Perşembe, Temmuz 25, 2024

Sorularla Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku – Temel Bilgiler

- Advertisement -

Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre kişiler hukuku, bireylerin medeni hak ve yükümlülüklerini, kişisel ilişkilerini ve aile içi ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, medeni hukukun temel bir parçasıdır ve aşağıdaki konuları kapsar:

  1. Kişilik Hakları: Kişilerin beden bütünlüğü, ad ve soyadı, itibar, onur, şeref, özel yaşam gibi temel haklarına ilişkin düzenlemeleri içerir. Bu haklar kişinin doğal hakları olarak kabul edilir ve devredilemez, vazgeçilemez ve haczedilemez niteliktedir.
  2. Erginlik ve Reşitlik: TMK, kişilerin erginlik ve reşitlik durumlarını, evlenme ehliyetini ve yetişkinlik haklarını düzenler. Erginlik, kişinin hukuki işlemleri yapabilme ve haklarını kullanabilme kapasitesini ifade ederken, reşitlik ise evlenme ve diğer bazı hukuki işlemleri yapabilme yaşını belirtir.
  3. Aile Hukuku: Aile hukuku, evlilik, boşanma, mal rejimleri, nafaka, velayet, vesayet gibi aile içi ilişkileri düzenler. Bu kapsamda, evlilik birliği, eşlerin hak ve yükümlülükleri, çocukların hakları ve korunması, miras hukuku gibi konular yer alır.
  4. Vesayet ve Kısıtlılık: Vesayet, kısıtlı kişilerin malvarlığı ve kişisel işlerinin bir vasi tarafından yönetilmesini sağlar. TMK, vesayet altındaki kişilerin haklarını ve korunmasını düzenler.
  5. Ad ve Soyadı: Kişilerin ad ve soyadı seçimi, değiştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kuralları belirler. Soyadı, genellikle anne ve babanın soyadlarının birleştirilmesiyle oluşur ve değiştirilmesi belirli şartlara bağlıdır.
  6. Vasiyetname ve Miras Hukuku: Kişilerin vasiyetname düzenleme hakkı ve miras hukuku, TMK’nın diğer önemli konuları arasındadır. Vasiyetname, kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağını belirleyen belgedir. Miras hukuku ise kişinin ölümü halinde mal varlığının mirasçılara intikalini düzenler.

Bu konular TMK’nın Kişiler Hukuku kapsamında yer alır ve Türk Medeni Hukukunda bireylerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen temel prensipleri içerir.

Sizlere, Kişiler Hukuku kapsamında 50 soruyu, cevapları ile birlikte veriyoruz. Yararı olması dileği ile.

1.Soru: Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) kişiler hukuku hangi konuları kapsar?

Cevap: TMK’nın kişiler hukuku; kişilik hakları, vatandaşlık, evlenme ve boşanma, ergin olmayan kişilerin hukuki durumu, vesayet, vasiyetname gibi konuları kapsar.

2.Soru: TMK’ya göre, reşit olmayan bir kişinin yaş sınırı nedir?

Cevap: TMK’ya göre, reşit olmayan bir kişi, 18 yaşını doldurmadığı sürece ergin sayılmaz.

3.Soru: TMK’ya göre, evlenme ehliyeti ne zaman kazanılır ve hangi şartlara bağlıdır?

Cevap: Evlenme ehliyeti, 17 yaşını dolduran herkes tarafından kazanılır. Ancak, evlenme ehliyeti olan kişilerin evlenme iradelerini özgürce kullanabilmeleri ve evliliğin gönüllü olması gerekir.

4.Soru: TMK’ya göre, evlenme akdi nasıl gerçekleşir?

Cevap: Evlenme akdi, nikah memuru huzurunda yapılan evlenme beyanları ve imzalanan evlenme belgesiyle gerçekleşir.

5.Soru: TMK’ya göre, evlenme birliğinin temel nitelikleri nelerdir?

Cevap: TMK’ya göre, evlenme birliğinin temel nitelikleri karşılıklı sadakat, dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşama yükümlülükleridir.

6.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan bir kişinin temsil yetkisi nasıl belirlenir?

Cevap: Ergin olmayan bir kişinin temsil yetkisi, velayet altındaki kişiler için vasi tarafından, velisi bulunmayanlar için ise kanunen belirlenen temsilcilik organı tarafından kullanılır.

7.Soru: TMK’ya göre, vasiyetname hangi şartlara bağlı olarak geçerlidir ve kimler tarafından düzenlenebilir?

Cevap: Vasiyetname, kişinin ehliyetli ve sağlıklı bir şekilde iradesini ortaya koyarak düzenlediği belgedir. TMK’ya göre, 15 yaşını doldurmuş herkes vasiyetname düzenleyebilir.

