden biri değildir?

a) İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetleri incelemek

b) Ödeme emrine karşı borçlunun ileri sürdüğü itirazları inceleyip, itirazların kaldırılması taleplerini karara bağlamak

c) Hacizde ve iflasta istihkak davalarını incelemek

d) Genel mahkemelerin, icra (veya iflas) işlerine ilişkin kararlarına karşı temyiz talebini sonuçlandırma veya karar düzeltme

e) İhalenin feshini şikayet yolu ile incelemek

60. Ödeme emri borçluya 16 Şubat 2005 Çarşamba günü tebliğ edilmişse, itiraz süresi, hangi gün mesai saati bitiminde sona erer?

a) 22 Şubat 2005

b) 23 Şubat 2005

c) 3 Mart 2005

d) 15 Mart 2005

e) 15 Şubat 2006

61. İcra İflas Kanunu, borçluyu korumak maksadıyla, borçlu yararına bazı erteleme halleri getirmiştir. Ayrıca, erteleme sebeplerinin mevcut olması durumunda, bu sebepler devam ettiği sürece, hiçbir İcra takip işlemi yapılamaz. Aşağıdakilerden hangisi erteleme hallerinden biri olarak sayılamaz?

a) Borçlunun ağır hastalığı halinde

b) Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde

c) Borçlunun yurt dışında bulunması halinde

d) Tutukluluk ve hükümlülük halinde

e) Askerlik halinde

62. Aşağıdakilerden hangisi için genel haciz yoluna başvurulamaz?

a) Bir senede bağlı olmayan alacaklar

b) Adi senetler

c) İmzası noterce onaylanmış senetler

d) Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri çerçevesinde ve usulüne uygun olarak verdikleri belgelere bağlı alacaklar

e) Bono

63. Genel haciz yolu takibine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Takip, alacaklının takip talebi ile başlar.

b) İcra dairesi borçluya bir ödeme emri gönderir.

c) Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse veya itiraz eder de, itiraz alacaklının talebi üzerine kaldırılırsa, ödeme emri kesinleşir.

d) Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra icra dairesi, alacaklının talebine bakmaksızın borçlunun mallarını haczeder ve onları satar.

e) İcra dairesi, elde ettiği paradan alacaklının alacağını öder.

64. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir takip talebinin kabul edilebilmesi için bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

a) Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra mahkemesine tevdii

b) Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası şöhret ve ikametgahı; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgah

c) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası şöhret ve ikametgahı

d) Alacağın ve istenen teminatın Türk parası ile tutarı ve faizi, alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün

e) Takip yollarından hangisinin seçildiği

65. Aşağıdakilerden hangisi ödeme emrinde bulunması gerekli hususlardan biri değildir?

a) Takip talebinde bulunan kayıtlar

b) Borcun ve masrafların yedi gün içinde ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarı

c) Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı

d) Borçlunun senet altındaki imzayı reddettiği takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymadığı taktirde hapis cezasına çarptırılacağı

e) Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi ihtarını

66. Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir takım sonuçlar ortaya çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

a) Ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlu, ödeme emriyle kendisinden istenen borcu kabul ederek, yedi günlük süre içerisinde faiz ve giderleri ile birlikte ödeyebilir, bu durumda takip sona erer.

b) Borçlu yedi günlük süre içerisinde borcunu ödemediği gibi, ödeme emrine itiraz da etmezse, bu durumda ödeme emri (icra takibi) kesinleşir. Bu durumda borçlunun, borcu zımnen kabul ettiği kabul edilir. İcra takibinin kesinleşmesi üzerine, alacaklı haciz isteyebilir.

c) Borçlu, yedi günlük süre içerisinde, ödeme emrine (imzaya veya borca) itiraz ederse icra takibi durmamakla beraber borçlunun ilgili merciye şikayet yolu açıktır.

d) Ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun, yedi günlük süre içinde mal beyanında bulunması gerekmektedir. Aksi halde, alacaklının talebi üzerine mal beyanında bulununcaya kadar hapisle tazyik edilebilir veya hapisle cezalandırılabilir.

e) İcra takibine devam edilebilmesi için, alacaklının talebi üzerine, itirazın mahkemece iptal edilmesi ya da icra mahkemesince kaldırılması gerekir.

