Cumartesi, Haziran 15, 2024

Eşiniz sizi terk mi etti ? O halde mk 164/1 gereği boşanabilirsiniz!

- Advertisement -

Medeni kanun özel boşanma sebeplerinden biri olarak eşlerden birinin diğer eşi terk etmesini MK 164/1 gereği hükme bağlamıştır şöyle ki ; ‘eşlerden biri ,evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı ile diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık ,en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise ,terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.’ şeklinde düzenlenmiştir.

Kanun metninden de anlaşıldığı üzere terk sebebi ile boşanma davası açılabilmesi için ;

1-    Eşlerden birinin ortak hayata son vermiş , birlikte oturulan ortak konuttan kaçmış veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemiş olması gerekir bunun yanı sıra eşler arasında ortak konut olarak belirlenmiş yere hiç gelmemesi de terk sayılacaktır.

Ortak konuttan kovulması , terk etmeye zorlanması halinde kovulan terk eden eş değil terk etmeye zorlayan eş için terk hükümleri uygulanacaktır.

2-    Eşlerden birinin ortak konutu terk ediyor olması haklı bir sebebe dayanmamış ve evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadı ile olmalıdır.Şayet eşlerden biri askerlik hizmeti ,öğrenim ,hastalık ,esirlik ,hüküm giyme sebepleri ile ortak konuttan ayrılmış ise terk sayılmayacaktır . Ayrıca eşin haklı bir sebebi var ise örneğin kocanın ayrı bir ortak konut açma girişimine katılmayıp karısını ana ve babasıyla birlikte oturmaya zorlaması halinde karının evi terk etmesi haklı sebebe dayanır dolayısıyla artık terkten dolayı hakkında boşanma davası açılamaz .

3-    Eşlerden birinin diğer eşi terk etmesi en az altı ay süre ile kesintisiz devam etmiş olması şartına bağlıdır. Bu itibarla altı aylık süre sona ermeden terk eden eş tekrar ortak konuta geri döner ve birlikte yaşamaya başlarsa ,bu süre kesilmiş olur.Tekrar terk ederse yeni bir altı aylık süre işlemeye başlar . Önceki kanunda bu süre üç ay olarak öngörülmüşken yeni kanunumuzda altı ay olarak düzenlenmiştir.

4-    Terk edilen eş ,terk tarihinden itibaren dört ay geçmiş olması suretiyle hakime başvurarak , terk eden eşe ihtarda bulunmasını talep etmek zorundadır.

İhtar dava değildir , yetki bakımından herhangi bir mahkemeden talep edilebilir ancak görev bakımından asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

İhtarın içeriğinde ; terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ,dönmemesi halinde davet eden eşin boşanma davası açma hakkı kazanacağı belirtilir.

İhtarın geçerli olabilmesi için ; bağımsız ve ihtar gönderilen eşi girmesine amade bir ortak konutun hazırlanmış olması , terk eden eşin ortak konuta dönmesi isteği samimi arzu ile ihtara konu olması ,terk eden eşin gideceği yerin ayrıntılı olarak adresini,o yere ulaşabilmesi için gerekli olan giderlerin yatırılmış olması gerekir.

İhtar yapılmasına ilişkin istem hakime esasa ilişkin inceleme yapma yetkisi vermediğinden ; hakim terkin şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmaksızın terk eden eşe ihtarda bulunmakla yükümlüdür.

İhtardan itibaren iki ay süre geçmedikçe terk sebebi ile boşanma davası açılamayacaktır bu husus hakim tarafından resen dikkate alınır.

Yukarıda belirtilen şartların tamamı gerçekleşmiş ise artık terk sebebi ile boşanma davası açılabilir.

Terk sebebi ile açılan boşanma davasında terk sebepleri oluşmuş idi ise hakim eşler arasında ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelip gelmediğini araştırmaksızın ,terk sebebi ile açılan mutlak boşanma sebebini dikkate alır.

Eşlerin birbirini terk etmemeleri dileği ile ..

Av. GÜLŞAH BİLGEÇ

BU HUKUKİ ÇALIŞMA, AV. GÜLŞAH BİLGEÇ TARAFINDAN KALEME ALINMIŞ OLUP; SİTEMİZE, YAYINLANMAK ÜZERE 26 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, yoksulluk...

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2023/5359 Karar : 2023/4198 Tarih : 26.09.2023 İNCELENEN...

Velayet ve Kişisel İlişki Davaları

Velayet davaları, boşanma davasından bağımsız olarak taraflar evli iken...

Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (TMK m. 202...

a. Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller Öncelikle belirtmek gerekir ki...

Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden Babalık Karinesi

Dünyadaki pek çok hukuk düzeninde olduğu gibi Türk hukukunda...

Eylemli Ayrılık Sebebine Dayalı Boşanma Davalarında Dikkate...

Ortak hayatın kurulması konusunda Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile getirdiği...

Boşanma Davası Sırasında Ölen Tarafın Mirasçılarının Davaya...

"…..Evlilik birliğinin ölümle sona erdiği eldeki boşanma davası, ölen...

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları, araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller,...

Hükmün Boşanma Bölümünü İstinaf / Temyiz Etmeden...

Boşanma davasında tarafların boşanma kararını (hükmün boşanma bölümünü) istinaf/temyiz...

Siteden