Cumartesi, Haziran 15, 2024

Terekeye İlişkin Davalarda Taraf Teşkili

- Advertisement -

Mahkemece, davacı vekiline, davaya muvafakati sağlanmayan Ö. F. E.’ın muvafakatini sağlaması yahut muvafakatinin sağlanamaması halinde terekeye temsilci atanması için dava açmak üzere mehil verilerek, bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, usulünce taraf teşkili sağlanmadan davanın esası hakkında karar verilmesi doğru değildir.


T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 12421 Karar: 2014 / 13720 Karar Tarihi: 10.12.2014

Dava ve Karar: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira sözleşmesinin iptali davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira sözleşmesinin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

MK’nun 640/2.maddesine göre mirasçılar terekeye elbirliği ile sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

İştirak halinde mülkiyet diğer bir deyişle elbirliği mülkiyetin esasında, iştirak halinde mülkiyeti meydana getiren kişilerin hepsinin bir arada hak sahibi olmaları yer alır. Bu mülkiyette malikler paydaş değil, ortaktır. Tüzel kişiliğe sahip olmayan bu ortaklıkta, hakkın süjesi ortaklık olmayıp bir bütün halinde elbirliğiyle hareket etmek zorunda olan ortaklardır (MK. md. 640/1). Ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

Somut olayda; davacı N. E. vekili, müvekkilinin D. A.’ün mirasçısı olduğunu, D. A.’ün vekili sıfatıyla hareket eden ve aynı zamanda D. A.’ün mirasçısı olan dava dışı Ö. F. E.’ın aldığı vekaletnameyi kötüye kullanarak, D. ‘ye ait 1000 dönüm araziyi, 01.01.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile 15 yıllığına toplam 1000 TL bedelle baldızı olan davalıya kiraya vermiş gibi noterde kira sözleşmesi imzaladığını, vekilin vekalet yetkisini kötüye kullandığını Bu nedenle sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren geçersiz olduğunu, yapılan işlemin gerçekte 15 yıllığına bağış olduğunu belirterek Ö. F. E.’ın D. A.’e vekaleten davalı N. D. ile imzaladığı Şanlıurfa 4. Noterliğinin 32271 Y.N 29.11.2010 tarihli kira sözleşmesinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Dosyaya sunulan mirasçılık belgesine göre D. A.’ün mirasçılarının Davacı N. E. ve Ö. F. E. olup dava sadece N. E. tarafından mirasçı sıfatıyla açılmıştır. Diğer mirasçı Ö. F. E. davada davalı sıfatıyla yer almadığı gibi, davacı tarafından açılan davaya ilişkin muvafakati de bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı tarafından açılan davada taraf teşkili sağlandığı söylenemez.

Mahkemece, davacı vekiline, davaya muvafakati sağlanmayan Ö. F. E.’ın muvafakatini sağlaması yahut muvafakatinin sağlanamaması halinde terekeye temsilci atanması için dava açmak üzere mehil verilerek, bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, usulünce taraf teşkili sağlanmadan davanın esası hakkında karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA bozma nedenine göre öteki yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.12.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Suç tarihi itibarıyla FETÖ/PDY’nin silahlı terör örgütü...

Suç tarihi itibarıyla FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğuna ilişkin...

ByLock İletişim Sisteminin Hukuki Alt Yapısı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27.01.2023 tarihli kararından: 2937 sayılı MİT...

Yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, yoksulluk...

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2023/5359 Karar : 2023/4198 Tarih : 26.09.2023 İNCELENEN...

Haksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat Davalarında İhtiyati...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin konuya ilişkin emsal kararı. ÖZET: Uyuşmazlık,...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi...

2024 Yılı için Geçerli 94 Nolu Harçlar...

Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu...

Can Atalay ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin 2....

Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay bireysel başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin ihlal...

Can Atalay ile İlgili Verilen AYM Kararına...

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas : 2023/12611 Karar : 2023/12611 Tarih :...

Siteden