Ders NotlarıOnline SınavlarSınav Soruları & Kur-Pratik

Medeni Hukuk Temel Kavramlar Konu Anlatımı ve Deneme Testi

Konu anlatımı ve online deneme testi

MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HAK: Hukuk düzeni tarafından korunan ve kendisinden istifade edilmesi sahibi olan kimsenin iradesine bırakılmış olan menfaatlerdir.

Kişi haklara ve borçlara sahip olabilen varlıktır. Gerçek kişiler tam ve sağ doğmakla, tüzel kişiler ise kurulmakla birlikte hak sahibi olmaya ve borç yüklenmeye ehil olurlar.(Hak Ehliyeti) Gerçek kişilerde fiil ehliyeti, ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak kaydıyla kazanılır. Tüzel kişilerde ise zorunlu organlarını kurdukları anda kazanılır.

HAKKIN TÜRLERİ

1-Kamu Hakları:Vatandaşların devlete karşı sahip oldukları kamu hukukundan kaynaklanan haklardır. (seçme-seçilme, konut dokunulmazlığı, çalışma hürriyeti, eğitim ve öğrenim hakkı, sadece gerekli şartları taşıyanlar yararlanır.)

2-Özel Haklar: Şahıslara tanınmış bulunan özel hukuktan doğan haklardır. Yararlanmada herkes eşittir.

            a)Konularına göre Haklar

-Malvarlığı Hakları: Değeri para ile ölçülebilen özel haklardır. Devredilebilirler, mirasçılara geçebilir.

-Kişilik Hakları: Kişiye sıkı sıkıya bağlı bulunan, parayla ölçülmeyen haklardır. Ölümle sona eren, devredilmeyen, mirasçılara geçmeyen mutlak haklardır.

            b)Etkilerine Göre Haklar:

-Kurucu(inşai) Yenilik Doğuran Haklar

-Bozucu(infisahi) Yenilik Doğuran Haklar

-Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar

            c)İleri Sürülebilmelerine Göre Haklar:

-Mutlak Haklar: Sahibine maddi veya gayri maddi mallar üzerinde veya kişiler üzerinde en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. 

-Nispi Haklar: Ancak taraflar arasında ileri sürülebilen haklardır.

HUKUKİ OLAY: Hukuk düzeni tarafından kendilerine sonuç bağlanmış olan doğa olaylarına denir. 

HUKUKİ FİİL: Hukuk düzeni tarafından kendilerine sonuç bağlanmış olan insan davranışlarına denir.

A)Hukuka Aykırı Fiiller: Hukuk düzeninin olumsuz sonuç bağladığı ve yapılmasını men ettiği davranışlardır.

-Haksız Fiil: Bir kimsenin kusurlu olarak başka bir kimsenin mallarına yada şahsına zarar vermesidir.

-Borca Aykırı Davranış: Bir kimsenin sözleşmeden yada bir borç ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi.

B)Hukuka Uygun Fiiller(Olumlu sonuç): En önemlisi hukuki işlemlerdir. Kişilerin hukuki bir sonuca yönelik irade beyanlarını açıklamaları ile hukuki işlemler oluşur. 

            1-Tarafların Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler: Tek taraflı, İki taraflı(sözleşmeler, uygun karşılıklı irade), Çok taraflı(Kararlar, uygun ve aynı yönde irade)

            2-Sonuçlarını Doğurmaları Bakımında Hukuki İşlemler: Sağlar arası ve ölüme bağlı hukuki işlemler

            3-Malvarlığına Yaptıkları Etkiye Göre Hukuki İşlemler: Borçlandırıcı işlemler(sözleşmeler), Tasarrufi işlemler(bir hakkı kurar, sınırlar, devreder yada sona erdirir.)

MEDENİ HUKUKUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

I-Medeni Hukuk Kurallarının Uygulanması: Bir ülkede meydana gelen somut olaylarda o ülkenin hukuk kuralları uygulanır(mülkilik). Bunun istisnası şahsilik ilkesidir(Türkiye’de yaşayan Alman çiftin boşanmasında Alman kanunları uygulanır. Kanunlar yürürlüğe girdikleri tarihten önce meydana gelmiş olaylara uygulanmazlar. 

            -Medeni Hukukun kaynakları: Yazılı kaynaklar(Kanunlar, Kanun Hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler) Yazılı olmayan kaynak(Örf-adet hukuku), Hakimin hukuk yaratması(sadece o olay için bağlayıcıdır.)

