Perşembe, Mayıs 30, 2024
Ana SayfaEğitimPratik ÇalışmalarAnayasa Hukuku Deneme Sınavı

Anayasa Hukuku Deneme Sınavı

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir
B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir.
C) Yasama ve yürütme kuvvetleri TBMM’de toplanmıştır.
D) Sosyal devlet ilkesi benimsenmiştir.
E) Meclis bakanları gerektiğinde değişteribilmektedir.

2-) Türkiye’de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır?
A) 1942
B) 1946
C) 1950
D) 1962
E) 1966

3-) 1982 Anayasasının hazırlanması sürecinde kurulan Danışma Meclisinin kaç üyesi vardır?
A) 160
B) 200
C) 40
D) 120
E) 450

4-) Milletlerarası andlaşmaları onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) TBMM
D) Başbakan
E) Dışişleri Bakanı

5-) 2001 değişikliği ile Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için ne kadar oy çokluğu şart koşulmuştur?

A) Üçte iki
B) Beşte üç
C) Üçte bir
D) Beşte iki
E) Beşte dört

6-) KHK’lar ne zaman yürürlüğe girerler?
A) Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıkları gün
B) Resmi Gazetede yayımlandıkları gün
C) TBMM tarafından kabul edildikleri gün
D) Bakanlar Kurulunun hazırladığı gün
E) Resmi Gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra

7-) Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 157 ve 158 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve
Temsilciler Meclisi olarak iki kanattan meydana geliyordu.
Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üyelerinin bir bölümünün bir çeşit iki dereceli seçimle belirlenmesi
B) Siyasi partilerin kendi seçtikleri temsilcilerinin mecliste yer alması
C) Üyelerin tamamının Milli Birlik Komitesi tarafından seçilmesi
D) Devlet Başkanı’nın da seçimlerde etkili olması
E) Üniversiteler, barolar, yargı organları gibi kuruluşların temsilcilerinin de mecliste yer alması

😎 Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
A) İktidar partilerinin
B) Bütçe Kanununun
C) Maliye Politikasının
D) İktisadi Politikanın
E) Sosyal politikanın

9-) Seçim süresince ve seçimden sonra, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama
yetkisi, aşağıdaki yargı organlarından hangisine verilmiştir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Yüksek Seçim Kurulu
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Bölge İdari Mahkemeleri

10-) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde çoğunluk aşağıdaki grupların hangisinin elindeydi?
A) Müdafaa-i Hukukçular
B) Genç Osmanlılar
C) Hürriyet ve İtilaf
14.10.2023 22:06 Anayasa Hukuku Deneme Sınavı – Anka Hukuk
web.archive.org/web/20120512024454/http://www.ankahukuk.com/index.php/hukuk-egitimi/hukuk-dersleri-ders-notlar-snav-sorular/205-anayasa-hukuku-deneme-snav.html 5/12
D) Cumhuriyet Halk Fırkası
E) Serbest Fırka

11-) 2001 değişikliği ile siyasi partilerin kapatılması konusunda aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Odak haline gelme
B) Konumunun belirlenmesi
C) Kesin karar
D) Mali denetim
E) Faaliyet alanı

12-) Anayasa değişikliklerinde zorunlu yada ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanmasından ne kadar sonra yapılır?
A) 50 gün sonraki ilk pazar günü
B) 60 gün sonraki ilk pazar günü
C) 80 gün sonraki ilk pazar günü
D) 100 gün sonraki ilk pazar günü
E) 120 gün sonraki ilk pazar günü

13-) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin düzenlenmesi konularında,
hangi yürütme işlemi çıkarılabilir?
A) Kanun hükmünde kararname
B) Üçlü kararname
C) Bakanlar Kurulu kararnamesi
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Yönetmelik

14-) TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

15-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi döneminde, somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı ve yalnız tarafları
bağlayıcı” karar verme yetkisi tanınmıştır?
A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

16-) Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı vatana ihanetle suçlanması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatıyla yargılanır.
B) Cumhurbaşkanı görevi dışındaki suçlardan dolayı sorumlu değildir.
C) Cumhurbaşkanının vatana ihanetten ötürü suçlandırılmasına, TBMM üye tam sayısının en az dörtte üçü karar verebilir.
D) Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanının görevde kalıp kalmayacağı konusunda açıklık yoktur.
E) Cumhurbaşkanı, vatana ihanet teşkil eden suçlardan dolayı cezai bakımdan sorumludur.

17-) Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığına
hangi makam vekillik eder?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
B) Başbakan
C) Anayasa Mahkemesi Başkanı
D) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
E) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

18-) Anayasaya uygunluk denetiminde denetim konusu olan normun, aşağıdakilerden hangisine uygun olması aranmaz?
A) Anayasanın Başlangıç Metnine
B) Kurucu iktidarın gerekçesine
C) Hukukun genel ilkelerine
D) Anayasaya
E) Atatürk ilke ve inkılaplarına

19-) Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
A) Cezai sorumluluğun şahsiliği
B) Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
C) Kanuni hakim güvencesi
D) Suç ve cezaların kanuniliği
E) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

20-) Yasama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunla düzenleme alanı konu itibariyle sınırlandırılmamıştır.
B) Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her şey bir kanun konusu olabilir.
C) Yasama organı bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı düzenleyebilir.
D) Yasama organı, kanunla yeni bir bakanlık kuramaz.
E) Yasama organı devletin faaliyet alanı içindeki bir ilişkiyi bu alandan çıkarabilir.

21-) 1982 Anayasası’na göre Meclis Başkanının üçüncü oylamada seçilebilmesi için gerekli olan üye tamsayısı oranı ne kadardır?
A) Üçte iki
B) Beşte üç
C) Dörtte üç
D) Beşte dört

E) Salt çoğunluk

22-) Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin 84. maddesinde, 23.07.1995 tarihinde yapılan değişiklikten sonra ortaya çıkan yeni metne göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekilinin, milletvekilliği düşer.
B) Milletveklliği, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma durumlarında genel kurulun kararına gerek olmaksızın düşer.
C) İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliği kendiliğinden düşmez.
D) Temelli olarak kapatılan siyasi partinin, kapatılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte, parti üyesi olan tüm milletvekillerinin üyeliği
düşmez.

E) Milletveklliğinin düşmesi, bazı durumlarda, genel kurulun bu yönde karar vermesine bağlıdır.

23-) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığından yararlanır?
A) Başbakanlık müsteşarı
B) Milletvekili olmayan bakanlar
C) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
D) Meclis muhabirleri
E) Anayasa Mahkemesi Başkanı

24-) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı ve sert bir anayasanın varlığı
B) Anayasa Mahkemesinin bulunması
C) Hukuka saygılı bir yönetimin bulunması
D) Gelişmiş bir hukuk bilincine sahip olunması
E) Maddi olanakların yeterli olması

25-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi, yürütmeyi hem bir “görev”, hem bir “yetki” olarak tanımlamıştır?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

26-) Federal devletlerde iki meclis sistemi, federal yapının vazgeçilmez bir unsurudur. Bu sistemlerde meclislerden biri, nüfus esasına göre
halkı temsil eder.
Diğer meclis, aşağıdakilerden hangisini temsil etmek için kurulmuş olabilir?
A) Cumhurbaşkanını
B) Federal devleti
C) Soyluları
D) Seçkinleri
E) Azınlıkları

27-) Sıkıyönetim ilanına yetkili olan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
C) Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Genel Kurmay Başkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Milli Güvenlik Kurulu görüşü alındıktan sonra, derhal toplantıya çağırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi

28-) Anayasa Mahkemesine göre, bir düzenleyici işlemin, anayasanın öngördüğü anlamda bir Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi
olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekir?
A) Danıştayın incelemesinden geçirilme
B) Hürriyetleri hiçbir şekilde sınırlamama
C) Ülkenin tümünde geçerli olma
D) Olağanüstü hal süresince yürürlükte kalma
E) Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca yapılma

29-) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi, yargı denetimi dışında tutulmuştur?
A) Bakanlar Kurulu Kararnamesi
B) Tüzükler
C) Yüksek Öğretim Kurulu Yönetmelikleri
D) Cumhurbaşkanılğı Kararnamesi
E) Bakanlık Yönetmelikleri

30-) Yürütme organının işlemleri, ister sübjektif, ister düzenleyici işlemler olsun, daima o alanı önceden düzenlemiş olan bir kanuna dayanmak zorundadır. Oysa, yasama işlemlerinin bu anlamda anyasaya dayanması zorunlu olmayıp, anyasaya aykırı olmaması yeterlidir.

Bu açıklama, yasama yetkisinin hangi özelliğini belirtmektedir?
A) Genelliği
B) Asliliği
C) Devredilmezliği
D) Objektifliği
E) Sürekliliği

CEVAPLAR
1-)D2-)B3-)A4-)A5-)B6-)B7-)C8-)C9-)B10-)A11-)A12-)E13-)D14-)C15-)D16-)B17-
A18-)B19-)C20-)D21-)E22-)A23-)B24-)A25-)E26-)B27-)B28-)D
29-)D30-)B

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler