Perşembe, Nisan 18, 2024
Ana SayfaEğitimPratik ÇalışmalarSiyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde – 339 Soru ve Cevap)

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde – 339 Soru ve Cevap)

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi

S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir?

Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler.

S.2- Toplumları “üretim biçimlerine” göre ayıran ilk düşünür kimdir?

İbni Haldun

S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir?

Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler.

S.2- Toplumları “üretim biçimlerine” göre ayıran ilk düşünür kimdir?

İbni Haldun

S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim kullanmıştır?

Augoste Comte

S.4- Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton’a göre siyasal sistemini üç üyesi nedir?

Siyasal Topluluk-Siyasal Rejim- Siyasal Otorite

S.5- Siyaset biliminin temel kaynaklarından “prens” adlı eser kime aittir?

Makyavel prnes adlı eseri prenslikler döneminde onlara duyulan hayranlığın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

S.6- Sosyoloji deyimini, felsefe tarihi içinde ilk defa kullanan araştırmacı kimdir?

A.Comte sosyolojinin kurucusu ve sosyoloji terimini ilk kullanan araştırmacıdır.

S.7- İnsan doğasının değişebilir olduğunu vurgulamasıyla toplum bilimlerine katkıda bulunan ünlü düşünür kimdir?

K.Marx değişmeyle en çok ilgilenen kişidir. “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözü ona aittir.

S.8- M.Weber için söylenebilecek özellik ve görüşler içinde sayılabilecek bir tane söyleyiniz?

Bürokrasinin rejimlere etkisine değinir.

S.9- “Amerika’da Demokrasi” isimli eserin yazarı olan ünlü düşünür kimdir?

A.Tocqureville’nin bu yapıtı tam anlamıyla bilimsel ilk yapıttır.

S.10- Yöntem ve teknik tutkusunu bırakmış olan, toplum bilimsel düş gücünü, harekete geçirmeyi savunan düşünür kimdir?

C.W. Mills

S.11- Yapısal ilişkiler içindeki öğelerden oluşan bütüne ne denir?

Sistem

S.12- İşlevci yaklaşımın ilk ünlü düşünürü kimdir?

Malinavski

S.13- Sistemci yaklaşımın öncülüğünü yapan düşünür kimdir?

David Easton

S.14- Siyasal konu olarak siyaset bilimi kapsamında yer alanlar?

Yerel Yönetimler

Kamu Yönetimi

Devlet Organları

Anayasa

S.15- Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime doğru yönelişin kimle başladığını söyleyebiliriz?

Aristo’nun politika adlı kitabı siyaset biliminin en eski başvuru kaynağını oluşturur.

S.16- Siyaset biliminin kapsamında yer alan sınıflandırmalar?

Siyaset Kuramı

Siyasal Kurumlar

Partiler, Siyasal Gruplar

Uluslararası İlişkiler

S.17- Siyaset Biliminin yöntemini doğru olarak sıralandırılması nasıldır?

Gözlem, Sınıflandırma, Yorum

S.18- Toplumları ilk olarak üretim biçimlerine göre ayıran kimdir?

İbn-i Haldun

S.19- Aquste Comte’a göre sosyolojinin iki bölümü nedir?

Toplumsal Dinamik

Toplumsal Statik

S.20- Bürokrasinin çağdaş siyasal rejimler içindeki ağırlığını vurgulayan kimdir?

M.Weber

S.21- Çağdaş Siyasat Biliminin konusu en doğru şekilde nasıl belirtilir?

Siyasal kurum ve davranışlar

S.22- Toplumsal araştırmalarda Siyasal Bilimciler yansız olabilir mi; hangi toplumları incelerken tamamen yansız olabilirler?

Tamamen tarafsız olmaları mümkün değildir.

S.23- Siyaset biliminde neden-sonuç ilişkisi ile ilgili olarak verilen doğru ifade nedir?

Tüm bilim dallarında olduğu gibi kesin bir neden-sonuç ilişkisi vardır.

S.24- Su ve insanın değişimi ile ilgili önermelerden doğru olan nedir?

Su binlerce yıl özelliklerini korumasına karşılık insan koşullara bağlı olarak sürekli evrimleşir.

S.25- 158 Kent Devleti Anayasasını inceleyerek, ilk bilimsel içerikli kitabı olan “politika” yı yazan düşünür kimdir?

Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime yöneliş Aristo ile başlar. Yunan siyaset ve kent devletlerini karşılaştırarak “Politika” adlı eseri yazan Aristo’dur. Siyaset biliminde halen var olan en eski başvuru kaynağıdır.

S.26- Ekonomik etkenlerin toplumsal olaylar ve toplumsal olaylarında siyasal sistemler üzerindeki etkilerini ilk kez araştıran düşünür kimdir?

Ekonomik durum, siyasal yapı ve üretim gibi konularda ilk akla gelen düşünür Marx’tır. Ama Marx’tan önce bazı batılı kaynakların sosyoljinin kurucusu saydıkları İbni Haldun tarafından ilk defa bu konular derinlemesine incelenmiştir.

S.27- Siyasal iktidarın ele geçirilmesi, korunması ve güçlendirilmesi gibi konuları “Prens” adlı kitabında inceleyen düşünür kimdir?

Makyavel

S.28- Çağdaş siyasal rejimleri “Güçler Ayrımı” ilkesi ile etkileyen siyaset bilimci kimdir?

“Yasaların Ruhu” adlı eserinde toplumsal kurallarla coğrafi koşulları bağdaştırmaya çalışarak, olması gerekeni değil olanı inceleyen doğal çevre-siyaset bağını kuran, güçler ayrımı ilkesini geliştiren düşünür Montesquieudur.

S.29- Merton’a göre, toplumsal yapının işleyişini zorlaştıran işlev nedir?

Bozuk İşlev

S.30- Max Weber’in siyaset bilimine yaptığı katkılar?

Bürokrasinin çağdaş siyasal rejimler içindeki ağırlığını vurgulaması

Düşüncelerle çıkarlar ve içsel durumlarla dışsal sistemler arasındaki bağlantıların önemine dikkat çekmesi

Sınıf ve statü kesin bir ayırım yapması

Geleneksel otorite, bürokratik otorite, karizmatik otorite

S.31- Davit Easton’a göre siyasal sistemin çevrili olduğu ortamlar?

Psikolojik Ortam

Toplumsal Ortam

Biyolojik Ortam

Fiziki Ortam

S.32- Toplum bilimlerinde kesin bir neden-sonuç ilişkisinin kurulamayaşının nedeni nedir?

Toplumsal olayların çok nedenli-etkenli olarak ortaya çıkması

S.33- A.Comte’un toplumsal bilimlerin doğmasına asıl katkısı ne olmuştur?

Toplum biliminin konusunun sınırlarını belirgin hale getirmesi.

S.34- Aristo’nun 158 kent devleti anayasasını ve siyasal sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemesi ve görüşlerini bu çalışmaların sonuçlarına dayandırması nasıl bir tutumun ifadesi olabilir?

Bilimsel

S.35- Çağdaş çoğulcu rejimlerin kurumsal temellerini araştıranlara, araştırmalarını Aristo’ya kadar ***ürmelerinin önerilmesinin nedeni nedir?

Çoğunluğun yönetime katılmasının erdemlerinden sözedip güçlü bir orta sınıfın sağlıklı bir rejim için önemli olduğunu söylemesi.

S.36- Maurice Duverger’in “Siyasal Bilim Yöntemleri” adıyla yayınlanan kitabı daha sonraki baskılarında ad değiştirmek ve “Toplumsal bilimlerin yöntemleri” başlğını almak zorunda kalmıştır. Bunun ana nedeni nedir?

Siyaset bilimi sosyalbilim olduğundan yöntemlerinin de aynı olması gerekir.

S.37- Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda değişmez, her zaman ve her yerde geçerli olan neden-sonuç ilişkilerine varılabiliylorsa, yorum aşamasında elde edilen bu sonucu ne denir?

Bilimsel Yasa

S.38- Siyaset Biliminde yer alan Siyaset Kuram?

Siyaset Kuramı (Genel)

Siyasal Düşünceler Tarihi

S.39- Siyaset biliminde Yer alan Siyasal Kurumlar?

Anayasa

Devlet Org.

Yerel Yönetimler ve Bölge Yön.

Kamu Yönetimi

Devletin Ekon. ve Top. Gör.

Karşılaştırmalı siyasal Kurumlar

S.40- Siyaset Biliminde yer alan Partiler, Siyasal Gruplar Kamuoyu?

siyasal partiler

Siyasal Grup ve Dernekler

Yurttaşın Devlet ve Hük. (seçimler)

Kamuoyu

S.41- Siyaset Biliminin kapsamında yer alan uluslararası ilişkiler?

Uluslararası Siyaset

Uluslararası Örgütler ve Yönetim

Devletler Hukuku

S.42- Gözlenen olayların sonucunda, değişen, her zaman heryerde geçerli olmayan, kesinliği olmayan nedir?

Kuram teori

S.43- İnsan aynı, ırmakta 2 kez yıkanamaz diyen kimdir?

Heraklit

S.44- İşlevci yaklaşımın ikinci büyük ismidir. işe Malinowskinin eleştirisiye başlayıp “Toplumsal Yapı içindeki parçaların her zaman diğer parçalarla bütünleştiğini söyleyemeyiz diyen kimdir?

Robert. K. Merton

S.45- Talcott Persons başka bir işlevci düşünür olup, her toplumsal sistemin 4. zorunlu işleve karşılık vermesi gerektiğini savunmuştur. Nedir bu 4. işlev.

a) Hedeflerin İzlenmesi

b) Kurumsal veya gizli istikrar

c) Fizik ve Toplumsal çevreye uyum

d) Üyelerin toplumsal sistemle bütünleşmesi

S.46- Özgürlükle soğuk iklim arasında sıcak iklim ile de boyun eğme arasında ilişki olduğunu ilk kez vurgulayan kimdir?

Aristo

S.47- Sıcak iklim insanının çabuk sevinen ve neşelenen bu nedenlede onda hafiflik ve düşüncesizlik olduğunu vurgulayan kimdir?

S.48- Mukaddime kimin yapıtıdır?

İbni Haldun

S.49- “Asya Tipi Üritem Tarzı”nın temelini oluşturan nedir?

Üretim ortaklaşa yapılıyor ve eşit olarak paylaşılıyordu.

S.50- “Uygarlıkların başarı yada başarısızlığı, fizik ya da toplumsal ortamın “meydan okuma”larına verdiği yanıtlarda gizlidir. bu görüş kime aittir.?

Jean Brunhes

S.51- Üst yapı kavramı içinde değerlendirilenler nelerdir?

Kültürel ve Kurumsal etkenler üst yapı kavramında değerlendirilir.

S.52- İbni Haldun’un Mukaddimesinde neye temas edilir?

Ilıman iklimin insan ve toplumlar üzerindeki etkileri araştırılır.

S.53- “Kolaylıklar uygarlıklar için yıkıcıdır. Uygarlığı iten güç, ortamın düşmanlığı ile orantılı olarak artar” görüşünü savunan kimdir?

Toynbee

S.54- “Tarihte Neler Oldu” adlı yapıt kime aittir?

Childe

S.55- Şiddetli kışların hüküm sürdüğü Orta Asya bozkırlarında insanların yerleşip tarımla yaşamaları olanaksızdır?

J.Brunher

S.56- Toplumbilimlerine önemli bir katkısı olan “asabbiyyet” kavramına değinen düşünür kimdir?

İbni Haldun

S.57- Doğan Avcıoğlu’na göre; coğrafi koşulların zorlamasıyla ortaya çıkan düzene ne ad verilir?

Kendiliğinden Demokrasi

S.58- Asya Tipi Üretim Tarzı’nın temelini ne oluşturur?

Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devlete aitti.

S.59- Toprağın genişliği neyin gereğini artırır?

Yerinden yönetim ilkesi

S.60- Rus topraklarını diğer ülke ve kıtalardan ayırarak, kendince “Dünyanın Kalbi” olarak niteleyen kimdir?

Mackinder

S.61- Doğal kaynakların zengin olmasının sonuçları?

Barışcı eğilim güçlenir

Eğitim kurumları gelişir

Siyasal yaşama dolaylı etkisi vardır

Ülke ekonomisini zenginleştirir.

S.62- “Tarihte neler oldu? adlı eseri kim yazmıştır?

G.Childe

S.63- “Kolaylıklar uygarlık için yıkımdır” diyen kişi kimdir?

Toynbee

S.64- Orta Asya’da, bozkırlarda yerleşip tarımla yaşamayacaklarını söyleyen kimdir?

J.Brunner

S.65- “Asabbiyet” kavramına hangi düşünür eğilmiştir?

İbni Haldun

S.66- İklimin insanlar ve dolayısıyla siyasal yaşam üzerindeki etkilerini inceleyen ilk düşünür kimdir?

Aristo

S.67- Mukaddime adlı eserinde, çok sıcak ve çok soğuk iklimlerin toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerine değinen düşünür kimdir?

İbni Haldun

S.68- Montesquieu’ya göre Avrupa’da özgürlüğün, Asya’da ise esirliğin gelişmesine neden olan farklılık nedir?

Coğrafi konum ve toprak genişliği

S.69- Zengin doğal kaynakların bazı durumlarda toplumların evrimini olumsuz yönde etkileyeceğini ileri süren düşünür kimdir?

Toynbee

S.70- Bazı coğrafyacıları göre Türklerin savaşcı bir ulus olmalarının nedeni nedir?

Göçebe yaşam özellikleri

S.71- Toplumların evriminde coğrafi koşulların çok önemli etkisi olduğunu savunan düşünür kimdir?

Child.

S.72- Orta Asya’da Türklerin boylar halinde yaşamak zorunda olmaları nedeniyle ortaya çıkan en önemli yönetsel özellik nedir?

Kendiliğinden demokrasi uygulamalarının ortaya çıkması

S.73- İngiltere’nen Fransa’dan farklı bir siyaset izlemesinin nedeni nedir?

Ada devleti olması

S.74- Coğrafi nedenlerden dolayı “Asya Tipi Üretim Biçimi” şeklinde toplum yapısı ve siyasal modele uygun devlet hangisidir?

Osmanlı Devleti

S.75- Amerikalı Coğrafyacı Huntington’a ait düşünce nedir?

Orta Asya’nın zamanla kuraklaşması nedeniyle orada yaşayanlar yeni yerlere göç etmişlerdir.

S.76- Asabiyetin sonucu ve amacı nedir?

Devlet Kurmak

S.77- Rus topraklarını “Dünyanın Kalbi” Asya ve, Afrika, Avrupa ülkelerini de “Dünyanın Adası” olarak adlandıran kuramcı kimdir?

Mackinder

S.78- Siyasal Yaşam Üzerinde etkisi düşünülen doğal etkenler?

İklim

Doğal Kaynaklar

Ülkenin Genişliği

Ülkenin Konumu

S.79- İbni Haldun’a göre sıcak iklim insanları çabuk sevinir ve neşelenirler. Bunun sonucunda ortaya çıkan nedir?

İnsanlarda hafiflik ve düşüncesizlik ortaya çıkar.

S.80- Montesquieu’ya göre Asya’da büyük imparatorlukların Avrupa’ya göre daha kolay kurulabilmesinin nedeni nedir?

Doğa ancak küçük engeller oluşturmaktadır.

S.81- Amerikan toplumunu öteki batılı ülkelerden ayıran temel özellik nedir?

Sınıf bilincinin bir türlü gelişmemiş olması

S.82- Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle-ırklar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Gelişmişlikle-ırklar arasında doğrudan bir ilişki yoktur, hangi coğrafi koşulların bulunduğu ülkeye giderlerse gitsinler o ülkelerin gelişmesini hızlandırmaktadırlar.

S.83- “Asya Tipi Üretim Tarzı”nın temelini ne oluşturur?

Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devlete aitti.

