Perşembe, Nisan 18, 2024
Ana SayfaEğitimPratik Çalışmalarİdare Hukuku Pratik-Kur Çalışması -2- AÜHF – Kasım 2013

İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışması -2- AÜHF – Kasım 2013

Bu İçeriğimizin Başlıkları

- Advertisement -

İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışması -2- AÜHF – Kasım 2013

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
İDARE HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMALARI – II 

Kasım 2013

Aşağıda yer alan işlemlerin her birinin hukuksal niteliğini ve türünü, “idari işlem kuramı” yönünden irdeleyiniz.

(Not: İlgili mevzuat hükümlerine “www.mevzuat.gov.tr”, Resmi Gazete metinlerine ise “www.resmigazete.gov.tr” internet adreslerinden erişilebilir.) 

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan (M)’nin, bu Bakanlığın Van İl Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atanmasına yönelik işlem 

2. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşar yardımcısının, bu Bakanlığa, Müsteşar olarak atanmasına ilişkin müşterek kararname 

3. Yapı kullanma izni (iskân ruhsatı) almak üzere Çankaya Belediyesi’ne başvuran kişiye, adı geçen Belediye tarafından yapı kullanma izni verilmesi işlemi 

4. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan (Y)’nin, eşinin İstanbul’da görevlendirilmesi nedeniyle kendisinin de İstanbul’da bir mahkemeye aynı unvanla atanması istemiyle Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğu başvurusunun yanıtsız bırakılması 

5. Bir elektrik dağıtım şirketinin başvurusu üzerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik dağıtım lisansı verilmesi işlemi

6. Rekabet Kurulunun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, hâkim durumunu kötüye kullanan bir şirkete idari para cezası vermesi 

7. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Seçme Sınavı 

8. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının (ATGV), bir hâkimin lojmandan tahliyesine ilişkin işlemi 

9. Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkartılan Milli Saraylar Daire Başkanlığı Koruma ve Değerlendirme Kurulu Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği 

11. 08/02/1957 tarih ve 9530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Tüzüğü

12. 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

13. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan bir memurun, daire amirinin teklifi ve TBMM Başkanının kararıyla görevine son verilmesi işlemi 

14. Adalet Bakanlığının, özel kişinin mülkiyetinde bulunan bir binayı, idare mahkemelerine tahsis etmek üzere kiralaması 

15. Özel bir şirketin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile yapmış olduğu su abonelik sözleşmesi 

16. Bir üniversitenin, kütüphanesine kitap almak üzere, bir kitabevi ile yapmış olduğu sözleşme 

17. Danıştay Genel Kurulunun, Danıştay Kanunu’na göre, daireler arasındaki işbölümünü belirlemesine ilişkin kararı 

18. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), İzmir İdare Mahkemesi üyelerinden birini, Danıştay üyeliğine seçmesine ilişkin kararı 

19. Özel bir şirketin, araç muayene hizmetlerini yürütmek üzere, idare ile imtiyaz sözleşmesi akdetmesi 

20. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından çıkartılan yolcu tarifesi 

21. Muğla Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve adı geçen Belediye Başkanlığı’nca 05.09.2005 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilen imar planı değişikliği ile Muğla, Merkez, (…) Mahallesi, (…) parsel sayılı taşınmazın yeşil alandan çıkarılarak 
konut alanına alınması 

22. 24/11/2012 tarih ve 28477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nda, “Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesinde tesis edilecek Yaşıl Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları 
belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasının; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 23/10/2012 tarihli ve 1262 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/11/2012 tarihinde kararlaştırıldığı”nın 
belirtilmesi

23. 26/06/2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan idari bağlılığın değiştirilmesi kararına göre, “Sakarya İli Taraklı İlçesi Merkez Bucağı Poydalar, Doğancıl, Sabırlar ve Çayköy Köylerinin aynı İlin Geyve İlçesi Merkez Bucağına bağlanmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmesi” 

24. “5947 sayılı Yasa ve bu Yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına göre, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu 
uygulamanın 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağı”na yönelik olarak, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde 16/07/2010 tarihinde yayımlanan “Tam Gün Kanunu” ile ilgili Basın Açıklaması

25. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden şiddetli kar yağışına ilişkin olarak alınan bilgi üzerine, Erzurum Valiliği tarafından, ildeki ilk ve orta dereceli okulların iki gün süreyle tatil edilmesine karar verilmesi 

26. Sağlık Bakanlığının, hastalarıyla, mesleğin onuruna yakışmayacak biçimde diyalog kurduğu tespit edilen doktor (D)’ye, mevzuatın ilgili hükümlerini hatırlatan bir ihtar yazısı göndermesi 

27. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunun, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren sınıfların üçer şubeye ayrılmasına ilişkin kararı 

28. Maliye Bakanlığının, “Serbest avukatlık faaliyetinden dolayı mükellefiyeti olan bir avukatın yanında diğer bir avukatın ücretli olarak çalışması halinde, ücretli olarak çalışan avukatlara yapılan ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun ilgili 
hükümlerine göre vergi tevkifatı yapılması kaydıyla, ücretli olarak çalışan avukatların serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet kaydının yapılmaması uygun görülmüştür.

Ayrıca, ücretli olarak çalışan avukatlara yapılan ücret ödemelerinin emsali durumdaki avukatlara ödenen ücretlerden düşük olmamasının gerekeceği tabiidir.” hükmünü içeren Gelir Vergisi Genel Tebliği 

29. Ankara Valisinin, 3091 sayılı Kanun uyarınca, (A)’nın taşınmazına yönelik müdahalenin önlenmesine karar vermesi

İlgili Mevzuat:

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

Madde 2 – Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir. 

30. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanının, büro görevlisi (B) hakkında uyarma disiplin cezası vermesi

İlgili Mevzuat:

2797 sayılı Yargıtay Kanunu

Madde 24 – Daire başkanlarının görevleri şunlardır:

(…)

3. Büro görevlilerini denetlemek,

4. Büro personeli hakkında ilgili kanunda belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermek, (…) 

31. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinin, 16 yaşındaki (Ç)’nin ergin kılınmasına karar vermesi

İlgili Mevzuat:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

Madde 12 – Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin 
kılınabilir. 

32. İstanbul İkitelli ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Orman ve Su İşleri bakanlığı tarafından afete maruz bölge olarak kararlaştırılması ve bu kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
isteği üzerine ilgili valilikçe mahallinde ilan olunması

İlgili Mevzuat: 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

Madde 2 – (Değişik: 2/7/1968 – 1051/1 md.)

Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar planına, imar planı bulunmıyan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek suretiyle, afete maruz bölge olarak İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır ve bu suretle tespit olunan sınırlar, İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Mahalli şart ve özellikler dolayısiyle yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur. 

33. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi (Ö)’nün, kanun kullanmanın serbest olduğu İdari Yargılama Usulü Hukuku Sınavında kullandığı kanun metninin kenarlarında derse ilişkin bilgiler bulunduğunu fark eden sınav gözetmeni (G)’nin, 
(Ö)’nün kopya çektiğine dair tutanak düzenlemesi

İlgili Mevzuat:

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Madde 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır: 
(…) e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, (…) 

34. Yükseköğretim Kanunu Taslağını protesto etmek için Kızılay meydanında toplanan 500 kişilik gruba, emniyet amiri tarafından, önce “dağılın” anonsu yapılması ve buna rağmen dağılmayan grubun, polis tarafından zor kullanılarak dağıtılması

İlgili Mevzuat:

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Madde 24 – (…) Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin Kanuna aykırı olarak başlaması hallerinde; güvenlik kuvvetleri mensupları, olayı en seri şekilde mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkânlarla gerekli tedbirleri alır ve olaya müdahale eden güvenlik kuvvetleri amiri, topluluğa dağılmaları, aksi halde zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunur ve topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. 

35. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 7. ve 8. maddelerine aykırı hareket ederek “garantili dava takibi için doğru adres” başlıklı kartvizit bastıran ve kazandığı davaların listesini gösteren bir broşür hazırlatıp Konak meydanında dağıtan İzmir barosuna kayıtlı avukat (A)’ya, Baro Disiplin Kurulu tarafından kınama disiplin cezası verilmesi

İlgili Mevzuat:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

Madde 134 – (Değişik: 2/5/2001-4667/65 m.) Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

Ankahukuk Sitesi kurucusu ve yöneticisi

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir

Siteden...

İlgili İçerikler