Seri Muhakeme Usulünün Mahkemece Uygulanması

Dosyamızdaki Diğer Başlıklar

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı “Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü” Konulu Eğitim Seminerine ilişkin sunum notu

TALEPNAMENİN İNCELENMESİ

 • Mahkeme, talepnamenin verildiği gün;
  ►Talepnameyi derhal inceler,
  ►Şüpheliyi müdafi huzurunda seri muhakeme usulü ile ilgili olarak dinler,
  ►Usulü sonuçlandırır.

TALEPNAMENİN EKSİKLİKLERİN İKMALİ İÇİN GÖNDERİLMESİ

 • Mahkeme;
  ► Talepnamenin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aykırı düzenlendiği,
  ► Belirlenen yaptırımda maddi hata yapıldığı,
  ► Yaptırım hakkında, CMK md. 231, TCK md. 50 ve 51 uygulanmış, ancak söz konusu maddelerin uygulanması için gerekli olan objektif koşulların sağlanmadığı,
  ► Eşya veya kazanç müsaderesine ilişkin talepte bulunulmadığı,
  ► Tekerrür hükmünün koşulları bulunmasına rağmen uygulanmadığı ya da hatalı uygulama yapıldığı,
 • Kanaatine varması halinde, eksikliklerin tamamlanması veya söz konusu hataların giderilmesi için evrakı Cumhuriyet başsavcılığına geri gönderir.
 • Cumhuriyet savcısı bu durumda belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra, yeniden bir talepname düzenleyerek mahkemeye gönderir.

TALEBİN REDDİ

Mahkeme şüpheliyi müdafi huzurunda seri muhakeme usulü ile ilgili dinledikten sonra;
İsnat olunan suçun seri muhakeme kapsamında olmadığı ve CMK md. 250/3’teki şartların gerçekleşmediği kanaatine varması halinde,
► Talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet
başsavcılığına gönderir.
► Bu durumda Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma genel hükümlere göre sonuçlandırılmak zorundadır.

TALEPTE BELİRLENEN YAPTIRIM DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM KURULMASI

 • Mahkeme şüpheliyi müdafi huzurunda seri muhakeme usulü ile ilgili dinledikten sonra;
  ► Eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğunu,
  ► Bu usulün şüpheliye Kanunda öngörülen koşullar çerçevesinde teklif edildiğini,
  ► Şüphelinin bu teklifi müdafi huzurunda özgür iradesiyle kabul ettiği,
 • kanaatine varırsa, talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurar.
 • Mahkeme, hüküm kurmadan önce, yeni delil toplayamaz ve tanık dinleyemez.

MAZERETSİZ OLARAK MAHKEMEYE GELMEYEN ŞÜPHELİ

 • Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır (CMK md. 250/9).
 • Şüpheli mahkemece hüküm kurulana kadar bu usulden vazgeçebilir.
 • Söz konusu durumlarda soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına geri gönderilir (CMK md. 250/10).

KANUN YOLU

 • Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir (CMK md. 250/14, 267-271).
 • Yaptırım çeşidi istinaf ve/veya temyiz kanun yolu kapsamına girse dahi bu yollara başvuramaz.
 • Bununla birlikte koşulların bulunması halinde “kanun yararına bozma (CMK md. 309” veya “yargılanmanın yenilenmesi (CMK md. 311- 323)” olağanüstü kanun yollarına gidilebilir.

SERİ MUHAKEME USULÜ İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR

► Seri muhakeme usulüne tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde bu usul uygulanmaksızın düzenlenen iddianame iade edilir (CMK md. 174/1-c).
► İade kararına Cumhuriyet savcının itiraz etmemesi veya itiraz etmekle birlikte reddedilmesi halinde, CMK md. 250 çerçevesinde seri muhakeme prosedürünün uygulanması zorunludur.
► Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi hallerinde;
►Şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamaz (CMK md. 250/10).

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ücretsiz olan sitemizin gelişimi için reklam gelirleri, takdir edeceğiniz üzere önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleyici programınızı kapatmanızı rica edeceğiz.