S.84- Gençliğin saldırganlığını demografik etkenlere bağlayan ünlü düşünür kimdir?

G. Bouthoul demografik etkenlerin içinde genç nüfusa önem vermiştir.

S.85- Birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya “mekanik dayanışma”denir, diyen ünlü düşünür kimdir?

Durkheim

S.86- Merkezi iktidarın bazı yetkilerini yerel (bölgesel) organlar eliyle kullanmasına ne denir?

Yoğun nüfuslu ülkelerde bölgesel hizmet verebilmek ancak yerinden yönetim ile mümkün olur.

S.87- Tönnies’e göre Topluma egemen davranış biçimlerinin özellikleri?

Ben Duygusu

Bireysel İradeye bağlı dayanışma

Kamuoyu etkisi

Mantık ve Çıkar ilişkileri

S.88- Kırsal kesim topluluklarının özellikleri?

Törelere bağlılık

Düşük eğitim

Kaderci İnsan Yapısı

Yüzyüze iletişimin egemen olması

S.89- Nüfusun geometrik dizide artması karşısında tüketim maddelerinin aritmetik diziyle arttığını söyleyen kimdir?

Malthus

S.90- Duvenger’e göre hangi ülke Demokratik rejime sahip ülkelerden deglidir?

Asya

S.91- Diktatörlük kuramının yaratıcısı kimdir?

Duvenger

S.92- Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri?

İşsizlik

Besin Yetersizliği

Ölüm oranının yüksek oluşu

Sınırlı Sanayileşme

S.93- Karl Marx’ın oluşturduğu maddede üst yapıyı (siyasal kuralları) belirleyen öğe nedir?

Ekonomik Kurlar

S.94- Durkheim topluluk ve toplum ayrımını nasıl nitelendirmiştir?

Mekanik ve Organik Dayanışma

S.95- Kalabalık toplumlardaki siyasal yaşamda iki önemli değişikliği doğru gösteren nedir?

Bürokratikleşme-Yerinden Yönetim

S.96- Tönnies’e göre topluma egemen olan nedir?

Ben Duygusu

S.97- Kırsal Kesiminin Özellikleri?

Dine ve Törelere Bağlılık

Yüzyüze ilişkinin egemen oluşu

Dayanışma duygusunun güçlülüğü

Kaderci eğilimlerin belirginliği

S.98- Thomas Robert Malthus’un 18.yy’ın sonlarında geliştirdiği kuram nedir?

Nüfus geometrik artar, tüketim maddeleri aritmetik artar.

S.99- Durkheim’a göre birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya ne ad verilir?

Mekanik

S.100- Tonnies’e göre Topluma egemen olan düşünceler?

Mantık ve çıkar ilişkileri egemendir

Ben duygusu egemendir

Bireysel iradeye dayalı dayanışma vardır

Kamuoyu ve öğretiler etkilidir.

S.101- Kırsal kesim topluluklarının özellikleri?

Eğitim düzeyi düşüktür

Din ve törelere bağlılık vardır

Yüzyüze iletişim egemendir

Kaderci eğilimler belirgindir.

S.102- Nüfusun geometrik dizide artarken, tüketim maddelerinin aritmetik dizi ile arttığını ileri süren kimdir?

Malthus

S.103- Demografik etken içinde, genç nüfusa özel bir önem veren kimdir?

Bouthoul

S.104- Marx’a göre üst yapıyı ya da siyasal kurumları belirleyen öğe nedir?

Ekonomik Kurumlar

S.105- Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri?

Besin Yetersizliği

Gizli ve Açık işsizliğin fazlalığı

Çok sınırlı bir sanayileşme

Gelir dağılımındaki büyük adaletsizlik

S.106- Geri kalmışlık sınırı içinde kaldıkları halde çoğulcu demokrasiyle bir ölçüde uygulayan ülkelere örnek veriniz?

Türkiye

S.107- Türkiyenin diğer gerikalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin en önemli nedeni nedir?

Yönetici kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması

S.108- Maurice Duverger’a göre hangi ülke demokratik rejimler grubunda yer almaz?

Güney Amerika

S.109- Organik Dayanışma nedir?

Durkheim’e göre; insanların birbirine benzeyenler arasındaki dayanışma mekanik, Birbirlerini tamamlayacak işlevlere sahip kişiler arasında dayanışma Organik Dayanışmadır.

S.110- Topluluk-Toplum ayrımına önem veren ve toplulukta duygusal ve samimi ilişkilerin, toplumda ise mantık ve çıkar ilişkilerini egemen olduğunu savunan düşünür kimdir?

Tönnies

S.111- Artan nüfusun siyasal yaşamda yaptığı değişiklik nelerdir?

siyasal yaşamda ana organlar ve güçler bürokratik bir görünüm kazanır.

S.112- Marksizm’e göre devlet neyin sonucunda doğar?

Toplumsal sınıflar arası çatışma

S.113- Demokrasinin oluşum ve yaşanmasına katkısı olan koşulların kentleşme, zenginlik , sanayileşme ve eğitim düzeyi olduğunu savunan bilim adamı kimdir?

Lipset’e göre sanayileşme, kentleşme, zenginlik ve eğitim demokrasinin oluşum ve yaşanmasıan katkıda bulunur. Hepsinin birarada olabilmesi üretim düzeyine bağlıdır.

S.114- Duverger’in diktadörlük kuramında üretim düzeyi ile siyasal sistem arasında nasıl bir bağ vardır?

Üretim düzeyi yükseldikçe diktatörlük olasılığı azalır.

S.115- Geri kalmış ülkelerde siyasal sistemlerinin ortaya koyduğu özellik?

Çoğulcu olmayan birbirini dengeleyecek toplumsal güçlerden yoksun bir ortam

S.116- Durkheim’e göre mekanik dayanışma nedir?

Birbirlerine benzeyenler arasındaki dayanışma

S.117- Kırsal Kesim topluluklarının temel özellikleri?

Dine ve geleneklere bağlılık

Yaşam biçimlerinin çok benzemesi

Dayanışma duygusunun güçlülüğü

Kaderci eğilimlerin belirginliği

S.118- Thomas Robert MALTHUS’un tahminlerinden hangisi uygulamada tamamen ters sonuç vermiştir?

Ücretler düşünce yoksullar daha az çocuk yapmak zorunda kalmıştır.

S.119- Marksist evrim şeması nedir?

Teknolojik Değişim-Ekonomik Değişim-Toplumsal Değişim-Siyasal Değişim

S.120- Türkiye’nin diğer gerikalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin sizce en önemli nedeni nedir?

Yönetici kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması

S.121- Uygarlıkların başarı ya da başarsızlığının, fizik yada toplumsal ortamın “meydan okuma”larına verdiği yanıtlarda gizli olduğunu söyleyen düşünür kimdir?

Montesquieu

S.122- Bir ülkede nüfus arttıkça ortaya çıkma olasılığı artan siyasal nitelikli olgular?

Yönetenler, kitle ile ilişkilerini yitiriyorlar

Siyasal yaşamın organları ve güçleri bürokratik bir görünüm almaya başlıyor

Siyasal iktidarı ele geçirmek isteyen güçler de bürokratik nitelikler kazanıyorlar

Sendikalar ve siyasal partiler, bazen binlerce görevlinin çalıştığı büyük kuruluşlar haline geliyorlar.

S.123- Üretilen ürünler tüketicilere yetmeyince toplumsal huzursuzlukların ve siyasal çatışmaların sertleşmesi hangi iki etkenin birlikte siyasal yaşam üzerinde yarattığı sonuçtur?

Nüfus-Ekonomi

S.124- Marksizme göre devletin varlığını zorunlu kılan neden nedir?

Sınıf çıkarları arasındaki uzlaşmazlık.

S.125- Toplumsal Kurumlar?

Eğitim

Din

Siyaset

Aile

S.126- İntiharla anemi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan “intihar” isimli kitabın yazarı ünlü düşünür kimdir?

E.Durkheim intihar adlı eserin yazarıdır.

S.127- İktidar=Kuvvet+rıza (meşru olma) formülünü bulan siyasal iktidarı buna göre açıklayan kimdir?

