tümünü göster

Ders Notları

Çevre Hukuku Ders Notu - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre

Devamını oku

Miras Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur.

İnsan Hakları Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Küresel ölçekte bir insan hakları mahkemesinin kurulmasının önündeki engellerden birisi, küresel fikir birliğine varmanın güçlüğüdür.

İş Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

İşin görüldüğü yere iş yeri denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretme amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlarla birlikte işçinin örgütlendiği

Ticaret Hukuku 3. Sınıf - Trakya Üni. Hukuk Fak. - Vize öncesi notlar - 2015 0

Trakya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku vize öncesi ders notları. (Öğr. Gör. Pınar Akarçay notları). 

Yabancılar Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler.

tümünü göster

Elektrik Kayıp Kaçak Bedelinin Abonelerden Tahsil Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı 0

ÖZET: Elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi bulunan dağıtım şirketlerine aittir. Mahkemece;

Devamını oku

Çalışma Süresi - Serviste geçen süre 0

ÖZET: Olayda yanlış değerlendirme ile davacının işe gidiş gelişlerinde serviste geçen sürenin de çalışma süresinden sayılması hatalıdır. Ayrıca, imzalı ücret

Terekeye İlişkin Davalarda Taraf Teşkili 0

ÖZET: Mahkemece, davacı vekiline, davaya muvafakati sağlanmayan Ö. F. E.'ın muvafakatini sağlaması yahut muvafakatinin sağlanamaması halinde terekeye temsilci atanması için dava

Nafaka İsteğinin Olmadığının Boşanma Davasında Açıklanmasından Sonra Açılacak Yoksulluk Nafakası Davası 0

ÖZET : Dava, yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Uyuşmazlık, anlaşarak boşanma davasında nafaka isteği olmadığını açıklayan tarafın bu beyanının, boşanma yüzünden

Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Çerçevesinde Belirlenen Bedelin Eksik Takdir Edildiği İddiası - Alacak Davası - Görevli Mahkeme 0

Dava konusu taşınmazın söz konusu proje kapsamında kaldığı ve dava konusu uyuşmazlığın, davacının yapısına karşılık kıymet takdir komisyonu raporu ile saptanan bedelin eksik takdir edildiği ve

Hakim Hukuk Muhakemeleri Kanununun Emredici Düzenlemelerinin Gereğini Yerine Getirmek Zorundadır. 0

Hakim, Türk Hukukunu re'sen uygular. Mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanununun emredici düzenlemelerinin gereğini yerine getirmek zorundadır. Mahkeme, sözlü yargılama ve

tümünü göster
tümünü göster

Son Makaleler

Ticari Davalar - Ticaret Mahkemeleri 0

Bu çalışmamızda ticari davalar nelerdir. Ticari davalardaki ayrımlar bu konuda uygulamada çıkan sıkıntıları Yargıtay kararları çerçevesinde değerlendirerek çalışmaya açıklık

Devamını oku

Tefecilik Suçu 0

“Tefecilik suçu” Türk Hukukunda ilk olarak 2279 sayılı “Ödünç Para Verme İşleri Kanunu”nun  17. maddesinde düzenlenmiş  olup

Avukat, Hakim ve Savcıların Aranması 0

Anayasa ve kanunların net bir şekilde; kimin ne şekilde aranabileceğini, sıfatlardan kaynaklanan farklılıkları, aramada güvenlik gerekçesiyle hassasiyet gösterilecek yerleri (hem

Faturanın İspat Açısından İncelenmesi 0

Fatura akdin şartlarını tespit eden değil, tespit edilmiş olan şartların bir kısmını gösteren ve bunları belirli şartlarda tevsik eden bir belgedir.

Senet, Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları 0

Senet bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği, yazılı olan ve imzasını taşıyan bir belgedir. Senet kambiyo senetleri olan çek, bono, poliçe olabileceği gibi, kıymetli evrak olan

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartlarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 0

Kredi kartları, sağladığı avantajlar ve peşin ödeme imkânını ortadan kaldırması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilen bir araç olmuştur. Bu aracın kullanılması, farklı

tümünü göster