tümünü göster

Ders Notları

İş Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

İşin görüldüğü yere iş yeri denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretme amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlarla birlikte işçinin örgütlendiği yerdir.  

Devamını oku

Ticaret Hukuku 3. Sınıf - Trakya Üni. Hukuk Fak. - Vize öncesi notlar - 2015 0

Trakya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku vize öncesi ders notları. (Öğr. Gör. Pınar Akarçay notları). 

Yabancılar Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler.

Vatandaşlık Hukuku Ders Notu - 2013 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Vatandaşlık bir devlet ile kişi arasındaki hukuki ilişkidir. Vatandaşın karşıtı yabancıdır. Kişi ya bir devletin vatandaşıdır veya o devlete yabancıdır. Yabancılar da başka bir devletin vatandaşı

İcra İflas Hukuku Ders Notu - 2013 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Cebri icraya konu olan takibin konusu para veya teminat alacağından başka bir şey ise, mahkeme kararı olmadan takip yapılamaz. Ancak konusu para olan alacaklar ve teminat alacakları için

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notu - 2013- İstanbul Ün. Hukuk Fakültesi 0

Ceza muhakemesi esasında kamu düzeninin bozulmasına dair bir şüpheyi araştırıp maddi gerçeği ortaya çıkarmayı amaçlar. Yani, olayın yargının şekli işlemlerinden

tümünü göster
tümünü göster

Güncel Yargı Kararları

Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Çerçevesinde Belirlenen Bedelin Eksik Takdir Edildiği İddiası - Alacak Davası - Görevli Mahkeme 0

Dava konusu taşınmazın söz konusu proje kapsamında kaldığı ve dava konusu uyuşmazlığın, davacının yapısına karşılık kıymet takdir komisyonu raporu ile saptanan bedelin eksik takdir edildiği ve takdir edilen bedelin

Devamını oku

Hakim Hukuk Muhakemeleri Kanununun Emredici Düzenlemelerinin Gereğini Yerine Getirmek Zorundadır. 0

Hakim, Türk Hukukunu re'sen uygular. Mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanununun emredici düzenlemelerinin gereğini yerine getirmek zorundadır. Mahkeme, sözlü yargılama ve

Kalabalıkta Ateş Etme - Olası Kast 0

Sanığın ateş ettiği sırada insanların yoğun olarak bulunnduğu cadde üzerinde bulunan kişi ya da kişilerin de isabet alıp yaralanabileceğini ya da ölebileceğini öngörmesi gerektiği

Direnme Kararının Gerekçeli Yazılma Zorunluluğu - HGK Kararı 0

Direnme kararlarının taşıdıkları önem nedeniyle, bir gerekçeyi içermeleri mantık gereğidir: Yasa'nın, hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli ve dahası yetkili kıldığı

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Maddi ve Manevi Tazminat 0

Dava, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. B.K.'nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi

Savunma Hakkının İhlali - İddianamenin Tebliği 0

İddianame ve duruşmaya çağrı kağıdının sanığa tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir haftalık süre bulunması yasal bir zorunluluktur.Bir haftalık süreye uyulmaksızın ve

tümünü göster
tümünü göster

Son Makaleler

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartlarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 0

Kredi kartları, sağladığı avantajlar ve peşin ödeme imkânını ortadan kaldırması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilen bir araç olmuştur. Bu aracın kullanılması, farklı hukuki sorunları da

Devamını oku

AİHM'in Takdir Yetkisi Doktrinine İlişkin Bir İnceleme 0

Takdir yetkisi, AİHM’nin, sözleşmeye taraf olan devletlere bıraktığı bir hareket alanıdır. Takdir yetkisi doktrininin, devletin sözleşmenin uygulanmasından birinci derecede sorumlu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında; Hükümlü, Tutuklu ve Gözaltındakilerin Açlık Grevi, Ölüm Orucu ve Müdahale Sorunu 0

Bireyler isteklerine ulaşmak ya da beğenmedikleri bir durumu protesto etmek için tarih boyunca birbirinden farklı birçok yöntem denemiştir. Bunlardan biri açlık grevi,

2010 Anayasa Değişikliği Sonrası Yurtdışı Çıkış Yasağı 0

Anayasa’nın 5982 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile değiştirilen 23. maddesinin 5. fıkrasına göre; “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç

Hâkim (ve Savcı) Niteliği ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi 0

Hakim (ve savcı) devletin buyurma gücünü azami ve en geniş takdir hakkı ile kullanan kamu görevlileridir. Hal böyle iken, bu statüleri işgal eden kişilerin

İş Davalarına Konu Olan İşçilik Alacaklarının Net Miktar Üzerinden Hesaplanması Zorunluluğu 0

İşçilik haklarının tahsili için görülmekte olan davalara sunulan bilirkişi raporlarında işçiye ödenmesi gereken alacakların miktarları belirlenirken iki ayrı

tümünü göster