İdare Hukuku 2/A Bütünleme Sınavı – 18.07.2007 – AÜHF

İdare Hukuku 2/A Bütünleme Sınavı – 18.07.2007 – AÜHF

OLAY I
(A), görev süresi 1.7.2004 tarihinde dolan ve aynı üniversitede öğretim üyeliğine devam eden (B) yerine, 6.7.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5.7.2004 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bir devlet üniversitesi olan (X) Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.
(B)’nin 2.7.2004 tarihli çağrısı üzerine (B)’nin başkanlığında 13.7.2004 tarihinde toplanan (X) Üniversitesi Senatosu (C)’yi Üniversite Yönetim Kurulu üyesi seçmiş, ancak (A), 20.7.2004 tarihinde (C)’nin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine ilişkin kararın yok sayılmasına karar vermiştir. (C), (A) tarafından alınan bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünmekte ve anılan karara karşı dava açmak istemektedir.
İLGİLİ MEVZUAT:
A) 2547 Sayılı Kanun m.13 :
“Devlet üniversitelerinde rektör, …. Üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır.
…..
Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır…. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.”
M.14/b : “(Senatonun) Görevleri :
….
(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.”
B) Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği m.4 :
a) “(Rektör) Seçimi ve Atanması: Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler.
…….
Yeni rektör atanıncaya kadar rektör veya vekilinin görevi devam eder.”
SORULAR (10’ar puan)
1) (X) Üniversitesinin T.C. İdari Teşkilatı içindeki konumunu belirleyerek, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile olan hukuksal ilişkisini niteleyiniz.
2) Olaydaki idari işlemleri belirleyerek türlerini saptayınız.
3) (B)’nin rektörlük yetkilerini kullanabileceği en son tarih nedir? Neden?
4) (C)’nin açtığı davada yetkili ve görevli mahkeme (C)’nin Yönetim Kurulu üyesi seçilme kararını “ağır ve bariz yetki gaspı” bulunduğu gerekçesiyle hukuken sakat bulmuştur. Mahkemenin bu gerekçesini değerlendiriniz.
5) (C)’nin Yönetim Kurulu üyesi seçilme kararının hukuken sakat olduğu varsayıldığında bu sakatlığa uygulanacak yaptırım ne olmalıdır? Neden?
6) (A)’nın (C ) hakkında aldığı kararı yetki unsuru yönünden değerlendiriniz.
7) Cumhurbaşkanının rektör atama işlemi İdare Hukuku açısından nasıl ve ne tür bir işlemdir? İrdeleyiniz.
OLAY II
Orman Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Fethiye ilçesinde mülkiyeti kendisine ait olan bir taşınmazın resmi tesis alanından çıkarılarak turizm tesis alanına alınması yönünde imar planı değişikliği yapılması isteminin reddine ilişkin 3.7.2002 tarihli Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı işlemine karşı dava açmıştır.
Açılan davada mahkeme,
1) “davacı Orman Genel Müdürlüğü ile davalı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın ayrı birer taraf sıfatıyla aralarındaki uyuşmazlığı yargı yeri önüne getirerek dava konusu yapmalarına olanak bulunmadığı” ve,
2) “anılan idarelerin aralarında halletmesi gereken uyuşmazlığın dava ile çözülmesinin idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu”,
saptamalarında bulunmuştur. Mahkemenin her iki gerekçesini ayrı ayrı değerlendiriniz. (15’er puan)
İLGİLİ MEVZUAT:
A) 3234 SAYILI Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun m.1:
“Bu Kanunun amacı;…, katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.”
B) 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname m.1:
“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9.maddesine göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak üzere Çevre Bakanlığına bağlı ve Tüzel Kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kurulması ile bu Kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.”
C) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m.31:
“Bakanlığın bağlı kuruluşları şunlardır:
a) Orman Genel Müdürlüğü.
….
c) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.”
Sınav Yönergesi : 1) Sınav süresi 90 dakikadır. 2) Sadece tek bir tam yanıt kağıdı verilecektir. 3) Sadece Anayasa metni kullanılabilir. 4) Kurşun kalem kullanılmayacaktır. 5) Yanıtlar mutlaka gerekçeli olacaktır. 6) Yanıtlarda her Olayın kendi içindeki soru sıralamasına uyulacaktır.
Başarılar dilerim. Doç. Dr. Ali ULUSOY  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

İdare Hukuku 2/A Yıl Sonu Sınavı – 30.05.2007 – AÜHF

İdare Hukuku 2/A Yıl Sonu Sınavı - 30.05.2007 - AÜHF

Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası

Sigortalılık süresinin tespitine ilişkin davalarda, çalışmaların geçtiği yer veya davalılardan birisinin ikametgâhının...

İş Hukukunda Cezai Şart

Sözleşmelere genel olarak taraflar istedikleri şartlarda cezai şart koyabilmektedirler. Ancak iş hukukunda...

Gözaltına Alma İşlemi Hakkında Önemli Bilgiler

Yakalanan kişinin soruşturmanın tamamlanması için gözaltı süresi ile sınırlı olarak hakim önüne...

İş Hukuku ÖZET Ders Notu

İş Hukuku özet mahiyetinde ders notu

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...