Cumartesi, Haziran 15, 2024

İdare Hukuku Pratik Çalışmaları – Marmara Üni. Hukuk – 23.12.2015

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 23.12.2015 tarihli pratik çalışma

PRATİK ÇALIŞMA

(23.12.2015)

OLAY

(A)Vakfına ait … Okulu, doğalgaz aboneliği tesisi için (İ) Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne başvurmuştur. (İ) Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, 19.03.1996 tarih ve 345 sayılı İdare Encümeni kararı uyarınca (A) Vakfından 50.000 ABD Doları abonelik ücreti almıştır. (A) Vakfı ise abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra alınan 14.09.1996 tarih ve 573 sayılı İdare Encümeni kararı uyarınca kendilerinden 45.000 ABD Doları fazla alındığını öne sürerek fazla ödenen ücretin iade edilmesi için başvuruda bulunmuş ancak bu talep (İ) Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Başvurunun reddi üzerine (A) Vakfı tarafından söz konusu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile kendilerine de 14.09.1996 tarih ve 573 sayılı Encümen kararının uygulanması istemiyle idare mahkemesinde dava açılmış, ancak dava mahkeme tarafından görevsizlik nedeniyle reddedilmiştir.

SORULAR

1- Abonelik sözleşmesinin hukuki niteliği hakkında bilgi veriniz.

2- İdare Mahkemesince verilen görevsizlik nedeniyle red kararı hukuka uygun mudur? Açıklayınız.

PRATİK ÇALIŞMA

(23.12.2015)

OLAY

“Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle 12 Aralık 2015 tarihinde …. Kapalı Spor Salonunda yapılması planlanan konser için, konser tarihinden iki hafta öncesinden (A) İnsan Hakları Derneği tarafından (B) ili Valiliği’ne bildirimde bulunulmuştur. Ancak bu etkinlik, (B) Valiliği tarafından, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinde yer alan düzenlemeye dayanılarak ve konsere katılacak sanatçılar hakkında daha önce kamu düzenini bozucu nitelikte bölücü propaganda yaptıklarına dair bilgi fişi düzenlendiği ve bazılarının ise mahkumiyetlerinin bulunduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Madde 11- A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır.(…)

                    C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.   

                       Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. (…)                                         

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Madde 3-  Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Madde 17- Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.

Madde 19- Bölge valisi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bölgeye dâhil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir. (Değişik ikinci cümle: 30/7/2003-4963/22 md.) Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde ile bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir.

Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir Kararın özeti yasaklamanın uygulanacağı yerlerde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

SORULAR

1- Olaydaki idari faaliyet nedir? Usulleri hakkında bilgi veriniz.

2- Valiliğin yasaklama kararının hukuka uygun olup olmadığını açıklayınız.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Sorularla Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku –...

Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre kişiler hukuku, bireylerin medeni...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde – 339...

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi S.1- Felsefe...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 18.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 11.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 15.04.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 22.04.2016 tarihli pratik...

Siteden