67. Borçlunun, ödeme emrine yapacağı itirazın, geçerlilik kazanabilmesi için aşağıdaki şartların hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur?

a) Ödeme emri borçluya tebliğ edilmiş olmalıdır.

b) Borçlunun ödeme emrine itiraz iradesi bulunmalıdır.

c) Ödeme emrine itiraz eden kimse, itiraz edebilme ehliyetine sahip olmadır.

d) Ödeme emrine itiraz, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yapılmalıdır.

e) Ödeme emrine itiraz, yetkili makamın onayının ardından yapılmalıdır?

68. Borca itiraz edilmesi halinde, alacaklı itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurabilir. Alacaklının itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurabilmesi için, alacağın bazı ispat edici araçlara bağ1ı bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Pay cetveli

b) İmzası borçlu tarafından ikrar edilmiş adi senet

c) İmzası noterlikçe onaylanmış senet

d) Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler

e) Kredi kurumları ile ilgili belgeler

69. Haczin yapılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Haciz, icra müdürü tarafından yapılır. İcra müdürü haczi, görevlendireceği yardımcısı veya katiplerinden birisine de yaptırabilir.

b) Hacze gidileceği önceden borçluya haber verilir.

c) İcra dairesi müdürü, haciz talebinden itibaren üç gün içinde haciz işlemlerini başlatmak zorundadır.

d) Borçlu, haciz sırasında malların bulunduğu yerde hazır ise, haciz onun huzurunda yapılır.

e) Borçlu, haciz sırasında malların bulunduğu yerde bulunmuyorsa, hemen bulunması da mümkün değilse, haciz gıyabında yapılır.

70.Aşağıdakilerden hangisi “Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler”den biri değildir?

a) Maaşlar

b) Tahsisat ve her nevi ücretler

c) İntifa hakları ve hasılatı

d) İlama müstenit olmayan nafakalar

e) Borçlunun haline münasip evi

71. Hacizde istihkak davalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Borçlunun, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehin olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.

b) İcra dairesi, istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir.

c) Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren 3 gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder.

d) İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak iddiası ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar.

e) İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen tetkik merciine verir.

72. Taşınır (menkul) malların satılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi satışın pazarlık suretiyle yapılabilmesinin şartlarından biri değildir?

a) Bütün borçlular isterse

b) Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilirse

c) Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilirse

d) Yetişmemiş mahsullerin satışı söz konusu ise

e) Mahcuz malın tahmin edilen değeri Kanunda tespit edilen tutarı geçmezse

73. Taşınmaz (gayrimenkul) malların satılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırama ihale edilir.

b) Açık artırma bedeli gayrimenkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde % 75’ini bulması şarttır.

c) Satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra memuru alıcıya yirmi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir.

d) Gayrimenkul haktan ari olarak satılıp ta bedeli alacaklının alacağından fazla çıkarsa o hakkın takdir edilecek kıymeti ödenmek üzere bedelin fazlası hak sahibine tahsis edilir.

e) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur.

74. Bir alacaklı tarafından ihtiyati haciz talebinde bulunabilmenin şartları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Alacaklının, borçluya karşı bir para alacağının bulunması

b) Alacağın vadesi gelmiş ve rehinle teminat altına alınmamış olması

c) Borçlunun belli bir yerleşim yeri olmaması

d) Alacağın rehinle teminat altına alınmış olması

e) Alacaklının, borçlunun mallarını gizlediğini, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlandığını yahut kaçtığını ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunduğunu ispat etmesi

