3. İnsan Hakları Alaninda Çalişma Yapan Hükümetler Arası Örgütler Ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

İnsan Hakları Mevzuatı Adlı Dosyamızdaki Diğer Başlıklar

3.1. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ

Evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temelinde mümkün olabileceği inancıyla kurulmuş ve Birleşmiş Milletler’in ilk uzmanlık kuruluşu haline gelmiştir. Çalışma hayatını temel alan kuruluşun hedefleri, çalışma standartları belirlemek, çalışma haklarını geliştirmek, sosyal güvenceleri sağlamlaştırmak, bu alanlarda politika üretmek ve her kadın ve erkek için iyi ve yeterli bir iş sağlana- bilmesi için programlar geliştirmektir.

Uluslararası Çalışma Örgütü, sözleşmeler ve tavsiye kararları yoluyla çalışma hayatına ilişkin temel haklar, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, zorla çalıştırmanın engellenmesi, fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm konuları düzenleyici uluslararası çalışma standartları oluşturmaktadır. Uluslararası asgari çalışma standartları ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün politikaları, her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda belirlenmektedir. Konferansta ayrıca, dünyada çalışanların durumu ve sosyal sorunlar hakkında tartışmaların yapıldığı forumlar da gerçekleştirilmektedir. Her üye devletin, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi ile konferansa katılma hakkı vardır.

Devletler, işçiler ve işverenleri bir araya getiren bu üçlü yapıya sahip tek Bir- leşmiş Milletler kuruluşudur. Türkiye’nin de aralarında olduğu 187 üye ülke bulunmaktadır. Üye ülkeler üzerinde denetim süreci, genel denetim sistemi ve özel prosedürler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel denetim sistemi, üye ülkeler tarafından sunulan ve onayladıkları anlaşmaların uygulanması için attıkları adımları içeren periyodik raporlarla gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanı sıra özel prosedürler de mevcuttur. Buna göre, bir işçi veya işve- ren örgütü, üye devletin onayladığı sözleşmeye uymamaktaki ısrarını, Yönetim Kuruluna taşıyabilmektedir. Bireysel başvuru mümkün değildir. Yönetim Kurulu, söz konusu başvuruyu ilgili Hükümete bildirerek cevap niteliğinde bir açıklama yapmasını talep etmektedir. Yapılan açıklamanın yeterli bulunmaması veya makul sürede herhangi bir açıklama sunulmaması durumunda Yönetim Kurulu, ilgili başvuruyu ve şayet varsa yeterli bulunmayan Hükümet cevabını kamuoyuna açıklayabilmektedir.Ayrıca, onayladığı bir sözleşme ile uyumlu faaliyetler göstermeyen bir üye devlete karşı, aynı sözleşmeyi onaylamış bir diğer üye devlet tarafından veya Uluslararası Çalışma Konferansı’nın bir temsilcisi ya da Yönetim Organı tarafından re’sen işletilmekte olan şikayet prosedürü mevcuttur. Yönetim Organı, şikayet üzerine bağımsız üç kişiden oluşan bir soruşturma komisyonu kurmaktadır. Kuruluşun en üst düzey soruşturma usulü bu olup genellikle üye devletin ısrarlı ve ciddi ihlalleri karşısında uygulanmaktadır. Soruşturma komisyonunun kabul ettiği tavsiye kararlara uymayan devletlerin, bu kararlara uyması için gereken adımların atılması, Uluslararası Çalışma Konferansı’ndan istenebilmektedir. Şu ana kadar bu şekilde 13 soruşturma gerçekleştirilmiştir. Son özel prosedür olan örgütlenme özgürlüğü komisyonu ise, örgütlenme özgürlüğünü içeren Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine taraf olmasına bakılmaksızın, üye devletlerin örgütlenme özgürlüğüne aykırı hareket ettiği yönündeki iddiaları incelemekle yetkilidir.

