Oy Kullanmayan Seçmenlere Para Cezası Uygulaması ve Zamanaşımı

Seçmen listesinde kayıtlı olduğu halde özürsüz oy kullanmayan seçmenlerin bu fiilleri seçim suçu niteliğinde bulunduğundan, bu cezaların uygulanmasının seçim gününden başlayarak üç ay içinde yapılıp bitirilmesi gerekir.

Bu Konudaki YSK Kararı:
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 2476
İtiraz No :


– K A R A R –

Ankara Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 24.12.1999 günlü, 1999/380 sayılı yazısında; 18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerle ilgili konuda Başkanlığımızın 11.11.1999 gün ve 1999/29 sayılı Genel Yazılarının kendilerine 12.11.1999 günü ulaştığı, ancak 16.11.1999 tarihine kadar sözkonusu çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı halde Yenimahalle 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına herhangi bir ödeme yapılmadığından bahisle, 12.11.1999 gününe kadar yapılan çalışmaların değerlendirilerek, herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlıklarına görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Kurulumuzun 27.10.1999 gün ve 2323 sayılı kararında belirtildiği üzere, seçim suçlarıyla ilgili kovuşturmaların üç ay içinde başlatılması 4381 sayılı Kanun gereği olup, bu süre geçtikten sonra zamanaşımı sebebiyle kovuşturmaların düşeceğinin kabulü gerekir.
Seçmen listesinde kayıtlı olduğu halde özürsüz oy kullanmayan seçmenlerin bu fiilleri de seçim suçu niteliğinde bulunduğundan, bu cezaların uygulanmasının da seçim gününden başlayarak üç ay içinde yapılıp bitirilmesi gerektiği sonucuna varılır.
Bu nedenle, ceza uygulaması sebebiyle ilçe seçim kurulu başkanları hakimlere ödenecek ücretinde üç ayla sınırlı tutulması gerekeceğinin kabulü zorunlu olup, seçim gününden itibaren üç aydan (zamanaşımı) sonra yapılan ceza uygulamaları sebebiyle bir ödeme yapılmasına hukuki olanak görülmediğinden, bu yönde görüş bildirilmesi uygun olacaktır.
S O N U Ç:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Oy kullanmayan seçmenlere para cezası uygulamaları için ilçe seçim kurulu başkanlarına üç aylık dava süresi ile sınırlı olarak ücret ödenmesi mümkün olup, seçim gününden başlayarak üç ay geçtikten sonra yapılan ceza uygulamaları için bir ücret ödenmesine olanak bulunmadığına,
2- Karar örneğinin Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
25.12.1999 günü oybirliğiyle karar verildi.
Bu İçeriği Paylaş!
İçeriğimizi Yararlı Buldunuz mu?
00

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a target="" href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" height="" width="" alt="" title=""> <table border="" style=""> <iframe frameborder="" allowfullscreen="" src="" width="" height=""> <div class=""> <tbody style=""> <tr style=""> <td style=""> <sub> <sup> <pre lang="" line=""> <ul style=""> <ol style=""> <li style=""> <span class="" style=""> <noindex>