75. İflas dairesinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İflasın açıldığını ilan etmek ve gereken yerlere bildirmek

b) Diğer iflas organlarının işlemlerine karşı şikayet yoluna başvurulduğunda, bu şikayetleri incelemek

c) Müflisin mallarının defterini tutmak, muhafaza tedbirleri almak

d) Adi tasfiyede, alacaklıları (birinci) toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek ve iflas idaresinin tasfiyeye ilişkin işlemlerini denetlemek

e) İflasın kapandığını ilan etmek

76. Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflasa tabi bulunan kişiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Ticareti terk eden eski bir tacir, ticareti terk ettiğinin ilanından itibaren bir yıl süreyle iflasa tabi olmaya devam eder.

b) Kollektif şirket ortakları, yalnızca şirket borçlarından dolayı iflasa tabidirler.

c) İflasa tabi olmasa dahi, bir borçlunun, teklif ettiği konkordato mühleti kaldırılmışsa, konkordato ticaret mahkemesince tasdik olunmamışsa veya tamamen feshedilmişse, alacaklılardan birinin süresi içinde talepte bulunması üzerine borçlunun derhal iflasına karar verilir.

d) Bankalar Kanunu’na göre, bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları kanuna aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflasına (veya Fona devredilmesine) sebep olmuşlarsa, şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir.

e) Donatma iştiraki tacir olmamasına (ve tüzel kişiliği bulunmamasına) rağmen, tacirlere ilişkin hükümler bunlar hakkında da uygulanır ve donatma iştirakinin, her türlü borcundan dolayı iflası istenebilir.

77. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya borçlunun iflasının istenebileceği hallerinden biri değildir?

a) Borçlunun yerleşim yeri belli değilse

b) Borçlu, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmışsa veya kaçması muhtemelse

c) Sermaye şirketleri veya kooperatiflerin aktifleri pasiflerinden fazla ise

d) Borçlunun teklif ettiği konkordato mühleti kaldırılmış, konkordato talebi tasdik edilmemiş veya konkordato kararı tamamen feshedilmişse

e) Borçlunun alacaklıların haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi olasılığı varsa

78. Alacaklı, alacağını müflisin kendinde olan alacağı ile takas edebilir. Buna göre, aşağıdaki hallerden hangisi takas yapılamayan haller arasında yer alamaz?

a) Alacaklının müflisin kendinde olan alacağı varsa

b) Müflisin borçlusu, iflas açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olursa

c) Müflisin alacaklısı, iflas açıldıktan sonra müflisin veya masanın borçlusu olursa

d) Alacaklının alacağı, hamile muharrer bir senede müstenit ise

e) Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin iflasları halinde esas mukavele gereğince verilmesi lazım gelen hisse senedi bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımları

79. İflas tasfiyesi dört aşamadan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

a) İflas masasının oluşturulması

b) Masanın idaresi

c) Masa mallarının paraya çevrilmesi

d) Defter tutulması

e) Paraların paylaştırılması

80. Aşağıdakilerden hangisi adi tasfiyenin aşamalarından biri değildir?

a) Adi tasfiyenin ilanı

b) Masa mallarının alacaklılar arasında paylaştırılması

c) Birinci alacaklılar toplantısı

d) İflas idaresinin seçilmesi

e) Üçüncü kişilerin istihkak iddiaları hakkında karar verilmesi

81. Sıra cetveli ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi tarafından alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflas dairesine bırakılır.

b) Sıra cetvelinde kabul edilmeyen alacaklar red sebepleri ile birlikte gösterilir.

c) İflas idaresi, sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları usulene göre ilan yoluyla haberdar eder.

d) Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren on gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar.

e) İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya karşı açılır.

82. Aşağıdakilerden hangisi iflastaki aciz belgesinin hukuksal açıdan doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

a) İflastaki aciz belgesinin, borç ikrarını içeren bir belge sayılabilmesi için, müflisin, borcu kabul etmesi ve bunun aciz belgesine yazılması gerekir.

b) Aciz belgesi sahibi alacaklı, iflas kapandıktan sonra, borçluya karşı bu belgeye dayanarak takip yapabilir, ancak bunun için, borçlunun yeni mal iktisap etmiş olması gerekir.

c) İflas kapandıktan sonra bir yıl içinde de takip yapılırsa, müflise yeniden ödeme emri gönderilmesi gerekir.

d) İflasta, borç ödemeden aciz belgesi sahibi alacaklı, borçluya karşı doğrudan doğruya iptal davası açamaz. Ancak, kendisine dava açma yetkisi verilmişse bu davayı açabilir.

e) Alacaklı, iflastaki borç ödemeden aciz belgesi ile, bir başka alacaklının koydurduğu hacze iştirak edemez.

83. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak iflas dışı konkordatonun aşamalarından biri değildir?

a) Borçlu veya borçlunun bir alacaklısı, icra mahkemesine gerekçeli bir konkordato teklifinde bulunur.

b) İcra mahkemesi, teklif kanunda belirtilen şartları taşıyorsa, borçluya bir konkordato süresi verir ve ayrıca konkordato komiseri tayin yoluna gider.

c) Borçlu, bu mühlet içinde komiserin denetiminde işlemlerini sürdürür, konkordatoyu alacaklıların kabulüne hazırlar.

d) Komiser alacaklıları toplantıya çağırır.

e) Alacaklılar toplantısında, alacaklılar konkordato teklifini kabul veya reddedebilir. Alacaklılar konkordatoyu, kabul ederse, konkordato uygulamaya konulur.

84. Ticaret mahkemesinin konkordatoyu tasdik edebilmesi için aşağıda sayılan şartlardan hangisinin gerçekleşmiş olması gerekmez?

a) Borçlunun teklif ettiği ödeme oranı, borçlunun kaynakları ile orantılı olması

b) Konkordatonun, alacaklılar toplantısında, kaydedilmiş olan alacaklıların üçte ikisi ve alacaklıların yarısını aşan bir çoğunluk tarafından kabul edilmiş olması

c) Konkordato işlemlerinin yerine getirilmesini, alacakları kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların tamamen ödenmesini ve mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçların ifasını sağlamak için, bu alacaklılardan her biri özel olarak ve açıkça kendi alacağı bakımından vazgeçmedikçe yeterli teminatın gösterilmesi

d) Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama masrafları ve ilam harçlarının tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması

e) Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, paraya çevirme halinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağın, iflas yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının öngörülmesi

85. Konkordatonun, ticaret mahkemesince tasdik edilmesi durumunda bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?

a) Tasdik edilen konkordato, alacakları mühlet kararından veya komiserin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar dolmuş bütün alacaklar için mecburi olarak bağlayıcılık kazanır.

b) Konkordato mühletinden önce borçlunun mallarına konulmuş hacizler varsa ve bu hacizli mallar henüz satılmamışsa, konkordatonun tasdiki ile bu hacizler kendiliğinden düşer.

c) Konkordatoya kabul oyu vermeyen alacaklı, müşterek borçlulara ve borçlunun kefillerine ve borcu kabul edenlere karşı bütün haklarını kaybeder.

d) İcra mahkemesi, emrederse, çekişmeli alacaklılar hakkında ayrılan paylar, hüküm kesinleşinceye kadar, borçlu tarafından sağlam bir bankaya, banka bulunmayan yerlerde icra veznesine yatırılır.

e) Borçlu tarafından, konkordato şartlarından fazla olarak alacaklılardan birine yapılan vaatler ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın batıldır.

Cevap Anahtarı

1) d 2) d 3) e 4) a 5) e 6) b 7) e a 9) b 10) e 11) e 12) e 13) b 14) e 15) c 16) a 17) e 18) b 19) a 20) c 21) b 22) b 23) c 24) e 25) b 26) d 27) b 28) c 29) d 30) b 31) c 32) c 33) b 34) a 35) e 36) c 37) d 38) c 39) a 40) c 41) b 42) b 43) a 44) d 45) a 46) a 47) d 48) b 49) c 50) e 51) e 52) a 53) d 54) a 55) b 56) c 57) a 58) e 59) d 60) b 61) c 62) e 63) d 64) a 65) d 66) c 67) c 68) e 69) b 70) e 71) c 72) a 73) b 74) d 75) b 76) e 77) c 78) a 79) d 80) b 81) d 82) e 83) e 84) b 85) c

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler