Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana SayfaHukuk HavuzuAvukatlık HukukuSeri Dosyalarda Vekalet Ücreti Hesaplaması

Seri Dosyalarda Vekalet Ücreti Hesaplaması

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesine göre; ihtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için …

T.C YARGITAY 
21.Hukuk Dairesi 
Esas: 2018/ 14438 
Karar: 2018 / 22739 
Karar Tarihi: 22.10.2018

(6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, … sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal sebeple işverence feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatın en az üç yıllık brüt ücreti tutarında olmak üzere boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının da belirlenmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren, … sözleşmesinin işletmesel sebeplerle geçerli olarak feshedildiğini ve feshin sendikal sebebe dayanmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı ve fesihte sendikal sebep bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı tarafından temyizi üzerine Dairemizce, işverence alınan işletmesel kararın tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığı ve feshin son çare olması ilkesine uyulup uyulmadığı hususlarında araştırma yapılması ile feshin geçerli sebebe dayanmadığının tespiti halinde fesihte sendikal sebep bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği gerekçeleriyle bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uyan Mahkemece, bozma doğrultusunda ve Dairemizin 23.02.2016 tarihli, 2016-213 esas ve 2016/4955 karar sayılı dosyası üzerinden yapılan ikinci bozması doğrultusunda gerekli araştırma ve inceleme yapılarak bilirkişi raporu da aldırılmış ve sendikal araştırma yapılarak işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı ve fesihte sendikal sebep bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1. Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesine göre; ihtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %30’u oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

Somut olayda 09.10.2018 tarihli Mahkeme tutanağına göre davaların otuz bir adet seri dava olarak açıldığı, duruşmalarının aynı gün yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; Tarife’nin 22. maddesi gereğince somut her bir dava yönünden vekalet ücretinin, tam ücretin %60 ‘ı oranında hesaplanması gerekirken tam vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olmuştur.

Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Temyiz konusu kararın hüküm fıkrasının 5. bendinde yer alan “ Davalı vekili için aynı tarife hükümleri uyarınca ölçümlenen taktiren 2.180 TL nın davacıdan alınıp davalıya verilmesine, ” rakam ve sözcüklerinin silinerek yerine “ Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 2. maddesi gereğince belirlenen 1.308,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine ” rakam ve sözcüklerinin yazılarak hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının talep halinde ilgiliye iadesine, 22.10.2018 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler