Category Archives: Makale

Ticaret Mahkemesinin Kısa Tarihi, Yeni Yapısı, İş Dağılımı ve Islahı

Büyüyen ve sürdürülebilir ülke ekonomisi açısından genel olarak yargı sisteminin, özel olarak ticaret mahkemesinin yapısının ve çalışma tarzının en önemli unsurlardan olduğu tartışmasızdır. 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45 inci maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun 5 inci

Türk Ceza Kanunu’nda Zamanaşımı

Ceza kanunlarında dava zaman aşımı ve ceza zamanaşımı olmak üzere iki türlü zamanaşımı kabul edilmiştir. Kanunlarda belirlenmiş olan süre geçtikten sonra, kamu davası açılamaz; açılmış olsa dahi dava zamanaşımı gerçekleşmişse artık o davaya devam edilemez.Zira burada, dava zamanaşımının gerçekleşmiş olması engel neden oluşturmaktadır.

İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Sorumluluğu

Hukuk devleti ilkesi gereğince devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, hukuka uygun olmayan davranışlarından kaynaklanan zararları karşılaması gerektiği düşüncesinin bir sonucu olarak idare hukukunda, kamu hukuku ve özel hukukta olduğu gibi kendine özgü kuralları bulunan bir sorumluluk alanı geliştirilmiştir.

Ceza Hukukunda Şaka Amaçlı Hareketler

TCK’nun 21.maddesine göre suçlar kural olarak kasten işlenebilir. Ceza Kanunu’muz açısından failin amacı suçun oluşması açısından önem taşımaz. Ancak fail suç işlerken genel olarak belirli bir amaçla hareket etmektedir.

Almanya'da Namus ve Töre Cinayetleri

2005 yılında Hatun Sürücü’nün Berlin’de öldürülmesinden sonra, namus cinayetleri sorunu Almanya’da da kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştır.

Nefret Suçlarının Kovuşturulması

Nefret suçları, önyargı ve hoşgörüsüzlükle işlenen cezai eylemlerdir. Her ülkede ortaya çıkan bu eylemler, doğası gereği şiddetlidir ve hem mağdurlara hem de toplumlara karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu Kılavuz, savcıların nefret suçlarını tanımalarına, anlamalarına ve bu suçları daha etkin biçimde kovuşturmalarına yardımcı olması için

Avukat, Hakim ve Savcıların Aranması

Anayasa ve kanunların net bir şekilde; kimin ne şekilde aranabileceğini, sıfatlardan kaynaklanan farklılıkları, aramada güvenlik gerekçesiyle hassasiyet gösterilecek yerleri (hem aranacak ve hem de korunması gereken mekanlar açısından), aramaların ne şekilde yapılacağını…

Fesih Nedenleri, Geçerli – Haklı Neden Ayrımı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre geçerli bir nedene dayanarak işveren fesih hakkını kullanabilecektir. İş Kanunu’nda geçerli nedenler örnek verilmek suretiyle sayılmış, geçerli neden sayılmayacak olgular da gösterilmiştir.

Türk Hukukunda Fikrî Mülkiyete Konu Malların Cebrî İcrası

Bu çalışmada fikrî mülkiyetin konusunu oluşturan haklar üzerinde durulmuş ve bu hakların haczi ve paraya çevrilme usûlü hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları da dikkate alınarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ışığında bir inceleme yapılmış; sınaî haklar ise çalışmanın kapsamı

Ceza Muhakemesinde Bekletici Sorun Kararının Dava Zamanaşımının Durmasına Etkisi

Dava zamanaşımını durduran sebeplerden biri de bekletici sorunun çıkmasıdır. Bu durumu düzenleyen TCK’nin 67/1 maddesinde, soruşturma veya kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne kadar dava zamanaşımının

Emtia ve Nakliyat Sigortası

Emtia ve Nakliyat Sigortası, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.

Yargıtay Kararları Işığında Tahliye Taahhütnamesi

6098 sayılı Borçlar Kanunu kiracıdan kaynaklanan tahliye sebeplerini düzenlediği 352. maddesinde 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’un 7/I maddesinde belirtildiği şekildeki düzenlemeden farklı düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler uygulamada benimsenen şekilde kanun metnine yansımıştır.

Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcu

Uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar kira akdinden doğan uyuşmazlıklardır. Kira bedeli ise kira sözleşmesinin esaslı unsurlarındandır ve kiracının kira akdinden doğan en önemli borçlarından birisi kira bedelini ödeme borcudur.

Yargıtay Kararları Işığında İbraname

Hizmet sözleşmesiyle kendisine bağlı çalışan işveren işçinin hakettiği ücreti ödeme borcunu yerine getirirken işçiden ibraname alma yoluna gitmektedir. Bu noktada ibra borcu sona erdiren sebeplerden birisidir. İbra sözleşmesi İsviçre Borçlar Kanununun 115’inci maddesinde düzenlendiği halde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu öncesine kadar öğreti ve Yargı

close

Log in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy