İdari Yargılama Hukuku Pratik-Kur Çalışması – AÜHF – 2013-2014

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku Uygulamalı Dersleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ UYGULAMALI DERSLERİ – I 

2013-2014

SORU I : Aşağıda yer verilen dava ve uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli ve yetkili mercileri belirleyiniz. 

1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, hâkimlik mesleğinin şeref ve onurunu bozacak nitelikte  fiilleri bulunduğu gerekçesiyle, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi (H)’ye, 2802 sayılı Hâkimler  ve Savcılar Kanunu uyarınca, meslekten çıkarma cezası vermesi işlemine karşı açılan dava 

2. Yüksek Askeri Şuranın, Albay (A)’yı, disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ihraç etmesi işlemine karşı açılan dava 

3. Yüksek Askeri Şuranın, Albay (A)’yı terfi ettirmemesine yönelik işleminin iptali istemiyle açılan dava 

4. Cumhurbaşkanının, (Ü) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. (H)’yi, Anayasanın 159. maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçmesi işlemine karşı açılan dava 

5. Cumhurbaşkanının, Yükseköğretim Kurulu tarafından gösterilen üç adaydan birini, rektör olma koşullarını taşımamasına rağmen, (Ü) Üniversitesine rektör olarak ataması işleminin iptali istemiyle açılan dava 

6. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bir alt lige düşürülen (S) Spor Kulübünün, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna yapmış olduğu itiraz başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı açılan dava 

7. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununu ile sıkıyönetim komutanına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin bir idari işlemin iptali istemiyle açılan dava 

8. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, Sayıştay Kanununun 6. maddesi uyarınca, (B)’yi Sayıştay üyeliğine seçmesi işlemine karşı açılan dava 

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, Anayasanın 133. maddesi çerçevesinde gösterilen adaylardan (A)’yı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçmesi işlemine karşı açılan dava 

10. Sayıştay Genel Kurulunun, Anayasa Mahkemesi üyeliği için gösterdiği üç aday içinden birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi işlemine karşı açılan dava 

11. Danıştay Genel Kurulunun, Danıştay Kanununun 27. maddesi uyarınca, daireler arasındaki işbölümünü belirlemesine ilişkin kararına karşı açılan dava 

12. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, Yargıtay Kanununun 16. maddesi uyarınca, Beşinci Ceza Dairesi Başkanını seçmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açılan dava

13. Bakanlar Kurulunun, komşu ülkeler arasında çıkan savaş nedeniyle, Türkiye’de konuşlandırılmak üzere NATO’dan askeri kuvvet istenmesine ilişkin kararına karşı açılan dava 

14. Cumhurbaşkanının, (B)’yi Başbakan olarak atamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava 

15. Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılan bir yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan dava 

16. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı (Y)’ye uyarma cezası vermesi işlemine karşı açılan dava

17. İçişleri Bakanının, ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı hakkında kamu davası açılan Tuğgeneral (G)’yi açığa çıkarması işleminin iptali istemiyle açılan dava

18. Bir kamu hizmetinin özel bir şirkete gördürülmesine ilişkin olan ve tahkim yolu öngörülen imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık nedeniyle yapılan başvuru 

19. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının, bu görevinden alınmasına ilişkin müşterek kararnamenin iptali istemiyle açtığı dava 

20. Yükseköğretim Kanunu Taslağını protesto amacıyla slogan atarken, polisin coplaması nedeniyle, sağ kolu kırılan (D)’nin, söz konusu zararlarının giderilmesi istemiyle açtığı dava 

21. Yükseköğretim Kanunu Taslağını protesto amacıyla slogan atarken, polisin coplaması nedeniyle, gözlük camları kırılan ve cep telefonu parçalanan (D)’nin, söz konusu zararlarının giderilmesi istemiyle açtığı dava 

22. Askeri uçağın, Adana’da, parkta oynayan bir çocuğun üzerine düşmesi sonucunda, çocuğun ölmesi nedeniyle zarara uğrayan anne ve babasının, maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle açtıkları dava 

23. Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkartılan Avukatlık Meslek Kurallarının iptali istemiyle açılan dava 