Merkezi Cenevre’de bulunan kuruluşun Ankara’da da ofisi mevcuttur. 2015 yılı itibariyle, Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinden 59’unu onaylamıştır. Türkiye tarafından onaylanan sözleşmelerin 53’ü halen yürürlüktedir. ILO Türkiye Ofisi Uluslararası Çalışma Standartlarını Türkiye’de yerleştirmek için çalışmakta, herkes için insana yakışır iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik teknik işbirliği programları ve projeleri, geliştirmekte, uygulamakta ve izlemektedir. Ofis ayrıca Türkiye’deki sosyal ve ekonomik gelişmeleri, yasal düzenleme süreçlerini ve politika alanındaki girişimleri izleyip analiz etmekte, tanıtım ile savunuculuk çalışmaları yürütmektedir.

İletişim Bilgileri:

Tr Adres: Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No. 4, 06450 Oran/ Ankara

Telefon: + 90 312 491 98 90

Faks: +90 312 491 99 45

E-mail:ankara@ilo.org   https://twitter.com/iloankara

3.2. FREEDOM HOUSE

Açık yönetim, insan hakları savunuculuğu, sivil toplumun güçlendirilmesi ile bilgi ve ifadenin özgürce aktarılması yönünde çaba gösteren insan hakları ve demokrasi savunucularını destekleyen, kâr amacı gütmeyen, hükümet dışı bir düşünce kuruluşudur. Ana merkezi Washington’da olmakla birlikte, toplam 14 şubesi bulunan kuruluşun Türkiye’de herhangi bir şubesi yoktur.

Temel olarak ele aldığı konular; insan hakları, sivil toplum, ifade özgürlüğü, internet özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, seçimler, din özgürlüğü ve LGBTİ haklarıdır.

Eğitim, burs ve lobicilik faaliyetleri yönünde sağladığı desteğin yanı sıra her yıl her ülkedeki insan hakları ve demokrasi durumunu inceleyen “Dünyada Özgürlük Raporu” yayınlamaktadır. Ülkeler, 1 ve 7 arasında özgür, kısmen özgür ve özgür değil olarak kategorize edilmektedir. Bu raporda her ülkenin insan hakları durumu, o sene boyunca yaşanan gelişmeler ışığında, medeni ve siyasal haklar (seçim süreci, siyasi çoğulculuk ve katılım, seçilen hükümetin işleyişi, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, seyahat özgürlüğü, özel hayata saygı hakkı, mülkiyet hakkı, eşitlik) perspektifinden ele alınmaktadır.

Bunun yanı sıra her yıl yayınlanan “Özgürlük ve Basın” raporlarıyla dünya genelinde basın özgürlüğü incelenirken, “İnternette Özgürlük” raporlarıyla özgür internet kullanımı değerlendirilerek internette ifade özgürlüğü üzerine değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca, “Geçiş Dönemindeki Uluslar” tematik çalışmasıyla da 29 eski Sovyet ülkesini demokrasi ile ilişkileri yönünden incelenmektedir.

Tüm bunların dışında, spesifik olarak insan hakları ve demokrasi ile yakından ilişkili olaylar üzerine hazırlanan “Özel Raporlar” sunmaktadır. Yukarıda bahse- dilen raporlara göre daha kısa bir değerlendirme niteliği taşıyan bu raporlara, son olarak Hong Kong’da yaşanan gösteriler üzerine yayınlanan görüş ve tavsiyeler bir örnektir. Türkiye yönündense, S400’lerin alım sürecinde yaşanan gelişmeler ile Haziran 2018 seçimleri ardından hazırlanan rapor, bunlara birer örnek oluşturmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Adres:1850 M Sokak No: Süit 1100 Washington, Columbia Bölgesi 20036 Amerika Birleşik Devletleri

Telefon:202-296-5101 Faks:202-293-2840

E-mail:info@freedomhouse.org Websitesi: https://freedomhouse.org/  : https://twitter.com/freedomhouse

3.3. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Hedefini, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamak olarak ifade etmektedir.

