Perşembe, Temmuz 25, 2024

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2011-2012 Dönemi 1. Final Soruları – Başkent Hukuk

- Advertisement -

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler 2011-2012 Öğretim yılı 1. yarıyıl arasınav soruları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI[1] 

Sınav Talimatı: 1. Sınav 40 adet test sorusundan ve bir klasik, bir de pratik sorudan oluşmaktadır. 2. Testin kuralı gereği iki yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Öğrencinin testin kuralına uyması, bilmediği soruyu boş bırakması kendi çıkarınadır. 3. Sınav süresi 60 dakikadır. 4. Kanun kullanmak serbesttir. 5. Tek bir cevap kağıdı verilecektir.

TEST SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi hiçbir şarta bağlı olmadan, sadece belli bir davranışın mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini saptayan normlardır?

a)Kategorik Emirler b)İpotetik Emirler c) Bağımsız ipotetik emirler A

2)Sirkte çalışan A, gösteri öncesi prova yaparken mesleğindeki başarısına duyduğu güvenle yardımcısı K’yi içi su dolu bir bölmeye kilitlemiş ve anahtarı da yutmuştur. Fakat yardımcısını zamanına suyun içinden çıkaramayınca K boğularak ölmüştür. Bu durumda;

a)A kasten adam öldürme suçundan sorumlu olur.

b)A, bilinçli taksirle adam öldürme suçundan sorumlu olur. B

c)A, olası kastla adam öldürme suçundan sorumlu olur

3)Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

a) Fail fiilinin öngördüğü neticesinin gerçekleşmesine kayıtsız kaldığı takdirde taksirlidir

b)Fail bir fiili istiyor ama olası neticelerinden birini istemiyor ve gerçekleşmesine hiç ihtimal vermiyor ama bu netice fiiliyle ortaya çıkıyorsa bilinçli taksirlidir. B

c)Bilinçli taksir, failin dikkatsizliğinin ve öznesizliğinin sonucu olarak, istediği fiilin istemediği neticesini öngörememesidir.

4) “İnsan irade ve şuura sahip olması dolayısıyla belli nedenlerden kaynaklanan neticeleri önceden hesaplayabilme yeteneğine sahiptir.” Bu düşünce aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)Beşeri nedensellik b) Tabi nedensellik c)Uygun nedensellik A

5)Hareketin tekliğini veya çokluğunu tayinde aşağıdaki unsurlardan hangi ikisi gereklidir?

a)Amaçta ve zamanda birlik b)Nedensellik-zaman birliği c)Neticede ve amaçta teklik A

6)Hangisi haber verme hakkında bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

a)Haberin görünüşte (zahiren) doğru olması A

b)Kamusal ilgi ve yararın bulunması

c)Verilen haber ile suç arasında bağın bulunması

7)Suçlar ve kabahatlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Suça teşebbüs cezalandırılmayı gerektirirken, kabahatlere teşebbüs kural olarak cezalandırılmaz.

b)Suçlar karşısında adli para cezası ve hapis cezası uygulanabilirken, kabahatler karşılığında sadece idari yaptırımlar uygulanabilir.

c)Suçlar hem kasten hem de taksirle işlenebilirken, kabahatler sadece kasten işlenebilir. C

8)Bir fiilin normatif anlamda kusurlu sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gereklidir?

a) Fail ve fiil arasında psişik bağ bulunmalıdır.

b) Fail, fiilinden ötürü kınanabilir olmalıdır. B

c) Fiil ahlaka aykırı olmalıdır.

9)Aşağıdakilerden hangisi ceza kanununun şahsiliği ilkesinin istisnalarından değildir?

a)Milletvekili dokunulmazlığı, b)Diplomatlar c) Erbaşlar C

10)”Hapishanedeki hükümlü A, hapishaneden firar etmek için bir plan hazırlıyor ve yatağının altına saklıyor. Gardiyan bu planı genel arama sırasında bulup ele geçiriyor”. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)İcra hareketlerine başlamış olduğundan A bu suçtan ötürü ceza alır.

b)A firara teşebbüs etmekten ceza alır.

c)A’nın cezai sorumluluğu yoktur. C

11)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Hamile bir kadının karnına tekme atmak suretiyle çocuğunu düşürtmeyi amaçlayan şahsın aynı zamanda kadının ölümüne sebep vermesi neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir suçtur.

b)Annenin yeni doğmuş çocuğuna süt vermeyerek ölümüne sebep olması ihmal suretiyle icra suçudur.

c)Hırsızlık suçu, neticesi harekete bitişik bir suçtur. C

12)Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin esaslarından değildir?

a)Değerler çatışması düşüncesine dayanmaktadır.

b)Üçüncü kişi lehine olabildiğinden kişinin yakınlarını koruma içgüdüsüne dayanmaktadır.

c)Öğretide genel kanaat, zorunluluk halinin sadece kusurluluğu kaldırdığı iddiasındadır. C

13)A, ormanda dolaşırken bir aynın saldırısına uğrar. Kendisini korumak için ormanda yaşayan B’nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girer. Bu durum;

a)Mücbir Sebeptir b) Meşru Savunmadır c) Zorunluluk Halidir C

14)A, havaya ateş etmek için silahını çeker; ancak aşırı sarhoş olduğu için yere paralel olarak ateş eder ve bir kişinin ölümüne neden olur. Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Fiil, kaza olduğundan, failin cezai sorumluluğu yoktur.

b)Somut olaya göre olası kast veya bilinçli taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermekten ceza alır. B

c)Sarhoş olduğundan dolayı failin cezai sorumluluğu yoktur.

15)Aşağıdakilerden hangisi suçların hareket esas alınarak yapılan tasniflerinden biri değildir?

a)Ani suçlar b) Kesintisiz Suçlar c) Saik Suçları C

16)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hata kastı kaldırır A

b)Akıl hastalığı kusurluluğu ortadan kaldıran bir nedendir.

c) Kaza sadece failin taksirini kaldırır.

17)Aşağıdakilerden hangisi Klasik Ceza Hukuku Okulu’nun özelliklerinden biri değildir?

a)Tabii hukuk doktrinine dayanmaktadır.

b)İrade özgürlüğünü temel alır.

c)Determinizm düşüncesinden etkilenmiştir. C

18) İspanyol İ ve Koreli K İtalya’da rüşvet suçu işlemişlerdir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Türkiye’de bulunmaları ve suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin İtalya, İspanya ya da Kore devleti tarafından kabul edilmemesi halinde Türk Mahkemelerinde yargılanabilirler. A

b) Türkiye’nin yargılama yetkisi TCK’ nun 13. maddesine dayanır.c) Sadece İtalya’nın yargılama yetkisi vardır.

19)Suçun hukuki konusundan aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

a) Mağdur b) Müdahil c) Değer veya Menfaat C

20)Aşağıdaki suçlardan hangisinde ihlal tektir?

a)Yağma b) Hırsızlık c) Konutta Hırsızlık B

21)Bağımsız veya asıl ceza normları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Eksik Ceza Normları b) Açık Ceza Normları C) Atıf Normları C

22)Aşağıdakilerden hangisinde beklenmeyen hal vardır?

a) Alkollü sürücünün yola aniden çıkan sarhoş motosikletliye çarpması

b)Tren makinistinin kırmızı olan işaret ışığını yeşil görmesinden dolayı yola devam edip kaza yapması

c)Poligonda bilgi veren askerin siperden çıkması ve kurşunlara hedef olarak ölmesi C

23)Aşağıdaki önermelerden hangisi meşru müdafaa göz önüne alındığında yanlıştır?

a)Her hakka karşı saldırı söz konusu olabilir

b)Saldırı haksız olmalıdır

c)Meşru müdafaaya karşı müdafaada bulunulabilir C

24)Taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek ceza, zararın ağırlığına göre belirlenir

b) Taksirli sorumluluk istisnadır, kanunda açıkça gösterilmesi gerekir. B

c)Bilinçli taksirle işlenen fiilin cezası basit taksirle işlenen fiilin cezasına nazaran daha hafiftir.

25)Suçun maddi konusu bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Suçu gerçekleştirmeye yarayan ve suçta kullanılan vasıtalardır.

b) Suç denilen fiilin etkilerini üzerinde gösterdiği kişi veya şeydir B

c) Adam öldürme suçunda maddi konu yaşam hakkıdır.

26) “Kamu görevlileri” tanımının yorumu avukatları da kapsayacak şekilde yorumlandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur?

a) İlerletici Yorum b) Genişletici Yorum c) Daraltıcı Yorum B

27)Suç oluşturan bir fiilin zorunlu unsuru nedir?

a) Netice b)Hareket c) Kast B

28)Ceza Hukuku, a)Maddi kaynağı beşeri irade, şekli kaynağı kanun olan hukuktur, b) İlahi iradeye aykırı olmayan, beşeri iradenin koyduğu hukuktur, c) Maddi kaynağı ilahi irade, şekli kaynağı kutsal kitaplarda olan hukuktur. A

29)Kanunlara aykırı eğitim kurumu işletmek suçu (TCK. md. 263); a) Ani bir suçtur, b)Kesintisiz bir suçtur c) İtiyadi bir suçtur.  B

30)Suçun yanında suçluya da bakmayı öğreten, suçlu kişiyi düzeltme aracı olarak cezayı değil de güvenlik tedbirini kullanmayı savunan okul hangisidir?

a)Klasik Ceza Hukuku Okulu b) Teknik Ceza Hukuku Okulu c) Pozitivist Ceza Hukuku Okulu C

31)Kesintisiz suçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Kesintisiz suça teşebbüs mümkündür.

b)Kesintisiz suç olması için netice sonucu oluşan zararın kalıcı olması gerekmez.

c)Kesintisiz suçlarda zararlı veya tehlikeli durum kesinti gerçekleşinceye kadar sürer. A

32)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Kalkışma suçlarına teşebbüs olmaz. A

b)Tamamlanmış suç ile teşebbüs derecesinde kalmış suç failin kusurluluğu dolayısıyla farklılık arz eder.

c)Teşebbüsün varlığı için hazırlık hareketlerine başlanmış olması yeterlidir.

33)İdarenin düzenleyici işlemleriyle, a) Eksik ceza normları tamamlanabilir, b) Açık ceza normları tamamlanabilir, c) Suç ve ceza konabilir. B

34) “Kanun koyucunun bir fiili suç sayması için fiilin sadece yakın tehlike yaratmış olması yetmez, ayrıca ifadenin şiddet unsurunu içermesi gerekir” önermesi için söylenenlerden hangisi doğrudur?

a) İfadede şiddet yaralama anlamındadır

b) İfadede şiddet öldürme anlamındadır

c) İfadede şiddet salt ifadenin kendisinin şiddeti içermesidir C

35)Çatışma normları için söylenenlerden hangisi doğrudur: a)Ceza Kanununun; kişi, yer, zaman bakımından uygulanmasını düzenleyen hükümlerdir, b) Kendileri dışında kalan ceza normlarının anlamların daraltan veya genişleten ceza normlarıdır, c) Müeyyide içeren normlardır. A

36)Bir kimsenin ihmal hareketinde bulunabilmesi için; a) Sadece hareketsiz kalması yeterlidir, b) Hukuken belirli davranışta bulunma yükümlülüğü olmalıdır. c) Emir içeren normun belirli bir davranışta bulunmamayı öngörmesi gerekir B

37)Aşağıdakilerden hangisi uygun nedensellik düşüncesi için yerinde bir örnektir?

a) A, B’yi hafif yaralar, B hastaneye giderken bir otomobil altında kalarak ölürse A kastı aşan adam öldürmeden sorumlu olmalıdır.

b)A, B’yi yaralar, B yaranın verdiği sıkıntı nedeniyle sargılarını çözer ve bundan dolayı yaralarının iltihap kapması nedeniyle ölürse, A adam öldürmeden sorumlu olacaktır. B

c)A, B’yi öldürmek kastıyla ataş eder ve B yaralanır. B hastanede tedavi gördüğü sırada, çıkan bir yangın sonucu ölürse A, adam öldürme fiilini işlemekten sorumlu olur.

38)Kusurlu bir fiilin varlığı için söylenenlerden hangisi yanlıştır: a) İradi olması gerekmez b) Kınanabilir olmalıdır c) Kast veya taksirle işlenmelidir A

39) Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu kaldıran ve azaltan nedenlerden biri değildir?

a) Hakkın kullanılması b) Haksız Tahrik c) Manevi Cebir A

40) Haksız fiil ile suç kavramı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Haksız fiil bir hakkı, suç temel haklardan bir kaçını ihlal eder

b)Suç münhasıran kamu menfaatlerini, haksız fiil kişisel menfaatleri ihlal eder

c)Suç tipikleştirilmiş ve “ceza” yaptırımına bağlanmış fiildir. C

KLASİK SORU:

Düşüncesi, inancı ve kanaati dolayısıyla suçlanan kimsenin geri verilmesini, suçluların geri verilmesi bağlamında tartışınız. (5 Puan)

PRATİK SORU:

Traktör şoförü A, öndeki bisiklet sürücüsü B’yi sollarken mevzuat gereği arasında bırakması gereken mesafeye dikkat etmemiştir. O sırada B traktörün römorkunun altında kalarak ölür. Ancak yapılan tespitte sarhoş olan B’nin, bisikletine gereken hakimiyeti gösteremediği, sağa ve sola yalpaladığı, dolayısıyla A mevzuata uygun davransaydı bile B’nin öleceği anlaşılmıştır. Buna göre A’nın cezai sorumluluğu için ne söylenebilir? (15 Puan)

    Başarılar

                                                                                                          Zeki Hafızoğulları

                                                                                                          Ezgi Aygün Eşitli

                                                                                                    Özgür Küçüktaşdemir

[1] Bu sınav, öğrencilerin hazırladıkları sorulardan, yanlışlık ve eksiklikler düzeltilerek oluşturulmuştur.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Hukuk Başlangıcı Vize Sınavı Soru – Cevapları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Başlangıcı dersi için 11.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş vize sınavı soru ve cevapları,

Miras Hukuku Vize Sınavı – 2015 –...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014-2015 öğretim yılı Miras Hukuk...

İdari Yargılama Usulü Final ve Bütünleme Sınavları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2014 öğretim yılı İdari Yargılama...

Roma Hukuku 2021-2022 Bütünleme Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi...

Roma Hukuku 2021-2022 Final Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021- 2022 öğretim yılı Roma...

İdare Hukuku Final Sınavı Soru ve Cevapları...

2018-2019 Akademik Yılı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2/B sınıfı...

Ceza Hukuku Genel – Vize Sınavı Soru...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel dersi vize...

Siyasal Tarih Vize Sınavı – Soru ve...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 öğretim...

Siteden