Münci Kapani’ye aittir .

S.128- Sosyal devlet anlayışının oluşmasına katkı sağlayan nedir?

Sosyalizm

S.129- Devleti yücelten ve kutsallaştıran ideoloji nedir?

Faşizm

S.130- Devletin temel öğeleri nelerdir?

Ülke

Egemenlik

Ulus

İktidar

S.131- Siyasal İktidarın Özellikleri?

En genel iktidardır, toplumun tümü üzirende geçerlidir.

Diğer iktidarlara etki eder

En üst noktadaki iktidardır

En geniş en yetkili ve kapsamlı iktidardır

S.132- Kültür emperyalizmini yaratan temel öğe nedir?

İleri teknolojiye bağımlı ekonomik güç

S.133- K.Marx’a göre toplumun emrinde itici güç yani belirleyici olan öğe nedir?

Üretim Teknikleri

S.134- Liderin otoritesinin onun bizzat sahip olduğu doğuştan getirdiği olağan üstü özelliklerden geldiği otorite türü nedir?

Karizmatik Otorite

S.135- Toplumun varlığını koruyabilmesi için meşru olan ve olmayanı tanımlayan, zorlayıcılığı, tutarlılığı ve göreli bir sürekliliği bulunan kurallar ve ilişkiler bütününe ne ad verilir?

Kurum

S.136- Bireylerin hangi kuruma ve kurula uyacaklarını şaşırdıkları ve bu nedenle toplumsal bütünleşmenin çok zorlaştığı durumlara ne ad verilir ve bunu kim vurgulamıştır?

Anomi-Durkheim

S.137- Devleti yücelten, hatta kutsallaştıran ideoloji hangisidir?

Faşizm

S.138- Weber’e göne otorite türleri nelerdir?

Geleneksel-Karizmatik-Hukuksal otorite

S.139- Siyasal inanç, değer ve davranışların birey tarafından benimsenme ya da toplum tarafından bireye öğretime sürecine ne ad verilir?

Siyasal Toplumsallaşma

S.140- Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması nasıl açıklanabilir?

Otorite boşluğu nedeniyle siyasal istikrarı sağlamak zorlaşır.

S.141- Toplumsal evrimde itici güç ya da belirleyici öğenin üretim teknikleri olduğunu kuramında savunan kimdir?

Marx

S.142- Devlet için doğru ifadeler?

Dışa ve içe karşı toplum adına hareket eder

İnsanı ve toprağıyla bir ülkeyi temsil eder

Toplumun bir simgesidir

Toplum adına güç kullanabilir

S.143- Devleti oluşturan temel öğeler?

Ülke

Ulus

İktidar

Egemenlik

S.144- Sosyal devlet anlayışı neyin katkısıyla oluşmuştur?

Sosyalizim

S.145- Siyasal iktidarın özellikleri?

En genel iktidardır

En kapsamlı iktidardır

En üstün iktidardır

Toplum içinde diğer iktidarlara etki edebilir

S.146- Önderin olağanüstü gibi görünen niteliklerinden doğan otorite tipi nedir

Karizmatik

S.147- Geleneklerin büyük saygı gördüğü, toplumsal düzenin ağır değiştiği toplumlarda ve kurumlarda görülen otorite türü nedir?

Geleneksel Otorite

S.148- Avrupanın 19.yy daki evriminde devlet oyuncudan çok seyirciydi. Geri kalmış ülkelerde tersine her şey devletten hareketle modernci seçkinlerden oluşan hükümetlerden hareketle başlar düşüncesi kime aittir?

Schwartzenberg

S.149- Siyasal kurumların ekonomik yapıya bağımlı olarak değişime uğradıkları görüşünü savunan düşünür kimdir?

Marx

S.150- İktidarın temelinde geleneksel, karizmatik, hukuksal otorite olarak üç tür otorite olduğunu savunan düşünür kimdir?

Weber

S.151- Kültüre ilişkin doğru ifadeler?

Kültür emperyalizmi, evrensel kültür aracılığıyla yayılır

Kültür bir duyuş, düşünüş ve davranış biçimidir

Karşı kültür ana kültürün temel değerlerini uluslararası düzeyde bütünleşmesiyle oluşur

S.152- Kültür Emperyalizmi ne ile gerçekleşir?

Büyük devletlerin, uluslararası kitle iletişim teknolojisini tekellerinde tutmaları

S.153- İdeolojinin öğesi?

İdeoloji bir inanç sistemidir. Bu kavram, belirli grupların doğru saydığı düşüncelerden oluşur.

S.154- Irkların kültüre etki yapmadığını, kültürlerin ırkları etkilediğini savunan düşünür kimdir?

Levi-Strauss

S.155- Hızlı bir toplumsal yapı değişikliğinin, Rusya’da kültürel değerleri köklü bir biçimde nasıl değiştiğini gösteren araştırmayı yapan kimdir?

İnkeles

S.156- Alt kültür örnekleri?

Karadeniz Kültürü

Ahilik Kültürü

Çerkez Kültürü

Alevi Kültürü

S.157- Almond ve Verba’ya göre ABD ve İngiltere’de demokrasi Almanya’ya göre niçin daha sağlam temellere oturmuştur?

Toplum, demokratik sistemin hem kendisine hem de sonuçlarına aynı önemi verdiğinden

S.158- Siyasal kurumlardan başlayarak alt yapı değişikliklerinin başarılabileceğini düşünen ve uygulayan lider kimdir?

Lenin

Mustafa Kemal

Mao

Fidel Castro

S.158- Tutum ve Davranışlarla ilgili yargılar?

Birey bulunduğu toplumsal konuma göre toplumdan bazı düşünce kalıplarını almaktadır

Tutumlar bireyin yaşamı boyunca yapacağı seçimlere yön verirler

S.159- Günümüz toplumlarında devlet, dışa ve içe karşı toplum adına hareket edebilen, bu amaçla güç kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm ülkeyi temsil eden, onun simgesi olan bir kurumdur. Bu tanımdan devletin özelliklerinden hangisine daha fazla vurgu yapılmıştır.

Toplum adına fizik kuvvet kullanma tekeline sahip olma

S.160- Freud’tan başlayarak birçok psikolog temel tutumların çocuğun ilk yaşlarında oluştuğu görüşünü paylaşıyorlar. Bu temel tutumların, siyasal davranışların belirlenmesindeki önemi ise yadsınmayan bir gerçek. Paragrafa göre siyasal toplumsallaşmada hanagi kurumun rolü vurgulanmıştır?

Aile

S.161- Devletin fonksiyonları konusunda en çok tartışmalara, görüş ayrılıklarına neden olan konu nedir?

Kamu hizmetlerinde bulunma

S.162- Günümüz toplumlarında devlet, dışa ve içe karşı toplum adına hareket edebilen, bu amaçla güç kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm ülkeyi temsil eden, onun simgesi olan bir kurumdur. Bu tanımdan devletin özelliklerinden hangisine daha fazla vurgu yapılmıştır.

Toplum adına fizik kuvvet kullanma tekeline sahip olma

S.163- Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması nasıl açıklanabilir?

Otorite boşluğu nedeniyle siyasal iktidarı sağlamak zorlaşır

S.164- Mustafa Kemal Atatürk, Lenin ve Mao tarafından gerçekleştirilen devrimlerin belirgin ortak özelliği nedir?

Siyasal kurumlardan işe başlayarak altyapıdaki değişmeleri hızlandırmayı amaçlamak.

S.165- Gabriel Almond ve Sidney Verba tarafından yapılan araştırmalara göre dinsel siyasal kültür, hangi siyasi rejime uygun düşmektedir?

Merkezi olmayan geleneksel yapıya

S.166- Cinsel ihtiyaçların bastırılması sonucu yücelme, saldırganlık nevroz gibi davranışların ortaya çıktığını savunan kimdir?

Freud’a göre cinsellik, açlık temel ihtiyaçlardır ve doyurulmadıklarında saldırganlığa yol açarlar.

S.167- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklarından kaynaklandığını öne sürenler kime dayanır?

Darwin’e göre çatışmanın temelinde bireysel farklılıklar vardır.

S.168- “Zihniyetimiz evren ile aramızda bir prizmadır” diyen düşünür kimdir?

Bouthoul zihnimizi evreni tanımakta bir araç olarak görürken prizma benzetmesini kullanmıştır.

S.169- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre siyasal davranışları etkileyenler?

Yaşam düzeyi

Yerleşme birimi

Yaş

Eğitim düzeyi

S.170- “Libido” kavramını ortaya çıkaran kimdir/

Freud “libido” kavramının yaratıcısıdır. Libido zevk gereksinmesi olarak tanımlanmaktadır.

S.171- Bir konu hakkındaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan ve anlamda bağlantıyı sağlayan algıya ne ad verilir?

Tutum

S.172- Freud’un ileri sürdüğü libido yerine hükmetme içgüdüsünü koyan ünlü düşünür kimdir?

Adler

S.173- Freud’a göre insanları yönlendiren temel dürtülerden olan nedir?

Açlık dürtüsü

S.174- Riesman’a göre çağdaş batılı toplumların ortaya çıkardığı kişilik türü nedir?

Başkalarının ondan beklediklerine göre hareket eden insan

S.175- Gelişmiş ülke gençlerinin kişiliklerinde ağır basan değer nedir?

Bireysel değerler

S.176- Gelişmemiş ülke gençlerinin kişiliklerinde ağır basan değer nedir?

Ulusal değerler

S.177- Freud’a göre insanların yönlendiren temel dürtü nedir?

Aşk ve Açlık

S.178- David Riesman’a göre toplumsal yapının ağır değiştiği geleneklerin egemen olduğu toplumlarda hangi kişilik tipi gelişir?

Geleneklerine göre hareket eden insan

S.179- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler genel olarak kime aittir?

Darwin

S.180- Eski Türkler “hem demokrat, hem de feminist” idiler görüşü kimlere aittir?

Ziya Gökalp

S.181- Belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasında bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan olguya ne ad verilir/

Tutum

S.182- Belirli bir anda belirli bir soruya ilişkin düşüncelere ne ad verilir?

Kanı, belli bir anda belli bir soruya ilişkin düşüncelerdir.

S.183- İnsanları yönlendiren temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu kim savunmuştur?

Freud, insanların yönlendirilen temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu söylemiştir.

S.184- Freud’un ileri sürdüğü libidonun yerine hükmetme içgüdüsünü ortaya koyan kimdir?

Adler, Sertliğin ve egemen olma eğilimlerinin çok kısa boylu kişilerde ortaya çıktığını savunmuştur.

S.185- Bireyin biyolojik fiziksel özelliklerinin, toplumun kendisine aktardığı değerler, sisteminin ve özel yaşam öyküsünün birleşimine ne denir?

Kişilik, çeşitli alanlardaki tutumların bir toplamıdır.

S.186- Davit Reisman’ın öngördüğü kişilik tipleri?

Toplumun isteğine göre hareket eden insan

Bilimsel verilere göre hareket eden insan

Aile içi ilişkilere göre hareked eden insan

Örgütün yapısına göre hareket eden insan

S.187- “zihniyetimiz, evren ile aramızda bir prizma gibi girer” görüşünü savunan kimdir?

Bouthoul’a göre, evreni ancak o prizma ile tanıyabiliriz.

S.188- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler çoğunlukla kime dayanır?

Darwin

S.189- Liberaller için siyasal çatışmanın temelinde hangi faktörler yatar?

Bireysel ve ekonomiktir.

S.190- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre ney siyasal davranışları etkileyen etkenler?

Yerleşme birimi

Yaşam düzeyi

Eğitim düzeyi

Yaş

S.191- Baskı altına alınan cinsel gereksinmelerin yücelme, saldırganlık, nevroz gibi sonuçlara yolaçtığını kim savunmuştur?

Freud

S.192- Freud’a ait düşünceler?

İnsanlarda temel tutumlar çocukluk yıllarında oluşur ve sonraki yıllarda çok az değişir.

Saldırganlık doyurulmayan içgüdülerin yarattığı bir olgudur

Çocuğun ana ve babası ile ilişkilerinin izleri yaşam boyu silinmez

Zevk ilkesi ile gerçek ilkesi arasında çatışma “doyumsuzluk” yaratır.

S.193- Adorno’ya ait düşünceler?

Otoriter kişiler, otoriteye gözü kapalı boyun eğerler

Otoriter kişiler, kendilerine benzemeyenlere karşı saldırgandırlar

Otoriter kişiler, kendilerinden emin olmayan kişilerdir

Otoriter kişiler, düzeni savunurken, kendi ruhsal dengelerini korumaya çalışırlar.

S.194- Hükmetme içgüdüsü ile sertlik ve egemen olma eğilimi çok kısa boylu kişilerde fiziksel özelliklerindeki eksikliğin karşılanma yolu olarak doğduğunu ileri süren düşünür kimdir?

Bouthoul

S.195- Propogandaların siyasal tutum üzerindeki etkisi neyde belirtilmiştir?

Tutumları az değiştirir, ama coşturur

S.196- Üç ana toplum tipinin, üç ana kişilik tipini yarattığını ileri süren düşünür kimdir?

Reisman

S.197- Siyasal tutum farklılıklarının temelinde yatan nedenler?

Yaşlı ve orta yaşlı kuşakların gençlikteki düşüncelerinin gerçekleşme payı

Gençlerin daha enerjik olmaları

Orta yaşlıların daha deneyimli olmaları

Yaşlı ve orta yaşlı kuşakların yılların ürünü olan kazanımlarını yitirme korkusu

S.198- Gençlerin sahip olduğu özellikler?

Aktif Olmaları

Değişmeci Olmaları

Yenilikçi Olmaları

Kişisel değerlere sahip olmaları

S.199- Marx’ın temel devrimci güç saydığı işçi sınıfının ileri derecede sanayileşmiş batılı ülkelerde sistemle bütünleştiğini ileri süren düşünür kimdir?

Herbert Marcuse

S.200- Orta yaş kuşakların siyasal tutumlarının anlaşılması için, onların gençlik dönemlerindeki siyasal ortamın, egemen ideolojik akımların ve sorunların incelenmesi gerektiğini savunan düşünür kimdir?

Mannheim

S.201- Kadının tarihsel gelişim içinde erkeğe göre zayıf düşmesinin nedeni nedir?

Fiziki

S.202- Belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasında bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan olguya ne ad verilir?

Tutum

S.203- Belirli bir anda belirli bir soruya ilişkin düşüncelere ne ad verilir?

Kanı

S.204- Insanları yönlendiren temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu kim savunmuştur?

Freud

S.205- Freud’un ileri sürdüğü libidonun yerine hükmetme içgüdüsünü ortaya koyan kimdir?

Adler

S.206- Bireyin biyolojik fiziksel özelliklerinin, toplumun kendisine aktardığı değerler sisteminin ve özel yaşam öyküsünün birleşimine ne denir?

Kişilik

S.207- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler çoğunlukla kime dayanır?

Darwin

S.208- Liberaller için siyasal çatışmanın temelinde hangi faktörler yatar?

Bireysel ve Ekonomiktir

S.209- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre siyasal davranışları etkileyen faktörler?

Yerleşme birimi

Yaşam düzeyi

Eğitim düzeyi

Yaş

S.210- Baskı altına alınan cinsel gereksinmelerin yüceltme, saldırganlık, nevroz gibi sonuçlara yolaçtığını kim savunmuştur?

Freud

S.211- Adorno, “otoriter kişilik” üzerinde yaptığı bir inceleme sonucunda bu gibi kişilerde neler gözlenmiştir?

Topluma uymaya büyük önem verme

Değişmez bir kişiliğe sahip olma

Yabancı ve azınlık gruplarına karşı bir tutum içinde olma

Tutucu ve geleneklerine bağlı olma

S.212- “Belirli nedenlerin belirli sonuçlar doğuracağı bilinmeseydi insan kendi yaşamı üzerinde etkili olamazdı. Neyin ne sonuç vereceğini bilemeyen kişi açısından seçme ve eylemde bulunmadan sözedilemezdi.”

