Salı, Nisan 23, 2024
Ana SayfaBelgelikMilli Nizam Partisi Kapatılma Davası - Savcılık İddianamesi

Milli Nizam Partisi Kapatılma Davası – Savcılık İddianamesi

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

Esas Sayısı : 1971/1 (Parti kapatılması)
Karar Sayısı : 1971/1
Karar günü : 20/5/1971
Davayı açan : Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın konusu Milli Nizam Partisinin, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun dördüncü kısmında yer alan 92., 94., 97. ve 101. maddelere aykırı faaliyetlerde bulunulması ve bu faaliyetleri onaylar nitelikte karar alınmış olması nedeniyle aynı kanunun 111. maddesinin 2 sayılı bendi gereğince kapatılmasına karar verilmesi istenilmiştir.

1- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İDDİANAMESİ:

Cumhuriyet Başsavcılığının 5/3/1971 gününde Anayasa Mahkemesi kaydına geçen 4/3/1971 günlü, Esas: S. P. 1970/3 –  İddianame S. P. 1971/1 sayılı iddianamesi şöyledir:

Davacı : Kamu hakları

Davalı :    Milli Nizam Partisi

Davanın konusu: 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 4 üncü kısım hükümlerine aykırılık.

OLAY:

26 Ocak 1970 tarihinde, merkezi Ankara’da olmak üzere kurulan Milli Nizam Partisinin çeşitli il ve ilçelerdeki kuruluş ve açılış toplantılarında yapılan konuşmalarda, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa ile belirtilen laiklik ilkesine aykırı davranışlarda bulunulduğu yolunda basında yayınlanan haberler üzerine Siyasi Partiler Kanununun 4 üncü kısım hükümleri çerçevesinde gerekli inceleme yapılmıştır.

YAPILAN İNCELEME:

Bağımsız Milletvekili Necmettin Erbakan ve arkadaşları tarafından Milli Nizam Partisi adı ile yeni bir siyasi parti kurulduğu bir kısım basın haberleri arasında görülmekle, parti genel başkanlığına gönderilen 3/2/1970 gün ve 754 sayılı yazımıza verilen 23/2/ 1970 gün ve 13 sayılı cevapta, Milli Nizam Partisinin Genel Merkezi Ankara olmak üzere 26 Ocak 1970 tarihinde kurulduğu bildirilmiş, tüzük ve program gönderilmiştir.

9 Şubat 1970 günlü bir kısım basında, Ankara’da Büyük Sinamada 8/2/1970 günü yapılan ilk kuruluş toplantısı ve bu toplantıdaki konuşmalarla ilgili olarak yayınlanan haberler üzerine 10/2/1970 gün ve 760 sayılı yazımızla önce Ankara Emniyet Müdürlüğüne ve sonra da Ankara, Samsun, İskenderun, Karabük, Safranbolu, Çorum, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Bafra, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Altındağ C. Savcılıklarına gönderilen talimatlara verilen cevaplarla eklerinden, Milli Nizam Partisinin bu il ve ilcelerdeki açılış toplantılarında yapılan konuşmaların bir kısmının ses alma araçları ile tespit edilip çözümlenmiş yazılı metinlerinin gönderildiği, bazı konuşmaların yetkili mercilerce tayin edilen hükümet komserleriyle güvenlik memurları tarafından düzenlenen tutanaklarla tespit edildiği ve bir kısmının da C. Savcılıklarınca yapılan hazırlık soruşturmaları, tanık beyanları ve fezlekelerle teyit edildiği görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen 12/8/1970 gün ve 1970/3 sayılı yazımızla Milli Nizam Partisinin kuruluş toplantıları konusunda delil niteliği taşıyan belgelerin gönderilmesi isteğimize verilen 28/8/1970 gün ve 128939 sayılı cevapta, bugüne kadar Genel Müdürlüğe intikal etmiş delil niteliğinde belge ve bilgi mevcut olmadığı ifade olunmuş ise de, 28/12/1970 gün ve 999 sayılı yazımıza verilen 30/12/1970 gün ve 852 sayılı cevaba ekli dosyada Ankara, Adana, Ağrı Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Erzurum, Kayseri, Konya, Koceli, Mardin, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Urfa, Van ve Zonguldak illeri ile bir kısım ilçelerinde yapılan kuruluş ve açılış toplantılarındaki konuşmaların ses alma araçları ile tespit edilmiş ve çözümü yapılmış yazılı metinleri gönderilmiştir

Partinin 24/1/1971 tarihinde Ankara’da toplanan birinci büyük kongresi ile ilgili olarak 26/1/1971 günlü yazımızla istenilen hususlara da Emniyet Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 1971 gün ve C/158 sayılı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün; 28/1/1971 gün, 8723 sayılı yazıları ile cevap verilmiş, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Trabzon il, Çankaya, Yenimahalle ilçe ve birinci büyük kongreleri tutanakları ile konuşmaların ses alma aracından çözümlenmiş yazılı metinleri gönderilmiştir.

İncelenen bu konuşma metinlerine göre :

Milli Nizam Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın;

1- 8 Şubat 1970 tarihinde Ankara’da Büyük Sinemada yapılan toplantıda (C. 1. E. 1.) partinin açılışını kutladıklarını ifade ettikten sonra «biraz önce sizlere M. N. P. kurucuları takdim olundu. Ama sizden niçin saklayalım, niçin partimizin hakiki kurucularını bu ilk açılış gününde zikretmeyelim. Açıkça ilan ediyorum ki, bizim partimizin kurucuları Sultan Fatih Hazretleri, Sultan Yıldırım Hazretleri, Sultan Murat, Sultan Melikşah, Ulubatlı Hasan, Orhan Gazi, Nizamülmülk, Akşemseddin, Sultan Yavuz, Kılıçarslan, Alp Arslan, Gelenbevi Hazretleri ve Sultan Hamit’dir.» (S. 6) demiş ve partinin kuruluş beyannamesinden pasajlar okuyarak konuşmasını bitirmiştir.

 2-  31/5/1970 günü Karabük İlçesinde, Site Sinemasında (C. 1 –  E.3)  «Esselamünaleyküm» diye başladığı konuşmasını 150 yıl önce Selanik’te kurulmuş Hareket Ordusundaki subaylar kandırılmış ve Sultan Abdülhamit Han tahttan indirilmiştir. M. N. P. Milletin iman davasını kendisine şiar edinmiştir. Türkiye’de bugün üç yol vardır. Birinci yol, solculuk, sonu Komünizm yolu, Bu yolda C.H. P.; İkinci yol kozmopolit masonluk yolu. Bu yolda A. P. levhası var. Üçüncü yol M. N. P. yolu – bu yol sağı temsil eder. Hak yolu iman yolu. Önümüzdeki seçim sonunda, yani 1973 yılında sizleri Ayasofya Camiinde namaz kılmağa davet ediyorum. (S. 2) demek suretiyle bitirmiştir.

3- 18/1/1970 günü, Boyabat İlçesinde Sümer Kahvesinde (C.1, E.3) «Esselamünaleyküm Müslüman Kardeşlerim» diye başladığı konuşmasında «Türkiye’de sekiz parti olduğunu, kendilerinin bunlardan ayrı bir parti olduklarını, A. P. ve C. H. P. gibi sağcı ve solcu diye milleti kandırmayıp Türkiye’ye yeni bir müslüman partisi kurulmasının lüzumunu hissederek M. N.P ni kurduklarını» söylemiştir.

4-  9/7/1970 tarihinde Tekirdağ’da, Çankaya Kahvesinde yaptığı konuşmada (C. 1., E. 5) «Dünya üzerinde kalkınma hızı en fazla olan devletin İsrail ve Japonya olduğunu, bu iki devletin dine karşı itikat ve saygılarının büyük olması ile kalkınma hızım elde ettiklerini, iktidara geldikleri zaman burayı müze halinden çıkarıp cami haline sokarak ilk Cuma namazını topluca kılacaklarını» söylemiş ve beraberindekilerle Rüstem Paşa Camiine giderek akşam namazında imamlık görevi yapmıştır. 

5- 6/10/1970 günü Kırklareli’nde İnci Sinamasında yapılan toplantıda (C. 1., E. 7) «Milli Nizam Partisinin diğer partilerden farklı bir  çok yönleri olduğunu, esasen bir nizam ve düzen içinde çalışma gayesini güden teşkilatlarının kanunlar muvacehesinde böyle bir parti adı almak zorunda kaldığını, kendilerinin dinine, örf ve adetlerine bağlı imanlı müslümanlar olduklarını, Avrupalılaşmanın anlamını bulamadığını, bir kadının kocasından boşanmak için iki şahidin kafi geldiğini, Medeni Kanunun bir kadına kocasından izinsiz çalışmak hakkını verdiğini, kendilerinin millet olarak bin yıllık hak yoluna döneceklerini» (S. 7- 9) söylemiştir.

6-  17/9/1970 tarihinde Bafra’da Cumhuriyet Meydanında yaptığı konuşmada (C. 1. E. 8) «M. N. P. nin herkesin anladığı manada bir parti olmadığını, teşkilatlanmak ve maksatlarına ulaşabilmek amacı ile parti adını aldıklarını, kanuni mecburiyetle parti adı altında toplandıklarını, fakat hakikatta parti olmadıklarını, Avrupa ve Avrupalılığın batıllık, Avrupalının teharet dahi bilmiyen hipiler olduğunu, elli yıllık batıl devreden kurtulup 1000 yıllık hakka teslimiyet devrine geçeceklerini» ifade etmiştir.

7-  7/10/1970 günü, Edirne’de Ayvazoğlu Sinemasındaki konuşmasında (C. 1., E. 9) sık sık «Milli Nizam Harekatı» ndan söz ettikten sonra «Milli Nizamın programının lalettayin bir broşür gibi okunmamasını, kalp gözüyle okunacağını, söyleyen sözlerin altında büyük manalar yattığını, bu mananın ne olduğunu anlayacak feraseti Cenabı Hakkın verdiğini (S. 4) seçimle idare edilmeye başladığımız elli seneden beri  millet olarak batıl yola sürüklendiğini, benzemek istediğimiz Avrupalının yıkanmasını bile bilmediğini, elli senedenberi sizi avrupalılaştıracağız, sizi benzeteceğiz dedikleri insanların memleketimize geldikleri zaman gördüğümüz bitli turistler olduğunu, kodamanlarının yüz numarasında su olmadığını, batıl idarenin yaptığı yolun çamur olduğunu, Osmanlılar, Selçuklular zamanında yapılmış eserlerin hala mevcut olduğunu, en mükemmel kumaşların Cennetmekan Sultan Hamit tarafından yaptırılan fabrikalarda dokunduğunu, manevi halimizdeki perişanlığın da elli senelik ters gidişin neticesi olduğunu, bu batıl, yanlış yoldan hakka dönmek için Milli Nizamın kurulduğunu (S. 7-9) Yeşilköy Havaalanından Hacca gitmek isteyen birisinin Hacca gidecek tayyare dururken, Moskova’ya, Kızıl Çin’e, Tel – Aviv’e, Orta Asya’ya gidecek diğer sekiz tayyareye elbette binmiyeceğini (S. 12) C.H.P. nin sola, Komünizme giden yolda, A.P. nin Masonluk yolunda, Milli Nizamın bin yıllık hak yolunda bulunduğunu Anadolu’da namaz kılan insanın başına vurulduğunu, bu memleketi namaz kılan insanın sömürmediğini, aksine sömürüldüğünü, vergilerin zenginlerin değil fakir halkın sırtına yüklendiğini, (S. 15-17) başını örten öğretmen hanımların mektepten kovulduğunu halbuki bu hanımlara en büyük takdirnamenin verilmesi gerektiğini, vaktiyle C.H.P. nin çarşaf giyenler ve peçe takanlarla uğraştığı, gibi A.P. nin de öğretmenlerin başörtüleri ile uğraştığını, tek tip mektep diye kız ve erkek çocukları lisenin son sınıfına kadar aynı sırada oturtup ahlaksızlığı öğütlediklerini, bira içki değildir diye camiler civarında içki sattırdıklarını, milletin kültürünü tahrip için Kültür Sarayı denen tiyatro yaptıklarını, turizm bahanesiyle memlekette 85 tane kilise inşa edildiğini (S. 20) ama cami tamiratına para verilmediğini hastahanelerde tohum bankası açıp sun’i ilkah için Amerikan tohumu getirtildiğini, İslam Enstitüleri bütçesine bir kuruş koyarlarken edepsiz yetiştirmek için iki tane bale mektebi kurduklarını (S. 21) evinde dini kitap okuyanların tutuklandığını, Kur’an kurslarının kadrolarını ortadan kaldırmak için sinsi tertipler hazırlandığını, Milletin her şeyi anladığını tekrar hakka dönüp tarihi mahrekine oturacağını (S. 22) Milli Nizam denince liselerde okutulan sosyoloji ve ahlak kitaplarının yerine Efendimizin Hadis-i Şerifi kitaplarının, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kitaplarının okutulacağını, (S. 23-24) ahlaksız yetiştiren bale mektebi açmayacağını, Milli Nizamcı olarak şahadet bayrağı altında toplanmanın mecburi olduğunu, (S. 26) bu kadar şehit ve evliyanın büyük eserleriyle Edirne’nin tapusunun Milli Nizama ait bulunduğunu, halkçıyım diyen bir adamın başı düşük olacağı için ona, demek batıl yola hizmet ediyorsun, bir an evvel tövbe et, gel Milli Nizama katıl tavsiyesinde bulunmanın gerekli olduğunu, besmele ile Milli Nizama kaydolmak gerektiğini, Milli Nizam iktidara gelince Sultan Fatih’in yaptığı gibi Ayasofya’yı açıp ilk Cuma namazının beraberce kılınacağını (S. 27) Milli Nizamla Sultan Fatih Hazretlerinin imanı, aşkı ve azminin yeniden iktidara geleceğini, Milli Nizamın şahadet işaretinin manasının çok büyük olduğunu, bu işaretin ne olduğunu bilmeyen varsa ve yapamıyorsa öğrenince eve gidip tövbe edeceğini» (S. 28) ifade ile topluluğa şahadet parmaklarını kaldırarak sözlerini tamamlamıştır.

8- 13/11/1970 günü Kocaeli’de (C. 1. E. 10) «Ortak Pazar» konulu konferansında «Memleketteki ahlaksızlıkların Milli Nizam Partisinin iktidara gelmesiyle kalkacağı ve eskisi gibi şerefli, ahlaklı, müslüman bir Türk Devletinin teşekkül edeceğini» söylemiştir.

9- 13/11/1970 günü Sapanca’da yaptığı konuşmada : (C. 1. E. 11) 

Milli Nizamın bir hak davası, diğer partilerin de batıl ve şer olduklarını ifade ettikten sonra, Milli Nizamın işaretinin tekbir olduğunu belirtmiş ve sözlerini herkesi ayağa kaldırıp parmaklarını da uzattırdıktan sonra «Yarabbi Milli Nizamı, evliyaların duasındaki idarenin bu memlekete gelmesine vesile kıl, amin, Yarabbi sen Milli Nizamın bütün Sapancalı ve milletimizin dünya ve ahiret bütün saadetine vesile kıl amin» duası ile bitirmiştir

10-  3/1/1971 günü Samsun il kongresinde : (C. 1. E. 14)

«Müslümanlık yolunun hak, yahudilik ve hiristiyanlığın din olduğunu, müslümanlığın diğerlerinden farklı olarak Allah’ın indinde tek din ve hak olduğunu, müslümanlığın hakkı, diğerlerinin ise batılı gösterdiğini, Milli Nizamın da adının parti diğerlerinin de adlarının parti olduğunu ama Milli Nizamın hak öbürlerinin ise batıl bulunduklarını, bu farkın ise nereden geldiğini Cenabı Hakkın kalbine hidayet ve merhamet verdiği kimselerin bildiklerini ve konuşmaya lüzum olmadığını (S. 3) Bugün Türkiye’de hak ile batılın mücadelesinin yapıldığını, Türkiye’deki manevi harpte hak cephesinin bir, batıl cephesinin 72 fırka olduğunu, tek hak cephesinin de Milli Nizam bulunduğunu, Milli Nizamdan başkasına hizmet etmenin yahudi askerliği olacağını (S. 5) Ortak Pazara girmenin islam aleminin başı olan Tiirkiye’yi Hıristiyan pazarında eritmek demek olduğunu, çocuklarımızı mektebe alıp putperestlikten başlayıp her türlü Haham kitabının fikriyatını okutarak zehirleyen bugünkü maarifi kökünden değiştireceklerini, Masonluk teşkilatı 1909 yılında Sultan Hamit cennetmekan’ı tahtından indirmeseydi onların zihniyeti yürüseydi Türkiye’nin bugün dünyanın en büyük  otomobil fabrikalarına sahip olacağını, 60 yıldan beri gavurun tatbikatçılığı itiyadına düşüldüğünü, (S. 6) Cenabı Hakkın hakkın yanında batılı da yaratmış olmasının insanların cihat etmesi nedenine bağlı olduğunu (S. 12) Cenabı Hakkın sanayi ve iktisadın en iyilerini müslümanlara verdiğini, Müslüman memleketleri aralarında Ortak Pazar yapılırsa istihsalin gavura satılacağını» (.S. 13-15) ifade etmiştir.

11-  7/9/1970 günü Ağrı’da yaptığı konuşmada : (C. 2. E. 11)

 «Milletin yeniden 1000 senelik hak yoluna döneceğini, diğer partilerin milleti imandan ve ahlaktan yoksun ettiklerini»

12- 30/6/1970 günü Diyarbakır’da yaptığı konuşmada : (C. 2. E 12)

«Milli Nizam Partisinin görüşünün hakkı getiren, batılı yok eden görüş olduğunu, M. N. P. nin 4 aylık bir çocuk gibi olduğunu ve bu çocuğun terbiyesini ve gideceği yolu öğrenmesi için Akşemseddin Hazretlerine teslim edildiğini, Cenabı Hakkın aziz Milletimizi, Adem Aleyhisselamdan beri muhtelif peygamberler vasıtası ile insanlığa gönderdiği hak yolunun bin seneden beri bekçisi yaptığını, Masonların Selanik’te loca kurduklarını ve bir takım subayları da Mason yaparak hazırladıkları Hareket Ordusu ile Sultan Hamit’i tahtından indirdiklerini (S. 30) böylece dünyanın idaresinin müslümanlardan yahudilerin eline geçtiğini ve İslam İmparatorluğunun çöktüğünü, Milli Nizamın elli senelik karanlık devirden sonra 1000 senelik iman davasına giden, sağa giden yolda olduğunu (S. 32) iktisadi meselelerin çözülmesi, insanlığın zenginleştirilmesi için din düşmanlığı yapmanın gereksiz olduğunu, imanlı insanın, dinini bilen insanın Masonik oyunları sezeceği endişesiyle İmam Hatip  Okulları ve Kur’an kurslarına engel olunduğunu, en kısa zamanda Yurt sathına Milli Nizamı duyuracaklarını ve bunu bir menfaat için değil, Cenabı Hakkın rızası ve ibadet için yapacaklarını, namaz kılan insanın sömürülen insan olduğunu, (S. 33).

13- 28 Ağustos 1970 günü Hakkari’de yaptığı konuşmada : (C. 2., E. 14)

«Küçük yaştaki çocuklara dinimizin layikiyle öğretilmediğini, bir insanın gözlerinden kırmızı ışık çıkıyorsa Komünist, sarı çıkıyorsa Mason olduğunu, kendilerine yarayan insanın gözlerinden yeşil ışık çıkması gerektiğini dinin de böylece kurtulacağını Milli Nizamın gayesinin de bu olduğunu»

14- 17/5/1970 günü İzmir’de yaptığı konuşmada : (C. 2. E. 15)

Milli Nizam Patisinin ihtiva ettiği davanın büyüklüğünü anlatacağından bahisle:

«Bu milletin 1000 yıl is1am1ığa ışık tutup mağlup olmadığını (S. 6) M.N.P. 1000 senelik milliyetçilik ve mukaddesatçılığı hak yolda yürüteceğini, (S. 7) ticaret liselerine tanınan imkanın imam hatip okullarına tanınacağını, başını örten öğretmenlerin işlerinden atıldıklarını T.C.K. nun 163. maddesinin müslümanlığı yok etmek amacı ile kullanıldığını» (S. 8).

15- 17/11/1970 günü İzmir’de yaptığı iftar sohbetinde : (C. 2. E. 15)

«Milli Nizamın bir parti olmadığını, hak yolu olduğunu, kanun zoru ile parti adını aldığını»

16-  Trabzon’da yapılan açılış konuşmasında : (C. 2. E..19)

Milli Nizam Partisinin Türk Milletinin imanlı insanlarında hareket ederek dininin içindeki komünistlik ve masonluk hastalığını yok etme hareketinin adı olduğunu Halk Partisi devrinde köylü vatandaşların Kur’anı kerimlerinin çuvallarla toplatılıp yakıldığını, (S. 35) Milli Nizam Partisinin gül, Cennet kokanların partisi olduğunu,

17- 28/6/1970 günü Urfa’da yaptığı konuşmada : (C.. 2. E. 20)

«Maarifimizin dini tedrisatı yaptırmadığını, din ile alakalı kitaplar ve buna dokunan mevzuların çocuğu dininden uzaklaştırmak maksadını taşıdığını (S. 24), elli yıldır yapılan işlerin Nemrut’un iki sütununa gerilmiş mancınık gibi milleti ateşe attığını, Milli Nizama düşen vazifenin tıpkı Hak Peygamberi İbrahim  Aleyhisselamın yoluna sadakat ve hakka teslimiyet olduğunu, yakalarındaki rozetin biz İbrahim Aleyhisselamın yolundayız anlamına geldiğini, (S. 30).

18- 27/8/1970 günü Van’da yaptığı konuşmada : (C. 2. E. 21)

«Asil milletimizin elli senelik dalalet yolundan sonra karar gününe geldiğini ve aslına döneceğini, bizi batı mukallidi yapma gayretinin, bizi dinimizden uzaklaştırmak maksadına matuf bulunduğunu, 1000 senelik tarihimizde, Sultan Selim’de, Sultan Fatih’de, Sultan Hamit’de dinimize sımsıkı bağlı olduğumuzu ve dünyanın en ileri memleketi bulunduğumuzu, halbuki, şimdi 130 devlet arasında 90 inci sıraya düştüğümüzü (S. 12-13), Mustafa Reşit Paşanın Türkiye’de de gavurluğu resmiyete sokmak ve Tanzimatı getirmek için dışarda  yetiştirilmiş bir mason olduğunu, İttihat ve Terakki’nin de bu oyunla Abdülhamit’i tahtından indirdiğini, (S. 15) camilerin yanında içki satıldığını, Maarifimizin Mason Maarifi olduğunu halbuki müslümanlık ne derse onu öğrenmeye mecbur olduğumuzu, kız okullarında erkek hocalara gece nöbeti tutturulduğunu, Milli Nizam Partisinin mecburi bir parti olduğunu, (S. 18-20).

19- 3/1/1971 günlü Samsun İl Kongresinde : (C. 1. E. 14)

Milli Nizamın hak, diğer partilerin ise batıl olduklarını, Milli Nizam adı partidir diye bunun da diğer partiler gibi sanılmamasını, Milli Nizamın hak davası olduğunu ve 50 yıldır yapılan particilik ve siyasetle alakası  olmadığını, 36 milyon insanın bir şahadet  bayrağı altında toplanması için bugünkü kanunların parti ismini almayı mecbur ettiklerini, Müslümanlık yolunun hak. Yahudilik ve Hıristiyanlığın din olduğunu, ancak bunlara din adının insanlar tarafından verildiğini, Allah’ın indinde ise tek dinin İslam olduğunu, Müslümanlığın hakkı diğerlerinin batılı gösterdiğini, şu halde Milli Nizamın da adı partidir, öbürlerinin de adı partidir, aralarında fark yoktur denilemiyeceğini, çünkü Milli Nizamın hak, diğerlerinin batıl olduğunu, bunu fazla açıklamaya lüzum kalmadığını, (S. 2-5).

20-  7/1/1971 günü Erzurum İl Kongresinde : (C. 2. E. 7)

Batıl partilerden birisinin ikinci başkanının Ordu İlinde konuştuğu sırada Milli Nizamcı bir vatandaşın, Milli Nizamın yolu nedir sorusunu hiddetlenerek : «Onun yolu Suudi Arabistan yolu, Hicaz yoludur» cevabını «Allah razı olsun biz de öyle biliyorduk» diye sevinçle karşıladıklarını (S. 4).

21-  14/1/1971 günü Diyarbakır İl Kongresinde : (C. 2. E. 6)

Bizim itikadımıza göre Mehdi Aleyhisselam geleceğini ve onun devrinden önce de ona basamak olacak devirlerin geleceğini, dua ve temennilerinin Milli Nizamın Mehdi Aleyhisselamın devrine basamak teşkil etmesi olduğunu, (S. 9).

22-  16/1/1971 günü Ankara İl Kongresinde : (C. 2. E. 5)

Türkiye’de tek yolun hak yolu, yani Milli Nizam olduğunu diğer 72 fırkanın batıl bulunduğunu, onların da 800 milyonluk İslam aleminin başını 400 milyonluk Hristiyanlık potası içinde kaynatacaklarını, faiz düzeninin kaldırılması gerektiğini, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik hepsi birer dindir denilemiyeceği gibi, Milli Nizama da parti denilemiyeceğini, çünkü öbürlerinin batıl, kendilerinin hak olduğunu (S. 6- 8).

23-  24/1/1971 günü Ankara’da Büyük Kongre açılış konuşmasında : (C. 2. E. 4)

Pahalılık ve zammın alıp yürüdüğünü ve iflasa gidişin temeli araştırılırsa geniş idare ve cari iktisadi sistemin yabancıya dayanmış bulunduğunu, böyle bir anda Cenabı Hakkın Milli Nizamı aziz millete nasip ettiğini, bu kongrenin milleti 1000 yıllık tarihi ile temsil ettiğini, (S. 2) Milli Nizamın manevi sahada yapacağı köklü değişiklikler arasında milli kıyafetlere aykırı giyim tarzlarının yasaklanması, gayri milli maarifin yerine zengin kendi maarifimizin kurulması, çocuklarımızın asıl bünyemizden uzaklaştırıcı, gayri milli sporlar yerine milli spora tevcih edilmelerinin yer alacağını (S. 4) Milli Nizamın bu ve buna benzer çalışmaları ibadet aşkı ile yapacağını, 10 Ekim 1971 seçimlerinde 1000 yıllık hak ve hakkaniyete bağlılık yolunun temsilcisi olarak iktidara gelecek olan Milli Nizamın Durkheim fikriyatından mektepleri kurtarıp İmam-ı Gazali Hazretlerinin kitaplarına kavuşturacağını (S. 7).

24- Büyük Kongre kapanış konuşmasında : (C. 2. E. 4)

Milletin oyları vesile olmak suretiyle, Milli Nizamın şahadet işaretinin Çankaya’ya, Büyük Millet Meclisine ve Başbakanlığa dikileceğini ifade etmiştir (S. 25).
 

Milli Nizam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aksay :

1-  8/2/1970 günü Ankara’da kuruluş toplantısında : (C. 1. E. 1)

Yavuz Sultan Selim’in dünyaya getirdiği İslamın hizmetinde onun kölesi olmak fikrinden yana olduklarını bu davaya gelenlerin hak yolda sürünmeye, ezilmeye hakkı tutup kaldırmaya razı olmalarını politikalarının bu olduğunu (S. 5).

2- 26/6/1970 günü İskenderun’da : (C. 1. E. 2) 

Davalarının 1071 de Malazgirt’te başlayan Türkün ve Anadolu’nun islamlaşması olduğunu,

3- 30/6/1970 günü Diyarbakır’da : (C. 2. E. 12)

Milli Nizam Partisinin İslamın Hristiyana üstünlüğünü  gösteren bir parti olduğunu, M.N.P. gelinceye kadar bütün partilerin gaye maddesine batılılaşmak diye bir madde koyduğunu, ilk defa M.N.P. nin bu gaye maddesini kaldırıp kendi mazisine döndüğünü, Ayasofya’ya İslamın Hristiyan dünyasına üstünlüğünün sembolü olarak baktıklarını (S. 16-18).

4- 16/1/1971 Ankara İl Kongresinde : (C. 2. E. 5)

Milli Nizam Partisinin diğer partilerden farkının, onların kurtuluşu Moskova’da, Çin’de, Paris’te aramalarına karşılık kendilerinin 1000 yıllık hak yolunda aradıklarını (S. 3).

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Abbas :

1- 27/6/1970 günü İskenderun’da : (C. 1. E. 2) 

İktidara geldiklerinde okullardaki sosyoloji dersini kaldırıp, yerine İmam-ı Gazali .okutacaklarını ve din icaplarının yerine getirileceğini,

2- 6/10/1970 günü Kırklareli’nde (C. 1. E. 7 ) mücadelelerinin özünün iki noktada toplandığını, bunların da imanla küfür ve hakla batılın mücadelesi olduğunu, milli irade safsatası ile milletin uyutulduğunu, Milli Nizamın sadece adının parti olduğunu, Kur’an kurslarının, müftülük binalarının, müslüman milletin gayreti ile ayakta tutulduğunu, çocuklarımızın dini vecibelerin gericilik olduğu zihniyeti ile yetiştirildiğini, camilerde cemaat olmadıkça onların açık sayılamıyacağını, bira fabrikalarının temelinin besmele ile atılmasının din düşmanlığı sayılacağını namazında, niyazında bir Müslümanın suç işlemeyeceğini, memleketin sarhoş masalarında hazırlanan kanunlarla idare edilemiyeceğini, bugün en iyi öğrencilerin İmam Hatip Okullarında yetiştirildiklerini (S. 3-6).

3- 12/11/1970 günü Kocaeli’de : (C. 1. E. 10)

Partinin ana gayesinin milliyetçi ve mukaddesatçı olduğunu, maarif sistemini değiştirip milli bir üniversite kuracaklarını; Diyanet İşlerine bütçeden 1,5 milyon lira ayrılırken 5 milyon liraya açılan bale mektebinde orospu yetiştirildiğini, (S. 1- 2)

4- 6/12/1970 tarihinde Ankara Altındağ İlçesinde : (C. 1. E. 13)

Medeniyet ve batılılaşma diye başımıza kasket geçirildiğini, 19 Mayıs Bayramı diye kızların kıçlarının açıldığını, Lozan Anlaşmasının Müslümanlığın ortadan kaldırılması için bir oyun olduğunu, maarif diye açılan okullara gönderilen çocukların kirlenerek döndüklerini, bu hak yolda kelle vermeye azimli bulunduğunu,

5- 27/8/1970 günü Van’da : (C. 2. E. 21)

İdeolojik mücadelelerin temelinin imanlı kültür olduğunu, insanlık ve medeniyeti telkin eden şeylerin esasını dini inancın teşkil ettiğini, dinimizin ilk şartı (oku) diye başlarken, memleketimiz okullarında Allahı inkarla işe başlanıldığını (S. 2).

6- 25/6/1970 günü Urfa’da : (C. E. 20)

Maarif politikasının dinsiz ve maneviyatsız bulunduğu, 29 İmam Hatip Okulu ile darülfünun ilahiyat fakültesinin ve medreselerle tekke ve zaviyelerin kapatılmasının şedit bir sistem olduğunu, (S: 5), ortaöğretim ve üniversitelerde yetişen yavrularımızın süper dinsiz olduklarını (S. 7), milletin hiç bir derdi kalmamış gibi milletin kılığı ile, kıyafeti ile başörtüsü ve Kur’anı ile uğraşıldığını, bir müslümanın camide namaz kıldıktan sonra dükkanında içki satamıyacağını, haram olan her şeyin helallaştırıldığını, helal olan her şeyin haramlaştırıldığını kendilerinin bu batıl zihniyeti yıkacaklarını, 4 hak mezhebin. dışında bir şey tanımadıklarını, (S. 10)

7-  12/9/1970 günü Çarşamba’da : (C. 2. E. 17)

Polis copu ve jandarma dipçiği ile başlarına geçirilen küfür alametini bugün cahilin de giymediğini, kendilerinin de giymediğini: (S. 4) ilkokul girmeyen köylerden başka bozulmayan köy kalmadığını, (S. 5). Hainlerin tasallutundan kurtulup Müslüman gibi yaşamak hakkının mücadelesini yaptıklarını, (S. 7)

8-  7/9/1970 günü Ağrı’da : (C. 2. E. 11)

M.N.P. nin memlekette asayişsizliği ve ahlaksızlığı ortadan kaldırmak dini ve dindar kardeşlerimizi bir araya toplamak için kurulduğunu, ilkokul yavrularına mekteplerde Allahı inkar etmeyi öğrettiklerini,

9-  9/1/1971 Ankara Yenimahalle İlçe Kongresinde : (C. 2. E. 5)

19 Mayıs Bayramlarında kızların çıplak gösteri yapmalarını istemediklerini din derslerinin okullara göz boyamak için konulduğunu Milli Nizamın sonuna parti kelimesinin kanuna uysun diye mecburen konulduğunu, kendilerinin parti olmayıp imanla küfrün mücadele ettiğini, Milli Nizamın insanlara hem bu dünya ve hem de öteki dünya saadeti getireceğini, Türkiye’de parayı Masonlarla gayrımüslümlerin kazandığını,

Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Akmumcu :

1-  30/6/1970 günü Diyarbakır’da : (C. 2. E. 12)

Güneşin Şarktan doğduğunu ve bu nedenle Şarklı bir millet olarak kaleye iman bayrağı dikmek gerektiğini, İslam ahlak ve faziletini memlekete hakim kılacaklarını, din hürriyeti hakkını alacaklarını, (S. 21)

2-  27/8/1970 günü Van’da : (C. 2. E. 21)

1839 da Gülhane Hattı Hümayunu ile başlayan manevi tahribatın devam ettiğini mektep denilen müesseselerle zalim bir zihniyetin gençlerin körpe dimağlarına yerleştirildiğini, 150 seneden beri manevi hayatımızdaki tahribatın son hadde geldiğini, spor bayramlarında kızları oynattıklarını, ilmin irfanın Şark medreselerinde yükseldiğini büyük engin maziye sahip bir milletin evlatları olarak batılılaşmayacaklarını imanlı nesillerin memlekete hakim olmasına çalışacaklarını (S. 3-6).

3- 28/6/1970 günü Urfa açılışında : (C. 2. E. 20)

150 senedenberi devam eden Haçlı zihniyetine karşı savaştıklarını, batılılaşmaya hiç niyetlerin olmadığını,

4-  24/1/1971 günü Ankara Büyük Kongresinde : (C. 2. E. 4)

1000 yıl hakkı tutup dünyanın efendisi iken 150 yıldanberi batının mikroplarına maruz kaldığımızı (S. 7).

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tevfik Paksu :

1-   26/6/1970 günü İskenderun’da : (C. 1. E. 2)

Hırsızlık yapan elin kesilmesi, kem gözle bakan gözün zayi edilmesi gibi şer’i hükümlerin M.N.P. iktidara gelince getirileceğini, Parlamento heyeti ile İngiltere’ye gittiği zaman Müslüman bir devletin Parlamento üyesi olduğunu ifade ile smokin giymeyi ve toplantıda da domuz eti yemeyi ve içki içmeyi reddettiğini, dinimizin engellediği bir takım kaidelere kanunlarla müsaade edildiğini,

2-   27/8/1970 günü Van’da : (C. 2. E. 21)

Çocuklarımızı kendi ellerimizle soyduğumuzu, kadınları sokağa döktüğümüzü, asrilik modasının alıp yürüdüğünü, bale ve dansöz mekteplerine milyarlar ayrılırken İmam Hatip Okullarının sadaka ile savulduğunu, (S. 6).

3-   8/2/1970 günü Ankara’da : (C. 1. E. 1)

Sözlerime bu kainatın tek sahibi bulunan Cenabı Hakkın ismi ile başlıyorum dedikten sonra:

Bu topluluğun yıllarca kilit vurulan ruhu söndürülen, yok edilmek istenilen bir milletin iman şahlanışı olduğunu (S. 2).

4-  31/5/1970 günü Karabük’te : (C: 1. E. 3)

Dünyanın hiç bir yerinde dinini tatbik edenin cezalandırılmadığını, parolalarının Allahın emrinde olmak ve onun emrinde olanlara hizmet olduğunu,

Umumi Katip Süleyman Arif Emre :

1-  27/6/1970 günü İskenderun’da : (C. 1. E. 2)

«Kıymetli Müslüman ve din kardeşlerim» diye başladığı konuşmasında:

Kendisinin Adıyamanlı ve Şarklı olduğunu, halen Şarkta bir çok Müslümanların ananelerini muhafaza ettiklerini, Mardin civarında dine bağlı ve icaplarını yerine getiren bir kitle bulunduğunu,

2-  17/5/1970 günü İzmir’de : (C. 2. E. 15)

Esas gayelerinin İslam hak ve adaletini programlı olarak yaymak olacağını, batı taklitçiliğinden vazgeçip milli maarife döneceklerini (S. 3).