24. Ankara Barosu tarafından çıkartılan bir yönetmeliğin iptali istemiyle açılan dava

25. İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan yol çalışması nedeniyle müstakil evinin bahçe duvarı yıkılan kişinin uğramış olduğu 20.000 TL tutarındaki zararlarının giderilmesi istemiyle açtığı davada verilen karara karşı yapılan başvuru 

26. Davacının 14.000 TL tutarındaki zararının tazminine ilişkin yargı kararının gereğini yerine getiren idarenin, davacıya ödediği miktarı, kusuru oranında rücu etmek amacıyla, Anayasanın 129. maddesi uyarınca, kusurlu kamu görevlisine karşı açtığı dava 

27. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün iptali istemiyle açılan dava 

28. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisinin, bir dersten almış olduğu “geçmez” sınav notunun iptali istemiyle açmış olduğu dava

29. İdare mahkemesi tarafından verilen bir iptal kararının gereklerini, siyasi saiklerle yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine açılan tazminat davası 

30. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle zarara uğrayan kişinin, bu zararlarının tazmini istemiyle açmış olduğu dava 

31. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan kişinin, adı geçen Bakanlığın Diyarbakır İl Müdürlüğüne şube müdürü olarak naklen atanması yolundaki işlemin iptali istemiyle açtığı dava 

32. Rekabet Kurulunun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, hâkim durumunu kötüye kullanan GSM operatörü (Ş) Şirketine idari para cezası vermesi işlemine karşı açılan dava 

33. Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesinin, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca vermiş olduğu idari yaptırım kararına karşı yapılan başvuru 

34. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Teftiş Kurulu Başkanı (M)’ye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca vermiş olduğu kınama cezasının iptali istemiyle açılan dava

35. Askeri Yargıtay Genel Kurulunun, Anayasanın 156. maddesi uyarınca, boş bulunan Askeri Yargıtay üyeliği için, birinci sınıf askeri hâkimler arasından üç aday belirleyerek, bu adayların ismini Cumhurbaşkanına sunması işlemine karşı açılan dava

36. Türkiye Barolar Birliğinin, Anayasa Mahkemesi üyeliği için, serbest avukatlar arasından belirlediği üç adayı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması işlemine karşı açılan dava 

37. Bir vakıf üniversitesi olan (V) Üniversitesinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi (Ö)’ye, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası vermesi işlemine karşı açılan dava 

38. Danıştay Üçüncü Daire Üyesi (Ü)’nün, Onbeşinci Daire Üyesi olarak görevlendirilmesine ilişkin Başkanlık Kurulu kararına karşı, Danıştay Kanununun 52/A maddesi uyarınca yapılan itiraz üzerine, Genel Kurulun, Başkanlık Kurulunun kararını onaylamasına dair işlemin iptali istemiyle açılan dava 

39. Danıştay Birinci Dairesinin, iki idare arasında, taşınmazın devri konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle, Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca yapılan başvuruyu kesin olarak karara bağlaması üzerine, bu karara karşı açılan dava

40. Özel İlköğretim Okulu (O)’da öğrenci olan (Ö)’nün, bir dersten geçmez not alması işlemine karşı açılan dava 

41. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, Hâkim (H)’nin lojmandan tahliyesine ilişkin işlemine karşı açılan dava 

42. Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan dava 

43. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan Milli Saraylar Daire Başkanlığı Koruma ve Değerlendirme Kurulu Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliğine karşı açılan dava

44. Anayasa Mahkemesi Raportörü (R) tarafından, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan dava 

45. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından çıkartılan yolcu ücret tarifesine karşı açılan dava 

46. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavındaki yedi sorunun doğru yanıtlarının seçenekler arasında yer almaması nedeniyle, bu soruların iptali istemiyle açılan dava 

47. Sağlık Bakanlığı tarafından, yalnızca Ankara’daki Devlet hastanelerinde uygulanmak üzere çıkartılan bir yönetmeliğin iptali istemiyle açılan dava

48. İdare tarafından, taşınmazı hakkında ihtiyati haciz uygulanan malik (M)’nin, ihtiyati haciz 
işlemine karşı açtığı dava 

49. Emekli General (G)’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı dava 

50. Muğla Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve adı geçen Belediye Başkanlığı’nca bir ay süre ile ilan edilen imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan dava 

*** 

SORU II : Aşağıda yer verilen olaya ilişkin soruları, ilgili mevzuat hükümlerini de göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. 

OLAY

Çorum Valiliği’nin 26.11.2007 tarih ve 2007/3 numaralı kararıyla, işletmeciliğini (A)’nın yaptığı Dicle İnternet Cafe isimli yerde, zararlı içerikli sitelere girilmesini engelleyici filtre programı bulundurmadığı gerekçesiyle; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin b ve c bentlerine muhalefetten dolayı,aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına göre idari para cezası verilmiştir.

Anılan idari işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünen (A) bu işleme karşı idari yargıda dava açmak istemektedir.

İlgili Mevzuat

5326 sayılı Kabahatler Kanunu
MADDE 3- (Değişik: 6/12/2006-5560/31 md.)
(1) Bu Kanunun;
a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hükümbulunmaması halinde,
b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektirenbütün fiiller hakkında, uygulanır.
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenenSuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” (İnternet Kanunu)
MADDE 8- …
(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerinegöre kanun yoluna başvurulabilir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:

b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
İdari para cezaları
MADDE 11 – (1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla
internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin
Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.

SORULAR

1) İdari para cezasına karşı dava açmak isteyen (A);

a) Hangi idare mahkemesinde davayı açmalıdır?
b) Bu davanın türü nedir?

2) (A)’nın açtığı dava, idare mahkemesi tarafından, ilgili mevzuat kısmında yer verilen Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası (md. 11/3) uyarınca görev noktasından reddedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. (A) da yetkili Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakkında verilmiş olan idari para cezasına karşı itiraz yoluna başvurmuştur. Ancak bu Mahkeme de, dava konusu işlemin idari yargının görev alanına girdiğini düşünmektedir. Bu durumda Mahkeme ne yönde kararlar alabilir? Açıklayınız.

3) Sulh Ceza Mahkemesi’nin de, 5651 sayılı İnternet Kanununun 8 inci ve Yönetmeliğin 2 nci maddeleri uyarınca görevsizlik kararı verdiğini ve bu kararın kesinleştiğini kabul edersek; (A) ne gibi bir istemle, nereye başvurmalıdır?

4) Adli ve idari yargı organları arasında görev noktasındaki bu uyuşmazlık, mahkemelerin görevsizlik kararı gerekçelerinde yer alan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hangi merci tarafından, ne yönde giderilmelidir?

http://www.ankahukuk.com/idari-yargilama-hukuku-pratik-kur-calismasi-2-auhf-2013-2014/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Siteden

Muhatap Banka’nın “Karşılıksızdır” İşlemi Yapmaması Durumunda “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme” Suçu Oluşur mu?

Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasında Muhatap Banka'nın "Karşılıksızdır" İşlemi...

Klonlamanın (Kopyalama) Ceza Hukukundaki Yeri

Klonlama, yetişkin bir canlıdan alınan herhangi bir somatik hücrenin kullanılmasıyla, bu canlının...

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Kamunun güveni; hukuk düzeninin, herhangi bir hukuksal olayı kanıtlama yeteneği tanıdığı şeylerle...

Medeni Hukuk Final Sınavı – 1/B – A.Ü.H.F 2007-2008

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007-2008 ÖğretimYılı I-B Sınıfı Medeni Hukuk Dersi Final...

İdare Hukuku Final Sınavı – 09.05.2014 – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014 yılı, İdare Hukuku Final Sınavı Sorusu...

Siteye Son Eklenenler

Mal Rejimlerinden Kaynaklı Davalar (TMK MADDE 202-281)

Mal Rejimlerinden kaynaklı davalarda araştırılması gereken hususlar ve deliller ,Uygulamada sıkça hataya...

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan 7251 Sayılı Kanun Tanıtım Videoları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanunun...

Barolar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılışına davet edilmedi; “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici”

Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün (1 Eylül) organize edilen adli yıl...

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Timtik, Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebi için başlattığı ölüm...

Avukatın Gözaltındaki Müvekkilleri ile Görüştürülmemesi ve Konu ile İlgili Ombudsman Tavsiye Kararı

Avukatın gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüştürülmemesi ve bu süreçte yaşananlar hakkında TBMM Kamu...

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davalarında somut durum gerektirmedikçe keşif...