Bu paragrafta neyden sözedilmektedir?

Determinizm-Doğa ilişkisi

S.213- Sarte neyi insanın diğer varlıklarından farklı kılan özelliğini vurgulamak için söylemiş olabilir?

İnsanda varoluş özden önce gelir

S.214- Jean Pronteau, sayılarının çok hızlı artması nedeniyle öğrencilerinin eskisi gibi serbest mesleğe atılma, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olma ya da üst düzeyde onların yönetimine katılma olanaklarının son derece azlığına işaret ediyor.

Bu görüş öğrencileri marksizm hangi tanımına sokmaktadır?

Ploleterya

S.215- Marksizme göre; Üretici güçlerdeki gelişme, üretim ilişkilerinde bir değişim yaratır. Bu değişikliğin sonucu “egemen sınıfın, yani üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti sayesinde ekonomik gücü elinde bulunduran sınıfın değişmesiydi. Egemen sınıfı değişince de devlet biçiminin değişmesi kaçınılmazdır.

Bu anlatıma göre Marxist evrim şemasının başında ve sonunda yer alan değişim olguları nelerdir?

Teknolojik Değişim-siyasal Değişim

S.216- Gecekonduların, siyasal şiddet olaylarının büyük kentlerdeki yoğunlaşmasında büyük rol oynamasının nedeni?

Gerek çalıştıkları işte, gerekse kazandıkları küçük gelirde hiçbir güvenlik duygusunun olmayışı

S.217- Birleşme kuramı” üretim düzeyi kavramına dayanır. SSCB’nin dağılmasından çok önce ortaya atılan bu kurama göre; her ikisi de “Sanayi toplumu” olan Batılı ülkelerle Sovyetler Birliği arasındaki benzerlikler artmaktaydı. Birleşme kuramına göre bu gelişimin doğal sonucu ortaya çıkması beklenen siyasal rejim hangisidir?

Demokratik Sosyalizm

S.218- “Yaşam için savaşım” Doğal ayıklanma” düşünceleri ile, siyasal çatışmanın temelinde bireysel yetenek farklılıklarının bulunduğunu ileri süren kimdir?

Charles Darwin

S.219- Seçim sosyolojisi araştırmaları, siyasal davranışların farklılaşmasında beş etkenin diğerlerinden daha önemli olduğunu göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş etkenler?

Yaşam düzeyi

Eğitim düzeyi

Yaş

Cinsiyet

S.220- Öğrenci hareketleriyle ilgili olarak Marxın temel devrimci güç saydığı işçi sınıfının, ileri derecede sanayileşmiş batılı ülkelerde artık sistemle bütünleştiğini söyleyen kimdir?

Herbert Marcuse

S.221- Fransız kadınlarının siyasal tutumları ile ilgili araştırmalar yapan Mattei Dogan ve Jacgues Narbonne’a göre kadınların siyasal yaşam ve tarihleri ile en az ilişkilidir?

Cinsiyetleri

S.222- Türk toplumunda kadınların genel olarak geri planda kalmalarında esas etken nedir?

İslamiyetin kuralları kadınları geri planda bırakmıştır.

S.223- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren bilim adamı kimdir?

Grup dinamiği kavramını ilk kez ortaya çıkaran Kurt Lewin

S.224- Daha önce var olan kişisel yargıları değiştirip yerini alarak belirli bir süreklilik kazanmaya ne denir?

Grup Yargısı

S.225- Birincil grupların toplumsal yaşama egemen oldukları durumlarda toplumsal yapının aldığı şekil nedir?

Birincil Grup egemen olursa toplumsal yaşama otoriter yapı hakim olacaktır.

S.226- Ailesel bağlar zayıfladıkça, önemi artan arkadaş gruplarının gençler ile taşıdığı öneme dikkati çeken kimdir?

Gençler için arkadaş gruplarının önemini vurgulayan M.Şeriftir.

S.227- Grup birliğinin dışa yansımasındaki tutumlardan biri nedir?

Sapmalara direnç göstermesi

S.228- Küçük grupların yapısını oluşturan öğeler nelerdir?

Kurallar

Konumlar

Görevler

S.229- Bir grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacıyla hazırlanan teste ne ad verilir?

Sosyometri Testi

S.230- Kişinin sosyalist, tutucu, anarşist olmasında ailenin çok önemli rolü olduğunu söyleyen kimdir?

Laswell

S.231- Gruplar arası dinamik konusundaki araştırmalarda hareket noktası nedir?

Muzaffer Şerif

S.232- Birincil gruplara bir örnekler?

Aile

Arkadaş Grupları

Akraba

Anne-Baba-Çocuk

S.233- Küçük grupların yapısını oluşturan öğeler?

Kurallar

Konumlar

Görevler

S.234- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren kimdir?

Kurt Lewin

S.235- Gerek grup içi gerekse gruplararası ilişki ve kararlarda önderin rolü abartılmamalıdır. Önder tek yargıç değildir görüşü kime aittir?

Muzaffer Şerif

S.236- Aile bağları ve toplumsal bağlar zayıfladıkça gençler için hangisi giderek artan bir önem kazanır?

Arkadaş Grupları

S.237- Birincil Grupların özellikleri?

Bu grupların üyeleri kolay değişmez

Üyeler birbirlerini hemen her yanlarıyla tanırlar

İlişkiler geniş kapsamlı ve içtenliklidir

Üyelerin bir araya gelme nedenleri belirli bir amacı gerçekleştirmek değildir

S.238- Birincil Grupların Özellikleri?

Üyeler arasında duygusal nitelikte ilişkilerin bulunması

Grubun üyeleri kolay kolay değişmez

Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmezler

Üyeler birbirlerini her yönüyle tanırlar

S.239- Birincil gruplara örnek veriniz?

Arkadaş Grupları

S.240- İkincil Gruplara ait özellikler?

Belli bir amaca yönelik olarak oluşur

Üyeleri sürekli bir biçimde değişir

Üyeler birbirlerinin sadece ilgili yanını tanırlar

İlişkiler resim ve sınırlıdır

S.241- İkincil Gruplar?

Aynı işyerinde Çalışanlar

Dernekler

Siyasal Partiler

Sendikalar

S.242- Küçük grupların yapılarının anlaşılması için Sosyometri tekniğini ortaya atan kimdir?

Moreno

S.243- Bir grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik tekniğe ne ad verilir?

Sosyometri, kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yöneliktir.

S.244- Grup dinamiğini ortaya atan ve geliştiren kimdir?

K. Lewin

S.245- Kimin yaptığı çalışmalar gruplararası dinamikte hareket noktası olarak ele alınır?

Muzaffer Şerif

S.246- Kişinin sosyalist, tutucu, anarşist ya da terörist olmasında ailenin çok önemli rolü olduğunu savunmuştur?

Laswell

S.247- Neyin yaygınlaşması durumunda, toplumsal ya da siyasal yapının demokratikleşeceğini söyleyemeyiz?

Aile

S.248- Neyin yaygınlaşması durumunda toplumsal yapının otoriter olacağını savunmuştur?

Resmi Gruplar

S.249- Birincil Grubun özellikleri?

Üyelerinin ilişkileri samimidir

Üyelerin birbirini tüm yönleriyle tanıması

Grup üyelerinin kolay kolay değişmemesi

Üyeler arası ilişkilerin duygusal olması

S.250- İkincil gruplara ait doğru ifadeler?

Dernekler, siyasi partiler, sendikalar ikinci gruptandır

İkincil gruplarda üyelerarası ilişkiler ancak belli alanları kaplar

İkincil gruplarda üyeler arası ilişkiler duygusal değildir

İkincil gruplarda üyeler sürekli değişir

S.251- “Grup dinamik bir bütündür. Grubun herhangi bir bölümündeki değişiklik diğerlerini de etkiler. düşüncesi kime aittir?

Lewin

S.252- Önderlik konusunda küçük grup deneyini boş zamanları değerlendirmede küçük çocuklarla yapan araştırmacı kimdir?

Lippet-White

S.253- Grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik sosyometri testini kim yapmıştır?

Moreno

S.254- Grubun özelliklerine ilişkin ifadeler?

Her küçük grupta zamanla, davranış, düşünce ve anlatım benzerliği oluşur.

Her grupta çoğunluğa uyma, sapmalara direnç ve dışa karşı bir saldırganlık potansiyeli vardır

Grubun birliğini oluşturan etkenlerin en önemlisi ortak bir amacın varlığıdır

Üyeler etkinlik ve saygınlıklarına göre sıralanırlar.

S.255- Ticari reklamların bireylerin doğrudan değil daha çok grup dinamiği içinde etkilediğini ortaya koyan kimdir?

Karz ve Lazarsfeld

S.256- Grupların çocuk üzerindeki etkisine ilişkin doğru ifadeler?

Ailenin çocuk üzerinde büyük önem taşıyan etkisi ileriki yıllarda giderek azalır

Yaş ilerledikçe siyasal tartışmalar genellikle arkadaş gruplarına kayar ve siyasal davranışlarda grup etkisi artar

Öğretmenin önder rolü, zamanla babanın aile içindeki önder rolünün etkisin azaltır

Çocukluğun ilk yıllarında en büyük etkiyi aile yaparken zamanla bu etkiyi başka küçük gruplarla paylaşır.

S.257- Çağdaş toplumlarda birey birçok grubun üyesidir ve bu nedenle farklı rollerden doğan bir iç çatışma kaçınılmazdır.” düşüncesi kime aittir?

M.Şerif

S.258- Küçük gruplara ilişkin doğru ifadeler?

Küçük gruplar, çağdaş toplumlarda bireye bir yere ait olduğu duygusunu verirler

Küçük gruplar, birey ile toplum arasındaki boşluğu doldurur, iletişimi sağlarlar

Küçük gruplar insanların kendilerini toplumda yalnız ve boşlukta hissetmelerine yardımcı olurlar. Çağdaş toplumlarda ailenin yerine getirememeye başladığı işlevlerini başka küçük gruplar üstlenirler

S.259- Grup Birliği’nin dışa yansımasıda dikkati çeken tutumlar?

Çoğunluğa Uyma

Tersi eğilimler gösterenlere baskı

Gerektiğinde dışa karşı harekete geçebilecek saldırganlık topansiyeli

Sapmalara karşı direnç

S.260- Aile, Köy, Boy, Tarikat gibi birincil grupların egemen olduğu durumlarda toplumsal yapı neyi gösterir?

Otoriterdir

S.261- Sosyal normların oluşumunu ilk defa laboratuvarda gerçekleştiren ve inceleyen toplum bilimci kimdir?

Muzaffer Şerif

S.262- Moreno’nun sosyometri yönteminin esası olan sosyometri testi nedir?

Bu test grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptar

S.263- Gruplararası dinamik konusunda önemli çalışmalar yapan bilim adamı kimdir?

Muzaffer Şerif

S.264- Siyasal propaganda küçük grupları nasıl etkilemektedir?

Propaganda, kitleler üzerinde doğrudan etki yapmaktan çok grup önderi durumundaki bireyleri etkileyerek amacına ulaşmaktadır.

S.265- Marksizmde tarihin itici gücü nedir?

K.Marx sınıf çatışmaları tarihin itici gücüdür

S.266- Toplumdaki katmanlaşmanın en katı şekli nedir?

Kast

S.267- Ploleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir?

Sultan Galiev

S.268- Kitlelerin kendiliğinden oluşan eylemlerini bilinçlenmenin en sağlıklı yolu olarak gören kimdir?

Rosa Lüksemburg

S.269- İnsanların para cüzdanlarının şişkinliğine bakarak sınıflandırmasına karşı çıkan kimdir?

K.Marx

S.270- Sınıf çatışmasının siyasal mücadelede önemli olduğunu ama tek başına da yeterli olmayacağını savunan kimdir?

Duverger

S.271- Marx’ın öngördüğü devrim beklentisine, tersi gelişerek ortaya çıkan devrim hangi ülkede olmuştur?

Rusya

S.272- Ortaçağ Avrupa’sında rastlanan zümre veya düzenlerdeki yapı neyin üzerine kurulmuştur?

Hukuksal eşitsizlikler

S.273- Hindistan’daki kast sistemi içinde yer alan tabakalar?

Brahmanlar

Kişatliyalar

Vaişyalar

Sudnalar

S.274- Marx son çözümlenmesinde toplumu hangi sınıflara ayırmıştır?

Varlıklı-Yoksul

S.275- Toplumlarda rastlanan katman türlerinden en önemlisi nedir?

Sınıf

S.276- Kast sistemi nerede oluşmuştur?

Hindistan

S.277- Marksistlere göre toplumsal sınıfları oluşturan öğe nedir?

Üretim araçlarının özel mülkiyeti

S.278- Marksistlere göre sınıfları oluşturan öğe nedir?

Üretim araçlarının özel mülkiyeti

S.279- İnsanların para cüzdanlarının para şişkinliğine bakarak sınıflara ayrılmasına karşı çıkan kimdir?

Karl Marx

S.280- Felsefenin sefaleti adlı kitap kime aittir?

Marx

S.281- Bilimsel bir bakış açısına göre, kendiliğinden varolan bir toplumsal sınıfı, toplumsal gücü dönüştüren temel öğe nedir?

Sınıf Bilinci

S.282- Marx’ın öngördüğü devrim beklentisi tam tersine hangi ülkede olmuştur?

Rusya

S.283- Feodalite de öngörülen sınıf?

Serf-Derebeyi

S.284- Marksizm açısından, bilinçlenmenin en önemli öğesini ney oluşturur?

İdeoloji

S.285- Proleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir?

Sultan Galiev

S.286- Sınıf çatışmasının siyasal mücadelede önemli bir etken olduğunu ama tek etken olmadığını öne süren kimdir?

Maurice Duverger

S.287- Toplumsal katmanlaşmaya ilişkin doğru ifadeler?

Katmanlaşmanın temelinde dinsel köken temiz ve temizolmayan ayrımı yatmaktadır.

Ortaçağ Avrupasındaki zümre ve düzenler hukuksal eşitsizlikler üzerine kurulmuştur

Eski Yunan kast sisteminde bir kasttan diğerine geçiş olanağı vardır.

Katmanlaşmanın en katı biçimi kastlardır.

S.288- Kolla çalışan bir değirmenin derebeylerin bulunduğu bir toplumu, buharlı bir değirmen ise sanayi kapitalizmine dayalı toplumu yaratır” görüşü kime aittir?

Marx

S.289- Varlıklı ve yoksul toplum kesimleri arasındaki kutuplaşmanın devrim yaratabileceğini, orta sınıfları yokolmuş ya da güçsüzleşmiş bir toplumun sağlıksız olduğunu söyleyen düşünür kimdir?

Aristo

S.290- Köylülerin toprak üzerindeki dağınık konumlarının ve sınırlı kafa yapılarının bağımsız eylemlere girişmelerine olanaksız kıldığı ve kır kent karşıtlığında zaferin kentlilerde olacağını savunan kimdir?

Engels

S.291- Tüm insanlık tarihi, sınıf çatışması tarihinden başka birşey değildir düşüncesi kime aittir?

Marx-Engels

S.292- Toplumsal sınıfları, o toplumda varolan saygınlık derecelerine göre tanımlayan kimdir?

Amerikalı Sosyologlar

S.293- Geri kalmış ülkelerde sınıflaşmada ilk dikkati çeken özellik nedir?

Güçsüz orta tabaka

S.294- Türkiye’nin toplumsal yapının hangi özelliği, demokratik bir sistem kurma açısından onu geri kalmış diğer ülkelerin büyük çoğunluğundan ayırır?

Orta sınıfların diğer geri kalmış ülkelere göre güçlü olması

S.295- Kast toplumsal katmanlaşmasında kastların yukarıdan aşağıya “temiz” ve “kirli” olarak sıralanması durumunu en iyi açıklayan?

Kast katmanlaşması din ile desteklenmiştir.

S.296- Marksizme göre devletin hakemliği yani yansızlığı hangi ortamlarda sözkonusu edilebilir?

Eski egemen sınıfın gücünü yitirip yenisinin henüz egemenliğini kabul ettiremediği dönemlerde

S.297- Kastlar ile toplumsal sınıflar arasındaki en önemli ve temel fark nedir?

Toplumsal sınıflar arasında, kastlarda olmayan “dikeyine hareketlilik” denebilecek bir geçiş vardır.

S.298- Kendiliğinden varolan bir toplumsal sınıfı, toplumsal güce dönüştüren temel unsur nedir?

Sınıf Bilinci

S.299- Geri kalmış ülkelerde toprak reformu niçin büyük ölçüde olanaksızdır?

Topraksoylularla kentsoylular koşullar gereği işbirliği içinde olduklarından toprak reformunu zorlayacak bir mekanizma oluşmamıştır

S.300- İngiltere’nin tarih boyunca bir çok istiladan korunmasını sağlayan özellik nedir?

İngilterenin bir ada devleti olması onu tehlikelerden korumuştur.

S.301- Daha ileri bir düzen için çaba göstermeyi gerektiren milliyetçilik nedir?

Toplumsal milliyetçilik

S.302- “Pireneler” hangi ülkeyi diğerlerinden farklı bir konuma getirmiştir?

İspanya

S.303- “Efendi-Köle” ilişkisi hiçbirzaman sürekli ve kararlı olmaz diyen düşünür kimdir?

Raymond Aron

S.304- Hangi milliyetçilik ideolojisini besleyen kaynaklar arasında yer alır?

Doyumsuzluk ezilmişlik milliyetçiliği güçlendirir.

S.305- Çete savaşları ne zaman ve ne etkisiyle gelişmiştir?

19.yy milliyetçilik akımları

S.306- Kültürel emperyalizmin gelişmesine en büyük etkiyi sağlayan nedir?

Kitle iletişim Araçları

S.307- Toplu olarak ekonomik olanaklar artırmaktan ziyade ulusal bağımsızlığı hedef alan milliyetçilik türü hangisidir?

Siyasal milliyetçilik

S.308- İmparatorluk kurma, sürdürme siyasetini içeren kavrama ne denir?

Emperyalizm

S.309- “Kültür halkın yaşam biçimidir” diyen ve toplumsallaşmadan bahseden düşünür kimdir?

Herzkovits

S.310- Ulusal gücün alt yapısal öğeleri?

Askeri Güç

Toplumu çevreleyen doğal koşullar

Toplumun demografik olanakları

Toplumun ekonomik olanakları

S.311- Pireneler hangi ülkeyi diğerlerinden farklı kılmıştır?

İspanya

S.312- siyasal Milliyetçilik ne için çaba harcanmasını gerektirmez?

Daha ileri bir düzen geliştirmek

S.313- Batı’da feodal düzenden çıkılırken milliyetçiliğe sahip çıkan sınıf nedir?

Burjuvazi

S.314- Milliyetçilik ideolojisini besleyen kaynaklara örnek?

Doyumsuzluk, Güçsüzlük

S.315- Efendi ve köle ilişkisi hiçbir zaman sürekli ve kararlı olmaz” diyen kimidir?

Raymond Aron

S.316- İmparatorluk kurma ve sürdürme siyasetini bir anlamda ideolojisini içeren kavrama ne denir?

Emperyalizm

S.317- Kültürel emperyalizmin gelişmesine en büyük etken nedir?

Kitle İletişim Araçları

S.318- Çağdaş toplumlar açısından aslında gerçek bir savaş nedenleri?

Toplumsal nedenler

Siyasal ve ekonomik nedenler

Savunma amacı

Askeri-Seçkinci eğilimler

S.319- Ulusal gücün öğeleri?

Doğal Koşullar

Toplumun ekonomik yapısı

Demografi

Askeri Güç

S.320- Kitle iletişim araçlarının etkisi hızla artarken günümüzde giderek yaygınlık kazanan nedir?

Kültürel Emperyalizm

S.321- Çağdaş toplumlar açısından gerçek savaş nedenleri?

Savunma Amacı

Siyasal ve ekonomik nedenler

Toplumsal Nedenler

Askeri-seçkinci eğilimler

S.322- Yıllardır süren Türk-Yunan sürtüşmesinin sıcak çatışmaya dönüşmesini engelleyen en önemli neden nedir?

Her iki ülkenin NATO üyesi olması ve Batı bloku içinde yer almaları

S.323- İlkel toplumlarda çatışma nedenleri?

Bazılarının yalnızca kendilerini savunması

Bazıların kendilerine yapılan haksız bir isteği kabul etmemesi

Bazılarının topraklar, kadınlar ve köleler elde etmesi

Bazılarının intikam alması ve kendi dışındakilerini öldürüp dinsel törenlerde kullanması

S.324- Endüstri kurmada, savaşta büyük nüfusa sahip olmak gerektiğini vurgulayan düşünür kimdir?

Margethau

S.325- Nato’nun görevi?

Uluslararası sorunları savaştan önce barışçıl yollarla çözümlemek.

S.326- Askeri ve ekonomik açıdan önem taşıyan yaş grubu nedir?

20-40

S.327- Askeri gücün oluşumunda kurumsal etkenlerin orduya etkisi hangi düzeyde belirleyicidir?

Örgütlenme

S.328- Çağdaş toplumlarda savaş nedenleri?

Ekonomik

Toplumsal

Askeri

Savunma

S.329- Bölgesel savaşların görüldüğü bölgeler?

İrlanda

İspanya

Irak

Kıbrıs

S.330- Bir toplumun kültürünün diğer toplumca benimsenmiş olması bir üstünlük ve zafer belirtisidir düşüncesi kime aittir?

Mongenthau

S.331- Daha ileri bir düzen için çaba göstermeyi gerektiren milliyetçilik nedir?

Siyasal Milliyetçilik

S.332- İnsan davranışlarındaki esneklik yada katılığın, kabul ya da reddetme eğilimlerinin otoriterlik ya da demokratikliğin kökenlerinde etkisi en çok olan öğe nedir?

Toplumsal Kurumların

S.333- Dünya ikili bir kutuplaşmadan uzaklaşırken “Soğuk Savaş”ın yerini de “Yumuşama” almıştır. Yumuşamanın getirdiği Sonuçlar?

Bloklar arasındaki ilişkiler artmıştır

Ekonomik alanda dışa açılma dönemine girilmiştir

Kültür alış veriş yoğunlaşmıştır

Bloklar içi dayanışma eski katılığını yitirmiştir.

S.334- 20.yy’ın siyasal gelişmelerinin ürünleri?

Ulusal bağımsızlık örgütleri

Birleşmiş Milletler Cemiyeti

Loncalar

Çok uluslu şirketler

S.335- Ulusal güç bakımından en önemli unsur nedir?

Yiyecek bakımından kendi kendine yeterli olmak

S.336- Batıda feodal düzenden çıkılırken milliyetçiliğe sahip çıkan sınıf Burjuvazi olmuştur. Oysa günümüzün geri kalmış ülkelerinde milliyetçilik ideolojiye daha çok aydınlar sahip çıkmaktadır. Bu durun nasıl açıklanabilir?

Çünkü günümüzün geri kalmış ülkeleri için burjuvazinin yabancı ekonomik güçlerin temsilciliğini yapması daha karlıdır.

S.337- Kadro partilerinin temel örgüt birimi nedir?

Komite

S.338- Farklı siyasal eğilimlerin temsilcisi olarak siyasal partiler nerede ortaya çıkmıştır?

Eski Yunan

S.339- Genelde eğitim ve gelir düzeyleri daha yüksek, bireyci eğilimleri daha gelişmiş siyaset adamlarına sahip olan ve güçlü parti disiplininden hoşlanmayan partiler hangisidir?

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler