Category Archives: İş Hukuku

Yürürlüğü imza tarihinden geriye götürülen toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya imza tarihinden sonra üye olan işçi, yürürlük tarihi ile üyelik tarihi arasında uygulanan toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlanır mı?

Yürürlüğü imza tarihinden geriye götürülen toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya imza tarihinden sonra üye olan işçi, yürürlük tarihi ile üyelik tarihi arasında uygulanan toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlanır mı?

İşyeri Devrinde İşçilik Alacaklarından Sorumluluk

Her iki şirketin aynı faaliyet konusu ile iştigal ettiği ve adreslerinin aynı olduğu, davalıların arasında organik bağ olması nedeni ile davacının işçilik alacaklarından her iki davalının da müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları tespit edilmiştir.

Fesih Nedenleri, Geçerli – Haklı Neden Ayrımı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre geçerli bir nedene dayanarak işveren fesih hakkını kullanabilecektir. İş Kanunu’nda geçerli nedenler örnek verilmek suretiyle sayılmış, geçerli neden sayılmayacak olgular da gösterilmiştir.

İşçi İkramiyesi İle İlgili Sık Sorulanlara İlişkin Kısa Notlar

İşçinin işyerine olan katkıları sebebiyle işverenin memnuniyetini ifade etmek üzere bir defada veya dönemsel olarak belli zaman dilimlerinde ya da işçiyi ilgilendiren doğum, ölüm, evlenme gibi nedenlere bağlı olarak yapılan ücretin eki niteliğindeki ödemeler ikramiye olarak adlandırılabilir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ve evlilik nedeniyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır.Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa),

Türk İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü

İş mahkemeleri iş uyuşmazlıklarını çözmekle görevli özel mahkemelerdir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile tüm iş uyuşmazlıklarında basit yargılama usulü uygulanmaya başlanmıştır.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığı geçiren sigortalıya, bu sigorta kolundan hangi yardımların sağlanacağı yasanın 12. maddesinde belirlenmiştir.

Kısmi Süreli Çalışmada Kıdem Tazminatı

Yargıtay 9. HD. kararındaki verilerden anlaşıldığı kadarıyla bir işveren yanında haftada iki gün süreyle işyeri hekimi sıfatıyla çalışan bir işçinin hizmet sözleşmesinin işverence feshi üzerine ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödenmesi isteğiyle işçi yerel mahkemede dava açmıştır. Yerel mahkeme işçinin (hangisi olduğu

İşçinin gerçek ücretinin tespiti biçimi

Ücret tutarı maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal geçerliliğe sahip olarak düzenlenmiş bulunmaları kaydıyla, sigortalının imzasını içeren aylık ücreti gösteren para makbuzları, banka kayıtları, ticari defter kayıtları, ücret bordroları gibi belgelerle kanıtlanması olanaklıdır.

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy