Category Archives: Ders Notları

İş Hukuku Ders Notu

Genel anlamda İngilizce karşılığı ”labour legislation” olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika’da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günümüze kadar hızla gelişen sanayileşme hareketleriyle ortaya çıkmıştır. İşçi yada çalışan sınıfının işverenler yada idareler karşısında menfaat ve sorumluluklarını inceleyen iş hukuku…

Roma Hukuku Ders Notları

Cumhuriyet Döneminde tarafların anlaşmasından doğan ve yalnız onları bağlayan kaideye “Lex” adı verilirdi. Günümüzde kullandığımız kanun terimini Roma’da lex publica yani halkın muhatap olduğu kaide terimi karşılıyordu.

İdari Yargı Ders Notu

İdari yargı, idari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur.

İdare Hukuku Ders Notu – 2015/2016 Yılı – İstanbul Üniversitesi H.F.

İdare hukuku, idarenin hukuku ile eş anlamlı değildir. Kavramda yer alan idare organik bakımdan bir idare değildir. Esasında, özetlemek gerekirse; idare hukukunu, idari faaliyetlere uygulanan özellikli hukuk olarak algılamak gerekir. İdare Hukuku idareye uygulanan hukuk değil, çünkü idareye özel hukuk da uygulanıyor.

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notu – 2013- İstanbul Ün. Hukuk Fakültesi

Ceza muhakemesi esasında kamu düzeninin bozulmasına dair bir şüpheyi araştırıp maddi gerçeği ortaya çıkarmayı amaçlar. Yani, olayın yargının şekli işlemlerinden bağımsız olarak bütün unsurlarıyla ortaya çıkarılması ceza muhakemesinin amacıdır. Ancak bu maddi gerçeklik aranırken kanuna aykırı yollar takip edilemez.

İnsan Hakları Hukuku Ders Notu – Slayt

İkinci Dünya Savaşının Avrupa’da yarattığı siyasal, toplumsal ve ekonomik çöküntü, yeni bir Avrupa kurulması düşüncesine yol açmıştır. Avrupa’da kurulacak yeni birlik, yeni diktatörlüklerin doğmasını, Avrupa’da yok edici bir savaşın içine tekrar düşülmesini önleyecektir.

İcra-İflas Hukuku Ders Notu

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir.

Kira Sözleşmesi – Ders Notu

Kira sözleşmesi genel olarak kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir. Kullandırma borcu doğuran sözleşmelerde taraflardan birisi elindeki bir malın kullanımını karşı tarafa devretmeyi taahhüt ederken diğer taraf bedel ödemeyi taahhüt eder.

Borçlar Hukuku – Genel, Temel Kavramlar

Borçlar hukuku medeni hukukun borç ilişkilerini düzenleyen dalıdır ve Medeni Hukukun en geniş ve en önemli kısmını oluşturur.Konusunun kapsamını ise borç ilişkisinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturur.

İmar Hukuku Ders Notu – İstanbul Üni. Hukuk Fak. 2014-2015

İmar hukuku diye bir hukuk dalından bahsedebilmek, bunun idare hukukunun bir alt dalı olmaktan çıkıp ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkabilmesi, sadece o dala ilişkin mevzuatın toplanmasından başka teorik temeli olan bir dal olabilmesi için ona özgü bir bakış açısı olması lazım.

Hukuka Giriş Özet Ders Notu

Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplunu temsil eden güç tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Ceza verme, tazminat, iptal,butlan. Bu günkü hukukta görülen bazı yaptırımlardır. Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli nitelikler taşırlar.

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy