Perşembe, Temmuz 25, 2024

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni. Hukuk – 04.12.2015

- Advertisement -

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku,04.12.2015 tarihli pratik çalışma

4.12.2015 Tarihli Pratik Çalışma – 1

OLAY

Başbakanlık tarafından çıkarılan Tasarruf tedbirleri konulu ve 2003/9 sayılı Genelge’nin kapsamına Telekomünikasyon Kurumu’nun da (şimdiki adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) dahil edilmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünen hukuk müşaviri Bay (A) Genelge’nin ilgili kısmının iptali için dava açmayı düşünmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT

Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun

Madde 5- Kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kurulmuştur. Kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşur.

Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kuruma emir ve talimat veremez. Kurum’un ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.

2003/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Madde 1- “Kamu kurum ve kuruluşlarının giderlerinden tasarruf sağlanmasını ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını teminen aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, 4603 sayılı Kanuna tabi olanlar dışındaki kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği hariç) kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamalarında aşağıdaki tedbirlere uyacaklardır.

…”

SORULAR

1-Olayda adı geçen idareleri belirterek idari teşkilat içerisindeki yerlerini yazınız.

2- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilişkili Bakanlık olan Ulaştırma (Denizcilik ve Haberleşme) Bakanlığı arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinin ne olabileceğini yazınız.

3- Başbakanlık Genelgesi’nin kapsamındaTelekomünikasyon Kurumu’nun da bulunmasının hukuka aykırı olduğu hangi gerekçeyle ileri sürülebilir?

4- Mahkemenin vereceği karar ne yönde olacaktır?

4.12.2015 tarihli Pratik Çalışma – 2

OLAY

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan “İDEF 2013 11. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı” ihalesine katılan (Y) Savunma Sistemleri A.Ş.’nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığına ilişkin 19.12.2011 tarih ve 2011/DK.D-242 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına dayanılarak reddedilmiştir.

MEVZUAT

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Madde 2- “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

…”

3388 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu

Madde 1– Bu Kanunun amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın kurulmasını sağlamaktır.

Madde 2 – Bu Kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın kurucuları; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanıdır. Vakfın senedi, Milli Savunma Bakanı tarafından Türk Kanunu Medenisindeki hükümlere göre tescil ettirilir.

SORULAR

1- Kamu İhale Kurumu’nun idari teşkilat içindeki yerini belirtiniz.

2- Kamu tüzelkişiliğinin ölçütlerini dikkate alarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olup olmadığını tartışınız.

İçeriğimize yorumda bulunmak ister misiniz?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu Hafta İlgi Görenler

İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Son yıllarda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını tehdit...

Ölüm Ve Beden Zararlarına İlişkin Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Sorunu

Ölüm ve beden zararına yol açabilen objektif hukuka veya...

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli Ve Sanığın Susma Hakkı

Kişinin kendini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ya da...

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) – İÜHF – 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel...

Okuryazar Olan Ve Bedensel Engeli Bulunmayanların İmza Yerine Parmak İzi, İşaret Ya Da Mühür Kullandıkları Sözleşmelerin Geçerliliği

Bilindiği üzere, borçlar hukukumuzda yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde...

Sorularla Türk Medeni Kanunu Kişiler Hukuku –...

Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre kişiler hukuku, bireylerin medeni...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

Siyaset Bilimi (Soru Cevap Şeklinde – 339...

339 soru ve cevabından oluşan siyaset bilimi dersi S.1- Felsefe...

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma-...

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 18.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 11.03.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 15.04.2016 tarihli pratik...

İdare Hukuku Pratik Çalışmalar – Marmara Üni....

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, 22.04.2016 tarihli pratik...

Siteden