II-Sübjektif İyiniyet: Bir hakkın kazanılabilmesi için gerekli olan koşullarda bir eksiklik bulunması durumunda, hakkı kazanan kimsenin bu eksikliği bilmemesi yada tüm özeni göstermesine rağmen eksikliği bilecek durumda olmaması halinde bu eksikliğe rağmen iyiniyetli olduğu için hakkı kazanır.

            -Sübjektif İyiniyetin Korunduğu Haller

a)Menkul Mallarda:-Sahibinin elinden rızasıyla çıkan taşınır malın, bunu devir alanın iyiniyetli olması şartıyla mülkiyet hakkının kazanılmasına neden olur.

-Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul mal, bir açık arttırma pazar yada mağazadan satın alınmışsa bu malı iyiniyetle satın alan kimseye bedeli verilmeden malın iadesi istenemez.

-Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul malı, iyiniyetle 5 yıl boyunca aralıksız ve çekişmesiz olarak elinde bulunduran kimse bu malı zamanaşımı yoluyla kazanır.

-Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul mal para yada hamiline yazılı senet ise hiçbir koşul aranmaksızın iyiniyetle kazanılmaları mümkündür.

b)Gayrimenkul Mallarda:-Tapu kayıtlarında haklı bir neden yok iken malik görünen kimse bu gayrimenkulu aralıksız ve çekişmesiz 10 yıl boyunca zilyetliğinde bulundurursa mülkiyetini iktisap etmiş olur.

-Tapu kayıtlarına güvenerek iktisap edilen gayrimenkulun iktisabı geçerlidir.

III-Objektif İyiniyet Kuralları: Benzer hukuki ilişkilerde dürüst, namuslu ve orta zekalı her kişiden beklenen ortalama davranış biçimleridir. Bir hakkın kullanılması objektif iyiniyet kurallarına aykırı ise bunun yaptırımı bu hakkın hukuk düzeni tarafından korunmamasıdır. Hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığını hakim re’sen dikkate almak zorundadır. 

IV-Hakimin Takdir Hakkı: Hakimin hukuk yaratmasından farklı olarak hakime takdir hakkı tanınan konularda ortada genel ve soyut bir hukuk kuralı mevcuttur. Burada takdir hakkını kullanacak olan hakim söz konusu kuralı önüne gelen meselelerde şartlara ve meselenin özel niteliğine göre uygulamak zorundadır. 

V-Borçlar Kanunun Genel Hükümlerinin Özel hukukun Diğer Alanlarında Uygulanması: Sözleşmelerin meydana gelmesine, sonuçlarına ve sona erme sebeplerine ilişkin Borçlar kanununun genel hükümleri, niteliklerine göre uygun düştüğü sürece Medeni Hukuk alanına giren sözleşmelerde uygulanır.

VI-İspat Yükü: İspat araçlarına delil denir. İddiasını bir karineye dayandıran kimse ispat yükünden kurtulur. Karine, mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasıdır. Karinenin aksini iddia eden ispatla yükümlüdür. 

VII-Resmi Sicil ve Senetlerin Doğruluğu Karinesi: Doğru olmadığı iddia edilen senet yada sicil kaydı hukuki bir işlemden kaynaklanmışsa(resmi vasiyetname, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin şerhi) aksi yazılı belge ile ispat edilebilir. Hukuki bir fiil yada olaydan kaynaklanan senet yada sicil kaydının(doğum sicili) aksi ise tanıkla ispat olunabilir. 

DENEME SINAVI

 1. 1 Hukuk düzeni tarafından korunan ve kendisinden istifade edilmesi sahibi olan kimsenin iradesine bırakılmış olan menfaatlere ne ad verilir?

  1. Hak
  2. Menfaat
  3. Görev
  4. Ehliyet
  5. Dava Ehliyeti
  Doğru!
  Yanlış!

  Hak

  Hukuk düzeni tarafından korunan ve kendisinden istifade edilmesi sahibi olan kimsenin iradesine bırakılmış olan menfaatlerdir. Kişi haklara ve borçlara sahip olabilen varlıktır. Gerçek kişiler tam ve sağ doğmakla, tüzel kişiler ise kurulmakla birlikte hak sahibi olmaya ve borç yüklenmeye ehil olurlar.(Hak Ehliyeti) Gerçek kişilerde fiil ehliyeti, ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak kaydıyla kazanılır. Tüzel kişilerde ise zorunlu organlarını kurdukları anda kazanılır.

 2. 2 Mutlak bir hak olan kişilik hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Parayla ölçülemezler
  2. Devredilemezler
  3. Ölümle birlikte sona ererler
  4. Mirasçılara geçmezler
  5. Devredilebilirler
  Doğru!
  Yanlış!

  Kişilik Hakları

  Kişiye sıkı sıkıya bağlı bulunan, parayla ölçülmeyen haklardır. Ölümle sona eren, devredilmeyen, mirasçılara geçmeyen mutlak haklardır.

 3. 3 Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardandır?

  1. Nişanı bozma hakkı
  2. Nişanlanma hakkı
  3. Telif hakkı
  4. Nesebin reddi hakkı
  5. Nafaka hakkı
  Doğru!
  Yanlış!

  Malvarlığına İlişkin Haklar

  Değeri para ile ölçülebilen, devredilebilen ve  mirasçılara geçebilen özel haklara malvarlığı hakları denmektedir. Sorumuzda devredilebilen haklar demekle, hangi şıkkın malvarlığına ilişkin hak olduğunun sorulduğu açıktır.  Telif hakkı, malvarlığına ilişkin bir haktır ve devredilebilir. Diğer şıklarda zikredilen haklar ise, şahsa sıkı sıkıya bağlı, devredilemeyen haklardır. 

 4. 4 Hak sahibinin kullanması ile birlikte hukuk düzeninde yeni bir durum inşa eden haklara ne ad verilir?

  1. Değiştirici yenilik doğuran haklar
  2. Bozucu yenilik doğuran haklar
  3. Kurucu yenilik doğuran haklar
  4. Geçici yenilik doğuran haklar
  5. İnfisahi yenilik doğuran haklar
  Doğru!
  Yanlış!

  Yenilik Doğuran Haklar

  Yenilik doğuran haklar olarak da bilinen inşai haklar, hak sahibine tek taraflı beyan ile yeni bir hukuki statü meydana getirme ya da halihazırdaki bir hukuki durum üzerinde değişiklik ya da sonlandırma ehliyeti veren haklardır. İnşai hak; kurucu yenilik doğuran haklar, değiştirici yenilik doğuran haklar ve bozucu yenilik doğuran haklar olarak üçe ayrılır.

  Kurucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibi tarafından kullanılmakla yeni bir hukuki ilişkinin doğmasına yol açan haklardır.

  Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar: Sahibi tarafından kullanılmakla mevcut  bir hukuki ilişkinin değiştirilmesine yol açan haklardır.

  Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibi tarafından kullanılmakla mevcut  bir hukuki ilişkinin ortadan kalkmasına yol açan haklardır.

 5. 5 Gerçek kişiler hak ehliyetini ne zaman kazanırlar?

  1. Tam ve sağ doğmak kaydıyla
  2. Reşit olunca
  3. 15 Yaşında
  4. Doğumdan hemen önce
  5. Doğumdan 1 yıl sonra
  Doğru!
  Yanlış!

  Kişilik

  Kişilik, çocuğun sağ olarak ve tamamıyla doğduğu anda başlar(TMK madde 28). Bu hükme göre Türk hukukunda kişiliğin başlaması için iki koşulun bir arada bulunması gerekir. Bu şartlar; tam doğmak ve sağ doğmaktır.

 6. 6 Tüzel kişiler hak ehliyetini ne zaman kazanırlar?

  1. Zorunlu organlarını kurduklarında
  2. Kuruldukları an
  3. İlk genel kurulda
  4. Kurulduktan 1 yıl sonra
  5. Kurulmadan önce
  Doğru!
  Yanlış!

  Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti

  Tüzel kişiler ise kurulmakla birlikte hak sahibi olmaya ve borç yüklenmeye ehil olurlar.(Hak Ehliyeti)

 7. 7 Gerçek kişilerin fiil ehliyetini kazanması için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekmez?

  1. Reşit olmak
  2. Kısıtlı olmamak
  3. Sezgin olmak
  4. Zeki olmak
  5. Hiçbiri
  Doğru!
  Yanlış!

  Gerçek Kişilerde Fiil Ehliyeti

  Gerçek kişilerde fiil ehliyeti, ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak kaydıyla kazanılır.

 8. 8 Tüzel kişiler ne zaman fiil ehliyetini kazanırlar?

  1. Zorunlu organlarını kurduklarında
  2. Kuruldukları an
  3. İlk genel kurulda
  4. Kurulduktan 1 yıl sonra
  5. Kurulmadan önce
  Doğru!
  Yanlış!

  Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyeti

  Tüzel kişiler zorunlu organlarını kurdukları an fiil ehliyetini kazanırlar

 9. 9 Sahibine maddi veya gayri maddi mallar üzerinde veya kişiler üzerinde en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?

  1. Nisbi haklar
  2. Mutlak haklar
  3. Geçici haklar
  4. Kanuni haklar
  5. Hakiki Haklar
  Doğru!
  Yanlış!

  Mutlak Haklar

  Sahibine maddi veya gayri maddi mallar üzerinde veya kişiler üzerinde en geniş yetkileri veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara Mutlak Haklar denir.

 10. 10 Bir ülkede meydana gelen somut olaylarda o ülkenin hukuk kurallarının uygulanmasına ne ad verilir?

  1. Koruma ilkesi
  2. Şahsilik ilkesi
  3. Mülkilik ilkesi
  4. Evrensellik ilkesi
  5. Ne bis indem kuralı
  Doğru!
  Yanlış!

  Devlet ve Ceza Yetkisi

  Bir ülkede meydana gelen somut olaylarda o ülkenin hukuk kuralları uygulanır. Bu ilkeye mülkilik ilkesi denmektedir.

 11. 11 Aşağıdakilerin hangisi medeni hukukun yazılı olmayan kaynağıdır?

  1. Kanun
  2. Tüzük
  3. Yönetmelik
  4. Örf-Adet
  5. KHK
  Doğru!
  Yanlış!

  Yazılı Kaynaklar

  Hukukun esas (asıl-asli) kaynakları kendi içinde, “yazılı kaynaklar” ve “yazısız kaynaklar” olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmeliktir.

 12. 12 Hakimin hukuk yaratması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Benzer olaylar için bağlayıcıdır
  2. Değişik olaylar için bağlayıcıdır
  3. Sadece o olay için bağlayıcıdır
  4. Hakimin diğer kararlarında bağlayıcıdır
  5. Hiçbiri
  Doğru!
  Yanlış!

  Hakimin Hukuk Yaratması

  Hukuk boşluğu bulunan durumlarda hakim, kanun koyucu gibi davranarak, tarafların menfaatlerini tespit edip, bunları adaletli bir şekilde tartmak, yüksek yargı kararlarından, bilimsel görüşlerden yararlanarak, ihtilafı hakkaniyete uygun şekilde çözmekle yükümlüdür. Buna da “hakimin hukuk yaratması” denilmektedir.

  Hakimin hukuk yaratması, sadece o olay için bağlayıcıdır.

  Hakimin hukuk yaratması, ceza hukukunda mümkün değildir.

 13. 13 A’nın cep telefonunu çalan B, telefonu C’ye satmış, C de telefonu pazarda D’ye satmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  1. İyiniyetle telefonu satın alan D mülkiyeti iktisap eder
  2. A telefonunu D’den geri alabilir
  3. Kötü niyetle telefonu satın alan D mülkiyeti iktisab eder
  4. A telefonu B’den talep ederek alabilir
  5. Hiçbiri
  Doğru!
  Yanlış!

  İyiniyetle İktisab (Kazanım)

  Sahibinin elinden rızasıyla çıkan taşınır malın, bunu devir alanın iyiniyetli olması şartıyla mülkiyet hakkının kazanılmasına neden olur.

 14. 14 Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul malı, iyiniyetle kaç yıl boyunca aralıksız ve çekişmesiz olarak elinde bulunduran kimse bu malı zamanaşımı yoluyla kazanmış olur?

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 10
  Doğru!
  Yanlış!

  Taşınır Mülkiyetin Zamanaşımı ile Kazanımı

  (Para veya hamile yazılı senet dışındaki) bir taşınır malikin iradesi dışında elinden çıkarsa: bu taşınırı iyiniyetle devralan kişi, ancak taşınırı 5 yıl süreyle, iyiniyetle, davasız, aralıksız elinde tutarsa, zamanaşımı ile taşınırın mülkiyetini kazanır (TMK. m. 777)

 15. 15 Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul mal hangi durumda hiçbir koşul aranmaksızın iyiniyetle kazanılır?

  1. Menkul mal pazardan alınmışsa
  2. Menkul mal açık artırmadan alınmışsa
  3. Menkul mal para yada hamiline senet ise
  4. Menkul mal değerli taş ise
  5. Hiçbiri
  Doğru!
  Yanlış!

  Para ve Hamile Yazılı Senetler

  TMK. m. 990 “Zilyet, iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile, para ve hamile yazılı senetleri iyiniyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz.”

  Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul mal para yada hamiline yazılı senet ise hiçbir koşul aranmaksızın iyiniyetle kazanılmaları mümkündür.

 16. 16 Tapu kayıtlarında haklı bir neden yok iken malik görünen kimse bu gayrimenkulu aralıksız ve çekişmesiz kaç yıl boyunca zilyetliğinde bulundurursa mülkiyetini iktisap etmiş olur?

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 10
  5. 20
  Doğru!
  Yanlış!

  Taşınmaz Mülkiyette İyiniyetle Kazanım

  TMK. Madde 712- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez

  Tapu kayıtlarında haklı bir neden yok iken malik görünen kimse bu gayrimenkulu aralıksız ve çekişmesiz 10 yıl boyunca zilyetliğinde bulundurursa mülkiyetini iktisap etmiş olur.

 17. 17 Benzer hukuki ilişkilerde dürüst, namuslu ve orta zekalı her kişiden beklenen ortalama davranış biçimlerine ne ad verilir?

  1. Subjektif iyiniyet
  2. Objektif iyiniyet
  3. Ahlak kuralları
  4. Hukuk kuralları
  5. Görgü kuralları
  Doğru!
  Yanlış!

  Objektif iyiniyet

  Objektif iyiniyet, benzer hukuki ilişkilerde dürüst, namuslu ve orta zekalı her kişiden beklenen ortalama davranış biçimleridir. 

  Bir hakkın kullanılması objektif iyiniyet kurallarına aykırı ise bunun yaptırımı bu hakkın hukuk düzeni tarafından korunmamasıdır

 18. 18 İspat Yükü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. İspat araçlarına delil denir
  2. İddiasını bir karineye dayandıran kimse ispat yükünden kurtulur
  3. Karine, mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasıdır
  4. Karinenin aksini iddia eden ispatla yükümlüdür
  5. Sadece belli delillerle çürütülebilen karinelere adi karine denir
  Doğru!
  Yanlış!

  İspat Yükü

  İspat araçlarına delil denir. İddiasını bir karineye dayandıran kimse ispat yükünden kurtulur. Karine, mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasıdır. Karinenin aksini iddia eden ispatla yükümlüdür.

  Karine, varlığı bilinmeyen bir olgu hakkında sonuç çıkarmamızı sağlayan bir işaret, belirtidir. Kanuni karineler ise varlığı bilinmeyen bir olgu hakkında sonuç çıkarmamazı sağlayan ve kanunda öngörülmüş olan işaretler, belirtilerdir. Kanuni karineler, karineden hareketle ulaşılan sonucun aksinin ispat edilip edilememesine göre aksi ispat edilebilen ve aksi ispat edilemeyen karineler olarak ikiye ayrılır. Aksi ispat edilebilen karinelere adi kanuni karineler denir. Adi kanuni karineler, ispat yükü kuralıdır ve ispatsızlığın riskini hangi tarafın taşıyacağını belirlerler.

Medeni Hukuk Temel Kavramlar Konu Anlatımı ve Deneme Testi

Oluşturuldu
 1. Test Sonuçları
  Puanın
  Doğru!
  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
 2. Test Sonuçları

  Çalışma Şart

  Puanın

  Sonuç kötü. Hiç beğenmedik. Hadi bir adım atın ve testimizden önce yazdığımız kısa notu bir zahmet okuyunuz! Bir şey kaybetmezsiniz:)

  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
 3. Test Sonuçları

  Gerçekten Çalıştınız mı?

  Puanın
  1. Teste ilişkin konuyu daha önce okudunuz mu? Emin misiniz? Hadi mazeret yok. Bir daha okuyun!


  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
 4. Test Sonuçları

  Olacak bu iş!

  Puanın

  İdare eder ama yeterli değil. Çalışmışsanız bu basit sorular karşısında daha az yanlış çıkarmalıydınız!

  Ama sizden ümitliyiz, biraz daha çalışın. Olacak bu iş! 🙂

  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
 5. Test Sonuçları

  Bir Adım Öne

  Puanın

  Seçkinsiniz! Farkındasınız,değil mi?


  BRAVO!!

  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
Recommend0 recommendations
Published in Ders Notları, Online Sınavlar, Sınav Soruları & Kur-Pratik
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ücretsiz olan sitemizin gelişimi için reklam gelirleri, takdir edeceğiniz üzere önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleyici programınızı kapatmanızı rica edeceğiz.