Sınav Soruları & Kur-Pratik

Medeni Hukuk Temel Kavramlar Test Soruları ve Cevapları – 36 Adet

Medeni Hukuk Temel Kavramlar Test Soruları ve Cevapları – 36 Adet

1-1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun hangi ülkeden iktibas edilmiştir?
A)Almanya
B)İsveç
C)İsviçre
D)Fransa
E)İngiltere

2-Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı maddi niteliktedir?
A)Hukuk kuralları
B)Görgü kuralları
C)Ahlak kuralları
D)Din kuralları
E)Objektif ahlak kuralları
3-Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliği değildir?
A)Geneldir
B)Soyuttur
C)Süreklidir
D)Geçicidir
E)Maddi yaptırımlıdır
4- Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden ne denir?
A)Pozitif Hukuk
B)İdeal Hukuk
C)Asli hukuk
D)Mevzuu hukuk
E)Tarihi hukuk
5- Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlarına ne denir?
A)Pozitif Hukuk
B)İdeal Hukuk
C)Asli hukuk
D)Mevzuu hukuk
E)Tarihi hukuk
6-Hukukta borcun ifa edilmemesinin ve haksız fiilin yaptırımı aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A)Cebri icra-Butlan
B)Mutlak butlan-Tazminat
C)Ceza-Tazminat
D)Cebri icra-Tazminat
E)Tazminat-Ceza
7-Mutlak Butlana sebep olan nedenler hangileridir?
I-Ehliyetsizlik
II-Muvazaa
III-Şekil noksanı
IV- Hukuki işlemin konusunda, hukuka, ahlaka, kamu düzenine aykırılık bulunması
V- Hukuki işlemin konusunun objektif olarak yerine getirilmesi imkansız bir davranış biçimi olması
VI- Şahsiyet haklarına aykırılık
A)I-II-III
B)I-III-V-VI
C)I-II-IV-V-VI
D)Hiçbiri
E)Hepsi
8-Mutlak butlanın sonucu nedir?
A)İşlem baştan itibaren geçersiz olur
B)İşlem sakat doğmuştur
C)İşlem icazetle geçerli olabilir
D)İşlem eksik doğmuştur
E)İşlem geçerlidir
9-Aşağıdakilerden hangisi Nispi Butlanın özelliklerinden değildir?
A)İşlem sakat doğmuştur
B)Hakim res’en dikkate almaz
C)Sadece fesih kakına sahip taraf ileri sürebilir
D)Fesih hakkına sahip tarafın onayı ile yada kanuni sürenin geçmesiyle işlem geçerli hale gelir
E)İlgili herkes ileri sürebilir
10- Hukuki işlemin meydana gelmesini sağlayan kurucu unsurların bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A)Mutlak Butlan
B)Nispi butlan
C)Eksiklik
D)Yokluk
E)İptal
11-Bir idari işlemin unsurlarından(yetki, şekil, sebep, konu, maksat) herhangi birinde oluşan hukuka aykırılık aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?
A)İptal Davası
B)Nispi butlan
C)Eksiklik
D)Yokluk
E)Ceza Davası
12-Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan,uyulması zorunlu olan kurallardır?
A)Tamamlayıcı hukuk kuralları
B)Tanımlayıcı hukuk kuralları
C)Yedek hukuk kuralları
D)Yorumlayıcı hukuk kuralları
E)Emredici hukuk kuralları
13-Aşağıdakilerden hangisi tarafların aksini kararlaştırabildiği kurallardan değildir?
A)Tamamlayıcı hukuk kuralları
B)Yedek hukuk kuralları
C)Yorumlayıcı hukuk kuralları
D)Emredici hukuk kuralları
E)Hiçbiri
14-Aşağıdakilerden hangisi belli bir hukuki kurumu, kavramı yada ilkeyi tanımlamak, ne anlama geldiğini ifade etmek amacıyla konulmuş kurallardır?
A)Tamamlayıcı hukuk kuralları
B)Tanımlayıcı hukuk kuralları
C)Yedek hukuk kuralları
D)Yorumlayıcı hukuk kuralları
E)Emredici hukuk kuralları
15-Aşağıdakilerden hangisi başka bir hukuk kuralını yürürlükten kaldıran, bu kuralın hukuk dünyasındaki işlerliğine son veren kurallardır?
A)Tamamlayıcı hukuk kuralları
B)Yedek hukuk kuralları
C)Yorumlayıcı hukuk kuralları
D)Emredici hukuk kuralları
E)İlga Edici hukuk kuralları
16-Tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlemin geçersiz olması ne tür bir hukuki kuraldır?
A)Tamamlayıcı hukuk kuralları
B)Yedek hukuk kuralları
C)Yorumlayıcı hukuk kuralları
D)Emredici hukuk kuralları
E)İlga Edici hukuk kuralları
17-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku ile ilgili en doğru ifadedir?
A)Devletin üstün iradesi ile katıldığı ilişkilere uygulanır
B)Devletin toplumla olan ilişkilerinde uygulanır
C)Bireylerin devletle olan ilişkilerinde uygulanır
D)Devletin kendi içinde uygulanır
E)Hiçbiri
18-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
A)Anayasa hukuku
B)İdare hukuku
C)Ceza hukuku
D)Yargılama hukuku
E)Borçlar hukuku
19-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
A)Anayasa hukuku
B)İcra-İflas hukuku
C)Devletler Umumi hukuku
D)Devletler özel hukuku
E)İdare hukuku
20-Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk kategorisine girmez?
A)Fikir ve sanat eserleri hukuku
B)Havacılık
C)Bankacılık
D)İş ve Sosyal güvenlik hukuku
E)Sigorta hukuku
21-Aşağıdakilerden hangisi, tarafların ister devlet ister kişi olsun, iradelerin eşit konumda bulunduğu hukuksal ilişkiler ve bu ilişkilere yönelik kurallar olan özel hukuka dahil değildir?
A)İş ve Sosyal güvenlik hukuku
B)Medeni hukuk
C)Borçlar hukuku
D)Ticaret hukuku
E)Devletler özel hukuku
22-Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından değildir?
A)Kanunlar
B)Uluslar arası anlaşmalar
C)KHK’lar
D)İçtihadı Birleştirme kararları
E)Yargı kararları
23- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?
A)Tüzükler
B)Yönetmelikler
C)Örf Adet Hukuku
D)Kanunlar
E)Bilimsel Görüşler
24-Örf ve Adet hukuku için “Toplumda yaygın ve genel inanışı” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maddi Unsur
B)Manevi unsur
C)Hukuki unsur
D)Geleneksel unsur
E)Zorlayıcı unsur
25- Örf ve Adet hukuku için “Maddi Unsur” aşağıdakilerden hangisidir?
A)Süreklilik
B)Toplumda yaygın inanış
C)Yaptırımla desteklenme
D)Toplumda genel inanış
E)Hiçbiri
26- Örf ve Adet hukuku için “Hukuki Unsur” aşağıdakilerden hangisidir?
A)Süreklilik
B)Toplumda yaygın inanış
C)Toplumda genel inanış
D)Devlet tarafından yaptırımla desteklenme
E)Hiçbiri
27-Bir örf adet kuralının hukuk kuralı sayılabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisini taşıması gerekli değildir?
A)Manevi unsur
B)Maddi unsur
C)Hukuki unsur
D)Ekonomik unsur
E)Hiçbiri
28-Kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A)Cumhurbaşkanı
B)Meclis başkanı
C)Genel kurmay başkanı
D)Vali
E)Bakanlar kurulu ve milletvekilleri
29-Yürürlük tarihi belirtilmemişse bir kanun resmi gazetede yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
A)Yayımlandığı gün
B)15 gün sonra
C)30 gün sonra
D)45 gün sonra
E)60 gün sonra
30-Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlar yada geri gönderir?
A)15
B)20
C)30
D)45
E)60
31-Cumhurbaşkanı hangi kanunları tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderemez?
A)Ceza kanunu değişiklikleri
B)Medeni kanun değişiklikleri
C)Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar
D)Bütçe ve kesin hesap kanunları
E)Para basılmasına ilişkin kanunlar
32-Uluslar arası anlaşmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslar arası anlaşmalar kanun hükmündedir
B)Meclisin onaylanmasını bir kanunla uygun bulduğu uluslar arası anlaşmayı cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar
C)Bu anlaşmalar aleyhine anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaz
D)Uluslar arası anlaşmalar kanunlara göre ikinci plandadır
E)Uluslar arası anlaşmalar kanuna eşdeğer işlemlerdendir
33-KHK’larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bir yetki yasasına dayanılarak çıkartılır
B)Bakanlar kurulu çıkartabilir
C)Kanuna eşdeğer işlemlerdendir
D)Olağanüstü haller ve sıkıyönetim durumlarında yetki yasasına gerek yoktur
E)Resmi gazetede yayımlanmalarına gerek yoktur
34-Bakanlar kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek yada emrettiği işleri belirtmek amacıyla, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkartılan yazılı hukuk metinlerine ne denir?
A)Yönetmelik
B)Tüzük
C)Kanun
D)KHK
E)İçtüzük
35-Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla çıkartılan ve Danıştayın denetlediği yazılı hukuk metinlerine ne denir?
A)Yönetmelik
B)Tüzük
C)Kanun
D)KHK
E)İçtüzük
36-KHK’lar hukuk sistemimize kaç yılında girmiştir?
A)1961
B)1982
C)2001
D)1999
E)1971
==============================

CEVAP ANAHTARI
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
1)C 2)A 3)D 4)A 5)D 6)D 7)E 8)A 9)E 10)D 11)A 12)E 13)D 14)B 15)E 16)D 17)A 18)E 19)D 20)E 21)A 22)E 23)E 24)B 25)A 26)D 27)D 28)E 29)D 30)A 31)D 32)D 33)E 34)B 35)A 36)E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemiz, ücretsiz hizmet vermektedir. Hizmetlerin devamı için takdir edileceği üzere reklam ve reklam gelirlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle, sitemizde gezinebilmeniz için lütfen öncelikle reklam engelleyici programı kapatınız!