216 ülke ve bölgede faaliyet gösteren Uluslararası Af Örgütü’nün, resmi olarak 2002’den beri Türkiye’de de şubesi bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’dadır. Ayrıca Ankara’da, İnsan Hakları Eğitimi projesinin yürütüldüğü bir ofisi vardır.

Temel çalışma alanları; ifade özgürlüğü, LGBTİ+ hakları, kadın hakları, cezasızlık, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, mülteci haklarıdır. Bu alanlarda ülkeler bazında yıllık raporlar ve bültenler sunmaktadır. Temel insan haklarını ilgilendiren ihlaller karşısında imza kampanyaları düzenlemektedirler. Güncel kampanyaları, onur yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, Cumartesi Anneleri’nin/İnsanları’nın barışçıl protesto hakkının engellenmemesi, hak savunucularına yönelik başlatılan yargılamanın son bulmasına yönelik yerel kampanyalar olduğu gibi Çin’de yaşanan toplu gözaltılar ile Filistin’e yönelik uluslararası imza kam- panyaları da mevcuttur.

Bunun yanı sıra gerçekleştirilen dava gözlem programı kapsamında, Ulusla- rarası Af Örgütü’nün çeşitli şubelerinden gözlemciler, ifade özgürlüğü, basın öz- gürlüğü, cezasızlık, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere pek çok konuda, Türkiye’den davaları izleyerek adil yargılanma hakkı kriterleri uyarınca raporlama yapmaktadır. Bu raporlar, Uluslararası Af Örgütü’nün halihazırda yü- rüttüğü kampanyalarda, kamuoyuyla paylaşılan basın metinlerinde, sosyal medyada ve tematik raporlarda güvenilir veriler olarak kullanılmaktadır. Gezi Parkı Hak Savunucuları Davası, Hande Buse Şeker Davası, Büyükada Hak Savunucuları Davası bu kapsamda takip edilerek raporlanan davalardan birkaçıdır.

Ayrıca, ücretsiz insan hakları eğitimleri düzenleyerek katılımcıların insan haklarının ne olduğunu, neden korumaları gerektiğini, bunu nasıl yapacağını öğrenmelerini ve böylece, insan haklarını yaşamlarında koruyabilmeleri ile haklarını talep etmeleri konusunda güçlenmelerini hedeflemektedir. Eğitim programı kapsamında insan haklarının temel kavramları, insan onuru, insanın değeri, etik, insan haklarının korunması için oluşturulmuş ulusal ve uluslararası mekanizmalar, ayırımcılıkla mücadele gibi konular ele alınmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü çalışanları ile mensuplarının yanı sıra, diğer sivil toplum örgütlerinin üye, çalışan ve yöneticilerinin, kamu kurumları, Belediyeler ve Meslek örgütlerinin üye, çalışan ve yöneticilerinin insan hakları konusunda bilinçlenmesinin artırtılması amaçlanmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Tr Adres: Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. Adahan No:31 Kat:2 PK:34425 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0212 361 62 17-18 Faks: 0212 361 62 19

E-mail: posta@amnesty.org.trinfo@amnesty.org.tr

Websitesi:https://www.amnesty.org.tr/  : https://twitter.com/aforgutu

3.4. İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ

Dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine dair araştırmalar ve raporlamalar gerçekleştirmekte olan bir sivil toplum örgütüdür. Savunuculuklarını hükümetlere, silahlı gruplara ve şirketlere yönelterek insan hakları ihlallerine yol açan kanunların, benimsenen politikaların ve uygulamaların değiştirilmesi hedeflenmektedir. Merkezi New York’ta yer alan insan hakları üzerine araştırma ve savunuculuğunu yapan bu örgütün farklı 20 şehirde daha ofisleri bulunmaktadır.

Türkiye’de doğrudan bir ofisi olmamakla birlikte, sık sık Türkiye’ye gelen Türkiye sorumluları vasıtasıyla, ülkede yaşanan temel hak ve özgürlüklere dair geliş- meler yakından takip edilerek raporlanmaktadır.

