Kategoriler
Ceza Hukuku Karar

Sanığın Sabıkasında Yer Alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusundaki Değerlendirmede Olumsuz Bir Engel Olarak Değerlendirilemez

Sanığın sabıkasında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın henüz açıklanmamış bir hüküm olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde olumsuz koşul olarak belirtilen engel bir neden olarak kabul edilemez. T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2014/12193 K. 2017/5418 T. 30.11.2017 DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve [...]

Sanığın sabıkasında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın henüz açıklanmamış bir hüküm olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde olumsuz koşul olarak belirtilen engel bir neden olarak kabul edilemez.

T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ
E. 2014/12193 K. 2017/5418 T. 30.11.2017
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumlarına ve niteliklerine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanık savunmanının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi,
Ancak;
1-) Yağma suçunun silahla, işyerinde ve geceleyin işlenerek 149. maddenin birden fazla bendinin ihlal edildiğinin anlaşılması karşısında; TCK.nın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken bu hususlar dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
2-) Suça konu içki ve sigaraların alınması ile yağma suçunun tamamlandığı gözetilmeden, teşebbüste kaldığı gerekçesiyle TCK.nın 35. maddesinin tatbiki ile eksik ceza tayini,
3-) Sanığın yağma suçunu işlerken, yağma kastını 4 paket sigara ile 2 adet biraya özgülediği, suçun işlendiği işyerinden başkaca mal veya para almadığının anlaşılması karşısında; suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilerek hakkında 5237 Sayılı Kanun’un 150/2. maddesinin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığının tartışmasız bırakılması,
4-) Sanık aleyhine düzenleme getiren 6545 Sayılı Kanun’un 72. maddesiyle değişik CMK’nın 231/8. maddesinin suç tarihi itibariyle sanığa uygulanamayacağı da gözetilerek; sanığın sabıkasında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın henüz açıklanmamış bir hüküm olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde olumsuz koşul olarak belirtilen engel bir neden olarak kabul edilemeyeceği, mala zarar vermek suçundan kaynaklanan zararın kovuşturma aşamasında giderildiği, CMK.nın 231. maddesinin 6 fıkrasının (b) bendinde yer alan ölçütün değerlendirilerek sanığın tekrar suç işlemeyeceği yolunda kanaate ulaşılarak tayin edilen cezanın ertelendiği, erteleme müessesesinden daha lehe olduğunda kuşku bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının mala zarar vermek suçu yönünden “sanık hakkında daha önceden verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar bulunduğu” şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
5-) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesindeki düzenleme gözetilerek, 5271 Sayılı Yasası’nın 150/3. maddesi uyarınca, sanığa savunmasını yapmak üzere zorunlu müdafii görevlendirilmesi nedeniyle, müdafiye ödenen avukatlık ücretinin ve zorunlu müdafii ücreti dışında kalan 5,- TL yargılama giderinin 6352 Sayılı Kanun’un 100. maddesiyle CMK.nın 324. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen cümle gereğince, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olduğunun ve bu sebeple sanığa yargılama gideri olarak yükletilmeyeceğinin gözetilmemesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, sanığın ceza süresi bakımından kazanılmış hakkının CMUK’nın 326.maddesi gereğince korunmasına, 30.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Ankahukuk

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir