Cumartesi, Nisan 20, 2024
Ana SayfaHukuk HavuzuBorçlar HukukuKira İlişkisi Bitmeden Hor Kullanma Tazminatına Karar Verilemez.

Kira İlişkisi Bitmeden Hor Kullanma Tazminatına Karar Verilemez.

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Kira sözleşmesi devam ederken kiracının geri verme yükümlülüğü doğmadığı gibi hor kullanma tazminatı borcu da doğmaz.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/8886

Karar No:2016/3511

K. Tarihi:28.04.2016 

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağının ve hasar bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 4.900 TL kira alacağının ve 500 TL hasar bedelinin tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya aylık 700 TL olmak üzere işyeri kiralandığını, ancak dava tarihine kadar sadece bir aylık kira ödendiğini, 8 aylık kira bedelinin ödenmediğini, ödenmeyen kira miktarının 5.600 TL olduğunu, ayrıca davalının binaya vermiş olduğu zarar miktarının 3.000 TL olduğunu, bununla ilgili olarak delil tespiti yapıldığını belirterek 5.600 TL kira alacağı ve 3.000 TL hasar bedelinin tahsilini istemiştir. Davalı, Mayıs ayı hariç tüm kiraları ödediğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 4.900 TL kira alacağının ve 500 TL hasar bedelinin tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalının tazminata ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde; 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı Kanunun 334. maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp, münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur.

Taraflar arasında imzalanan 01.09.2013 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme ön yüzünde lokanta niteliğindeki işyerinin boya badana yapılmış temiz vaziyette teslim edildiği yazılmıştır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda mutfakta yemek yapıldığından boya ve badanada hasar oluştuğu, boya badana bedelinin 400-600 TL olduğuna dair rapor düzenlenmiş, Mahkemece bu rapor doğrultusunda davalı kiracının boya badana bedelinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 500 TL hasar bedeline hükmedilmiştir. Dava sırasında Tekman Sulh Hukuk Mahkemesi’ nin 2014/1 D.iş sayılı dosyasında yapılan tespite göre davalı kiracının halen kiralananda faaliyette bulunduğu, tespit dilekçesinde de davacı kiraya verenin bu şekilde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davaya konu taşınmazın tahliye edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. ./..

Yukarıda açıklandığı üzere kiracının kiralananı geri verme yükümlülüğü kira sözleşmesinin bitiminde doğmaktadır. Kira sözleşmesi devam ederken kiracının geri verme yükümlülüğü doğmadığı gibi hor kullanma tazminatı borcu da doğmamıştır. Bu nedenle henüz kira ilişkisi bitmeden hor kullanma tazminatına karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 28.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler