Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana SayfaEğitimSınav SorularıCeza Hukuku Genel Hükümler 2011-2012 Dönemi 1. Yarıyıl Ara Sınavı Soruları –...

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2011-2012 Dönemi 1. Yarıyıl Ara Sınavı Soruları – Başkent Üni. Hukuk Fak.

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler 2011-2012 Öğretim yılı 1. yarıyıl arasınav soruları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER GÜZ YARIYILI ARA SINAVI

Sınav Talimatı: 1. Sınav 40 adet doğru-yanlış önerme sorusundan oluşmaktadır. 2. Testin kuralı gereği bir yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Öğrencinin testin kuralına uyması, bilmediği soruyu boş bırakması kendi çıkarınadır. 3. Sınav süresi 40 dakikadır. 4. Kanun kullanmak serbesttir. 5. Doğru bulunan önermeler için (A), yanlış bulunan önermeler içinse (B) seçeneği işaretlenmelidir.

1)Resepsiyon hareketi Tanzimat döneminde kısmen başlamıştır. D

2)Doğa bilimleri de tıpkı hukuk bilimi gibi, doğrudan doğruya belirli bir gerçeklik üzerine etik-siyasi bir değerlendirme sounucunda oluşturulan bir dil üzerine oluşturulan bir dildir. Y

3)Bağımsız veya asıl ceza normları, tam, eksik, ve açık ceza normları olarak tasnif edilebilir. D

4)Hukukun genel ilkeleri, tabii hukuk, yargı kararları, ve hakkaniyet ilkesi ceza hukukunun dolaylı kaynakları arasındadır. Y

5)Genel olarak “mesafe suçu” olarak adlandırılan bir suçun işlenmiş olması halinde, suç ülkede işlenmiş sayılır. Dolayısıyla o ülkenin devletinin ceza kanunu uygulanır. D

6)Teknik ceza hukuku okuluna göre hukukçu suçu kavramsal olarak değil nedensel olarak inceler. Y

7)Ceza Kanunu’ nun zaman, yer, kişi bakımından sınırını belirleyen hükümler çatışma normlarıdır. D

8)Çağdaş ceza hukukun kurucusu Cesare Baccaria olmuştur. D

9)İnsan iradesinin serbest olduğu görüşüne dayanarak faillerin ceza almasını savunan görüş pozitivist ceza hukuku okuluna aittir. Y

10)Lehte kanunu belirlemede izlenecek yol, yürürlükten kalkan ve yürürlüğe giren kanun hükümlerini somut olarak, yani her bir kanunu somut suç fiiline uygulamak suretiyle karşılaştırarak, fiile en az cezayı öngören normu bulmaktır. D

11)Geri verme işleminde görevli mahkeme, istenen kişinin bulunduğu yer asliye ceza mahkmesidir. Y

12)Ceza hukukunun maddi kaynağı beşeri iradedir. D

13)Kanunilik ilkesi nedeniyle, ceza hukukunda kıyas yasaktır. Ancak hukuka uygunluk nedenleri söz konusu olduğunda lehe kıyasın mümkün olduğu ileri sürülmektedir. D

14)Hukuk bilimi fiiler ile değil, münhasıran fiiller üzerine oluşturulmuş olan önermeler ile ilgilidir. D

15)Devlet başkanına, eş ve çocuklarına karşı suikastte bulunma fiilleri devletlerin genel kabülünden ötürü siyasi suç sayılmaktadır. Y

16)Türk Ceza Kanuna göre, kural olarak geri verilmesi istenen kişinin, geri verilmesine yasal bir engel bulunup bulunmadığına Adalet Bakanlığı karar verecektir. Y

17) Cumhurbaşkanı’nın kişisel suçlarından cezai sorumluluğu olup olmadığı hususunda TCK’ nda doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır.  D

18)Klasik ceza hukuku okulu suçu bir olgu olarak incelemek yerine, hukuki bir kurum ve bir kavram olarak inceler. D

19)Türk Bayrağı taşıyan deniz ve hava araçlarında işlenen suçlar, bu araçlar nerede bulunursa bulunsun Türkiyede işlenmiş sayılır. Y

20)Uluslararası sözleşmeler ve teamüller, bir ceza normu kendilerine açıkça göndermede bulunduğunda ceza normunun doğrudan kaynağı olmaktadır. D

21) Bir normun adilliğini inceleme, onun ideal bir değerle ölçülmesini gerektirirken, bir normun geçerliliğini incelemek amprik rasyonel tipte bir araştırmayı gerektirmektedir. D

22) Sonradan çıkan bir kanunun, kendisinden önce çıkmış bir kanunun suç saydığı bir fiili, suç olmaktan çıkarması bir anlamda “af” hükmündedir. D

23)İdarenin düzenleyici işlemleri ile eksik ceza normları tamamlanabilir. Y  

24) Nitelikleri gereği kanun hükmünde olduklarından kanun hükmünde kararnameler ile suç ve ceza konulabilir. Y

25)Güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar geri alınamaz ve değiştirilemez. Y

26)Yabancının, yabancı ülkede Türk vatandaşına karşı işlediği suçun, Türkiye’ de bulunurken, Türk Ceza Kanuna göre cezalandırılabilmesi için, suçlunun geri verilmesinin hukuken mümkün olmaması gerekmektedir. Y

27)Ceza Kanunu suçluların iadesinde adli sistemi kabul etmektedir. Y

28)Kanunların zaman bakımından uygulanmasında hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır. D

29)Katagorik emirler, belli bir davranışın mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini saptayan kurallardır. Bunlar salt  ödevsel kurallardır. Hiç bir şarta bağlı değildir. D

30)Yabancı bir ülkede Türkiye namına memuriyet veya bir görev üstlenmiş olup da görevi gereği suç işlemiş olan kimse, yabancı ülkede bu fiili nedeniyle kendisi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olsa dahi Türkiye’ de yeniden yargılanır. D

31) Ceza hukukunda eksik bir hükmün tamamlanabilmesi için kanunun açıkça göndermede bulunduğu hallerde örf ve adet hukukundan yararlanılabilir. D

32)Amaçsal yorum yöntemi, muhakeme yöntemi olarak aksi ile kanıtın kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Y

33)Diplomatlar, eşleri ve çocukları, yabancı bir ülkede kanunun suç saydığı bir fiili işlediklerinde haklarında kovuşturma yapılmayıp sınırdışı edilirler. D

34)Emredici ve yasaklayıcı normlardan çıkan tecviz edici normlar, ifadeleri bakımından onlarla aynı ama nitelikleri bakımından onlardan farklıdır. Y

35)Suç, tartışmasız bir kural olarak hareketin yapıldığı yerde işlenmiş sayılır. Y

36)Modern ceza hukuku bilimi antik Roma uygarlığının eseridir. Y

37)Bağımlı veya tamamlayıcı ceza normları, bir hüküm ve bir müeyyideyi içermeyip, bu normların kapsamını ve sınırlarını belirler veya uygulanmasını düzenlerler. D

38)Bir yabancının, yabancı bir ülkede Türk vatandaşına karşı işlediği suçların Türkiye’ de kovuşturulması Adalet Bakanlığı’nın istemine bağlıdır. Y

39)Esasen müeyyidesi olan, ancak hüküm kısmı ileride idarenin düzenleyici işlemiyle doldurulacak olan ceza normuna açık ceza normu denir. D

40) Ceza normunun geçerliliği onun uygulandığı ülkenin vatandaşları tarafından adil olarak nitelendirilmesine bağlıdır. Y

Not:  Bu sınav, öğrencilerin hazırladığı sorulardan seçilerek, yanlışlık ve eksikliklerin düzeltilmesiyle oluşturulmuştur.                                                                    

        Başarılar

      Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları

      Ar. Gör. Ezgi Aygün Eşitli

     Ar. Gör. Özgür Küçüktaşdemir

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler