Online SınavlarSınav Soruları & Kur-Pratik

Roma Hukuku’na Ne Kadar Hakimsin?

Roma imparatorluğu 1543 yılına kadar var olmuş ise de Roma Hukuku MS. 565 yılına kadar sürmüştür. MS. 527 yılında imparator Iustinianus Roma hukukunu yeniden canlandırabilmek için önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda en önemli eser olan Corpus Luris Civilis adındaki hukuk külliyatını ortaya çıkarmıştır. Bu külliyat o günden önceki hukuk kurallarını toplamak ve ihtiyaçlara uygun olarak yeni kurallar ilave etmek için oluşturulmuştur. Bu külliyat modern hukukun da kaynağı olmuştur.

Türkiye, Cumhuriyet’le birlikte iktibas yoluyla kanunlaşmaya gitmiştir. Batı Hukuku örnek alınarak onların kanunları tercüme edilip ufak değişiklikler ile kabul edilmiştir. Batı Hukukunun ise kaynağı Roma Hukuku’dur. Bu nedenle ülkemizdeki hukuk roma hukuku ile ilintilidir. Bununla birlikte hukuk kurallarının nasıl sonuçlar doğuracağı kanun koyucu tarafından kestirilemez. Kanunkoyucu bunu hukuk tarihi ile kısmen de olsa kestirmeyi umar. Bu nedenle en önemli hukuk tarihi Roma hukukudur. Bundan başka hukuk kurallarının yorumlanması için de Roma Hukukunu bilmek gerekir. Çünkü hukuk kurallarını tarihte  en iyi yorumlayan Roma Hukukçularıdır.

 1. 1 Hangisi, Roma İmparatorluğu'nun Krallık Dönemi Roma Hukuku'nda Geçerli Olan Ius Civile'nin Özelliklerinden Biri Değildir?

  1. Bu hukuk Roma vatandaşlarına uygulanan Romalı olmayanlara uygulanmayan bir hukuktu.
  2. Ius Civile, son derece sert hükümler içeren şekilci bir kanundu. Sözlü şekil geçerliydi.
  3. Ius Civile başlangıçta yazısızdı. Din=hukuk olduğu için Ius Civileyi en iyi bilenler ve uygulayanlar rahiplerdi.
  4. Ius Civile’de öngörülen yaptırımlar oldukça ağırdı.
  5. Hiç biri
  Doğru!
  Yanlış!
 2. 2 Aşağıdaki metinde verilen Roma Hukuku Özellikleri Bilgileri, hangi döneme aittir?

  Roma hukuku  geriledi ve yozlaştı. Klasik sonrası Hukuk dönemi olarak anıldı. Kralın tüm yetkileri elinde toplaması hukukun ve hukukçuların önemini yitirmesine neden oldu. Roma hukukun gerilemesine yol açan en önemli nedenlerden biri de Caracalla tarafından Roma Devleti içinde yaşayan herkese Roma vatandaşlığının verilmesi olmuştur. Herkese Roma vatandaşlığının verilmesi yabancılar hukukunu (Ius Gentium) ortadan kaldırmış ve herkese milli olan Romalılara özel olan Ius Civile yi uygulamayı öngörmüştür. Milli karakterde olduğu için yabancılara uygulanması çoğu kez imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle dış hukuk ve kültürleri uygulamak ve bunlardan etkilenmek zorunda kalmıştır.

  1. Cumhuriyet Dönemi
  2. İlk İmparatorluk (Principatus)Dönemi
  3. Krallık Dönemi
  4. Son İmparatorluk (Dominatus) Dönemi
  5. Praetor Hukuku Dönemi
  Doğru!
  Yanlış!
 3. 3 Aşağıdakilerden Hangisi, Roma Hukukunda Bir Hakkın Hak Sahibinden Ayrılması Yani Hakların Kaybedilmesi Nedenlerinden Biri Değildir?

  1. İmar ve İhya
  2. Terkin ve Kamulaştırma
  3. Kazandırıcı Zamanaşımı
  4. Yok Olma
  5. İyiniyetle İktisap
  Doğru!
  Yanlış!
 4. 4 Roma Hukukukunda, Sebebe Bağlı Hukuki İşlemler ile İlgili Bilgilerden Hangisi Yanlıştır?

  1. Roma Hukukunda üç türlü sebep kabul edilmiştir. Bunlar alacak sebebi “causa credendi”¸ ifa sebebi “causa solvendi” ve bağışlama sebebi “causa donandi”.
  2. Kazandırıcı işlemler açısından hukuki işlemlerin sebebe bağlılığı önem arz eder. Eğer bir kimse lehine kazandırıcı işlem yapılmışsa, bu kazandırmanın bir sebebi olmalıdır. Aksi halde sebepsiz zenginleşme davası ile kazanılan şey geri istenebilir.
  3. Hukuki işlemin sebebe bağlı olup olmamasının en önemli sonucu, açılacak davada kendini gösterir. Eğer işlem sebebe bağlı ve sebep de geçerli değilse, geçersiz sebebe dayanılarak yapılan kazandırıcı işlem de geçersiz olacağından, hak karşı tarafa intikal etmez. Hakkı devreden kişi hak sahibi olmaya devam eder. Bu durumda, verdiği şeyleri geri alabilmek için genellikle bir istihkak davası açılır. İstihkak davası “re vindicatio” malın zilyetliğini kaybetmiş olan malik tarafından, mülkiyeti kazanamamış olmakla beraber, zilyet olan kişi aleyhine açılan davadır.
  4. Roma hukukunda “contractus” olan soyut ve sözlü olan bir akit vardır. Bu sebebe bağlı olmayan hukuki işlemler için kabul edilmiştir.
  5. Hiçbiri
  Doğru!
  Yanlış!

  Stipulatio

  Roma hukukunda  soyut ve sözlü olan akite "stipulatio”  adı verilmiştir.

 5. 5 Roma Hukukunda, Hukuki İşlemin Konusunu Oluşturan Şeyin Temel Niteliklerinde, Özünde, Temel Vasıflarında Düşülen ve İrade ile Beyanın Birbirine Uygun Olmasına Rağmen İradenin Oluşumunda Oluşmuş Bozukluğa Ne Ad Verilir?

  1. Edim Yada Karşı Edimin Miktarında Düşülen Hata “ error in quantitate”
  2. Vasıfta Hata “error in qualitate-error in subsantantia”
  3. Karşı Tarafın şahsında (kimliğinde) Hata “eror in persona”
  4. Hukuki İşlemin Konusunda (eşyanın aynında) Hata “error in corpere”
  5. Hukuki İşlemin Mahiyetinde (niteliğinde) Hata “error in negotio”
  Doğru!
  Yanlış!

  Vasıfta Hata “error in qualitate-error in subsantantia”

  Bir kimseyi belli bir davranışta bulunmaya sevk eden temel düşüncelere “saik” adı verilir. Kişiler hukuki işlem yaparken değişik Saiklerin etkisiyle hareket ederler. Kar etmek, gösteriş yapmak, ihtiyacını gidermek gibi. Hukuk düzeni, hukuki işlemin saikini dikkate almaz. Saik hatası kural olarak dikkate alınmamış olmakla birlikte eğer hata eden bir temel hatasına düşmüşse, bu hatanın esaslı olması halinde hata edene sözleşmeyi iptal etme hakkı tanınmıştır. Temel hatası, hukuki işlemin konusunu oluşturan şeyin temel niteliklerinde, özünde, temel vasıflarında düşülen hatadır. Örneğin, el dokuması halı almak yerine fabrika halısı alan kişi vasıflı hataya düşmüştür. Vasıflı hata halinde aslında irade ile beyan birbirine uygundur fakat iradenin oluşumunda bozukluk vardır. Kişi hukuki işlemin konusunu oluşturan şeyin temel niteliklerinde yanılgıya düşmüş, bu yüzden iradesi sağlıklı bir biçimde oluşmamış ve bu bozuk iradenin etkisi altında hukuki işlem yapmıştır. İşte hukuk düzeni, bu tür hataları hakkaniyet gereği bazen esaslı hata saymış ve hata edenin hukuki işlemi iptal edebileceğini kabul etmiştir. Örnekler, Bekar sanılarak alınan kadının evli olması, bin yıllık sanılarak alınan halının bir yıllık çıkması, otel ruhsatı verileceği düşüncesiyle alınan binaya ruhsat verilmemesi halleri temel hatadır.

 6. 6 Aşağıdaki Cümlede Yer Alan Boşluğa Gelmesi Gereken Uygun Tanımlama Hangisidir?

  Bir hukuki işlemin hüküm ve sonuçları, gelecekte gerçekleşmesi objektif olarak şüpheli bir olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi olgusuna bağlanmışsa şarta bağlı hukuki işlemden söz edilir. Hukuki işlemin bağlandığı sonuca ise “ .......................................................” denir.

  1. Mancipatio
  2. Actus Legitimi
  3. Condicio
  4. In Iure Cessio
  5. Laesio Ultra Dimidium
  Doğru!
  Yanlış!
 7. 7 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Magistraları arasında değildir?

  1. Praetor
  2. Censor
  3. Aedilis Curulis
  4. Dictator
  5. Lex Perfecta
  Doğru!
  Yanlış!

  Cumhuriyet Döneminde; krallık idaresi yıkıldıktan sonra devletin işlerini görmek için pek çok magistralık ihdas edildiği görülmektedir. 

  Bu dönemdeki magistralar; a.Consul b.Dictator c.Praetor d.Censor e.Quaestor f.Aedilis Curulis g.Tribunus Plebis

 8. 8 Tarafların karşılıklı rızalarının yanında bir malın verilmesi veya bir işin yapılması gerektiren sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Contractus Litteralis
  2. Contractus Realis
  3. Consensus Contrahitur
  4. Emptio Venditio
  5. Contractus Verbalis
  Doğru!
  Yanlış!
 9. 9 Aşağıda tanımı yapılan Magistra Makamını bulabilecek misiniz?

  Consul’ lerin görevini azaltmak amacıyla, önceleri patrici sınıfından seçilen, görev süreleri bir yıllık olan iki kişilik küçük bir magistra makamıydı. 

  Bu magistralar şehrin asayişini ve çarşı pazarda düzeni sağlarlardı. Çarşı pazar alışverişlerinden doğan ihtilaflara bakarlardı . Roma için erzak temini ile de görevliydiler ve imperium yetkileri yoktu. Bunla bir nevi günümüzdeki belediye zabıtası görevini yaparlardı.

  MÖ.365 senesinde Plebler de seçilme hakkına sahip oldular. Uzun süre; bir sene her ikisi pleblerden, diğer sene her ikisi patricilerden seçilerek görev yaptı. 

  1. Aedilis Curilis
  2. Tribinus Plebis
  3. Censor
  4. Quaestor
  5. Lex Perfecta
  Doğru!
  Yanlış!
 10. 10 Roma Hukukunda Depositum Necessorium adıyla anılan sözleşme türünün içeriği ile ilgili aşağıda belirtilen tanımlamalardan hangisi doğrudur?

  1. İhtilaflı olan, hiç kimsenin üzerinde bir tasarrufta bulunmasının istenmediği bir malın muhafazasının 3. kişiye verilmesidir. Yediemin malı haklı çıkana teslim etme yükümlülüğündedir. Yediemin taşınır veya taşınmaz için de söz konusu olur.
  2. Borçlu veya 3. kişi tarafından, borca teminat olmak üzere taşınır veya taşınmaz bir malın zilyetliğinin alacaklıya nakledilmesidir. Amaç borcun ifasını garanti etmektir.
  3. Yangın, sel, deprem gibi hallerde güvenilecek kişiyi seçme imkanı olmadan verilen vediadır. Buradaki güveni sağlamak için cezai şart yüksek tutulmuştur. İki katını dava ile talep edebilme hakkı tanınmıştır.
  4. Eksik iki taraflı iyiniyet aktidir. Bir taraf mutlak, diğer taraf muhtemelen borçludur. Esas borç, ariyet alanın malı aynen geri verme borcudur. İustianus hukukunda ariyet alan beklenmedik hal hariç tüm kusurlarından sorumludur. Klasik hukukta ise herhalde sorumlu tutuluyordu. (casus ve custadin) beklenmeyen haller dahildir. Açılacak dava actio commodati directa dır.
  5. Ödünç faizidir. Ödünç akti kredi gibi düşünülürse belli bir karşılık alınması gerekir. Buna da faiz denir. Ödünç faizle verilecekse, faiz konusunda stipulatio ile ayrı bir anlaşma yapılmalıdır.
  Doğru!
  Yanlış!

Roma Hukuku'na Ne Kadar Hakimsin?

Oluşturuldu
 1. Test Sonuçları
  Puanın
  Doğru!
  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
 2. Test Sonuçları

  Puanın
  Doğru!
  Sonucu, sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz!
Recommend0 recommendations
Published in Online Sınavlar, Sınav Soruları & Kur-Pratik
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ücretsiz olan sitemizin gelişimi için reklam gelirleri, takdir edeceğiniz üzere önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleyici programınızı kapatmanızı rica edeceğiz.