Cumartesi, Haziran 15, 2024

İdare Hukuku 2/A Bütünleme Sınavı – 18.07.2007 – AÜHF

- Advertisement -

İdare Hukuku 2/A Bütünleme Sınavı – 18.07.2007 – AÜHF

OLAY I
(A), görev süresi 1.7.2004 tarihinde dolan ve aynı üniversitede öğretim üyeliğine devam eden (B) yerine, 6.7.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5.7.2004 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bir devlet üniversitesi olan (X) Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.
(B)’nin 2.7.2004 tarihli çağrısı üzerine (B)’nin başkanlığında 13.7.2004 tarihinde toplanan (X) Üniversitesi Senatosu (C)’yi Üniversite Yönetim Kurulu üyesi seçmiş, ancak (A), 20.7.2004 tarihinde (C)’nin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine ilişkin kararın yok sayılmasına karar vermiştir. (C), (A) tarafından alınan bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünmekte ve anılan karara karşı dava açmak istemektedir.
İLGİLİ MEVZUAT:
A) 2547 Sayılı Kanun m.13 :
“Devlet üniversitelerinde rektör, …. Üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır.
…..
Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır…. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.”
M.14/b : “(Senatonun) Görevleri :
….
(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.”
B) Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği m.4 :
a) “(Rektör) Seçimi ve Atanması: Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler.
…….
Yeni rektör atanıncaya kadar rektör veya vekilinin görevi devam eder.”
SORULAR (10’ar puan)
1) (X) Üniversitesinin T.C. İdari Teşkilatı içindeki konumunu belirleyerek, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile olan hukuksal ilişkisini niteleyiniz.
2) Olaydaki idari işlemleri belirleyerek türlerini saptayınız.
3) (B)’nin rektörlük yetkilerini kullanabileceği en son tarih nedir? Neden?
4) (C)’nin açtığı davada yetkili ve görevli mahkeme (C)’nin Yönetim Kurulu üyesi seçilme kararını “ağır ve bariz yetki gaspı” bulunduğu gerekçesiyle hukuken sakat bulmuştur. Mahkemenin bu gerekçesini değerlendiriniz.
5) (C)’nin Yönetim Kurulu üyesi seçilme kararının hukuken sakat olduğu varsayıldığında bu sakatlığa uygulanacak yaptırım ne olmalıdır? Neden?
6) (A)’nın (C ) hakkında aldığı kararı yetki unsuru yönünden değerlendiriniz.
7) Cumhurbaşkanının rektör atama işlemi İdare Hukuku açısından nasıl ve ne tür bir işlemdir? İrdeleyiniz.
OLAY II
Orman Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Fethiye ilçesinde mülkiyeti kendisine ait olan bir taşınmazın resmi tesis alanından çıkarılarak turizm tesis alanına alınması yönünde imar planı değişikliği yapılması isteminin reddine ilişkin 3.7.2002 tarihli Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı işlemine karşı dava açmıştır.
Açılan davada mahkeme,
1) “davacı Orman Genel Müdürlüğü ile davalı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın ayrı birer taraf sıfatıyla aralarındaki uyuşmazlığı yargı yeri önüne getirerek dava konusu yapmalarına olanak bulunmadığı” ve,
2) “anılan idarelerin aralarında halletmesi gereken uyuşmazlığın dava ile çözülmesinin idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu”,
saptamalarında bulunmuştur. Mahkemenin her iki gerekçesini ayrı ayrı değerlendiriniz. (15’er puan)
İLGİLİ MEVZUAT:
A) 3234 SAYILI Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun m.1:
“Bu Kanunun amacı;…, katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.”
B) 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname m.1:
“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9.maddesine göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak üzere Çevre Bakanlığına bağlı ve Tüzel Kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kurulması ile bu Kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.”
C) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m.31:
“Bakanlığın bağlı kuruluşları şunlardır:
a) Orman Genel Müdürlüğü.
….
c) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.”
Sınav Yönergesi : 1) Sınav süresi 90 dakikadır. 2) Sadece tek bir tam yanıt kağıdı verilecektir. 3) Sadece Anayasa metni kullanılabilir. 4) Kurşun kalem kullanılmayacaktır. 5) Yanıtlar mutlaka gerekçeli olacaktır. 6) Yanıtlarda her Olayın kendi içindeki soru sıralamasına uyulacaktır.
Başarılar dilerim. Doç. Dr. Ali ULUSOY

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Hukuk Başlangıcı Vize Sınavı Soru – Cevapları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Başlangıcı dersi için 11.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş vize sınavı soru ve cevapları,

Miras Hukuku Vize Sınavı – 2015 –...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014-2015 öğretim yılı Miras Hukuk...

İdari Yargılama Usulü Final ve Bütünleme Sınavları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2014 öğretim yılı İdari Yargılama...

Roma Hukuku 2021-2022 Bütünleme Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi...

Roma Hukuku 2021-2022 Final Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021- 2022 öğretim yılı Roma...

İdare Hukuku Final Sınavı Soru ve Cevapları...

2018-2019 Akademik Yılı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2/B sınıfı...

Ceza Hukuku Genel – Vize Sınavı Soru...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel dersi vize...

Siyasal Tarih Vize Sınavı – Soru ve...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 öğretim...

Siteden