3-   29/6/1970 günü Mardin’de : (C. 2. E. 16)

Milli Nizam Partisinin beynelmilel partiler arasında ayrı bir yer işgal ettiğini, dünya görüşünün ayrı olduğunu, milleti iman yolundan çıkarmak isteyenlere karşı islam ahlak ve fazileti ile mücadele, edeceklerini,

4-  Trabzon’da yapılan açılış konuşmasında : (C. 2.. E. 19)

Ortak Pazar meselesinin basit bir ticaret anlaşması olmayıp İslam ticaretini Hristiyanların  boğmasına fırsat hazırladığını, Türkiye’nin kalkınma hızının imanlı bir Hükümet tarafından gerçekleştirileceğini, 6487 sayılı kanun ile T.C.K. . nun 163 üncü maddesini tadil edeceklerini, (S. 17)

Genel İdare Kurulu Üyesi Fehmi Cumalıoğlu :

1-  30/6/1970 günü Diyarbakır’da : (C. 2. E. 12)

«Mukaddesatımıza,  dinimize, örf ve adetlerine bağlı bulunan, yüreklerinde vatan, millet ve Allah aşkı Çağlayan Diyarbakırlı kardeşlerim» diye söze başladıktan sonra :

M.N.P.  nin 1000 yıllık, tarihi mirasımıza, mukaddesatımıza, dinimize ve milletin gerçeklerine uygun programı getirdiğini, Müslüman Türk Milletinin Reisicumhurunu doğrudan doğruya kendisinin seçeceğini, M.N.P. iktidara gelince Mason müsteşar ve umum müdürleri değiştirip yerlerine imanlı kişileri getireceğini, batıyı taklit eden batıl ve İmansız, faydasız nesiller yetiştiren üniversiteler yerine milli müesseseler getireceklerini ilkokula giden küçük çocuklara putpereslik ve kafilik öğretildiğini, iktidara gelince bu putları kıracaklarını ve islamın faydasını göreceklerini, (S. 12-14)

2- 29/6/1970 günü Urfa’da : (C. 2. E. 20)

«Selamünaleyküm evliyalar, evliyalar diyarının 1000 senelik şanlı İslam Türk. tarihinin mücahitlerinin torunları» diye söze başladıktan sonra

Bugünkü maarifin dinimizi, mukaddesatımızı, maarif şuurumuzu tahrip eden sistemini değiştirip milli bir program tatbik edeceklerini (S. 3-4).

3-  9/1/1971 günü Ankara Yenimahalle İlçe Kongresinde : (C. 2. E. 5)

Milli Nizamın 1000 yıllık mazimizin devamı dönüşüm başlangıcı ve ecdada dönüş olduğunu, batı diye diye batırıldığımızı, batıya dönmek isteyen partilerin batıl olduğunu, M.N.P. nin ise hakkın kendisi bulunduğunu, Milletin dinine, imanına hürmet etmeyen basına hürriyet tanınmayacağını,

4- 17/1/1971 günü Trabzon İl Kongresinde : (C. 2. E. 8)

M.N.P. nin Türk Milletine biz sizi ecdadımızın yoluna götüreceğiz, ecdadımıza benzeteceğiz diyen bir parti olduğunu, diğerlerinin ise batı taklitçisi ve eski Yunan, Roma ve Hristiyan inançlarla teşekkül ettiklerini, 19 Mayıs Bayramında kızların soyunmasının Yunan hayranlığından ileri geldiğini, üniversitelerin başındaki idareciye rektör denildiğini, halbuki bunun kilise papazı, zangoç anlamına geldiğini, öğretmenlerin Cuma namazına bile gitmediklerini, bunun talebe üzerinde menfi tesiri bulunduğunu, insanların biyoloji kitaplarında okutulduğu gibi maymun neslinden değil Adem ile Havva’dan geldiğini, (S. 3- 4).

İleri sürmüşlerdir.

Diğer yönden M.N.P. nin kuruluş toplantıları ile il ve ilçe kongrelerinde kullanılan slogan ve söylenilen Milli Nizam Marşı da ilgi çekicidir.

Örneğin, M.N.P. Bursa Gençlik Kolunun 17 Temmuz 1970 günü yapılan toplantı nedeni ile bastırıp dağıttığı Milli Nizam Marşı (C. 2. E. 22)

Herkes duyacak bilecek,
Saklanmaz gayri bu gerçek,
Yaprak yaprak çiçek çiçek,
Tek yol islam yazacağız,

Bölümü ile sona ermekle ve sloganlar arasında İmanlı Türkiye, Müslüman Türkiye ifadelerine rastlanmaktadır.

Bu marş tutanak ve izlenen raporlarından anlaşılacağı gibi her toplantıda kaç defa tekrar edilmekte ve son cümle bazan (tek yol nizam yazacağız) bazan da (tek yol islam yazacağız) biçiminde söylenmektedir.

9/1/1971 günü, Ankara’da Yenimahalle Alemdar Sinamasında yapılan İlçe Kongresinde Başkanlık Divanının üzerine asılan büyük pankartta, ilk üç satırı beyaz ve son satırı sarı yaldızla

Solcuların kafasına,
Masonların locasına,
Türkün Anayasasına,
Hak yol islam yazacağız.

dörtlüğünün asıldığı tespit edilmiştir.

Milli Nizam Partisinin amblemi olarak kullanılagelen ve konuşmalarda genellikle (Şahadet işareti), (Şahadet parmaklı bayrak) şeklinde ifade edilen işareti için Genel Başkan Necmettin Erbakan’ın 13/11/1970 günü Sapanca’da yaptığı konuşmada (Milli Nizamın işareti tekbirdir) dediği belirtilmiştir.

24 Ocak 1971 günü Ankara’da toplanan birinci Büyük Kongrede de toplantının yapıldığı salona (Hak geldi, batıl yıkıldı.) (Hak geldi, batık zail oldu) tarzında sloganlar asıldığı 25/1/1971 günlü tutanakla belirtilmiştir.

Bu kongrede Genel İdare Kurulu tarafından hazırlanıp okunan faaliyet raporunda : (C. 1. E. 16)

«Milli Nizam Partisinin 1969 seçimlerinden sonra milletin 1000 yıllık hak davasına şuurla sarılıp ortaya çıktığı, solu temsil eden C.H.P. ile renksizlerin ve masonik zihniyetin temsilcisi A.P. karşısında üçüncü olarak M.N.P. nin hakiki sağı temsil ettiği, maarifin temel yapısının dünya görüşü olarak mecusilerin, putperestlerin, çetecilerin fikriyatına dayandığı ve milleti kendi aslından ve benliğinden uzaklaştırdığı, manevi eğitim yapılmadığı, Milli Nizam davasına sarılmanın artık zaruret olduğu, bu davanın milletin 1000 yıllık en mütekamil Milli Nizam ruh ve sisteminde olduğunu bilme imanına ve 150 senedenberi milletin içine şırınga edilen kozmopolitlikten kurtulmaya bağlı bulunduğu, milletin hak ve batılın ne olduğunu bildiği de Milli Nizam harekatının hidayet ve ferasetle dolu kalplerin sezişi ile başladığı, milletin 60 yıldır parti adında kurulan çeşitli batıl fikirli teşekkülleri denedikten sonra hakka dönüşü ile M.N.P. nin doğduğu bu bakımdan birinci kongrenin batıl partilerden herhangi birisinin topluluğuna benzemeyip milletin 1000 yıllık şanlı tarihini temsil ettiği» ifade edildikten sonra «Genel İdare Kurulunun 60 a yakın il ve ilçenin açılış toplantısına iştirak ettiği, 1971 yılında yapılacak seçimlerde adayların davayı temsil eden kimseler olarak seçileceği, Ortak Pazar konusunun faaliyetler içerisinde önemli bir yer tuttuğu ve bu konunun Genel Başkan tarafından Millet Meclisine de götürüldüğü» belirtilmiştir.

Bu rapor üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Genel İdare Kurulunun ibrası ve faaliyet raporunun da tavsibi Büyük Kongre kararına iktiran etmiştir.

Aynı tutanağa ekli ve (Milli Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresinin aziz milletimize beyannamesi) ile (Milli Nizam Ahdi) başlığını taşıyan iki metin ayakta okunmuş ve sonra da yayınlanmıştır.

Beyanname özetle :

«Allah’ın hakkı tutma, iyiyi sağlama ve kötüyü menetme yolunda bulunmak üzere seçtiği aziz milletimiz şeklinde başlayarak» 1000 yıl hakkı tuttun, dünyanın efendisi oldun, bütün dünya bin yıl ahlaki senden öğrendi, mesuttun, bahtiyardın, güçlüydün, 1000 yıldan beri sana her sahada yenilen batıl 150 senedenberi senin güçlü …………….. vücuduna sinsice mikroplarını aşıladı.»

«Milli bünyeye girmek için uğraşan batıl ve yabancı fikriyat maarifini senden ayırdı, gayrımilli maarif yaptı, gençlerimiz kalbi boş yetiştirildi, manevi ve maddi uçurumun kenarına gelindi. Ey 1000 yıllık tarihin efendisi işte bugünkü manzara karşısında senin kendi milli nizam hareketin başladı ve bu hareketin teşkilatını kurdun, bir anda milyonlarca vatan evladı milli nizamın şahadet parmağı işaretli bayrağının altında toplandı ve sen bin yıllık tarihinle beraber yerini aldın kendini ortaya koydun, şimdi bizler Milli Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresi senin ve şanlı tarihinin temsilcisi olarak sesleniyoruz» denildikten sonra «Milli Nizam Ahdi» nde:

«Manevi İstiklal harbi kazanılıncaya kadar mücadeleye devama, hakkın hakimiyetini kurmaya, Milli Nizamı hakim kılmaya bütün gayretimizle çalışacağımıza ahdederiz.» denilmektedir.

Genel İdare Kurulunca Büyük Kongreye sunulan «faaliyet raporu» nda da belirtildiği gibi M.N.P. teşkilatı kuruluşundan bu yana, «Mecliste Ortak Pazar – Doğuda Batıda ve İslamda Kadın – Basında Profesör Doktor Necmettin Erbakan – İslam ve İlim konulu» yayınlar da yapmıştır. Bu yayınlar incelendiği zaman genellikle Genel Başkanın çeşitli yerlerdeki konferans, demeç ve B.M.M. konuşmalarını kapsadığı görülmektedir (C. 1. E. 15)

DELİLLERİN TARTIŞILMASI:

Milli Nizam Partisi Tüzüğünün 27 ve 28 inci maddeleri hükümlerine göre Büyük Kongreden sonra en yetkili merkez karar organı olan Genel İdare Kurulunun partinin çeşitli il ve ilçelerindeki kuruluş ve açılış toplantılarına iştirak ettiği Büyük Kongreye sunulan faaliyet raporunda belirtilmiş bulunmaktadır. (C. 1. E. 16-S. 71) Buna göre, Genel İdare Kurulunda görevli kişilerin açılış toplantılarında bu sıfatları ile yapmış oldukları ve yukarıya belli pasajları örnek olarak alınıp geniş metinleri dosya içerisinde bulunan konuşmalardaki ifadelerin partinin kuruluş amacının tayin ve tespiti yönünden değerlendirilmesi gerekir.

Partinin lider kadrosunun başka bir deyişle en yetkili kişilerinin yukarıda özet olarak alınan konuşmalarının tümü ile de Anayasa’nın, Cumhuriyetin niteliklerini belirten ikinci maddesiyle temel hak ve ödevler arasında düşünce ve inanç hak ve hürriyetini düzenleyen 19, bilim ve sanat hürriyetini düzenleyen 21 inci ve siyasi haklar ve ödevler arasında partilerin uyacakları esasları düzenleyen 57. maddeleri ve bu maddeler çerçevesinde yürürlüğe konan 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 4. kısım ve özellikle layik Devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı düştüğü kesin kanısına varılmıştır.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıdanberi açıklanan nedenlere göre, Milli Nizam Partisinin Siyasi Partiler Kanununun 4. kısmında yer alan 92., 94., 97. ve 101. maddelerine aykırı faaliyetlerde bulunulması ve bu faaliyetleri onaylar nitelikte karar alınmış olması nedeniyle aynı kanunun 111. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince kapatılmasına karar verilmesi talep ve iddia olunur. 4/3/1971

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler