Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Boşanma Davasında Verilen Senetle İlgili Açılacak Davada Asliye Ticaret Mahkemesi Görevlidir.

- Advertisement -

20. Hukuk Dairesi 2015/16107 E. , 2016/2909 K.
“İçtihat Metni”

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ:
 ….. 2. Aile Mahkemesi
Taraflar arasındaki davada …. 4. Asliye Hukuk ve …. 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, alacağın tahsili istemine ilişkindir.
…. 4. Asliye Hukuk Mahkemesince, taraflar arasındaki boşanma davasında düzenlenen protokol gereği davalının davacıya 20.000.-TL’lik bono verdiği, uyuşmazlığın aile mahkemesinde görülmesi gerektiği, gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
… 2. Aile Mahkemesince ise davanın genel alacak davası olduğu ve asliye hukuk mahkemesince görülmesi gerektiği gerekçesiyle karşı görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Somut olayda, davacı vekilinin, taraflar arasında görülen anlaşmalı boşanma davası sırasında, müvekkilinin davalının sadakatsız davranışlarda bulunduğunu öğrenmesi üzerine çekişmeli olarak boşanmaya karar verdiği, davalı tarafın bu hususun duyulmaması ve davanın bir an önce bitmesi için müvekkiline 20.000.-TL bedelli bono verdiği iddiasıyla, alacağın tahsiline karar verilmesini talep ettiği, dilekçede iddia edilen hususların doğru olmadığı, senedin davalının ev kredisine kefil olması nedeniyle, ödemelerin yapılamaması veya geciktirilmesi durumuna karşılık olarak teminat amaçlı verildiği savunmasında bulunduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmış, maddenin (a) bendinde bu kanunda öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ile çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve çekişmesiz yargı işi sayılacağı belirtilmiştir. Diğer yandan, aynı Kanunun 776 ve devamı maddelerinde “Bono ve emre yazılı senetler” konusu düzenlenmiş olup, 30.06.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 6102 sayılı TTK’nın 4 ve 5. maddelerinde değişiklik öngören 6335 sayılı Kanun gereğince açıkça bu tür işlerde Ticaret Mahkemesi yetkili kılınmıştır.
Dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki uyuşmazlığın bonodan kaynaklı alacağın tahsili istemine ilişkin olduğu, uyuşmazlığın kambiyo senedinden kaynaklandığı ve TTK’nın 4. maddesine göre ticari dava niteliğinde olduğu anlaşılmakla, davanın, asliye ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
Her ne kadar, görev uyuşmazlığı, asliye hukuk ve aile mahkemeleri arasında ise de, görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Dosyada, asliye ticaret mahkemesi tarafından verilen bir görevsizlik kararı yok ise de, asliye hukuk ve aile mahkemelerinin, verilen görevsizlik kararları ile davadan çekildikleri ve 6100 sayılı HMK’nın 22/2. maddesi uyarınca da Yargıtayca yargı yeri belirlenmesi gerektiğinden, …. Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi yargı yeri olarak tayin edilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince …. Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 08/03/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Suç tarihi itibarıyla FETÖ/PDY’nin silahlı terör örgütü...

Suç tarihi itibarıyla FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğuna ilişkin...

ByLock İletişim Sisteminin Hukuki Alt Yapısı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27.01.2023 tarihli kararından: 2937 sayılı MİT...

Yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, yoksulluk...

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2023/5359 Karar : 2023/4198 Tarih : 26.09.2023 İNCELENEN...

Haksız Fiilden Kaynaklı Manevi Tazminat Davalarında İhtiyati...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin konuya ilişkin emsal kararı. ÖZET: Uyuşmazlık,...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi...

Can Atalay ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin 2....

Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay bireysel başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin ihlal...

Velayet ve Kişisel İlişki Davaları

Velayet davaları, boşanma davasından bağımsız olarak taraflar evli iken...

Can Atalay ile İlgili Verilen AYM Kararına...

T.C. YARGITAY ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas : 2023/12611 Karar : 2023/12611 Tarih :...

Siteden