Sınav Soruları & Kur-Pratik

İcra ve İflas Hukuku 4/A Ara Sınavı Soru ve Cevapları – 04.01.2010 – AÜHF

İcra ve İflas Hukuku 4/A Ara Sınavı Soru ve Cevapları – 04.01.2010 – AÜHF

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4/A SINIFI
OLAY: Beş senedir memuriyeti sebebiyle Ankara’da bulunan (B), Ankara’da mobilya üretimi yapan (A)’dan evi için bir yatak odası takımı satın almış; borcuna karşılık bir miktar peşinat vermiş; kalanı için ise 3.000 TL’lik adî senet düzenlemiştir. (B)’nin borcunu ödememesi üzerine (A), Ankara’da genel haciz yolu ile icra takibi başlatmıştır.
SORULAR
1) (B)’nin kendisine ödeme emri tebliğ edildiğinde, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastanede yoğun bakımda yatmakta olduğundan kanuni süresinde ödeme emrine itiraz edemediğini varsayalım. (B)’nin daha sonra başvurabileceği bir yol var mıdır? Varsa, bu yola hangi sürede, nerede ve nasıl başvuracaktır? Bu başvurunun takibe etkisi ne olacaktır? Açıklayınız (15 puan)
2) Ödeme emri kendisine tebliğ edilen (B)’nin, aşağıdaki iddiaları, hangi sürede, nerede ve nasıl ileri sürebileceğini, bunların takip hukuku bakımından hukuki niteliklerini ve takip hukuku prosedürü içinde ödeme emrinin nasıl kesinleşeceğini her olasılık için ayrı ayrı açıklayınız.
a) “Ankara icra daireleri yetkisizdir.” (15 puan)
b) “Benim alacaklıya böyle bir borcum yoktur.” (15 puan)
c) “Benim borcum bu kadar değildir.” (15 puan)
3) (A)’nın, (B) aleyhine yaptığı ve kesinleşen genel haciz yolu ile takip üzerine aşağıdaki durumlarda kim, ne yapacaktır ve sonuç ne olacaktır? Yargıtay içtihatlarını da dikkate alarak açıklayınız. (Her olasılığı birbirinden bağımsız değerlendiriniz)
a) Haciz için (B)’nin evine gelen icra memuru (B)’nin evinde haczi kabil bir mal bulamamış; (B)’nin eşi ve dört çocuğu ile oturduğu kendisine ait olan iki odalı evini haczetmiştir. (20 puan)
b) (B), (A) ile karşılaştığı bir sırada borcunu elden (A)’ya ödemiştir. Buna rağmen (A), haciz talebi ile icra dairesine başvurmuştur. (20 puan)
Sınav talimatı: Sınav süresi 50 dakikadır; başka cevap kâğıdı verilmeyecektir; İcra ve İflâs Kanunu kullanılabilir. CEVAP ANAHTARI, Fakülte giriş kapılarında ilân edilmiştir.
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Ejder YILMAZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4/A SINIFI
İCRA ve İFLÂS HUKUKU ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI (4.1.2010)
1) (B), ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edemeyecek ve kendisine bir vekil atayamayacak derecede ağır hasta olduğundan, haczedilmiş bütün mallarının paraya çevirme işlemi bitinceye kadar, iyileştikten sonra 3 gün içinde, kural olarak icra takibinin yapıldığı yerdeki icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine gecikmiş itirazda bulunur (m. 65). Gecikmiş itirazda bulunan (B), hem 7 gün içinde itiraz etmesine engel olan mazeretini ve bunun delillerini, hem de itirazını ve sebeplerini bildirmelidir. Gecikmiş itiraz kendiliğinden icra takibini durdurmaz. Fakat icra mahkemesi, gecikme sebebinin niteliğine ve olayın özelliklerine göre, gerekli görürse, (geçici bir tedbir olarak) takibin durdurulmasına karar verebilir (m.65,III, c.1). (Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 23. B., Ankara 2009, s.152-156).
2) a) (B)’nin bu iddiası, yetki itirazı olup hukuki niteliği itibariyle borca itiraz sayılır. Borçlu bu iddiasını ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde kural olarak ödeme emrini gönderen (takibin yapıldığı) icra dairesine dilekçe ile veya sözlü olarak ve yetkili icra dairesini de belirtmek suretiyle bildirecektir ( m. 62, I). Yedi günlük itiraz süresi içinde icra dairesine yapılan yetki itirazı, icra takibini kendiliğinden durdurur (m.66,I). Somut olayda yetki itirazında bulunan borçlu, yetkili icra dairesinin neresi olduğunu bildirmemiş bulunduğundan hiç itiraz etmemiş sayılacak ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük sürenin geçmesiyle birlikte ödeme emri kesinleşecektir. (Ders Kitabı s.115)
b) Bu itiraz maddi hukuka dayanan bir borca itirazdır. Borçlu bu itirazını, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, kural olarak ödeme emrini gönderen (takibin yapıldığı) icra dairesine dilekçe ile ya da sözlü olarak ileri sürebilir (m. 62, I). Bu itiraz ile icra takibi kendiliğinden durdur. Somut olayda (A)’nın elinde bir adi senet bulunmaktadır ve borçlu (B), imzaya itiraz etmeyip sadece borca itiraz ettiğinden anılan bu senet m. 68, I’deki imzası ikrar edilmiş adi senet hükmündedir. Bu bakımdan (A), itirazın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde icra mahkemesinden itirazın kesin olarak kaldırılmasını ister ve bu isteği kabul edilirse ya da itirazın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemede itirazın iptali davası açıp, kazanırsa ödeme emri kesinleşir. (Ders Kitabı s.145, 150-152; 160 vd.; 174 vd.)
c) Borçlu burada kısmi itirazda bulunmak istemiştir. Ancak genel ifade kullanılarak yapılan bu itiraz geçerli değildir. Çünkü borcun bir kısmına itiraz eden borçlu, itiraz ettiği borç miktarını itirazında ayrıca ve açıkça belirtmek zorundadır. Bu halde borçlu itirazında, itiraz ettiği alacak miktarını açıkça göstermediğinden hiç itiraz etmemiş ve takip, borçlu hakkında kesinleşmiş olarak kabul edilir (m. 62, IV). Olayda da borçlu, itiraz ettiği miktarı hiç belirtmemiş olduğundan ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük sürenin geçmesiyle ödeme emri kesinleşir. (Ders Kitabı s. 148-149)
3) a) Kural olarak borçlunun haline münasip evi haczedilemez (m.82/12). Ancak Yargıtay’a göre, icra müdürü, haciz sırasında, borçlunun haline uygun olduğunu iddia ettiği (meskeniyet iddiasında bulunduğu) meskenini haczetmekle yükümlüdür. Bunun üzerine, borçlu, meskenin haczedilemeyeceği gerekçesiyle, ödeme emrini gönderen (takibin yapıldığı) icra dairesinin tâbi bulunduğu icra mahkemesine şikâyette bulunabilir ve meskenin haczedilip edilmeyeceğine icra mahkemesi karar verebilir. Borçlu haczedilmezlik şikâyetini meskenin haczedildiğini öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde yapabilir; aksi halde, meskeniyet (haczedilmezlik) iddiasından vazgeçmiş sayılır. Fakat, bu vazgeçme yalnız o icra takibi içindir; borçlu, başka takiplerde meske¬niyet iddiasını ileri sürebilir. (Ders Kitabı 272-273)
b) Bu durumda (B), borcun itfa sebebiyle sona erdiğini belirterek ödeme emrini gönderen (takibin yapıldığı) icra dairesinin tâbi bulunduğu icra mahkemesinden icra takibinin tamamen iptalini isteyebilir (m.71,I). (B)’nin bu talebinin kabul edilebilmesi için onun elinde borcun itfa edildiğine dair imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilen belge olmalıdır. (B), bu belgelerden biriyle iddiasını ispatlarsa, takibin iptaline karar verilir ve iptal kararının kesinleşmesinden sonra o ana kadar yapılan işlemlerin tümü iptal edilir. Borçlunun takibin iptali için icra mahkemesine başvurması icra takibini durdurmaz ve icra mahkemesi, bu konuda vereceği karara kadar takibin durdurulması hakkında bir ihtiyati tedbir kararı da veremez (m.72,III kıyasen). (Ders Kitabı s. 208-211).
Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemiz, ücretsiz hizmet vermektedir. Hizmetlerin devamı için takdir edileceği üzere reklam ve reklam gelirlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle, sitemizde gezinebilmeniz için lütfen öncelikle reklam engelleyici programı kapatınız!