İdare Hukuku 2/A Yıl Sonu Sınavı – 30.05.2008 – AÜHF

İdare Hukuku 2/A Yıl Sonu Sınavı – 30.05.2008 – AÜHF

SINAV TALİMATI:

 1. Sınav süresi 90 dakikadır. 2. Gerekçesiz yanıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 3. Her türlü mevzuat metni kullanılabilir. 4. Kurşun kalem kullanılmayacaktır. 5. İstenilen sorudan başlanabilir. 6. Sadece tek bir tam yanıt kağıdı verilecektir.
  Başarılar dilerim.
  Prof. Dr. Ali ULUSOY
  OLAY I.
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yardımcı doçentliğe atanmaya ilişkin öngördüğü tüm şartları yerine getiren (A), (X) Üniversitesi tarafından kendi uzmanlık alanına ilişkin olarak açılan yardımcı doçentlik kadrosuna 20.11.2007 tarihinde gerekli belgelerini aynı Üniversitenin Genel Evrak birimine teslim ederek başvurmuş ve Rektörlükçe kendisi için belirlenen üç kişilik bilimsel jüri heyetinin tamamının olumlu raporu üzerine, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Dekanın önerisi ile Rektör tarafından anılan yardımcı doçentlik kadrosuna 20.1.2008 tarihinde atanmıştır. Ancak daha sonra (A)’nın, aynı Üniversite Senatosu tarafından 1.1.2005 tarihinde belirlenen ve halen de yürürlükte olan “Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükselmelere İlişkin İlkeler”de Kanunda öngörülen atama şartlarına ilave olarak öngörülen, “yabancı bir dergide yabancı dilde yazılmış en az iki makale yayınlatmış olmak” ve “KPDS veya ÜDS sınavlarından yabancı dil puanı olarak en az 70 puan almak” şartlarını yerine getirmediği anlaşılmış ve bunun üzerine A’nın atama işlemi adıgeçen Üniversitenin Yönetim Kurulu tarafından 20.4.2008 tarihinde geri alınmıştır. A, sözkonusu bu geri alma işleminin hem usul ve hem de esas yönünden hukuka aykırı olduğunu düşünmektedir.
  NOTLAR:
  1) 2547 sayılı Kanun m.23 : “a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.

  b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:
  (1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
  (2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 – 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.”
  2) 2547 sayılı Kanun m.65: ” a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:
  ….
  (4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri,”
  3) 2547 sayılı Kanunda üniversitelerin Kanunda öngörülen atama şartlarına ek atama şartları öngörüp öngöremeyecekleri hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
  4) 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin 2. fıkrası:
  “… Yardımcı doçentlik ile diğer akademik kadrolara yükseltme, atama ve uzatmalarda kriterler doğrudan yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir…”
  SORULAR:
  1) Yükseköğretim Kurulu’nun T.C. İdari Teşkilatı içindeki yerini belirleyerek; üniversiteler ile bu Kurul arasındaki hukuksal ilişkinin niteliğini belirtiniz.
  2) Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile X Üniversitesi tarafından çıkarılan Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükselmelere İlişkin İlkeler arasındaki hukuksal ilişkiyi normlar hiyerarşisi yönünden irdeleyiniz.
  3) Bir önceki soruda değinilen İlkeler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılsa idi, bu soruya vereceğiniz yanıt değişir miydi? Neden?
  4) 2. soruda değinilen İlkeler’de öngörülen ve yukarıda belirtilen ek atama şartlarının hukuka uygun olup olmadığını yetki unsuru yönünden irdeleyiniz.
  5) 20.4.2008 tarihli işlem, usul (yetki ve şekil unsurları) bakımından hukuka uygun mudur? Neden?
  6) 20.4.2008 tarihli işlem, esas (sebep, konu ve amaç unsurları) bakımından hukuka uygun mudur? Neden?
  7) İdare hukukunda kazanılmış hak kavramının ne anlama geldiğini ve İdari işlemler nedeniyle kazanılmış hak oluşmasının şartlarını belirterek; somut olayda A açısından kazanılmış hak bulunup bulunmadığını değerlendiriniz. (20 p)
  OLAY II.
  Hakkari ili, Bağışlı Köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki B, C ve D, Köye yakın bir arazide buldukları ve terör örgütü mensuplarına karşı güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarda kullanılmış ve patlamamış bir el bombası ile oynarken bombanın patlaması sonucu ağır derecede yaralanmışlardır.
  1) Adı geçenlerin gördükleri zarar nedeniyle idarenin mali sorumluluğu bulunmakta mıdır? Yanıtınız olumlu ise sorumluluk hangi esasa göre sözkonusu olabilir?
  2) Adı geçenlerin gördükleri zarar, önceden herhangi bir tehdit almayan Köye terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlenmesi sonucu oluşsa idi, önceki soruya vereceğiniz yanıt değişir miydi? Neden?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

Genç ve Jilet Avukat’ın Duruşmadaki Üslubu. Sağlık Olsun. Kaybeden hukuk oldu ! 🙂

Mesleğimin daha başlangıç yılları... Sene 2015. Tabi jilet gibiyim, gözlerimden ateş...

Apocalypse : The Second World War – Türkçe

Bu muhteşem eser Fransa tarafından National Geographic'in katkı ve çalışmaları ile oluşturuldu....

Gene Ölüm Cezası Üzerine

İnsanın siyasal iktidardan, kamu erkinden ve devletten önce gelen bir değer ve...

Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Çöküntü Bölgesi ve Suç İlişkisi: Hacıbayram Mahallesi Örneği

Türkiye’de kentleşme sürecinde, kent içi göç ve çarpık ve düzensiz kentleşme...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Tüm iş hayatını ilgilendiren ve belirli meslek guruplarının muhakkak bilmesi gereken hükümler...

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...