Salı, Eylül 26, 2023
Ana SayfaHukuk Havuzuİş Hukukuİşe İade Davalarında Hak Edilen Ücret Alacaklarının İcrası

İşe İade Davalarında Hak Edilen Ücret Alacaklarının İcrası

Tarih:

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2018/ 3413
Karar: 2018 / 7777
Karar Tarihi: 11.09.2018

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK.nun 438. ve İİK’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2-Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda; … İş Mahkemesi’nin davalının işe iadesine ilişkin verdiği kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nce onanarak kesinleştiğini, davalının onama ilamının kesinleştiğini haricen öğrenmesi üzerine İş Kanunu uyarınca işe başlatılmak üzere müvekkiline ihtarname gönderdiğini, ancak ihtarname ekine ilamın onandığını gösterir bir belge eklemediğini, kararın onandığını gösteren tebligatın yapılması gerektiğini belirterek davalının süresi içinde işe iade talebinde bulunmadığından bu ilama dayalı talep hakkının da bulunmadığı iddiası ile takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, iş kanununa göre makul süre beklenilmeden takip başlatılamayacağı gerekçesi ile davanın kabulü ile icra emrinin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

Hukuk Genel Kurulu’nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 Esas, 1997/776 Karar sayılı kararında da vurgulandığı üzere, “ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür.” Diğer bir anlatımla, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. O nedenle sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez.

Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan … İş Mahkemesi’nin 30.12.2013 tarih ve 2012/341 Esas – 2013/612 Karar sayılı ilamı ile, “İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın davacının kıdemi ve fesih sebebi dikkate alınarak takdiren davacının beş aylık brüt tutar olarak tespitine, davacının işe iade için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer hakları olduğunun tespitine..” şeklinde karar verilmiştir. Görüldüğü üzere bahsi geçen alacaklarla ilgili olarak açık ve net, belirli bir miktar söz konusu olmayıp ilam bu haliyle likit bir alacağın tahsiline dair eda hükmünü içermediğinden ilamlı takibe konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2015/1014 Esas sayılı dosyası ile takibe konu yapılan takip dayanağı ilamda eda hükmü içeren 42,30 TL harç, 304,00 TL yargılama gideri, 1.500,00 TL vekalet ücreti ve faizleri yönünden takip yapılabileceği tabii olup anılan bu kalem alacaklar dışındaki alacak kısmı yönünden icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle icra emrinin tümden iptali şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

ankahukuk
ankahukukhttp://www.ankahukuk.com
Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İlginizi Çekebilir

Adli Arama Kararı Olmadan Ele Geçirilmiş Uyuşturucu Madde

Kolluk görevlileri tarafından yapılan kontrol ve aramalar sırasında, sanığın...

Usul Kanunlarımızdaki “Hemen ve Derhal Uygulanma” İlkesi ve CMK’daki Kanun Yoluna Başvuru Yolu

Bilindiği üzere, usul kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında asıl olan,...

Eylemli Ayrılık Sebebine Dayalı Boşanma Davalarında Dikkate Alınan Kriterler

Ortak hayatın kurulması konusunda Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile getirdiği...

Konkordatoya İlişkin Başucu Bilgiler

Konkordato, borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen ya da herhangi...

Simsarlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

Simsarlık sözleşmelerinden doğan davalarda, taraflardan en az birinin tüketici...

Siteden