Pratik Hukuk Ticaret Hukuku Adi Ortaklığın Feshi İhtarına İlişkin Genel Bilgiler - İhtar Örneği

Adi Ortaklığın Feshi İhtarına İlişkin Genel Bilgiler – İhtar Örneği

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.

* Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir (6098 S. K. m. 620).

* Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır (6098 S. K. 621).

* Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira sözleşmesindeki; bir şeyin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır (6098 S. K. m. 621).

* Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları, diğer ortaklar gidermekle yükümlüdürler. Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz isteyebilir (6098 S. K. m. 627).

* Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür (6098 S.K . m. 628).

* Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur. Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar (6098 S. K. m. 637).

* Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği halinde bütün ortaklara ait olur. Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklıları, haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler (6098 S. K. m. 638).

* Ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer:

1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız duruma gelmesiyle.

2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle.

3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.

4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle.

5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.

6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.

7. Haklı sebeplerin bulunması halinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla (6098 S. K. m. 639).

*** BKNZ
13.HD 2010/5661 E. 2011/1578 K.
11.HD 2005/11391 E. 2007/2887 K.
13.HD 2006/13591 E. 2007/452 K.

KAYNAK

Adi Ortaklığın Feshi İhtarı Örneği

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

        İHTARNAME

İHTAR EDEN                                  :

TC KİMLİK NUMARASI                    :  

ADRES                                           :

VEKİLİ                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                              :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN                                  :

ADRES                                              :

KONU                                               : …/…/… tarihinde kurulan …. Adi ortaklık Şirketi’nin …/…./… tarihinde fesh olacağı ve ….. Euro alacağının tahsili istemimizin yönelik bildirilmesi hakkındadır.

1- Sayın muhatap, tarafınızla ….. tarihinde yapılan sözleşme gereği ocakta taş mermer üretimi ve satışı konusunda ….. adıyla bir adi ortaklık şirketi kurulmuş olup; bugüne kadar şirketin ana sermayesi …… Euro olmuştur.

2- Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme gereği; sözleşmenin bir tarafı olarak şirkete muhtelif surette finansman kaynakları sağlanmış, ilgili olarak üzerime düşen edimi layıkıyla yerine getirmiş bulunmaktayım. Ancak tarafınıza iş bu sözleşme konusu ocak için ilgili ruhsatnameyi alma edimi yüklenmiş olmasına rağmen; şahsınız bu edimi hiçbir surette yerine getirmemiş bulunmaktasınız.

3- Sözleşme gereği üzerinize düşen edimleri yerine getirmediğinizden ve sözleşmede yer alan “……iş bu suretle taraflardan birinin üzerine düşen edimini yerine getirmemesi halinde … aylık süre sonunda ilgili ortak ortaklığın feshini isteyebilecektir” maddesinden bahisle şirkete tarafımca avans niteliğinde sağlanan finansmanlar toplamı olan ……Euro’yu şahsınızdan talep etme ve söz konusu şirketin ….. tarihinde fesholunacağını tarafınıza bildirme zarureti hasıl olmuştur.

3- Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde  ………..TL alacağımı TC …. Bankası K…. şubesindeki adıma kayıtlı IBAN NO TR ……… hesaba yatırmanızı, aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibat yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekaletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederiz.…./…/…

                Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz…./…./…                                                                 

Keşideci

Vekil

KAYNAK

Yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Kategoride Daha Fazla İçerik

Siteye Son Eklenenler

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilen İlk Paketinde Hangi Düzenlemeler Bulunuyor?

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi,...

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin İlk Paketi Adalet Komisyonunda Kabul Edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi,...

Kıyı Kullanımı, Kıyı İşgali ve Sorunları

Kişisel menfaatler ile kamu yararının çatışmaya başladığı anda, merkezi idare ile mahalli idareler de bir biri ile çatışmaya başlayacak, uygulama esnasında...

Ecrimisil ve Uygulama Esasları

Ecrimisili, diğer tabiri ile haksız işgal tazminatını tanımlamak gerekirse; bir malın sahibi ve/veya idarenin izni bulunmaksızın kullanılması ve bu neticede özel...

Yıkım Kararları ve Uygulama Esasları

İdare tarafından alınan yıkım kararlarının konusu mülkiyettir.  Anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının konusunu oluşturması sebebiyle yıkım kararı, oldukça önemli ve...

Taciz edildi, karakoldaki şikayetinde “Bir şey çıkmaz” denince durağa uyarı afişi astı.

İstanbul’da yaşayan Gülce Tokyol, Anadolu yakasındaki metronun Acıbadem çıkışında, halk arasında E-5 olarak bilinen D-100 karayolu üzerindeki otobüs durağında bir erkek tarafından tacize...

Siyasal Tarih Vize Sınavı – Soru ve Cevapları – FSM Üniversitesi Hukuk Fakültesi – 2018-2019 Yılı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 öğretim yılı, Siyasal Tarih Vize Sınavı soru ve cevapları

Avukatlık Hizmetlerinde KDV İndirimi

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri ile bu davalara bağlı...

Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü.

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanan gecikme zammı oranı, Cumhurbaşkanı...