arama

İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Sorumluluğu

İdari sorumluluğun kapsam  ve  sınırlarının  belirlenmesi,  idare  hukukunun  sürekli  gelişmekte olan bir hukuk dalı olması sebebiyle gerçekleştirilmesi zor bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • ankahukuk ankahukuk

Hukuk devleti ilkesi gereğince devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, hukuka uygun olmayan davranışlarından kaynaklanan zararları karşılaması gerektiği düşüncesinin bir sonucu olarak idare hukukunda, kamu hukuku ve özel hukukta olduğu gibi kendine özgü kuralları bulunan bir sorumluluk alanı geliştirilmiştir.

ÖZET

İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde veya işleyişindeki bozukluk ve aksama anlamına gelen hizmet kusuru; hizmetin geç,  kötü  veya  hiç  işlememesi durumlarını  kapsar.  İdarenin  kusurundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için kural olarak idarenin faaliyetlerinden zarar gören  kişi,   idarenin  kusurlu  olduğunu  ispatlamak zorundadır.  İdarenin hizmet kusuru kapsamına giren kişisel kusur halleri; kamu görevlisinin suç oluşturan  davranışları, idare  mahkemeleri  tarafından  verilen  yargı kararlarının uygulanmaması, kamu görevlisinin görevini yerine getirirken işlediği ağır kusur veya kamu yararı kavramıyla bağdaşmayacak şekilde kin, düşmanlık,  kişisel  ihtiras,  intikam  alma düşüncesi,  siyasal  saik,  kişisel menfaat temini gibi sebeplerle kişilere zarar verici eylem veya işlemlerde bulunmasını  kapsar.  İdarenin  sorumlu  tutulabilmesi  için  gerekli  şartlara gelince; sorumluluk için idari bir davranışın varlığı, zarar doğurucu davranışın idareye isnadı, idari davranışın bir zarara sebep olması ve zararın idarenin fiili nedeniyle meydana gelmiş olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: idare, hizmet kusuru, sorumluluk, kişisel kusur, zarar

GİRİŞ

Hukuk   devleti   ilkesi   gereğince   devletin   ve   diğer   kamu   tüzel kişilerinin, hukuka uygun olmayan davranışlarından kaynaklanan zararları karşılaması gerektiği düşüncesinin bir sonucu olarak idare hukukunda, kamu hukuku ve özel hukukta olduğu gibi kendine  özgü kuralları bulunan bir sorumluluk  alanı  geliştirilmiştir.  Zira,  idari  etkinlikler  sebebiyle  kişilerin uğradıkları zararın idare tarafından tazmini anlamına gelen idari sorumluluk, yalnızca idarenin hukuka uygun olmayan faaliyet veya işlemlerinden değil idarenin hukuka uygun olarak yapılan eylem ve işlemlerinden de kaynaklanabilmektedir. Ayrıca, idari faaliyetler neticesinde gerçekleşen zararlar, kişilerin  Şahsına  yönelik olarak gerçekleşebileceği  gibi, kişilerin malvarlığına karşı da gerçekleşebilmektedir. Ancak, idari sorumluluğun kapsam  ve  sınırlarının  belirlenmesi,  idare  hukukunun  sürekli  gelişmekte olan bir hukuk dalı olması sebebiyle gerçekleştirilmesi zor bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. İdarenin özellikle hizmet kusurundan kaynaklanan sorumluluğuna  yer  verilecek  bu makalede, idari sorumluluk ve  gelişimi, hizmet kusuru kavramı ve kapsamı, hizmet kusuru ve kişisel kusur ayrımı ile idari sorumluluğun Şartları konuları etraflıca incelenecektir.

Şahin ALTUĞ – Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi Hakimi
Adalet Dergisi, 61. Sayısında (Eylül 2018) Yayınlanmıştır.