Salı, Haziran 18, 2024

İdare Hukuku 2/A Yıl Sonu Sınavı – 30.05.2008 – AÜHF

- Advertisement -

İdare Hukuku 2/A Yıl Sonu Sınavı – 30.05.2008 – AÜHF

SINAV TALİMATI:
1. Sınav süresi 90 dakikadır. 2. Gerekçesiz yanıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 3. Her türlü mevzuat metni kullanılabilir. 4. Kurşun kalem kullanılmayacaktır. 5. İstenilen sorudan başlanabilir. 6. Sadece tek bir tam yanıt kağıdı verilecektir.
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Ali ULUSOY
OLAY I.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yardımcı doçentliğe atanmaya ilişkin öngördüğü tüm şartları yerine getiren (A), (X) Üniversitesi tarafından kendi uzmanlık alanına ilişkin olarak açılan yardımcı doçentlik kadrosuna 20.11.2007 tarihinde gerekli belgelerini aynı Üniversitenin Genel Evrak birimine teslim ederek başvurmuş ve Rektörlükçe kendisi için belirlenen üç kişilik bilimsel jüri heyetinin tamamının olumlu raporu üzerine, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Dekanın önerisi ile Rektör tarafından anılan yardımcı doçentlik kadrosuna 20.1.2008 tarihinde atanmıştır. Ancak daha sonra (A)’nın, aynı Üniversite Senatosu tarafından 1.1.2005 tarihinde belirlenen ve halen de yürürlükte olan “Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükselmelere İlişkin İlkeler”de Kanunda öngörülen atama şartlarına ilave olarak öngörülen, “yabancı bir dergide yabancı dilde yazılmış en az iki makale yayınlatmış olmak” ve “KPDS veya ÜDS sınavlarından yabancı dil puanı olarak en az 70 puan almak” şartlarını yerine getirmediği anlaşılmış ve bunun üzerine A’nın atama işlemi adıgeçen Üniversitenin Yönetim Kurulu tarafından 20.4.2008 tarihinde geri alınmıştır. A, sözkonusu bu geri alma işleminin hem usul ve hem de esas yönünden hukuka aykırı olduğunu düşünmektedir.
NOTLAR:
1) 2547 sayılı Kanun m.23 : “a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.

b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:
(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 – 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.”
2) 2547 sayılı Kanun m.65: ” a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:
….
(4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri,”
3) 2547 sayılı Kanunda üniversitelerin Kanunda öngörülen atama şartlarına ek atama şartları öngörüp öngöremeyecekleri hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
4) 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin 2. fıkrası:
“… Yardımcı doçentlik ile diğer akademik kadrolara yükseltme, atama ve uzatmalarda kriterler doğrudan yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir…”
SORULAR:
1) Yükseköğretim Kurulu’nun T.C. İdari Teşkilatı içindeki yerini belirleyerek; üniversiteler ile bu Kurul arasındaki hukuksal ilişkinin niteliğini belirtiniz.
2) Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile X Üniversitesi tarafından çıkarılan Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükselmelere İlişkin İlkeler arasındaki hukuksal ilişkiyi normlar hiyerarşisi yönünden irdeleyiniz.
3) Bir önceki soruda değinilen İlkeler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılsa idi, bu soruya vereceğiniz yanıt değişir miydi? Neden?
4) 2. soruda değinilen İlkeler’de öngörülen ve yukarıda belirtilen ek atama şartlarının hukuka uygun olup olmadığını yetki unsuru yönünden irdeleyiniz.
5) 20.4.2008 tarihli işlem, usul (yetki ve şekil unsurları) bakımından hukuka uygun mudur? Neden?
6) 20.4.2008 tarihli işlem, esas (sebep, konu ve amaç unsurları) bakımından hukuka uygun mudur? Neden?
7) İdare hukukunda kazanılmış hak kavramının ne anlama geldiğini ve İdari işlemler nedeniyle kazanılmış hak oluşmasının şartlarını belirterek; somut olayda A açısından kazanılmış hak bulunup bulunmadığını değerlendiriniz. (20 p)
OLAY II.
Hakkari ili, Bağışlı Köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki B, C ve D, Köye yakın bir arazide buldukları ve terör örgütü mensuplarına karşı güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarda kullanılmış ve patlamamış bir el bombası ile oynarken bombanın patlaması sonucu ağır derecede yaralanmışlardır.
1) Adı geçenlerin gördükleri zarar nedeniyle idarenin mali sorumluluğu bulunmakta mıdır? Yanıtınız olumlu ise sorumluluk hangi esasa göre sözkonusu olabilir?
2) Adı geçenlerin gördükleri zarar, önceden herhangi bir tehdit almayan Köye terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlenmesi sonucu oluşsa idi, önceki soruya vereceğiniz yanıt değişir miydi? Neden?

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Genel Kamu Hukuku – İnsan Hakları Pratik Çalışması – 15.5.2009 – AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, “İnsan...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Hukuk Başlangıcı Vize Sınavı Soru – Cevapları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Başlangıcı dersi için 11.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş vize sınavı soru ve cevapları,

Miras Hukuku Vize Sınavı – 2015 –...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014-2015 öğretim yılı Miras Hukuk...

İdari Yargılama Usulü Final ve Bütünleme Sınavları...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013-2014 öğretim yılı İdari Yargılama...

Roma Hukuku 2021-2022 Bütünleme Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi...

Roma Hukuku 2021-2022 Final Sınavı – Kırklareli...

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021- 2022 öğretim yılı Roma...

İdare Hukuku Final Sınavı Soru ve Cevapları...

2018-2019 Akademik Yılı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2/B sınıfı...

Ceza Hukuku Genel – Vize Sınavı Soru...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel dersi vize...

Siyasal Tarih Vize Sınavı – Soru ve...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 öğretim...

Siteden