Sonuç ve karşı oy yazısı

DOSYAMIZIN İÇERİĞİ

VII. SONUÇ:

a) Milli Nizam Partisi İzmir Gençlik Kolu Teşkilatınca 1970 yılında iki baskıda onbeşbin adet bastırılan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yazdığı «İslam ve İlim» adlı; aynı teşkilatça yine 1970 yılında iki baskıda onbin adet bastırılan «Basında Profesör Doktor Necmettin Erbakan» adlı ve yine aynı teşkilatça 1971 yılında yirmi bin adet bastırılan (Faaliyet raporuna göre elli bin) «Profesör Doktor Necmettin Erbakan Mecliste Ortak Pazar» adlı kitaplar Parti Genel İdare Heyetince Birinci Büyük Kongreye sunulan faaliyet raporunun «İdare Heyeti Faaliyetleri» başlıklı C. bölümünün e, f, g kesimlerinde çeşitli parti çalışmaları olarak gösterilmiş ve sözü geçen rapor, Milli Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresi tutanağının 10., 13., 15 nci maddelerinin incelenmesinden anlaşıldığı üzere partinin en yetkili organı olan Büyük Kongrece oybirliğiyle tasvip edilmek suretiyle 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin 2 sayılı bendinde yazılı işlemler ve belgeler niteliğini almış bulunduğu;

b) Başkaca, sözü geçen kongre tutanağının 7 nci maddesiyle kongrede okunduğu saptanan «Milli Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresinin aziz milletimize beyannamesi», «Milli Nizam ahdı» başlıklı belgeler ve aynı tutanağın 8 nci maddesinde «Ayakta Kongre heyetince okunduğu» saptanan «Milli Nizam marşı» nın da aynı 111 nci maddenin 2 sayılı bendinde yazılı işlem ve belgelerden sayılması gerektiği;

c) Yukarıda açıklanan belgelerde belli olan parti amaç ve . faaliyetlerinin Anayasa’nın Başlangıç Kısmı, 2., 19. ve 57 inci maddeleri ilkelerine ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 92., 93. ve 94 ncü maddelerine aykırı olduğu;

Sonucuna varılmakla Milli Nizam Partisinin Anayasa’ya aykırı duruma düştüğüne ve bu nedenle de temelli kapatılmasına ve gereği 648 sayılı Kanunun 115 inci maddesi de gözönünde bulundurularak yapılmak üzere kapatma kararı örneğinin Başbakanlığa gönderilmesine Anayasa’nın 19., 57 inci maddeleri ve 648 sayılı Kanunun 111 inci maddesinin 2 sayılı bendi gereğince ve oybirliğiyle 20/5/1971 gününde karar verildi. 
  
 

Başkan Vekili 
Avni Givda
Üye 
Fazıl Uluocak
Üye 
Sait Koçak
Üye 
Nuri Ülgenalp
Üye 
Muhittin Taylan
Üye 
Şahap Arıç
Üye 
Recai Seçkin
Üye 
Ahmet Akar
Üye 
Halit Zarbun
Üye 
Ziya Önel
Üye 
Kani Vrana
Üye 
Muhittin Gürün
Üye 
Lütfi Ömerbaş
Üye 
Şevket Müftügil
Üye 
Ahmet H. Boyacıoğlu
 

18/5/1971 günlü Ara Kararının 2. bendine ilişkin 
Karşıoy yazısı

1- Parti kapatma davalarında, Anayasa Mahkemesince ceza yargılamaları yöntemine (usulüne) ilişkin Yasanın son soruşturma kuralları uygulanır (648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Madde 108, Fık.4.) Ceza Yargılamaları Yasanın değişik 257. ve değişik 258. maddeleri uyarınca mahkemelerce dava açılırken dayanılan kurallardan başka kurallara dayanarak sonuca varıp karar verilebilir. İddianamede Siyasi Partiler Yasanın 112. maddesinin uygulanmasını gerektiren olaylara dahi dayanılmıştır. Mahkeme kurulunun dosya üzerindeki incelemesi henüz son ermemiş olduğundan, mahkemenin 111. maddenin 2. bendinden başka kuralları uygulama durumunda olmadığının kabulü doğru değildir.

2- Siyasal Partiler Yasasının 112. maddesiyle Anayasa’nın 57 nci maddesinin karşılaştırılmasından 112. maddenin 2. fıkrasındaki sınırlandırmanın 57. maddeye uymadığı izlenimi uyanmaktadır. Bu bakımdan 112. maddenin Anayasa’ya aykırılığı savı ciddidir.

3- Anayasa’nın 57. maddesinde öngörülen parti kapatma nedenlerinin var olup olmadığının saptanması; Anayasa Mahkemesinin değerlendirilmesine bırakılmış iken 648 sayılı Yasanın 111. maddesinin 2. bendindeki kural ile bu değerlendirmeye bir sınırlandırma getirildiği izlenimi uyanmaktadır ve bu kurala yönelen Anayasa’ya aykırılık savıda ciddidir.

Sonuç:

Yukarıda yazılı nedenlerden ötürü 18/5/1971 günlü Ara Kararının (a) bendine karşıyım.

Üye 
Recai Seçkin

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ücretsiz olan sitemizin gelişimi için reklam gelirleri, takdir edeceğiniz üzere önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleyici programınızı kapatmanızı rica edeceğiz.