8.Soru: TMK’ya göre, kan bağı nedir ve TMK hangi ilişkileri tanır?

Cevap: Kan bağı, akrabalık ilişkisini ifade eder. TMK, kan bağı ile kurulan akrabalık ilişkilerini tanır ve bu ilişkilere dayalı hak ve yükümlülükleri düzenler.

9.Soru: TMK’ya göre, evlenme nedeniyle kişisel ilişkilerde hangi haklar ve yükümlülükler geçerlidir?

Cevap: Evlenme nedeniyle kişisel ilişkilerde eşler arasında sadakat, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte yaşama gibi haklar ve yükümlülükler geçerlidir.

10.Soru: TMK’ya göre, mal rejimi nedir ve evlilik içinde nasıl uygulanır?

Cevap: Mal rejimi, evlilik birliğinde eşler arasındaki mal varlığı ilişkilerini düzenleyen hukuki düzendir. TMK’ya göre, Türk medeni hukukunda mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi veya mal ayrılığı rejimi olarak belirlenebilir.

11.Soru: TMK’ya göre, evlilik dışı çocukların hukuki durumu nasıl belirlenir?

Cevap: Evlilik dışı çocukların hukuki durumu, kanıtlanabilir bir biyolojik bağ ile belirlenir. Anne babadan biri tarafından doğrulanmadığı sürece, çocuk babasının soyadını alamaz ve miras hakkından yararlanamaz.

12.Soru: TMK’ya göre, evlilik birliği içindeki mal edinimleri nasıl değerlendirilir?

Cevap: TMK’ya göre, evlilik birliği içindeki mal edinimleri, evlilik birliği süresince edinilen mallar eşler arasında paylaşılır.

13.Soru: TMK’ya göre, aile konutu nedir ve korunması nasıl sağlanır?

Cevap: Aile konutu, ailenin barınma ihtiyacını karşılayan ve aile için özel bir öneme sahip olan konuttur. TMK, aile konutunu korumak amacıyla belirli hükümler içerir ve aile konutunun satılmasını veya ipotek edilmesini kısıtlar.

14.Soru: TMK’ya göre, çocukların velayeti nasıl belirlenir?

Cevap: Çocukların velayeti, boşanma veya ayrılık durumunda mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek velayetin hangi ebeveynde olacağına karar verir.

15.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin malvarlığı nasıl yönetilir?

Cevap: Ergin olmayan kişilerin malvarlığı, vasisi tarafından yönetilir. Vasi, kısıtlı kişinin malvarlığını korumak ve yönetmekle yükümlüdür.

16.Soru: TMK’ya göre, vasiyetnamenin iptali için hangi durumlar söz konusudur?

Cevap: TMK’ya göre, vasiyetname; sahtekarlık, hile, tehdit, yanıltma, hukuka aykırılık veya yetkisizlik gibi sebeplerle iptal edilebilir.

17.Soru: TMK’ya göre, tüzel kişiler kimlerdir ve hangi hükümlere tabidirler?

Cevap: TMK’ya göre, tüzel kişiler, hukuki varlık ve haklara sahip olan kurum ve kuruluşlardır. Şirketler, dernekler, vakıflar gibi kurumlar tüzel kişilerdir ve TMK’nın ilgili hükümlerine tabidirler.

18.Soru: TMK’ya göre, evlenme akdi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap: Evlenme akdi, nikah memuru huzurunda yapılan evlenme beyanları ve imzalanan evlenme belgesiyle gerçekleşir.

19.Soru: TMK’ya göre, evlenme birliğinin temel nitelikleri nelerdir?

Cevap: TMK’ya göre, evlenme birliğinin temel nitelikleri karşılıklı sadakat, dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşama yükümlülükleridir.

20.Soru: TMK’ya göre, evlilik nedeniyle kişisel ilişkilerde eşler arasında hangi haklar ve yükümlülükler geçerlidir?

Cevap: TMK’ya göre, evlilik nedeniyle kişisel ilişkilerde eşler arasında sadakat, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte yaşama gibi haklar ve yükümlülükler geçerlidir.

21.Soru: TMK’ya göre, mal rejimi nedir ve evlilik içinde nasıl uygulanır?

Cevap: TMK’ya göre, mal rejimi, evlilik birliğinde eşler arasındaki mal varlığı ilişkilerini düzenleyen hukuki düzendir. Türk Medeni Hukukunda mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi veya mal ayrılığı rejimi olarak belirlenebilir.

22.Soru: TMK’ya göre, aile konutu nedir ve korunması nasıl sağlanır?

Cevap: TMK’ya göre, aile konutu, ailenin barınma ihtiyacını karşılayan ve aile için özel bir öneme sahip olan konuttur. TMK, aile konutunu korumak amacıyla belirli hükümler içerir ve aile konutunun satılmasını veya ipotek edilmesini kısıtlar.