Silahlar, iş dünyası, çocuk hakları, kriz ve çatışma, engelli hakları, çevre hakkı, ifade özgürlüğü, sağlık hakkı, uluslararası adalet, LGBTİ hakları, göçmen hakları, mülteci hakları, terörizm ve terörizmle mücadele, işkence ve kadın hakları temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu haklar temelinde ülkelere dair yıllık raporlar hazırladığı gibi, spesifik olaylar karşısında daha kısa değerlendirmeler içeren raporlar da sunmaktadır.

Türkiye’ye dair hazırladığı güncel “Güvenli Bölge”, “Suriyelilerin Geri Gönderilmesi”, “Belediye Başkanlarının Görevden Alınması”, “Zorla Kaybetmeler” gibi raporları olduğu gibi yaşanan uluslararası gelişmeler doğrultusunda “Hong Kong’da gerçekleştirilen eylemler”, “Mısır’da sınır dışı edilen muhalifler”, “Sin- can’da yaşananlar” gibi raporları da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Gezi Davası, Havalimanı İşçileri davası gibi temel insan hak ve özgürlüklerini yakından ilgilen- diren davaları da takip etmektedir.

İletişim Bilgileri:

Adres: 350 Beşinci Cadde, 34. KatNew York, NY 10118-3299 ABD

Telefon:+1-212-290-4700

Faks: + 1-212-736-1300

Websitesi:https://www.hrw.org/  : https://twitter.com/hrw

3.5. ULUSLARARASI HUKUKÇULAR KOMİSYONU

Dünyanın çeşitli bölgelerinden hakim, avukat ve akademisyenlerden oluşan Komisyon, hukukun üstünlüğünü temel alarak ulusal ve uluslararası adalet meka- nizmalarını güçlendirmeyi ve bu şekilde insan haklarını korumayı ve desteklemeyi hedeflemektedir. Uluslararası insan hakları ile uluslararası insancıl hukukun etkili bir biçimde uygulanmasını; medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tanınmasını sağlamak; güçler ayrılığını korumak ve yargı erki ile hukuk uzmanla- rının bağımsızlığını temin etmeyi gözetmektedir.

Hakim ve savcıların bağımsızlığı, hesap verebilirlik, iş dünyası ve insan hakları, küresel güvenlik ve hukukun üstünlüğü, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, cinsel yönelim ve cinsel kimlik, kadının insan hakları temel aldığı haklardır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler mekanizmalarının gelinen güncel aşamada yetersiz kaldığını belirterek, bunların geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Tüm bu amaçlarla uluslararası kongreler ve seminerler düzenlemektedir.

İnsan haklarına aykırılık iddiaları karşısında, bu iddiaları yerinde incelemek ve rapor vermek üzere heyetler göndermektedir. Merkezi Cenevre›de olup Türkiye ofisi bulunmamaktadır. Türkiye’de yaşanan ifade özgürlüğü gelişmeleri, insan hakları savunucularının karşılaştığı muamele, sulh ceza hakimlerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile OHAL kapsamında ihraç edilen hakim ve savcılara dair değerlendirmeler sunmuştur. Aynı zamanda, Gezi Parkı Davasında gözlemci olarak bulunmuşlardır.

Ayrıca, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri doğrultusunda, Birleşmiş Millet- ler Evrensel Periyodik İnceleme Raporu’na gölge rapor sunarak katkı sağlamış, OHAL ile iptal edilen pasaportlar nedeniyle yapılan İHAMbaşvurusunda iç hukuk yollarının etkililiği başta olmak üzere, OHAL işlemlerine dair pek çok başvuruda İHAM’aüçüncü taraf olarak görüş bildirmiştir. Avukatlara yönelik ise, Birleşmiş Milletler mekanizmalarına başvuru ile göçmenler, mülteciler ve sığınmacıların hu- kuki korumasına dair seminerler düzenlemektedir. Bireysel başvurular için hukuki bir hizmet sunmamaktadır.

İletişim Bilgileri:

Adres: ICJ – the International Commission of JuristsP.O. Box 91Rue des Bains 331211 Geneva 8

Telefon: +41 (0)22 979 38 00

Fax: +41 (0)22 979 38 01

E-mail:info@icj.org Websitesi:https://www.icj.org/   : https://twitter.com/icj_org

3.6. İNSAN HAKLARI İÇİN ULUSLARARASI BİRLİK

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile tanınan insan haklarını etkili kılmayı, insan haklarını uluslararası ilişkilerde ön sırada tutmayı, insan haklarının korunması için partnerleriyle beraber stratejiler geliştirmeyi, ülkelerinde sivil toplumu geliştir- meye ve adaleti sağlamaya çabalayan tekil insan hakları savunucularını savunmayı amaçlamaktadır. Bunun için savunuculuk, lobicilik ve aktivizm faaliyetleri yürütmektedir. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde danışma statüsüne sahiptir. Merkezi New York’ta olup Cenevre’de de bir temsilcisi bulunmaktadır. Türkiye ofisi yoktur.

İletişim Bilgileri: Websitesi:www.ilhr.org

3.7. ULUSLARARASI BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI ENSTİTÜSÜ

Yargı erkinin bağımsız ve etkili bir biçimde çalışamaması halinde insan hakları ihlalleri, cezasızlık ve adaletsizlik durumlarının ortaya çıkacağı düşüncesiyle Uluslararası Barolar Birliği bünyesinde kurulmuş bağımsız bir kuruluştur. İnsan haklarını desteklemek, korumak, insan haklarını hukukun üstünlüğü ilkesi altında adil bir biçimde uygulamak için ve de dünya genelindeki yargıçlar ve avukatların bağımsızlığını korumak için çalışmaktadır. Hukuk uygulayıcılarına ve enstitüleri- ne, hukukun üstünlüğü temelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin sağlanması için insan hakları eğitimleri vermekte ve teknik destek sağlamaktadır. Ülke ziyaretleri gerçekleştirerek insan hakları ihlalleri iddialarına dair raporlar hazırlamakta ve bu raporları özellikle Birleşmiş Milletler mekanizmaları olmak üzere, pek çok insan hakları inceleme mekanizmasına gölge rapor olarak sunmak- tadır. Aynı zamanda keyfi uygulamalara, tehditlere ve tutuklamalara maruz kalan avukatlar ile hakimler adına savunuculuk ve dava gözlemleri yapmakta, ölüm cezasının tamamen kaldırılması, yoksulluk ve cinsel yönelim dahil olmak üzere, savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Uluslararası Hukukçular Komisyonu başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile beraber hazırladığı gölge raporlar bulunmaktadır. Bunun son örneği, Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme için hukuk örgütlerinin bir araya gelerek hazırladığı ve OHAL uygulamalarının eleştirildiği gölge rapordur.

İletişim Bilgileri:

Adres: 4th Floor10 St Bride StreetLondonEC4A 4ADUnited Kingdom

Telefon: +44 (0)20 7842 0090 Fax: +44 (0)20 7842 0091

E-mail: hri@int-bar.org    Websitesi: https://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx    : https://twitter.com/ibahri

3.8. ARTİCLE 19

Adını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ifade özgürlüğünü içeren 19. maddesinden alan kuruluş, herkesin görüşlerini özgürce ifade edebilmesini ve ayrımcılığa uğrama korkusu olmaksızın kamusal hayata dahil ola- bilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda ifade özgürlüğü ile şeffaflığı da kapsayan bilgiye erişim hakkını temel alan çalışmalar gerçekleştirmektedir. Asıl merkezi İngiltere’de olup Türkiye ofisi bulunmaktadır.

Bilgiye erişim, iş dünyası ve insan hakları, sansür, dijital haklar, eşitlik ve nefret söylemi, din ve inanç özgürlüğü, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, basın özgürlüğü, ulusal güvenlik ve terörizmin önlenmesi, örgütlenme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve gözetlemeler, gösteri yürüyüşleri, gazeteciler ile insan hakları savunucularının güvenliği ile sürdürülebilir kalkınma konularında, ifade özgürlükleri ile kesişimleri üzerinden raporlama başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki faaliyetleri; dava gözlemleri, davalara üçüncü taraf olarak uzman görüşü hazırlayıp sunma ve edindiği bilgileri uluslararası kamuoyuyla paylaşma üzerine yoğunlaşmaktadır.

Aynı zamanda TerörleMücadele Kanununda yer alan bazı ifadelerin muğlak olduğunu belirterek bunların değiştirilmesi yönünde savunuculuk yapmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Adres:Free Word Centre60 Farringdon RoadLondon EC1R 3GAUnited Kingdom

Telefon: +44 20 7324 2500

Twitter: @article19org   Websitesi: www.article19.org      : https://twitter.com/article19org

3.9. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI FEDERASYONU

İnsan hakları alanında 1922 yılında kurulmuş olan ilk uluslararası organizas- yondur. Merkezi Paris’tedir. Tüm dünyada 112 ülkeden 184 ulusal insan hakları örgütünü barındıran bir çatı örgüttür. Türkiye’den İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı üye olan sivil toplum kuruluşlarıdır. İnsan haklarının herkes için eşitlik, insanlık onuru ve özgürlüğü güvence altına alan bir toplumun temeli olduğu felsefesini savunmaktadır.

Kuruluş, tüzüğü gereği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde düzenlenen tüm medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları savunan uluslararası bir ör- güttür. Yasal ve siyasi alanda İnsan Haklarının korunması ve uygulanması için uluslararası araçların, mekanizmaların oluşturulması ve güçlendirilmesi için çalışmaktadır.

İnsan hakları savunucuları, kadın hakları, göçmen ve mülteci hakları, LGBTİ hakları, uluslararası adalet, küreselleşme ve insan hakları, ölüm cezası, terörizm, gözetimler ve insan hakları alanlarında raporlamalar, acil eylem çağrıları, basın açıklamaları ve savunuculuk yapmaktadır. Bunun yanı sıra dava gözlemleri, mağdurlara destek sağlama, mağdurları mahkemelerde temsil etme ve cezasızlıkla savaşma yönünde çalışmaları bulunmaktadır.

Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, işkence ve zorla kaybetmeler gibi uluslararası suçlara dair hukuki süreçlerde mağdurları temsil etme yetkisi olan nadir kuruluşlardan biridir.

İletişim Bilgileri:

Adres: 17 Passage de La Main d’Or 75011 Paris

Telefon: 0033 1 43 55 25 18

Websitesi:https://www.fidh.org/en   : https://twitter.com/fidh_en

*Türkiye’den üye olan İnsan Hakları Derneği’nin websitesi: https://www.ihd. org.tr/

*Türkiye’den üye olan İnsan Hakları Vakfı’nın websitesi: https://tihv.org.tr/

3.10. MÉDECİNS SANS FRONTİÈRES (SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR)

Savaş yüzünden zarar görmüş bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerdeki en- demik hastalıklara karşı projeler üreten insani yardım amaçlı sivil toplum kuru- luşudur. İsviçre’de bulunan uluslararası bir kurul tarafından yönetilir. 20 alt bölü- mü vardır. Çatışma, salgın hastalık, felaket veya sağlık hizmetlerinden dışlanma durumlarından etkilenen kişilere tıbbi yardım sağlamaktadır. Ekipleri, çoğu yerel olarak işe alınan on binlerce sağlık uzmanından, lojistik ve idari personelden oluş- maktadır. Uygulamaları tıbbi etik ve tarafsızlık, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri kapsamındadır. Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından biridir.

İletişim Bilgileri:

E-mail: bilgi@istanbul.msf.org  Websitesi : http://sinirtanimayandoktorlar.org    : https://twitter.com/MSF_Turkiye

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ücretsiz olan sitemizin gelişimi için reklam gelirleri, takdir edeceğiniz üzere önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleyici programınızı kapatmanızı rica edeceğiz.