Category Archives: Sosyoloji

Mobbing Olgusuna Anatomik Bir Bakış – Üniversite Özelinde Vaka Analizi

Nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada, insanoğlunun en temel yaşam alanlarından biri olan işyerlerinde karşılaştıkları mobbing (psiko-şiddet)’in incelenmesi amaçlandı. Çalışmada öncelikle mobbing’in kavramsal çerçevesi çizilip, daha sonra araştırmada hedef kitle olarak belirlenmiş olan mobbing mağduru akademisyenler ile yapılan görüşmelerden iki tanesinin hikâyesine vaka takdimi olarak

Antropoloji ve Hukuk

Genel hakikati hukukun gelişimindeki bir takım olgular aracılığıyla resmetmek, bugünün en yüksek gelişmişlik durumundaki hukuksal düşünce ve pratiklerin bazılarının başlangıcının ilkel insanın psikolojisinin işlenmemiş yapısında nasıl tespit edilebileceğini göstermek istiyorum.

Almanya'da Namus ve Töre Cinayetleri

2005 yılında Hatun Sürücü’nün Berlin’de öldürülmesinden sonra, namus cinayetleri sorunu Almanya’da da kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştır.

Hukuku Sevmek, Saymak ya da Hukuka Övgü

“İnsan hakları, iyi niyet, eşitlik, ayrımcılığa maruz kalmama, adil yargılanma, kanunilik, doğruluk, dürüstlük, haksız yere özgürlüğün kısıtlanmaması” gibi ve benzer çağdaş kavramların yargıda, uygulamalarda hep bulunması gerekir.

Hangi İnsan'ın Hakları?

İnsan hakları kavramı, demokrasi kavramı ile birlikte özellikle son üç yüzyılın en sihirli söylemidir. O kadar ki, işlerlik kazandırmak için gerekirse savaşabilir, kan dökebilir, hatta masum insanların yaşam hakkına bile son verebilirsiniz.

Çocuk Ceza Adaletini Çifte Şiddet Bağlamında Düşünmek

Bu yazının çıkış noktası mevcut çocuk ceza adaleti sisteminin iki yönlü bir şiddeti içinde barındırdığı fikrini tartışmaktır. Bu iki yönlü şiddet, dolaylı ve dolaysız şiddet başlıkları altında incelenmiştir. Dolaysız şiddet kısmı var olan araştırmalar etrafında biçimlenirken dolaylı şiddet bölümü ağırlıklı olarak kendi çalışmalarımızdan yola çıkılarak

İnsan Hakları Son Ütopya mı?

Samuel Moyn, günümüz insan hakları ile insan hakları arasında radikal fark olduğu görüşünde olup ayrıca modern insan haklarının, öngörülen evrensel projenin çökmesi nedeniyle son ütopya olduğunu ileri sürmekte. Samuel Moyn tarafından ifade edildiği şekliyle insan hakları gerçekten ütopya mıdır?

Cezaevinin Ve Hapsetmenin Suçu Engellemedeki Etkisi

Bu makale, cezaevi ve hapsetmenin bireyleri ve toplumu suç işlemekten ne düzeyde caydırdığı sorunsalı üzerine odaklanmaktadır. Bununla ilintili olarak bir cezalandırılma biçimi olarak hapsetmenin ve dolayısıyla cezaevinin mahkumlar üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.

Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar

Modern hukuk düzeninin işleyebilmesi, modern bireyin varlığına bağlıdır. Bireysellik, özgürlük ve kısıtlama ile oluşur. Kişinin kendi üstünde kurduğu denetim, özgürleşmenin anahtarıdır.

Modern Devlet ve Cezalandırma

Modern bir sıfattır. Dolayısıyla ancak nitelediği şeyle bir değer kazanabilmektedir. ‘Şimdi, şu an (just now)’ anlamına gelen Latince modo kökeninden türetilmiş modernus’tan gelmektedir.

Kültürlerarası İlişki Bağlamında İnsan Onuru

İnsan onuru, bir çok batı Avrupa ülkesi gibi göçmen alan, nüfusunun dörtte biri, beşte biri gibi göçmen kökenli olan, çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ülkelerde toplumun üzerinde anlaşabileceği yegane değeri oluşturmaktadır.

Türkiye'de ensest gerçeği

Türkiye’de varlığı kabul ediliyor ama nedense hiç konuşulmuyor. Kızlar kardeşlerini doğuruyor… Doğru okudunuz, aynen öyle! Aslında dünyanın kanayan yarası. Şahit ola ola nasıl susup yutabiliyoruz? Bunu yaşayanlar anlatamıyor. Ve elinden gelenlerin de onlara ses olması gerek.

Özel Hayat Kavramının Soykütüğü

Özel ve kamusal alanların nasıl ve zaman ortaya çıktığı, hangisinin daha önce şekillenmeye başladığı, hangisinin diğerini doğurduğu ya da iki alanın aynı sürecin eşanlamlı ama farklı sonuçları olup olmadığı gibi birçok nokta, birçok düşünür tarafından farklı biçimlerde ele alınmakla beraber, genel kimi eğilimleri belirlemek mümkün.

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy