Cumartesi, Haziran 15, 2024

Bir adi senedin ispat gücü kazanmasında; senetteki borçlu imzasının inkar edilmesi ve bilirkişi incelemesinde de kesin bir sonuç elde edilememesi

- Advertisement -

Bir adi senedin ispat gücü kazanmasında; senetteki borçlu imzasının inkar edilmesi ve bilirkişi incelemesinde de kesin bir sonuç elde edilemediği takdirde; taraflar dışındaki diğer senet imzacıları varsa bunların tanıklığına başvurulmalı …

ÖZÜ : bir adi senedin ispat gücü kazanmasında; senetteki borçlu imzasının inkar edilmesi ve bilirkişi incelemesinde de kesin bir sonuç elde edilemediği takdirde; taraflar dışındaki diğer senet imzacıları varsa bunların tanıklığına başvurulmalı ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği … hakkında Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 11.05.2016 tarihli kararı

8. Hukuk Dairesi 2014/23305 E. , 2016/8645 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil

… ile … ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … gün ve … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, vekil edeninin 26.09.1978 tarihli satış senedi ile kök muris …’dan intikal eden … Köyü … parsel sayılı taşınmazlarda davalılar murisi …’un hisselerini satın aldığını açıklayarak, dava konusu parsellerde …’un hisselerinin iptali ile vekil edeni adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davalılar murisinin okuma yazma bilmediğini, senetteki imzayı kabul etmediklerini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece; mirasçılar arasında yazılı devirin geçerli olduğu, imzanın …’a ait olduğunun eksik imza nedeni ile tespit edilemediği, tanık beyanları ile davacının davasını ispatladığı gerekçeleriyle, davanın kabulüne, … Köyü 1-20 parsellerde … adına kayıtlı 3388/121176 hissenin veraset ilamınına göre davalılar murisi … hissesine karşılık gelen 5765.760/42.577.920 oranında iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi üzerine hüküm; davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamından; dava konusu … parsel sayılı taşınmazların 18.10.1976 tarihinde, … ve … parsel sayılı taşınmazların ise 09.03.1970 tarihinde hükmen ve elbirliği hükümlerine göre, … mirasçıları …, …, …, …, …, …, …, … adına tescil edildikleri, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı ilami ile, 1-20 parsellerde … olan kayıt malikinin … (…) olarak tashihine karar verildiği ve hükmün kesinleştiği, kök muris …’un 1945 yılında, davacının babası …’un 1976 yılında vefat ettikleri görülmüştür. Davacı, 26.9.1978 tarihinde … … ile aralarında adi yazılı olarak düzenlenen “gayrimenkul satış devir teslim ve borç senedi” başlıklı belgeye dayanmaktadır. Dayanak belgede, satıcı … …; … Köyü hudutlarında bulunan ve babası Hasan’ın vefatı ile kendisine isabet eden hissesini köy altı ırmak başındaki tarla hariç olmak üzere tamamını alıcı …’a sattığını, satış bedeli olan elli bin liradan 20.000 peşin, kalan 30.000 lira için iki ayrı bono aldığını, tarlaları alıcısına teslim ettiğini açıklanmış, senedi alıcı ve satıcı dışında iki şahit ve köy muhtarı ile iki azanın imzaladığı anlaşılmıştır. … … mirasçılarının senet üzerindeki … …’a ait imzayı inkar etmeleri ./.
üzerine; Mahkemece inkar edilen imzanın …’nin el ürünü olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesine başvurulmuş, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca tanzim edilen 12.03.2014 tarihli raporda, inceleme konusu belgede sağlıklı inceleme yapılabilmesi için … … (…)’un tanzim tarihine yakın başka amaçlarla atmış olduğu samimi imzaları içeren belgelerin; noterler, bankalar, muhtarlıklar, belediyeler, seçim kurulları, tapu ve vergi daireleri, nüfus müdürlükleri, evlendirme daireleri, dernekler ve vakıflar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan temin edilerek gönderilmesinin gerekli olduğu bildirilmiştir. Mahkemece; bahsi geçen rapor gereğinin yerine getirilmeden keşifte dinlenen tanık beyanlarına göre, hüküm kurulduğu belirlenmiştir. Her ne kadar, dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilmeden, evvel bir kısım kurumlara yazılar yazılarak imza örneği sorulmuş ise de; taraflara muris …’nin imzasını taşıyan belgelerin bulunabileceği yerleri bildirmeleri için süre ve imkan tanınması, yukarıda Adli tıp Kurumu Başkanlığı’nca tanzim edilen raporda bahsedilen kurumlardan araştırma yapılması, imzasını taşıyan belgelerde getirtilerek dosyaya eklenmesi, tüm bunlar temin edildikten sonra dosyanın tomarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek dosya üzerinde yapılacak inceleme sonucu imzanın …’ye ait olup olmadığı yönünden de Adli Tıp Kurumu’nun ilgili biriminden rapor istenmesi gerekmektedir.

Bundan ayrı, bir adi senedin ispat gücü kazanmasında; senetteki borçlu imzasının inkar edilmesi ve bilirkişi incelemesinde de kesin bir sonuç elde edilemediği takdirde; taraflar dışındaki diğer senet imzacıları varsa bunların tanıklığına başvurulmalı ve sonucuna göre karar verilmesi gereklidir. Mahkemece, davacı tarafın tanık bildirdiği şahıslar dinlenmiş ise de, senette imzaları bulunan … ile muhtar ve azalar yöntemine uygun bir biçimde çağrılarak tanık olarak dinlenmemiş, dinlenen tanık beyanlarının da dava konusu senedi muris …’nin imzaladığı sonucuna ulaşmak açısından yeterli kanaat oluşturmadığı belirlenmiştir. O halde Mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılarak imzanın …’ye ait olup olmadığı yönünden de Adli Tıp Kurumu’nun ilgili biriminden rapor istenmesi, bilirkişi incelemesinde de kesin bir sonuç elde edilemediği takdirde; senet imzacıları varsa bunların tanıklığına başvurulması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme sonucu karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davalılar vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile usul, yasaya uygun bulunmayan hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 3.557,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, 11.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Suç tarihi itibarıyla FETÖ/PDY’nin silahlı terör örgütü...

Suç tarihi itibarıyla FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğuna ilişkin...

ByLock İletişim Sisteminin Hukuki Alt Yapısı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27.01.2023 tarihli kararından: 2937 sayılı MİT...

Yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, yoksulluk...

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2023/5359 Karar : 2023/4198 Tarih : 26.09.2023 İNCELENEN...

Haksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat Davalarında İhtiyati...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin konuya ilişkin emsal kararı. ÖZET: Uyuşmazlık,...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi...

Can Atalay ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin 2....

Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay bireysel başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin ihlal...

Can Atalay ile İlgili Verilen AYM Kararına...

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas : 2023/12611 Karar : 2023/12611 Tarih :...

Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması – AYM Kararı

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018 tarihinde...

Siteden