23.Soru: TMK’ya göre, çocukların velayeti nasıl belirlenir?

Cevap: TMK’ya göre, çocukların velayeti, boşanma veya ayrılık durumunda mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek velayetin hangi ebeveynde olacağına karar verir.

24.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin malvarlığı nasıl yönetilir?

Cevap: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin malvarlığı, vasisi tarafından yönetilir. Vasi, kısıtlı kişinin malvarlığını korumak ve yönetmekle yükümlüdür.

25.Soru: TMK’ya göre, vasiyetnamenin iptali için hangi durumlar söz konusudur?

Cevap: TMK’ya göre, vasiyetname; sahtekarlık, hile, tehdit, yanıltma, hukuka aykırılık veya yetkisizlik gibi sebeplerle iptal edilebilir.

26.Soru: TMK’ya göre, tüzel kişiler kimlerdir ve hangi hükümlere tabidirler?

Cevap: TMK’ya göre, tüzel kişiler, hukuki varlık ve haklara sahip olan kurum ve kuruluşlardır. Şirketler, dernekler, vakıflar gibi kurumlar tüzel kişilerdir ve TMK’nın ilgili hükümlerine tabidirler.

27.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin hukuki temsil yetkisi nasıl belirlenir?

Cevap: Ergin olmayan kişilerin hukuki temsil yetkisi, vasisi tarafından kullanılır. Velisi bulunmayan kişiler için ise kanunen belirlenen temsilcilik organı bu yetkiyi kullanır.

28.Soru: TMK’ya göre, aile birliği kavramı nedir ve neden önemlidir?

Cevap: TMK’ya göre, aile birliği, aile fertleri arasındaki ilişkiyi ifade eder ve karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ve yardımlaşma gibi değerler üzerine kurulur. Aile birliği, aile içi uyumun sağlanması ve aile bireylerinin refahının korunması açısından önemlidir.

29.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin malvarlığı nasıl korunur?

Cevap: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin malvarlığı, vasisi tarafından korunur. Vasi, kısıtlı kişinin malvarlığını yönetirken kişinin menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

30.Soru: TMK’ya göre, vasiyetname nasıl düzenlenir ve hangi koşullara bağlıdır?

Cevap: Vasiyetname, kişinin ehliyetli ve sağlıklı bir şekilde iradesini ortaya koyarak yazdığı belgedir. Vasiyetname düzenlemek için kişinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

31.Soru: TMK’ya göre, vesayet nedir ve hangi durumlarda uygulanır?

Cevap: Vesayet, kısıtlı kişilerin mal ve kişisel işlerinin vekil aracılığıyla yönetilmesidir. Vesayet, ergin olmalarına rağmen malvarlığı bakımından kendilerini koruyamayacak durumda olan kişiler için uygulanır.

32.Soru: TMK’ya göre, velayet nedir ve hangi durumlarda uygulanır?

Cevap: Velayet, çocukların korunması, bakımı ve eğitimiyle ilgili hak ve görevleri ifade eder. TMK’ya göre, boşanma veya ayrılık durumunda çocukların velayeti mahkeme tarafından belirlenir.

33.Soru: TMK’ya göre, vasi kimdir ve hangi yetkilere sahiptir?

Cevap: Vasi, kısıtlı kişilerin mal ve kişisel işlerini yöneten ve temsil eden kişidir. Vasi, kısıtlı kişinin menfaatlerini korumakla yükümlüdür ve bu amaçla gerekli işlemleri yapma yetkisine sahiptir.

34.Soru: TMK’ya göre, evlilik nedeniyle kişisel ilişkilerde eşler arasında hangi haklar ve yükümlülükler geçerlidir?

Cevap: TMK’ya göre, evlilik nedeniyle kişisel ilişkilerde eşler arasında sadakat, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte yaşama gibi haklar ve yükümlülükler geçerlidir.

35.Soru: TMK’ya göre, mal rejimi nedir ve hangi türleri vardır?

Cevap: Mal rejimi, evlilik birliğinde eşler arasındaki malvarlığı ilişkilerini düzenleyen hukuki düzendir. TMK’ya göre, mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimi ve mal ayrılığı rejimi olarak iki türde uygulanabilir.

36.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin temsil yetkisi nasıl belirlenir?

Cevap: Ergin olmayan kişilerin temsil yetkisi, velayet altındaki kişiler için vasi tarafından, velisi bulunmayanlar için ise kanunen belirlenen temsilcilik organı tarafından kullanılır.

37.Soru: TMK’ya göre, aile birliği neden önemlidir?

Cevap: Aile birliği, aile fertleri arasındaki sağlam ilişkiyi ifade eder ve aile içinde sevgi, saygı, anlayış ve dayanışma gibi değerleri geliştirir. Aile birliği, aile içi uyumun sağlanması ve aile bireylerinin refahının korunması açısından önemlidir.

38.Soru: TMK’ya göre, vasiyetname nedir ve kimler tarafından düzenlenebilir?

Cevap: Vasiyetname, kişinin ehliyetli ve sağlıklı bir şekilde iradesini ortaya koyarak yazdığı belgedir. TMK’ya göre, 15 yaşını doldurmuş herkes vasiyetname düzenleyebilir.

39.Soru: TMK’ya göre, çocukların velayeti nasıl belirlenir?

Cevap: Çocukların velayeti, boşanma veya ayrılık durumunda mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek velayetin hangi ebeveynde olacağına karar verir.

40.Soru: TMK’ya göre, mal rejimi nedir ve evlilik içinde nasıl uygulanır?

Cevap: Mal rejimi, evlilik birliğinde eşler arasındaki mal varlığı ilişkilerini düzenleyen hukuki düzendir. TMK’ya göre, mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimi ve mal ayrılığı rejimi olarak iki şekilde uygulanabilir.

41.Soru: TMK’ya göre, evlilik birliği içindeki mal edinimleri nasıl değerlendirilir?

Cevap: Evlilik birliği içindeki mal edinimleri, eşlerin katkılarına göre değerlendirilir. Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanıyorsa, eşlerin katkılarına oranla mallar paylaşılır.

42.Soru: TMK’ya göre, aile konutu nedir ve korunması nasıl sağlanır?

Cevap: Aile konutu, ailenin barınma ihtiyacını karşılayan ve aile için özel bir öneme sahip olan konuttur. TMK, aile konutunu korumak amacıyla belirli hükümler içerir ve aile konutunun satılmasını veya ipotek edilmesini kısıtlar.

43.Soru: TMK’ya göre, çocukların velayeti nasıl belirlenir?

Cevap: Çocukların velayeti, boşanma veya ayrılık durumunda mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek velayetin hangi ebeveynde olacağına karar verir.

44.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin malvarlığı nasıl yönetilir?

Cevap: Ergin olmayan kişilerin malvarlığı, vasisi tarafından yönetilir. Vasi, kısıtlı kişinin malvarlığını korumak ve yönetmekle yükümlüdür.

45.Soru: TMK’ya göre, vasiyetnamenin iptali için hangi durumlar söz konusudur?

Cevap: TMK’ya göre, vasiyetname; sahtekarlık, hile, tehdit, yanıltma, hukuka aykırılık veya yetkisizlik gibi sebeplerle iptal edilebilir.

46.Soru: TMK’ya göre, tüzel kişiler kimlerdir ve hangi hükümlere tabidirler?

Cevap: TMK’ya göre, tüzel kişiler, hukuki varlık ve haklara sahip olan kurum ve kuruluşlardır. Şirketler, dernekler, vakıflar gibi kurumlar tüzel kişilerdir ve TMK’nın ilgili hükümlerine tabidirler.

47.Soru: TMK’ya göre, ergin olmayan kişilerin hukuki temsil yetkisi nasıl belirlenir?

Cevap: Ergin olmayan kişilerin hukuki temsil yetkisi, vasisi tarafından kullanılır. Velisi bulunmayan kişiler için ise kanunen belirlenen temsilcilik organı bu yetkiyi kullanır.

48.Soru: TMK’ya göre, aile birliği kavramı nedir ve neden önemlidir?

Cevap: TMK’ya göre, aile birliği, aile fertleri arasındaki ilişkiyi ifade eder ve karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ve yardımlaşma gibi değerler üzerine kurulur. Aile birliği, aile içi uyumun sağlanması ve aile bireylerinin refahının korunması açısından önemlidir.

49.Soru: TMK’ya göre, vasiyetname nedir ve kimler tarafından düzenlenebilir?

Cevap: Vasiyetname, kişinin ehliyetli ve sağlıklı bir şekilde iradesini ortaya koyarak yazdığı belgedir. TMK’ya göre, 15 yaşını doldurmuş herkes vasiyetname düzenleyebilir.

50.Soru: TMK’ya göre, vesayet nedir ve hangi durumlarda uygulanır?

Cevap: Vesayet, kısıtlı kişilerin mal ve kişisel işlerinin vekil aracılığıyla yönetilmesidir. Vesayet, ergin olmalarına rağmen malvarlığı bakımından kendilerini koruyamayacak durumda olan kişiler için uygulanır.

Bu bölüm, yapay zeka aracı vasıtasıyla hazırlanmıştır.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde – 339...

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi S.1- Felsefe...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 18.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 11.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 15.04.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 22.04.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 29.04.2016 tarihli pratik...

Siteden