İcra müdürlüğünce yanlışlıkla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, yapılan ödeme asilden istenir.

İcra müdürlüğünce yanlışlıkla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, İİK’nun 361. maddesi uyarınca, yapılan ödemenin asilden istenmesi gerekirken, takibin tarafı olmayan vekilden istenmesi ve vekilin şahsi sorumluluğuna gidilmesi yasaya aykırıdır.

ÖZET: İcra müdürlüğünce yanlışlıkla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, İİK’nun 361. maddesi uyarınca, yapılan ödemenin asilden istenmesi gerekirken, takibin tarafı olmayan vekilden istenmesi ve vekilin şahsi sorumluluğuna gidilmesi yasaya aykırı olduğundan, mahkemece şikayetin kabulü ile alacaklı vekili Av. … hakkında yapılan işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/ 4994
Karar: 2019 / 69
Karar Tarihi: 14.01.2019

(2004 S. K. m. 361)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı icra takibinde borçlu ………. dosyaya yatırmış olduğu teminatın alacaklıya ödenmesinden sonra ödemeye ilişkin işlemin,………. 2014/696 Esas sayılı dosyasında iptaline yönelik karar verilmesi üzerine alacaklı vekiline muhtıra gönderildiği, muhtırada teminatın iade edilmesine aksi halde müvekkili hakkında takip başlatılacağının belirtildiği sonrasında ise iade işleminin gerçekleşmemesinden ötürü vekil adına kayıtlı araca haciz konulduğu, bu işlemlerin iptali istemiyle icra mahkemesine alacaklı vekili tarafından başvurulması üzerine mahkemece, sehven yatırılan paranın İİK.nun 361. maddesi uyarınca geri istenebileceği ancak muhtıranın usulüne uygun düzenlenmemesinden ötürü haczin kaldırılması ile muhtıranın düzeltilmesine karar verildiği, karara karşı alacaklı vekilinin temyiz isteminde bulunduğu anlaşılmıştır.

İİK.nun 361. maddesi gereğince icra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa, verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır.

Somut olayda şikayetçinin icra dosyasında taraf sıfatının bulunmadığı, takip işlemlerini alacaklı adına vekil sıfatıyla takip ettiği anlaşılmaktadır.

O halde, icra müdürlüğünce yanlışlıkla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, İİK’nun 361. maddesi uyarınca, yapılan ödemenin asilden istenmesi gerekirken, takibin tarafı olmayan vekilden istenmesi ve vekilin şahsi sorumluluğuna gidilmesi yasaya aykırı olduğundan, mahkemece şikayetin kabulü ile alacaklı vekili Av. … hakkında yapılan işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.01.2019 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Music

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilen İlk Paketinde Hangi Düzenlemeler Bulunuyor?

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin İlk Paketi Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı...

Kıyı Kullanımı, Kıyı İşgali ve Sorunları

Kişisel menfaatler ile kamu yararının çatışmaya başladığı anda, merkezi idare ile mahalli idareler de bir biri...

Ecrimisil ve Uygulama Esasları

Ecrimisili, diğer tabiri ile haksız işgal tazminatını tanımlamak gerekirse; bir malın sahibi ve/veya idarenin izni bulunmaksızın...

Yıkım Kararları ve Uygulama Esasları

İdare tarafından alınan yıkım kararlarının konusu mülkiyettir.  Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının konusunu oluşturması sebebiyle...