İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışması – AÜHF – Kasım 2013

İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışması – AÜHF – Kasım 2013

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
İDARE HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMALARI – I
Ekim–Kasım 2013

Aşağıda belirtilen işlemlerin her birinin hukuksal niteliğini, “devlet fonksiyonları” yönünden irdeleyiniz ve tartışınız.
1. (Ü) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi (Ö)’nün İdare Hukuku dersi final sınavı notunun 35 olarak açıklanması ve (Ö)’nün adı geçen dersten başarısız sayılması.
2. İzmir İdare Mahkemesinin, (Ü) Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencisi (Ö)’nün İdare Hukuku dersi final sınavından almış olduğu geçmez notun iptaline karar vermesi.
3. (Ü) Üniversitesinin, Üniversite Kütüphanesine kitap almak için (K) Kitabevi ile sözleşme yapması.
4. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, hâkimlik mesleğinin şeref ve onurunu bozacak nitelikte fiilleri bulunduğu gerekçesiyle, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi (H)’ye, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca, meslekten çıkarma cezası vermesi.
5. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, Danıştay Yedinci Daire Tetkik Hâkimi (T)’yi, Danıştay üyeliğine seçmesi.
6. Türkiye Barolar Birliğinin, Anayasa Mahkemesi üyeliği için, serbest avukatlar arasından belirlediği üç adayı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması.
7. Sayıştay Genel Kurulunun, Anayasa Mahkemesi üyeliği için gösterdiği üç aday içinden birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi.
8. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinin, davalı (A)’nın, davacı (B)’ye 80.000 TL tutarında tazminat ödemesine hükmetmesi.
9. Rekabet Kurulunun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, hâkim durumunu kötüye kullanan GSM operatörü (X) Şirketine idari para cezası vermesi.
10. Danıştay’ın, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42. maddesi uyarınca, bir kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi hakkında düşüncesini bildirmesi.
11. Danıştay Genel Kurulunun, Danıştay Kanununun 27. maddesi uyarınca, daireler arasındaki işbölümünü belirlemesi.
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, Anayasanın 133. maddesi çerçevesinde gösterilen adaylardan (A)’yı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçmesi.
13. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, Sayıştay Kanununun 6. maddesi uyarınca, (B)’yi Sayıştay üyeliğine seçmesi.
14. Özel İlköğretim Okulu (A)’da öğrenci olan (Ö)’nün, bir dersten geçmez not alması.
15. Kemer Cumhuriyet savcısının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, (C) hakkında idari yaptırım kararı vermesi.
16. Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesinin, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, (D) hakkında idari yaptırım kararı vermesi.
17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Teftiş Kurulu Başkanı (M)’ye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kınama cezası vermesi.
18. Danıştay’ın, bir tüzüğün bazı maddelerinin iptaline karar vermesi.
19. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, yirmidört Anayasa Hukuku Profesörü ile Anayasa yapımına ilişkin bir toplantı yapması.
20. Cumhurbaşkanının (B)’yi Başbakan olarak ataması.
21. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, bir elektronik haberleşme hizmetini yürütmek istemiyle başvuruda bulunan (X) A.Ş.’yi, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 9. maddesi çerçevesinde, kullanım hakkı vermek suretiyle yetkilendirmesi.
22. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı (Y)’ye uyarma cezası vermesi.
23. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması istemiyle verilen önergeyi işleme koymaması.
24. Adalet Bakanının, Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulması için lüzum göstermemesi.
25. Askeri Yargıtay Genel Kurulunun, Anayasanın 156. maddesi uyarınca, boş bulunan Askeri Yargıtay üyeliği için, birinci sınıf askeri hâkimler arasından üç aday belirleyerek, bu adayların ismini Cumhurbaşkanına sunması.
26. Bakanlar Kurulunun, komşu ülkeler arasında çıkan savaş nedeniyle, Türkiye’de konuşlandırılmak üzere NATO’dan askeri kuvvet istenmesine ilişkin karar alması.
27. Yüksek Seçim Kurulunun, 2009 yılı yerel seçimlerine ilişkin olarak, seçim döneminde, radyo ve televizyonların yayınlarında siyasi parti ve adayların reklamına yer verilemeyeceğine karar vermesi.
28. Yüksek Askeri Şuranın, albay (A)’yı, disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ihraç etmesi.
29. Kars Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi (H)’nin, yazı işleri müdürü (K) hakkında olumsuz sicil vermesi.
30. Cumhurbaşkanının, (Ü) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. (H)’yi, Anayasanın 159. maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçmesi.
31. Bakanlar Kurulunun, TBMM tarafından verilen yetki çerçevesinde, kanun hükmünde kararname çıkartması.
32. Rekabet Kurulunun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 46. maddesi uyarınca sözlü savunma toplantısı yaptıktan sonra, (X) A.Ş.’ye idari para cezası vermesi.
33. Bir vakıf üniversitesi olan (V) Üniversitesinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi (Ö)’ye, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası vermesi.
34. Danıştay Üçüncü Dairesi Üyesi (Ü)’nün, Onbeşinci Daire Üyesi olarak görevlendirilmesine ilişkin Başkanlık Kurulu kararına karşı, Danıştay Kanununun 52/A maddesi uyarınca yapılan itiraz üzerine, Genel Kurulun Başkanlık Kurulunun kararını onaylaması.
35. Polis memuru (P)’nin, kimlik kontrolü yapması.
36. Yargıtay Başkanlar Kurulunun, hukuk ve ceza daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu uyarınca kesin karara bağlaması.
37. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının, TBMM Genel Kurul çalışmalarının düzenini bozduğu gerekçesiyle, milletvekili (V)’nin Genel Kurul Salonundan dışarı çıkarılmasına karar vermesi.
38. Özel güvenlik görevlisi (G)’nin, hakkında yakalama emri bulunan (S)’yi yakalaması ve araması.
39. Cumhurbaşkanının, (M)’nin Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin müşterek kararnameyi imzalaması.
40. Danıştay Birinci Dairesinin, iki idare arasında, taşınmazın devri konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle, Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca yapılan başvuruyu kesin olarak karara bağlaması.

Bu İçeriği Paylaş!
İçeriğimizi Yararlı Buldunuz mu?
00

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a target="" href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <img src="" height="" width="" alt="" title=""> <table border="" style=""> <iframe frameborder="" allowfullscreen="" src="" width="" height=""> <div class=""> <tbody style=""> <tr style=""> <td style=""> <sub> <sup> <pre lang="" line=""> <ul style=""> <ol style=""> <li style=""> <span class="" style=""> <noindex>