Perşembe, Temmuz 25, 2024

Roma Hukuku Ders Notu

- Advertisement -

Kıta Avrupası’nın ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sisteminin kaynağını teşkil eden Roma Hukuku, lisans düzeyinde ve Türk Hukuku ile karşılaştırmalı bir biçimde öğretilerek, hukuk fakültesi öğrencisinin öğrenim hayatı boyunca özümsemekle mükellef olduğu ve mezuniyetinden sonra hukukçuluk evresinde mesleki anlamda başvuracağı özel hukuk kurumlarının ve kavramlarının temelini kavraması sağlanmaktadır.

Önerilen Kaynaklar:

1) Karadeniz Çelebican, Özcan, Roma Hukuku (Tarihî Giriş – Kaynaklar – Genel Kavramlar – Kişiler Hukuku – Hakların Korunması), Turhan Kitabevi.

2) Rado, Türkan, Roma Hukuku Dersleri – Borçlar Hukuku, Filiz Kitabevi Basım. 3) Karadeniz Çelebican, Özcan, Roma Eşya Hukuku, Turhan Kitabevi.

Kaynak: Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

İçindekiler

1. Hafta

Roma Hukuku – Giriş

Bu ders ile Roma Hukuku’nun Kıta Avrupası ve Türkiye Cumhuriyeti özelinde önemi vurgulanmakta ve Roma Hukuku öğretiminin ve öğreniminin gerekliliğinden bahsedilmektedir.

2. Hafta

Roma Hukuku – Tarihi Giriş

Bu ders ile Roma devletinin ve Roma Hukuku’nun gelişim evrelerine giriş yapılmaktadır.

3. Hafta

Roma Hukuku’nun Kaynakları, Corpus Iuris Civilis ve Iustinianus’tan Günümüze Roma Hukuku’nun Gelişimi

Bu ders ile Roma Hukuku’nun bilgi, yaratıcı ve yürürlük kaynakları anlatılmakta ve Iustinianus’tan günümüze Roma Hukuku’nun gelişiminden kısaca bahsedilmektedir.

4. Hafta

Roma Hukuku’nda Hak ve Hak Ehliyeti

Bu ders ile Roma Hukuku’nda hak kavramı tanımlanmakta ve hak ehliyeti kurumu ele alınmaktadır.

5. Hafta

Roma Hukuku’nda Hukuki İşlem ve Hukuki İşlem Çeşitleri

Bu ders ile hukuki işlem kavramı açıklanmakta ve hukuki işlemlerin türleri sınıflandırılmaktadır.

6. Hafta

Roma Hukuku’nda Hukuki İşlem Ehliyeti ve Şartları

Bu ders ile Roma Hukuku’nda hukuki işlem ehliyeti Türk Hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve Roma Hukuku’nda hukuki işlem ehliyetine sahip olabilmenin şartları ortaya konulmaktadır.

7. Hafta

Roma Hukuku’nda Vasilik ve Kayyımlık, İrade Beyanındaki Bozukluk Halleri

Bu ders ile vasilik ve kayyımlık kurumları ele alınmakta ve irade beyanındaki bozukluk hallerine değinilmektedir.

8. Hafta

Roma Hukuku’nda Saikte Hata, Hile ve İkrah

Bu ders ile Roma Hukuku’nda saikte hata, hile ve ikrah halleri ele alınmaktadır.

9. Hafta

Roma Hukuku’nda Hukuki Sonuç

Bu ders ile Roma Hukuku’nda hukuki sonuç kavramı ve hukuki sonucun unsurları olan hakların kazanılması, hakların kaybedilmesi ve hakların değişmesi konuları işlenmektedir.

10. Hafta

Roma Hukuku’nda Şart ve Vade

Bu ders ile Roma Hukuku’nda şart ve vade kurumları incelenmektedir.

11. Hafta

Roma Hukuku’nda Temsil ve Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü

Bu ders ile Roma Hukuku’nda, çağdaş hukuk ile karşılaştırmalı olarak, temsil kurumu ve hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü halleri incelenmektedir.

12. Hafta

Roma Hukuku’nda Haksız Fiiller

Bu ders ile Roma Hukuku’nda haksız fiiller, unsurlarıyla birlikte ele alınmaktadır.

13. Hafta

Roma Hukuku’nda Özel Yargılama Sistemi

Bu ders ile Roma Usul Hukuku’nun ana hatları çizilmekte ve hukuk sisteminde önemli bir yer teşkil eden Özel Yargılama Sistemi detaylı bir şekilde incelenmektedir.

14. Hafta

Roma Hukuku’nda Sistem Dışı Yargılama

Bu ders ile Roma Hukuku’nda Sistem Dışı Yargılama ele alınmakta ve dönemin son dersi olması dolayısıyla genel tekrar yapılmaktadır.

15. Hafta

Roma Borçlar Hukuku – Giriş

Bu ders ile borç kavramı, borç ilişkisi ve borç ilişkisinin unsurları ele alınmakta ve bu şekilde Roma ve Türk Borçlar Hukuku’na genel bir giriş yapılmaktadır.

16. Hafta

Roma Hukuku’nda Borçlunun Sorumluluğu, Zarar-Ziyan Borçları, İyiniyet-Dar Hukuk Davaları

Bu ders ile borçlunun sorumluluğu, özellikle kusur sorumluluğu konuları işlenmekte, borç tipi olan zarar ve ziyan borçları açıklanmakta ve iyiniyete tabi borç ilişkisi-dar hukuka tabi borç ilişkisi ayrımına ve bunlara ilişkin davalara değinilmektedir.

17. Hafta

Roma Hukuku’nda Borçların Kaynakları ve Sözleşmeler Sistemi

Bu ders ile Roma Hukuku’nda borç doğuran olay ve olgulara işaret eden borçların kaynakları ele alınmakta ve bu borç kaynaklarının en önemli kısmını oluşturan sözleşmelere ilişkin Roma Hukuku’ndaki sınıflandırılmalardan bahsedilmektedir.

18. Hafta

Roma Hukuku’nda Karz, Ariyet ve Vedia Akitleri

Bu ders ile Roma Hukuku’nun ayni akitleri arasında bulunan karz (tüketim ödüncü), ariyet (kullanım ödüncü), vedia (saklama) ve rehin akitleri incelenmektedir.

19. Hafta

Roma Hukuku’nda Sözlü ve Yazılı Akitler

Bu ders ile Roma Hukuku’nda, başta Stipulatio olmak üzere sözlü akitler ve yazılı akitler incelenmektedir.

20. Hafta

Roma Hukuku’nda Alım-Satım Akdi

Bu ders ile Roma Hukuku’nda alım-satım akdi, hasar, maddi ve hukuki ayıp, ek anlaşmalar konularıyla birlikte detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

21. Hafta

Roma Hukuku’nda Kira-Hizmet-İstisna ve Şirket Akitleri

Bu ders ile Roma Hukuku’nda rızai akitlerden kira-hizmet-istisna akitlerini ihtiva eden locatio conductio akitler grubu ile şirket akdi incelenmektedir.

22. Hafta

Roma Hukuku’nda Vekalet Akdi, İsimsiz Akitler ve Ek Anlaşmalar

Bu ders ile Roma Hukuku’nda rızai bir akit olan vekalet akdi ve isimsiz akitler ile ek anlaşmalar irdelenmektedir.

23. Hafta

Roma Hukuku’nda Haksız Fiiller ve Haksız Fiil Benzerleri

Bu ders ile Roma Hukuku’nda haksız fiiller ve haksız fiil benzerleri kısaca ele alınmaktadır.

24. Hafta

Roma Eşya Hukuku – Giriş

Bu ders ile Roma Eşya Hukuku’na giriş yapılmakta ve ayni haklardan, ayni hakların çeşitlerinden ve zilyetlikten bahsedilmekte, mülkiyet hakkına kısaca değinilmektedir.

25. Hafta

Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Kazanılma Yolları

Bu ders ile Roma Hukuku’nda mülkiyetin kazanılma yolları olan aslen kazanma, devren kazanma ve kazandırıcı zamanaşımı yolları incelenmektedir.

26. Hafta

Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Korunması

Bu ders ile Roma Hukuku’nda mülkiyetin korunmasını sağlayan istihkak davası, müdahalenin meni davası ve actio publiciana in rem incelenmektedir.

27. Hafta

Roma Hukuku’nda Sınırlı Ayni Haklar

Bu ders ile Roma Hukuku’nda sınırlı ayni haklar sınıflandırılmakta ve incelenmektedir.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

İmar Hukuku Ders Notu – 2015/2016 Yılı

İmar Hukuku dersine ait, 2015-2016 yılı ders notları. Bu...

Ceza Muhakemesi Hukuku – 2019-2021 Özet Ders...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, Ceza Muhakemesi Hukuku...

İdare Hukukuna Giriş – 2019-2021 Özet...

Dr. Mustafa AFYONLUOGLU tarafından hazırlanmış olan, İdare Hukukuna Giriş...

Telekomünikasyon Hukuku Ders Notu

İnsanın resmi ve sesi, tarih boyunca onun kişiliğinin belirleyici...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Vekalet Sözleşmesi...

Vekalet sözleşmesi, uygulamada çok sık karşımıza çıkan  işgörme sözleşmelerinden...

Borçlar Hukuku Özel Hükümler – İstisna Sözleşmesi...

İş görme sözleşmelerinin hemen tümünde müşterek olan nokta, taraflardan...

Ticaret Hukuku Ders Notları – Kilis 7...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Cemil TEKE'ye...

Anayasa Hukuku Ders Notu – Atatürk Üni....

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN tarafından yazılmış, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim...

Siteden