Perşembe, Temmuz 25, 2024

Adi Ortaklığın Feshi İhtarına İlişkin Genel Bilgiler – İhtar Örneği

- Advertisement -

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.

* Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir (6098 S. K. m. 620).

* Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır (6098 S. K. 621).

* Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira sözleşmesindeki; bir şeyin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır (6098 S. K. m. 621).

* Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları, diğer ortaklar gidermekle yükümlüdürler. Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz isteyebilir (6098 S. K. m. 627).

* Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür (6098 S.K . m. 628).

* Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur. Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar (6098 S. K. m. 637).

* Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği halinde bütün ortaklara ait olur. Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklıları, haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler (6098 S. K. m. 638).

* Ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer:

1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız duruma gelmesiyle.

2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle.

3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.

4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle.

5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.

6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.

7. Haklı sebeplerin bulunması halinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla (6098 S. K. m. 639).

*** BKNZ
13.HD 2010/5661 E. 2011/1578 K.
11.HD 2005/11391 E. 2007/2887 K.
13.HD 2006/13591 E. 2007/452 K.

KAYNAK

Adi Ortaklığın Feshi İhtarı Örneği

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

        İHTARNAME

İHTAR EDEN                                  :

TC KİMLİK NUMARASI                    :  

ADRES                                           :

VEKİLİ                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                              :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN                                  :

ADRES                                              :

KONU                                               : …/…/… tarihinde kurulan …. Adi ortaklık Şirketi’nin …/…./… tarihinde fesh olacağı ve ….. Euro alacağının tahsili istemimizin yönelik bildirilmesi hakkındadır.

1- Sayın muhatap, tarafınızla ….. tarihinde yapılan sözleşme gereği ocakta taş mermer üretimi ve satışı konusunda ….. adıyla bir adi ortaklık şirketi kurulmuş olup; bugüne kadar şirketin ana sermayesi …… Euro olmuştur.

2- Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme gereği; sözleşmenin bir tarafı olarak şirkete muhtelif surette finansman kaynakları sağlanmış, ilgili olarak üzerime düşen edimi layıkıyla yerine getirmiş bulunmaktayım. Ancak tarafınıza iş bu sözleşme konusu ocak için ilgili ruhsatnameyi alma edimi yüklenmiş olmasına rağmen; şahsınız bu edimi hiçbir surette yerine getirmemiş bulunmaktasınız.

3- Sözleşme gereği üzerinize düşen edimleri yerine getirmediğinizden ve sözleşmede yer alan “……iş bu suretle taraflardan birinin üzerine düşen edimini yerine getirmemesi halinde … aylık süre sonunda ilgili ortak ortaklığın feshini isteyebilecektir” maddesinden bahisle şirkete tarafımca avans niteliğinde sağlanan finansmanlar toplamı olan ……Euro’yu şahsınızdan talep etme ve söz konusu şirketin ….. tarihinde fesholunacağını tarafınıza bildirme zarureti hasıl olmuştur.

3- Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde  ………..TL alacağımı TC …. Bankası K…. şubesindeki adıma kayıtlı IBAN NO TR ……… hesaba yatırmanızı, aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibat yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekaletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederiz.…./…/…

                Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz…./…./…                                                                 

Keşideci

Vekil

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza...

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde...

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Adi Ortaklıkta Taraflarca Kararlaştırılan İradi Şekil Şartına...

Adî ortaklık sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir şekil şartına bağlı...

Kat Maliklerinin Yapı Maliki Sıfatıyla Hukuki Sorumluluğu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 69. maddesinde ağırlaştırılmış bir...

Simsarlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

Simsarlık sözleşmelerinden doğan davalarda, taraflardan en az birinin tüketici...

Borca Katılmada Sorumluluk

Borca katılma, borca katılan ile alacaklı arasında yapılan ve...

İnanç Sözleşmelerinden Doğan Tapu İptal ve Tescil...

İnançlı işlemler, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal...

Güncel Yargı Kararları Bağlamında Aşkın Zarar

Temerrüdün özel sonuçlarından olan aşkın zarar ancak para borçları...

Siteden